Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Voor de kosten welke de gemeente hiervoor maakt wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Voorwaarden

Afvalstoffenheffing wordt geheven van elke gebruiker van een perceel (adres) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. De heffing wordt per perceel (adres) in rekening gebracht, ongeacht het feit of gebruik gemaakt wordt van de vuilophaaldienst. Wel wordt rekening gehouden met het aantal bewoners. De heffing wordt u door middel van de aanslag gemeentelijke belastingen in rekening gebracht.

Aanvraag

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt jaarlijks toegezonden.

Tarieven reinigingsheffing 2017 In Euro's
1 of twee personen € 210,-
drie of meer personen

€ 237,-

de belasting wordt verhoogd voor iedere extra ter beschikking gestelde container met € 36,-

 

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik, dan wel het ledigen van containers voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid,

Tarieven 2017 In Euro's
voor twee containers € 237,-
voor iedere container die daar extra bij komt, per container € 119,-
voor het beschikbaar stellen van een extra of vervangende container € 83,-
Het op verzoek verwijderen van grof vuil per vervoermiddel, per kwartier of gedeelte daarvan welk recht wordt verhoogd met

€ 29,-

voor elk daarbij werkzaam personeelslid per kwartier of gedeelte daarvan € 17,50
wegens ter zake door de gemeente verschuldigde verbrandingskosten en/of stortkosten € 10,50

 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Rozendaal. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn bij de gemeente. Uw bezwaarschrift dient in ieder geval gemotiveerd en ondertekend te zijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. van Rooij, cluster MA, op telefoonnummer 026 - 38 43 665.