Bijstandsuitkering bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten van bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden.

Een algemene bijstandsuitkering voorziet in de noodzakelijke kosten van bestaan die iedereen heeft. Maar afhankelijk van de individuele omstandigheden, kan iemand bijzondere - voor hem specifieke - kosten van bestaan hebben, bijvoorbeeld de kosten van een bril. Mensen met een minimaal inkomen kunnen voor deze kosten een bijzondere-bijstandsuitkering krijgen. Iedereen met een minimaal inkomen kan voor een bijzondere-bijstandsuitkering in aanmerking komen. Dus niet alleen de mensen die reeds een bijstandsuitkering hebben, maar bijvoorbeeld ook werknemers met een inkomen in de buurt van het minimumloon of ouderen met alleen AOW of met AOW en een klein pensioen.

Er zijn twee vormen bijzondere bijstand:

  1. categoriale bijzondere bijstand, alleen voor mensen van 65 jaar en ouder
  2. individuele bijzondere bijstand, voor iedereen
Ad 1) Categoriale bijzondere bijstand is een vast bedrag. De hoogte van categoriale bijzondere bijstand is niet afhankelijk van de feitelijke uitgaven
Ad 2) Individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de aanvrager. Per geval wordt beoordeeld of men in aanmerking komt en welk deel van de kosten wordt vergoed
 

Voorwaarden

Of iemand in aanmerking komt voor individuele bijzondere bijstand, wordt bepaald door de draagkracht van het huishouden waar de aanvrager deel van uitmaakt. Een aanvrager van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op een uitkering bijzondere bijstand als geen beroep op de ouders kan worden gedaan.Iemand kan in aanmerking komen voor een uitkering bijzondere bijstand als:

  • hij geen of een geringe draagkracht heeft;
  • hij bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan heeft.
De draagkracht is onder meer afhankelijk van de reguliere inkomsten, de noodzakelijke lasten en het vermogen. Afhankelijk van de draagkracht worden de noodzakelijke bijzondere kosten geheel, gedeeltelijk of niet vergoed.
 

Aanvraag

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand inclusief het bijzondere-bijstandsbeleid uitbesteed aan de gemeente Rheden.
 

Kosten

Het aanvragen van bijzondere bijstand is kosteloos.
 

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket  bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via email: zorgloket@rheden.nl

 

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl