Notulen Raad d.d. 12 september 2006

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters en dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, dhr M.J.M. Geurts
                                                                                       
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de eerste raadsvergadering in het nieuwe vergaderseizoen om 20.50 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij hoopt op een goed vergaderseizoen en heldere besluitvorming op basis van de juiste argumenten. De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Van Wassenaer.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

Ingekomen stukken
Dhr Logemann gaat in op nr 8, jaarverslag en jaarrekening 2005 van Presikhaaf Bedrijven. Deze organisatie was de afgelopen jaren vaak en zojuist nog in de commissievergadering onderwerp van gesprek. Hierbij werd regelmatig de zorg uitgesproken over de ontwikkelingen bij Presikhaaf. Uit de voorliggende stukken blijkt, dat forse maatregelen zijn genomen. Er is een driehoofdige raad van advies gekomen, er zijn 70 formatieplaatsen ingeleverd ofwel éénderde van de ambtelijke formatie is vervallen, de huisvestingslasten zijn verlaagd en er heeft een sanering plaatsgevonden in de zogenoemde product/markt combinaties. In de jaarrekening ziet men de eerste resultaten van dit beleid: 2005 is afgesloten met een positief saldo van € 150.000,--. Weliswaar komt dit mede tot stand dankzij een extra subsidie van € 3 mln, maar het operationele resultaat is praktisch gehaald. Daar komt bij, dat de resultaten van het eerste kwartaal 2006 er positief uitzien. Dit geeft zijn fractie vertrouwen voor de toekomst en zij hoopt, dat deze lijn tot ver in de toekomst kan worden voortgezet.
Dhr Koning ontvangt graag een kopie van stuk nr 3 van Stichting Rioned betreffende kostenbespa- ringsmogelijkheden ten aanzien van de riolering en vraagt wat de gemeente Rozendaal met de adviezen gaat doen. De voorzitter stelt vast, dat de raad akkoord is dat het college dit meeneemt in de verdere afweging bij de uitwerking van het rioleringsplan.

 
De raad is met inachtneming van bovenstaande akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

3. Verslag van de vergadering van 20 juni 2006
Tekstueel
- Pag 1 agendapunt 2: In de 3e regel van onder wordt "alle partijen" vervangen door " de andere partijen".

Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande aanpassing onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.


4. Actielijst
Dhr Korstanje stelt voor de onderwerpen "Letten op termijnen betreffende milieurapportages" en "Vacatures personeel" van de lijst af te voeren en jaarlijks bij de begroting op te voeren. De voorzitter stelt vast, dat de raad met dit voorstel kan instemmen. Dhr Van der Torren gaat ervan uit, dat de gevolgen van vacatures indien deze aan de orde zijn wel in het seniorenconvent besproken zullen worden. De voorzitter geeft aan, dat personeelsbeleid de bevoegdheid van het college is. Als overwegingen terzake van vacatures aan de orde zijn, wordt hieraan aandacht besteed in het seniorenconvent.

Dhr Korstanje vraagt zich in reactie op het besprokene in de commissie over het convenant met Stichting OOR af in het kader van continuïteit van bestuur een overzicht bijgehouden kan worden van dit soort regelingen en afspraken. In het verleden is gebleken dat dergelijke afspraken later werden vergeten. De voorzitter gaat ervan uit, dat de organisatie hierop tegenwoordig is aangepast. Het zijn de taken van de griffier vanuit de raad en de secretaris vanuit college en als voorzitter van het managementteam dit soort zaken te bewaken. Naar dit aandachtspunt zal echter intern verder worden gekeken. Dhr Korstanje wil anticiperen op een mogelijk vertrek van zowel griffier als secretaris.

Wethouder Adema zou in deze raadsvergadering het standpunt van het college meedelen over het beschikbaar stellen van € 10,-- per jeugdlid aan atelier Velp. Atelier Velp is een bedrijf, dat ooit in 1994 begonnen is als een balletschool die zich daarna heeft uitgebreid tot andere podiumkunsten. In totaal volgen 800 cursisten een opleiding, waarvan 50 uit Rozendaal. Van de Rozendaalse cursisten vallen er 43 onder de doelgroep € 10,-- per jeugdlid. Het aantal van 124, dat in de krant is verschenen, betreft mensen die bij het atelier een cursus hebben aangevraagd. Het college stelt voor geen subsidie te geven. Het betreft een commercieel bedrijf is dat cursussen aanbiedt. Een subsidie van € 10,-- zou weinig nut hebben: bij een toneelcursus gaat het om € 250,-- per jaar en andere cursussen lopen op tot zo'n € 500,-- à € 600,--.

De actielijst wordt conform bijgesteld.


5. Voorstel tot wijziging van de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen
De raad gaat akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met juli 2006
De raad gaat akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ad € 82.600,-- voor de realisatie van een rotonde op de kruising Daalhuizerweg/Ringallee
Dhr Van der Torren gaat akkoord in aanmerking nemend de opmerkingen in de commissie inzake de voorrangsregels en onderhoud van de rotonde en de toezeggingen terzake van wethouder Adema.

