Notulen Raad d.d. 20 juni 2006

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters en dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Afwezig: 
dhr H.P. Korstanje
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Wnd griffier: 
dhr J. van Rooij
 

Verslag: 
Buro Service Overasselt, dhr M.J.M. Geurts

                                                                                    
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur, heet de aanwezigen van harte welkom en doet melding van het bericht van verhindering. De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Van Wassenaer.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter merkt op, dat er aanvullingen zijn verstrekt op de agendapunten 5, 7 en 9.

Ingekomen stukken
Dhr Logemann merkt inzake nr 2 op, dat de vorige raadsvergadering zijn fractie heeft gesteld over de bestuursovereenkomst op veel beleidsonderwerpen een actievere houding wenselijk te achten. In het voorliggend beleidsplan 2006 - 2010 valt op, dat de voornemens van de coalitiepartners op veel onderdelen zijn afgezwakt. Werd in de bestuursovereenkomst bij kostenreductie bijvoorbeeld gesteld, dat met kracht wordt gestreefd naar kostenreductie, in het beleidsplan wordt gesteld dat dit onderwerp voortdurend punt van aandacht is. Dit leest hij vaker, evenals de opmerking dat iets algemeen uitgangspunt bij het beleid is. Hij zegt niet, dat het college niets doet en er een tandje bij moet zetten, integendeel, maar hij had in het beleidsplan meer concrete beleidsvoornemens verwacht. Bijvoorbeeld over wat de komende 4 jaren op het gebied van digitale informatievoorziening staat te gebeuren. In de bestuursovereenkomst staat weliswaar, dat het huidig beleid voldoende wordt geacht en dient te worden gecontinueerd. Afgezien van wat zijn fractie daarover heeft gezegd in de vorige raadsvergadering, heeft de burgemeester toen gezegd, dat de wettelijke taak op het terrein van automatisering in de ICT om uitvoering vragen. Op dat punt leest hij geen concrete beleidsvoornemens. Ondanks deze kritiek ook een pluim: bij onderdeel 15 huisvesting Dorpsschool staat, dat het college het voornemen heeft een alternatieve locatie te zoeken. Voor de gemeenteraadsverkiezing was dit voor de andere partijen onbespreekbaar, maar ook bij hen komt met de tijd kennelijk ook het inzicht en daarom juicht hij dit van harte toe. Ten aanzien van de huisvesting Het Rhedens is het college voornemens eventuele plannen vanuit Het Rhedens nauwlettend te volgen. Ook hier is een actievere houding van het college gewenst en wat hem betreft had hier moeten staan: "het college werkt mee aan het vinden van een passende oplossing". Als hij goed is geïnformeerd, is het college daarmee ook bezig.

De voorzitter geeft aan, dat ICT en automatisering punt van aandacht zijn: hiervoor komen wettelijke regelingen en grondslagen. Op het moment, dat dit aan de orde is, zal het college bij de raad terugkomen.
Wethouder Hoving merkt op, dat college en ambtelijk apparaat druk bezig zijn met de Dorpsschool. Met Het Rhedens wordt ook gewerkt aan verdere samenwerking.
Dhr Logemann stelt in reactie op nr 3, dat het burgerjaarverslag elk jaar een verplicht nummer is. Het is een leesbaar stuk, dat nuttige informatie geeft. Er valt een aantal actiepunten uit te halen, zoals dat er werk aan de winkel is voor het buurtpreventieteam en het ontbreken van rolstoelopritten. De voorzitter zegt de reactie van dhr Logemann mee te zullen nemen, maar kan niet toezeggen dat realisatie plaats zal vinden. Dhr Tuit vindt het burgerjaarverslag inhoudelijk een sterk verhaal. Het biedt de nodige interessante en waardevolle informatie, waarvoor de complimenten. De vormgeving is aan de magere kant. Burgemeester Boerma zegt, dat de vormgeving het resultaat is van de wensen van de raad. Zij staat open voor nieuwe suggesties en mogelijkheden.

De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.


3. Verslag van de vergadering van 25 april 2006
Tekstueel
- Pag 1: Bij de wethouders dient mw Brouwer, die niet aanwezig was, te worden geschrapt.

Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.


4. Actielijst
Dhr Logemann wijst erop, dat het niet gaat om trottoirs in de wijk Kapellenberg maar in de wijk De Del. De voorzitter zal dit nagaan en eventueel laten corrigeren.
Dhr Logemann vraagt naar de stand van zaken over de plannen van de provincie inzake de hoek Schelmseweg / Daalhuizerweg. De voorzitter wijst erop, dat het college hiermee druk bezig is. Er zijn meerdere partijen bij betrokken die tot overeenstemming moeten komen. Als meer te melden is, komt het college daarmee terug.

De actielijst wordt conform vastgesteld.


