Bekendmaking Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 13 december 2016 een nieuwe Wmo-verordening vastgesteld, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2016, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.

De verordening beoogt rechtszekerheid te bieden aan inwoners die een beroep moeten doen op Wmo-voorzieningen.

Toelichting

Op grond van een uitspraak van de Centrale raad van Beroep (CRvB, d.d. 18 mei 2016) moeten de hoogte van de bijdrage in de kosten van een algemene voorziening en de hoogte van eventuele kortingen op deze bijdrage, bij verordening  worden bepaald. Tot nu toe was dit door de raad gemandateerd aan het college. Omdat de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage (*HHT), ook in 2017 wordt verlengd voor de gemeenten Rheden en Rozendaal, moesten de bedragen hiervoor in de verordening worden opgenomen.
De voornaamste wijzigingen in de huidige verordening: de artikelen 7 “Regels voor pgb” en 8 “Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen” zijn gewijzigd. Daarnaast zijn er na artikel 8 twee nieuwe artikelen toegevoegd: artikel 8a”Kostprijs maatwerkvoorziening in natura en hoogte pgb”  en 8b “Eigen bijdrage maatschappelijke opvang en beschermd wonen”.

(*) Voor meer informatie over de HHT (ook wel Huishoudelijke Hulp met Toeslag genoemd) kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal, tel. 026- 4976911 elke dag van 9.00-12.00 uur.

De nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2016 treedt in werking op de dag na publicatie.

Bekendmaking

De bekendmaking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2016 vindt ook plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer 2016-07 d.d. 16 december 2016. 

Ter inzage legging

Het raadsvoorstel en -besluit met de verordening liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de betreffende stukken.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of email: m.jansma@rozendaal.nl.