De raad gaat akkoord met het voorstel met inachtneming van het besprokene in de commissie en de toezeggingen van wethouder Adema.


8. Voorstel tot het vaststellen van het verslag over de uitvoering 2005 Wet Werk en Bijstand
De raad gaat akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot vaststellen van de startnotitie voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Dhr Korstanje gaat akkoord onder verwijzing naar de opmerkingen in de commissievergadering en de toezegging van de wethouder wat betreft de voorlichting.

De raad gaat akkoord met het voorstel met inachtneming van het besprokene in de commissie en de toezegging van wethouder Adema.


10. Voorstel tot vaststellen van de verordening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De raad gaat akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot het nemen van besluiten inzake de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs
Dhr Van den Hurk verwijst naar de toezegging van de wethouder in de commissie het convenant voor ondertekening tijdig aan de raad voor te leggen.
Dhr Van der Torren merkt op, dat door dit besluit een einde komt aan een lang tijdperk. Als het besluit geformaliseerd wordt, wordt Stichting OOR dan ook Stichting OORR?
Dhr Korstanje sluit aan bij dhr Van der Torren, dat er een einde komt aan een tijdperk. Vroeger maakte de baron uit wie onderwijzer werd en hoe de school werd gehuisvest, daarna kwam een periode dat de gemeente het deed, en nu wordt het keurig gedecentraliseerd. Hij is blij, dat het besluit uit 2002 nu eindelijk geformaliseerd wordt en dat de risico's van de gemeente Rozendaal kunnen worden afgewenteld. Hij stemt van harte in met het voorstel onder voorbehoud van de toezegging van de wethouder, dat de raad het convenant onder ogen krijgt voordat dit geëffectueerd wordt.

Wethouder Hoving onderstreept, dat het gaat om een historisch moment. Hij is blij, dat de raad unaniem akkoord gaat en zegt daarvoor dank.
Dhr Van Wassenaer wijst erop, dat de school over enkele jaren haar 250 jarig bestaan zou hebben gevierd als zelfstandige school. Niets belet de school echter dit jubileum toch te vieren en hij hoopt, dat Stichting OOR hieraan gehoor zal geven.
De voorzitter memoreert de historische stap die met dit besluit na 4 jaren wordt gezet. Het is de afgelopen jaren een woelige periode geweest in de Dorpsschool. Door de overdracht van de taken aan de bestuurscommissie OOR enkele jaren geleden, zijn de problemen opgelost. Met die voorgeschiedenis kan met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet worden gezien en de Dorpsschool worden overgedragen aan Stichting OOR. Zij feliciteert Stichting OOR en wenst deze veel succes.  Zij is blij, dat de raad dit besluit unaniem heeft genomen.

De raad gaat akkoord met het voorstel met inachtneming van het besprokene in de commissie en de toezegging van wethouder Hoving.


12. Comptabiliteit
De raad gaat akkoord met het voorstel.


13. Rondvraag
Dhr Koning vraagt hoe de calamiteiten- en crisisbeheersing in de gemeente Rozendaal is geregeld en welke verantwoordelijkheid de gemeente hierin heeft. De voorzitter geeft aan, dat een overeenkomst conform de gemeenschappelijke regeling uit 1984 met de brandweer geldt. De brandweer is leading bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het geheel van crisisbeheersing en rampenbestrijding is in één totaalpakket Rheden/Rozendaal ondergebracht. In geval van calamiteiten wordt geschaald, de zogenaamde GRIP-fases en zo gauw Rozendaal boven schaal 1 uitgaat en meer assistentie nodig heeft, verhuist de gemeentelijke rampenstaf naar De Steeg en wordt ingeschoven in het crisiscentrum van de gemeente Rheden. De ambtenaren vanuit Rheden worden dan ingezet voor Rozendaal. In feite is het gemeentehuis Rozendaal dan gesloten. Als burgemeester heeft zij hier best emotionele bezwaren tegen, maar als praktisch en rationeel mens kan zij zich er in vinden. Hierover is gecommuniceerd met de regionale rampenbestrijdingsstaf en met de Commissaris van de Koningin die hieraan zijn goedkeuring heeft gehecht. De brandweercommandant is ten zeerste bereid bij een bezoek aan de brandweerkazerne de nieuwe raad hierover voorlichting te geven. Er zijn rampenplannen opgesteld met allerlei deelplannen die alle zijn goedgekeurd door de provincie. Het zou voor de raad goed zijn hierin inzicht te krijgen. Dhr Koning lijkt het een goede zaak een werkbezoek te brengen aan de brandweer. De voorzitter wijst erop, dat dit op de rol staat. Zij kan zich ook voorstellen, dat de brandweercommandant een keer in de raadsvergadering informatie komt geven. Hierover kan in het presidium verder worden gesproken.


Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit niets meer aan de orde zijnde om 21.20 uur de vergadering.