Notulen Raad d.d. 12 december 2006

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters, dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
                                                                               
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Vosters.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter vraagt de raadsleden zich op te geven voor het werkbezoek aan de politie op 17 januari 2007 in verband met het opstellen van het programma.

Ingekomen stukken
Dhr Van Wassenaer vraagt of er een mogelijkheid is om bepaalde stukken te kopiëren zodat raadsleden ze thuis kunnen bestuderen. De voorzitter stelt voor dat dhr Van Wassenaer in voorkomende gevallen daarvoor contact opneemt met de griffier.

De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.


3. Verslag van de vergadering van 24/31 oktober 2006
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Actielijst
Dhr Koning vraagt wanneer een voorstel met betrekking tot het Waterplan Rheden-Rozendaal in de commissie besproken kan worden. Wethouder Adema antwoordt dat het Waterplan jaarlijks in de commissie wordt gebracht, indien dit nodig is, afhankelijk van de stand van zaken en de onderwerpen.
Dhr Van der Torren vraagt of het in dat geval zin heeft om het punt op de Actielijst op te nemen. De voorzitter antwoordt dat het goed is dat de raad weet waar het college mee bezig is. Wethouder Adema wil het punt op de lijst laten staan, ook als geheugensteun voor het college.
Dhr Logemann verwijst naar de toezegging van de wethouder dat er ieder jaar een actualisatie van het Waterplan zou komen. De voorzitter antwoordt dat de wethouder vanzelfsprekend aan een toezegging van zijn kant zal voldoen.
Dhr Van Wassenaer vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek naar het verbruik openbare verlichting. Wethouder Hoving antwoordt dat bij de tussentijdse rapportage over de voorlopige begroting 2006 is opgemerkt dat de kosten ten aanzien van de verlichting aanmerkelijk stijgen en dat dit onderzocht zou worden. Er zijn hem nog geen resultaten bekend. Dhr Van Wassenaer vraagt om het punt op te nemen op de actielijst. De voorzitter zegt toe dat dit bekeken zal worden.

De actielijst wordt conform vastgesteld.


5. Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q. tarieventabellen 2007
Dhr Van den Hurk verwijst naar hetgeen Rosendael '74 in de commissievergadering heeft gezegd.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met oktober 2006
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot acceptatie van het milieujaarverslag 2005
Dhr Van Wassenaer vraagt zich af of het zinvol is om een rapportage van 2005 te bespreken. Desondanks vraagt hij 1) waarom de uitvoering achterloopt ten opzichte van de planning (pagina 4); 2) waarom een garagebedrijf categorie 2 krijgt (pagina 4); 3) of de Orangerie van Kasteel Rosendael een horecabestemming heeft; 4) of de raad een rapportage Luchtkwaliteit over 2005 krijgt (pagina 8); 5) of de uitkomsten van het project Bodemkwaliteit beschikbaar zijn (pagina 9).
Wethouder Hoving antwoordt m.b.t. vraag 1) dat het antwoord in het commissieverslag te vinden is; 2) dat het garagebedrijf inderdaad categorie 2 heeft, omdat er geen benzinepomp is; 3) dat het Geldersch Landschap voor het gebruik van de Orangerie als horecagelegenheid over een vergunning beschikt; 4) dat het onderzoek Luchtkwaliteit in 2005 wel is verricht; 5) dat het onderzoek naar de Bodemkwaliteit is verricht aan de hand van dossieronderzoek. De resultaten van de onderzoeken Luchtkwaliteit en Bodemkwaliteit kunnen door de raadsleden worden ingezien.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot het vaststellen van het milieuprogramma 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