5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2005 en bestemming van het overschot
Dhr Van der Torren uit zijn complimenten over hoe het proces gelopen is. De voorlichtingsronde over begroting en jaarrekening voor de nieuwe raadsleden was bijzonder verhelderend en duidelijk. Positief is, dat dit ook gelijk aan het begin van de raadsperiode plaatsvond.
De voorzitter zal de complimenten overbrengen aan de ambtelijke organisatie.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met april 2006
De raad gaat akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot aanwijzing vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden
De raad gaat akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek overkapping A12
Dhr Van den Hurk verheugt het, dat op basis van het nieuwe voorstel en het gewijzigd voorstel van de Stichting Duurzame A12 de BGR ook akkoord gaat met het voorstel.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot instemmen met de geharmoniseerde gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe
De raad gaat akkoord met het voorstel.


10. Voorstel tot vaststelling gemeentelijk beleidskader 2006 - 2009 Bibliotheekwerk
De raad gaat akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot vaststellen van de Verordening Toeslagen en verlagingen WWB-normen
Dhr Van Wassenaer vond het een ingewikkeld verhaal, maar geeft aan dat al zijn vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de ambtelijke organisatie.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


12. Voorstel tot vaststellen van de Reductieregeling gemeente Rozendaal 2006
De raad gaat akkoord met het voorstel.


13. Voorstel tot benoeming nieuwe leden van de bestuurscommissie ex artikel 83, 1e lid van de Gemeentewet voor het openbaar onderwijs in Rozendaal
De raad gaat akkoord met het voorstel.


14. Comptabiliteit
De raad gaat akkoord met het voorstel.


15. Rondvraag
Dhr Van Wassenaer bereiken berichten, dat bij de Résidence overgegaan zal worden tot sloop en bouw van appartementen. Hij begrijpt, dat er technisch geen mogelijkheden zijn dit tegen te houden. Zowel sloop- als bouwvergunningen zijn volgens hem echter gebonden aan een termijn en volgens hem is de sloopvergunning al jaren geleden afgegeven. Het is een verlies voor Rozendaal, wanneer de Résidence als restaurant verloren gaat. In hoeverre is de sloopvergunning aan tijd gebonden en zo niet moet dan in de toekomst aan sloop- en bouwvergunningen geen termijn worden verbonden? Wethouder Hoving merkt op, dat een sloopvergunning kan worden ingetrokken en niet automatisch vervalt. Er moet dan een intrekkingsbesluit door het verlenende orgaan plaatsvinden. Als men gaat amoveren, zal er eerst een nieuwe Hunting Lodge komen.

Dhr Dieleman leest in de notulen van het college, dat de vergunning tot uitbreiding van de rugpolikliniek Klein Rosendael is ingetrokken, maar begrijpt hieruit niet dat de verkeersproblematiek is verholpen. Duidelijk is wel, dat aan de kliniek wordt gevraagd op eigen terrein meer parkeerplaatsen te realiseren. Op welke termijn en hoe gebeurt dit?
Wethouder Hoving licht toe, dat de vergunning voor de rugpolikliniek is ingetrokken om in- en externe redenen. De rugpolikliniek vervalt op deze locatie. Naar oplossing van de verkeersproblematiek op eigen terrein door Klein Rosendael wordt door de portefeuillehouder gekeken. De voorzitter wijst erop, dat beleidsuitgangspunt van de gemeente Rozendaal is, dat zoveel mogelijk op eigen terrein wordt geparkeerd.
 
Dhr Tuit merkt op, dat de voorzitter bij het afscheid van beide vorige wethouders twee erepenningen heeft uitgereikt. Daarbij gaf zij aan, dat gezien de kosten overwogen werd geen nieuwe erepenningen meer aan te laten maken. Ligt aan het verlenen van erepenningen een raadsbesluit ten grondslag, zodat voor het niet meer laten aanmaken van erepenningen een raadsbesluit nodig is?
De voorzitter merkt op, dat het uitreiken van de erepenning 30 tot 35 jaren geleden is ingesteld toen de zelfstandigheid van Rozendaal zeer speelde. Veel erepenningen zijn in dat kader uitgereikt. Er is toen een reglement opgesteld met erepenningen voor verschillende gradaties van verdienste in goud, zilver en brons. Nu zijn de laatste erepenningen uitgereikt aan de vertrekkende wethouders. Mocht besloten worden opnieuw te kijken naar het instituut erepenningen of iets dergelijks, dan komt het college terug bij de raad. Over de uitreiking aan beide wethouders heeft uitgebreide correspondentie plaatsgevonden met de fractievoorzitters. Het opnieuw instellen van erepenningen zal wellicht in een moderne vorm gebeuren en daaraan zit een kostenplaatje vast. Een en ander zal op dat moment aan de raad worden voorgelegd.


Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng, wenst iedereen een goede en plezierige vakantie en sluit, niets meer aan de orde zijnde, om 21.35 uur de vergadering.