Wat zijn de cliëntervaringen in 2015 met de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren onder burgers die als cliënt te maken hebben gehad met een voorziening in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In een cliëntervaringsonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Ook wordt onderzocht welk effect burgers van deze voorzieningen hebben ondervonden op het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid en op het verbeteren van hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

De gemeente Rheden heeft, mede namens Rozendaal, de cliëntervaringsonderzoeken uitbesteed aan een daartoe geaccrediteerd onderzoeksbureau, Moventem. Ook de inwoners van Rozendaal zijn in de steekproeven ten behoeve van deze onderzoeken meegenomen. Dit was mogelijk omdat de gemeente Rheden voor Rozendaal de cliëntcontacten verzorgt. De resultaten over 2015 zijn bekend en worden door het college van burgemeester en wethouders voor alle inwoners van Rozendaal ter inzage gelegd.

Inzage

De cliënttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugdwet liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Rozendaal. Voor inlichtingen: Tel. 026 - 38 43 664 of email: m.jansma@rozendaal.nl