10. Voorstel tot standpuntbepaling inzake huisvesting van de Dorpsschool
De voorzitter verwijst naar de commissievergadering waar wethouder Hoving heeft toegezegd een tweede onderzoek te zullen laten verrichten naar de haalbaarheid van de locatie Steenhoek. Los van het onderzoek naar de locaties Steenhoek en Het Rhedens, heeft een deel van de raad de wens geuit dat er een parallel onderzoek wordt gedaan naar de locatie de Del.
Dhr Korstanje verklaart dat het PAK akkoord gaat met nieuwbouw van de Dorpsschool. De fractie is verheugd over de toezeggingen van de wethouder tijdens de commissievergadering, maar zou graag vóór Kerstmis de tijdplanning van het toegezegde onderzoek horen. Hij stelt voor om daarbij als randvoorwaarde te stellen dat het onderzoek op 1 april, uiterlijk 1 mei afgerond dient te zijn.
Dhr Van den Hurk vraagt waarover de raad zal stemmen. De voorzitter antwoordt dat de raad zal stemmen over de toezegging om naast de haalbaarheid van de Dorpsschool bij Het Rhedens ook een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van de Dorpsschool op de Steenhoek.
Dhr Van den Hurk merkt op dat de wethouder ook heeft toegezegd een onderzoek te zullen doen naar de mogelijkheden op De Del. Wethouder Hoving antwoordt dat hij heeft gezegd bereid te zijn om een onderzoek naar De Del te laten verrichten, gelijktijdig en parallel aan de door de voorzitter genoemde onderzoeken, omdat dit meerdere doelen zou kunnen dienen, maar niet met het oogmerk om de Dorpsschool daar te vestigen.
Dhr Van den Hurk ziet het onderscheid niet, want ook voor Het Rhedens geldt dat daar wellicht ook woningbouw gepleegd gaat worden. Rosendael '74 beschouwt De Del wel als een optie voor de nieuwbouw van de Dorpsschool. Anders hoeft het onderzoek niet gedaan te worden. Wethouder Hoving antwoordt dat hij graag hoort of de raad het standpunt van Rosendael '74 deelt.
Dhr Van den Hurk is het met het PAK eens om een tijdpad af te spreken, maar vindt dat, als een maand extra tijd leidt tot een beter besluit, dit belangrijker is dan de keiharde einddatum.

 
Dhr Van der Torren kan zich voorstellen dat er op enig moment een terugmelding van de stand van zaken komt naar de raad, bijvoorbeeld in januari, omdat het onderzoek naar Het Rhedens ook afhankelijk is van Het Rhedens zelf. Op dat moment kunnen ook de eerste verkennende gesprekken met Het Rhedens hebben plaatsgevonden. Waar het onderzoek naar de Steenhoek bouwtechnisch van aard is, vraagt hij of ook de bouw van een gymzaal daarin meegenomen wordt en welke extra randvoorwaarden dit met zich meebrengt. De directeur van de Dorpsschool is overigens van mening dat de beschikbare ruimte op de Steenhoek te klein is om er een gymzaal bij te kunnen bouwen, terwijl zijn voorkeur wel uitgaat naar één locatie waar alle voorzieningen geconcentreerd zijn.
Wethouder Hoving is blij dat de raad zich positief heeft uitgesproken over de nieuwbouw van de Dorpsschool. Niet alleen de raadsfracties maar ook het college wenst dat de onderzoeken voortvarend worden opgepakt, want het is voor alle partijen belangrijk dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid ontstaat. Hij vraagt de raad een uitspraak te doen over het verzoek van Rosendael '74 om het onderzoek naar De Del te doen als zijnde een optie voor de nieuwbouw van de Dorpsschool. Gelet op de problematiek zou hij niet op voorhand kiezen voor De Del als optie, omdat er op De Del vermoedelijk teveel belemmeringen zijn, maar hij is zeker bereid het onderzoek te laten doen. Hij heeft echter in de commissievergadering al aangegeven bereid te zijn te laten onderzoeken in hoeverre de fijn stof- en geluidsproblematiek maatgevend is. In het verleden is er al met Het Rhedens gesproken over mogelijkheden en onmogelijkheden van de bouw van de Dorpsschool en dit zal ook de komende tijd worden gedaan. Hij stelt voor om de voortgang van de nieuwbouw van de Dorpsschool standaard voor de komende vergaderingen te agenderen. Hij zegt toe dat hij vóór Kerstmis een tijdpad zal overleggen, hoewel dit wellicht nadien nog enige bijstelling zal vereisen. Het onderzoek naar de locatie Steenhoek wordt inderdaad meer een bouwtechnisch onderzoek, waarbij de combinatie met de gymzaal - op alle locaties - het probleem van bouwen ingewikkelder maakt.
 
Dhr Van der Torren vraagt of ten aanzien van de Steenhoek ook onderzocht zal worden wat de mogelijkheden met en zonder gymzaal zijn. Wethouder Hoving antwoordt dat de mogelijkheden met en zonder gymzaal voor alle locaties onderzocht zullen worden. Hij vraagt de raad om aan te geven welke zakelijke, rationele en emotionele randvoorwaarden zij aan het onderzoek willen stellen.
Dhr Korstanje somt als randvoorwaarden op: identiteit van de Dorpsschool, maatregelen om sociale veiligheid te waarborgen, maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, mogelijkheden tot huisvesting van buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, eventueel te koppelen aan het vormen van een brede school, eisen en wensen van het OOR.
Dhr Van der Hurk vraagt of wethouder Hoving met betrekking tot de locatie De Del aangeeft dat er 'wellicht milieubeperkende bezwaren aan de locatie lijken te kleven'. Wethouder Hoving bevestigt dit.
Dhr Van den Hurk merkt op dat Rosendael '74 van oordeel is dat zorgvuldigheid de voorkeur verdient boven tijdsdruk en termijnen. De fractie stelt voor om het punt niet voor iedere vergadering te agenderen, maar het te bespreken aan de hand van concrete voorstellen. Het woord 'brede school' klinkt Rosendael '74 niet welgevallig in de oren. Het gaat recht tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen in.
Dhr Dieleman merkt op dat de eisen en wensen die de insprekers naar voren brengen, kosten met zich meebrengen. Hij vraagt dan ook om in het actieplan ook naar de inkomsten te kijken. Hij vraagt of de stichting Het Rhedens zich voorstelt dat alle opbrengsten van de grond voor Het Rhedens zijn of het grootste deel ervan. Dit lijkt hem niet gepast, omdat de gemeente Rozendaal juridisch eigenaar van de grond is. Deze zaken wil hij graag in het actieplan terugzien. Het lijkt hem ongepast om de stichting Het Rhedens een miljoenencadeautje mee te geven.
 
Dhr Korstanje verklaart dat het PAK niet zozeer hecht aan het begrip 'brede school' maar zeker aan naschoolse opvang. Als de locatie De Del te lang zou gaan duren, mag deze plek wat het PAK betreft afvallen. Het is echter wel de moeite waard om de locatie te onderzoeken en er metingen te verrichten. Het Rhedens is al ver met het ontwikkelen van zijn plannen en zal zeker bereid zijn de raad hierover te informeren. Het PAK vindt het verstandiger om de plannen direct van Het Rhedens te vernemen. In eerste instantie zal duidelijk moeten worden wat mogelijk is en vervolgens het financiële plaatje in tweede instantie erbij.
Dhr Van Wassenaer vraagt of de input van de fracties met betrekking tot de randvoorwaarden nog in een later stadium gegeven kan worden. Volgens het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen levert een brede school in belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van kinderen, draagt deze bij aan het realiseren van de dagindeling van kinderen en hun ouders en is sport daarvan een onderdeel. Het ministerie stelt dan ook belangrijke subsidiebedragen beschikbaar voor het realiseren van de huisvesting van die brede school. Het is dan ook waarschijnlijk dat er subsidie te verkrijgen valt voor die onderdelen van de brede school die niet puur betrekking hebben op de basisschool. Hij stelt dan ook voor om het breder te trekken dan alleen de Dorpsschool en pleit voor het nader onderzoeken van mogelijkheden om het gymonderwijs en een vorm van een dorpshuis te realiseren samen met de Dorpsschool.
 
Wethouder Hoving antwoordt dat zorgvuldigheid een eerste vereiste is maar de tweede zeker snelheid. De discussie over al dan niet brede school is op dit moment prematuur. Onderzoek kost geld, zodat het college een raadsvoorstel zal voorbereiden om er een krediet voor te voteren. Het is inderdaad zo dat er ook gekeken zal moeten worden naar opbrengsten. Als de gemeente in gesprek gaat met Het Rhedens, zal hierbij de grond ter sprake komen, waarvan de gemeente juridisch eigenaar maar Het Rhedens economisch eigenaar is. In de onderhandelingen zullen over de opbrengsten en de kosten afspraken gemaakt moeten worden.
Dhr Van der Torren meent dat op korte termijn duidelijk kan zijn wat men aan procedures kan verwachten met betrekking tot De Del. Als de weg vol onzekerheden is en eindeloos vergunningen aangevraagd moeten worden, is het snel duidelijk dat dit jaren gaat duren.
De voorzitter vraagt of dhr Van der Torren hiermee het verzoek aan het college herhaalt om naast het onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw op de Steenhoek, ook een onderzoek te doen naar de milieukwaliteiten van de locatie De Del.
Dhr Van der Torren bevestigt dit. Het gaat daarbij om een meting, niet alleen een model.
Wethouder Hoving antwoordt dat hij deze toezegging al in de commissievergadering heeft gedaan. Hij vraagt de fracties om de parameters zo snel mogelijk aan het college te doen toekomen.
 
Dhr Van der Hurk vraagt of het onderzoek de vraag behelst of er een volwaardige school gebouwd kan worden met of zonder gymfaciliteiten.
Wethouder Hoving antwoordt dat er een onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheid van een schoolgebouw op Het Rhedens met een gymlokaal en een schoolgebouw op de Steenhoek met een gymlokaal. Parallel hieraan zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden die De Del biedt.
Dhr Koning pleit ervoor om het onderzoek naar de Steenhoek en ook hoe de gemeente eventueel gaat bouwen op de locatie Het Rhedens, niet samen met Het Rhedens te doen. Hij wil alleen samen met Het Rhedens praten over de ontwikkeling van Het Rhedens zelf, zodat het uitgangspunt van het handhaven van de huidige kwaliteit van de Dorpsschool niet onder druk komt te staan.
 
Wethouder Hoving vindt het logisch dat de gemeente los van Het Rhedens opereert, ook op het terrein van Het Rhedens.
Dhr Koning merkt op dat er een model uit zou kunnen komen dat de gemeente nieuwbouw pleegt op de Steenhoek en ook meedoet met de woningbouw op bij Het Rhedens, terwijl dit er nu allemaal aan gekoppeld wordt. Hij zou dit graag, in de organisatie, los zien.
Wethouder Hoving begrijpt de opmerking van dhr Koning.
Dhr Van der Hurk zegt dat de koppeling van de bouw op de Steenhoek en de locatie Het Rhedens te maken heeft met de financiering.
Wethouder Hoving heeft uit de opmerking van dhr Koning begrepen dat het goed is om iets gezamenlijk te doen maar dat de gemeente ook haar eigen positie in de gaten moet houden.
De voorzitter constateert dat de wethouder heeft toegezegd dat 1) er een onderzoek zal worden gedaan waarvoor de raad de kaders zal aanreiken; 2) de raad vóór de kerstvakantie een tijdpad toegestuurd zal krijgen; 3) de haalbaarheid van het bebouwen van De Del onderzocht zal worden op milieuaspecten.

De voorzitter brengt het voorstel gescheiden in stemming.
Met betrekking tot punt 1: het overgaan tot nieuwbouw van de Dorpsschool.
De raad gaat unaniem akkoord.

Op verzoek van dhr Van der Hurk schorst de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 22.45 uur.

De voorzitter leest het volgende amendement voor dat de fracties van Rosendael '74, de BGR en het PAK hebben ingediend.


Onderwerp:
Besluit inzake standpuntbepaling huisvesting Dorpsschool

De raad van de gemeente Rozendaal in vergadering bijeen op 12 december 2006;

Wenst aanvulling van lid 2 van het besluit met de volgende onderdelen:
A. De haalbaarheid te onderzoeken van een gezamenlijke aanpak met Het Rhedens, waarbij zowel de mogelijkheden van de bouw van een school voor Het Rhedens als voor de Dorpsschool op het huidige terrein van Het Rhedens;
B. En de mogelijkheid van de bouw voor Het Rhedens op het huidige terrein van Het Rhedens;
C. En de mogelijkheid van nieuwbouw van de Dorpsschool op de Steenhoek worden onderzocht,  conform de randvoorwaarden als gesteld door de raad, zodanig dat de resultaten daarvan in het  voorjaar 2007 aan de raad worden aangeboden;
D. Ten aanzien van De Del wordt onderzocht of de milieuvoorwaarden de bouw van een school mogelijk maken.

De voorzitter concludeert dat het raadsbreed ingediende amendement is aanvaard.

De raad gaat unaniem akkoord met het geamendeerde voorstel.
 
11.  Voorstel inzake comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 

12. Rondvraag
Wethouder Hoving bedankt de raadsleden voor de constructieve discussie van deze avond.


13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur en wenst een ieder goede Kerstdagen en Oud- en Nieuw.