Notulen Raad d.d. 24 + 31 oktober 2006

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman (alleen 24 oktober 2006), dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning (alleen 24 oktober 2006), dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters en dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Wnd voorzitter: 
dhr J.M. van der Torren (d.d. 24 oktober 2006)
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne (d.d. 31 oktober 2006)
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Afwezig:  
mw A.H. Boerma-van Doorne (d.d. 24 oktober 2006), dhr P.Dieleman (d.d. 31 oktober 2006), dhr A.G.H. Koning (d.d. 31 oktober 2006) 
 
Verslag:
Buro Service Overasselt, dhr M.J.M. Geurts
 

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij doet melding van het bericht van verhindering van burgemeester Boerma, wiens echtgenoot een zware operatie heeft ondergaan. Namens de raad zal een door iedereen ondertekende kaart met attentie naar dhr en mw Boerma worden gestuurd. De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Vosters.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
 
3. Verslag van de vergadering van 12 september 2006
Naar aanleiding van
- Pag 3 agendapunt 11: Dhr Van Wassenaer wijst erop, dat de Dorpsschool is ontstaan in 1758, zodat het jubileum in 2008 is.
 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.
 
4. Actielijst
Dhr Korstanje geeft aan, dat het punt "Trottoirs in de wijk De Del" kan worden afgevoerd, nadat de raad het voorstel onder agendapunt 7 heeft aangenomen.
De voorzitter merkt op, dat de methodiek in sommige gevallen zodanig is, dat een punt op de actielijst blijft staan, totdat het uitgevoerd is. Het punt "Nota reserves en voorzieningen" zou ook kunnen worden afgevoerd na akkoord gaan met het voorstel onder agendapunt 6.
Dhr Van Wassenaer stelt, dat de vorige raadsvergadering de punten "Letten op termijnen betreffende milieurapportages" en "Vacatures personeel" zijn afgevoerd onder de afspraak, dat deze jaarlijks bij de begroting zouden worden opgevoerd. Bij de begroting 2007 is dit nu echter niet gebeurd. Dhr Korstanje gaat ervan uit, dat deze punten niet zijn opgevoerd, omdat de begrotingsbehandeling 2007 nu op zo'n korte termijn plaatsvindt. Komend jaar zullen de punten wel in de begroting 2008 opgevoerd moeten worden.
 
De voorzitter stelt voor te volstaan met vermelding hiervan in de notulen. Hij stelt vast, dat de raad akkoord is met het afvoeren van de punten "Trottoirs in de wijk De Del" en "Nota reserves en voorzieningen" van de actielijst.
 
De actielijst wordt conform bijgesteld.
 
5. Voorstel tot vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Dhr Van Wassenaer merkt op, dat één van de wijzigingen in de APV de kapvergunningen betreft. De diameter van bomen, met uitzondering van exoten, waarvoor een kapvergunning nodig is wordt verruimd van 20 cm naar 40 cm. Het zou kunnen, dat alle houtwallen in de gemeente Rozendaal worden gesnoeid, gekapt, geveld zonder dat daarvoor een kapvergunning nodig is. Hetzelfde geldt voor veel andere straten en lanen. Als alle bomen worden gekapt die straks gekapt mogen worden, wordt het akelig kaal in Rozendaal. Om die reden heeft hij grote moeite mee te gaan met de gemeente Rheden, die dezelfde bepaling in de APV heeft staan. Hij ziet hiervoor ook geen reden, omdat Rozendaal zelf handhaaft, en stelt voor de voorgestelde wijziging ten aanzien van de kapvergunning niet door te voeren. Hij is tegen het voorstel.
De voorzitter wijst erop, dat het voorstel in de commissie aan de orde is geweest en met een unaniem positief voorstel naar de raad is gestuurd.
 
De raad gaat akkoord met het voorstel met de aantekening, dat dhr Van Wassenaer wordt geacht tegen te hebben gestemd.
 
6. Voorstel tot vaststelling notitie reserves en voorzieningen en vaststelling herverdeling reserves en voorzieningen
Dhr Van den Hurk verwijst naar wat hij hierover heeft gezegd in de commissievergadering.
 
De raad gaat akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ad € 5.000,-- per jaar vanuit de reserve WVG - voor de duur van 2 jaar - voor de realisatie van verlaagde trottoirbanden op kruisingen
De raad gaat akkoord met het voorstel.

8. Voorstel tot vaststellen nieuw beleid integrale schuldhulpverlening
De raad gaat akkoord met het voorstel.
 
9. Comptabiliteit
De raad gaat akkoord met het voorstel.
 
10. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2007 en meerjarenbegroting 2008 t/m 2010
Algemene beschouwingen
 
Dhr Van der Torren merkt op, dat voor het eerst sinds 8 jaren de algemene beschouwingen plaatsvinden met een nieuwe raad en een nieuw college. Na de afgelopen raadsverkiezingen is de BGR met Rosendael '74 aan tafel gaan zitten om coalitiebesprekingen te voeren. Anders dan in de landelijke politiek, verliep dit snel en efficiënt en in een goede sfeer. Een en ander heeft geresulteerd in het nu geldende bestuursakkoord. Gelezen hebbend alle stukken en na bestudering van de cijfers is de stellige indruk, dat beide nieuwe wethouders voortvarend aan de slag zijn gegaan en de samenwerking in het college constructief is.
Hoewel het een open deur is, is het toch weer prettig een sluitende begroting voorgelegd te krijgen. Het op orde hebben van de financiën is nog steeds een van de hoofdpunten ter behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid. Een kritische noot is hier echter op zijn plaats. Zoals het college zelf schrijft in haar aanbiedingsbrief, gaat de uitkering uit het Gemeentefonds fors stijgen. Zonder deze stijging zou het een lastige zaak zijn geworden. Hij hoopt, en hij neemt aan het college met hem, dat deze hogere uitkering structureel van aard is. Verder verzoekt hij het college voortdurend alert te zijn en te blijven op subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld via het KAN.
Het is prettig te zien dat de kostenpost Openbare orde en veiligheid omlaag gaat en met name rampenbestrijding, waarvan vorig jaar in de algemene beschouwingen is gezegd, dat deze kosten maar moeilijk aan de burgers uit te leggen zijn. Zoals sommigen onlangs gezien hebben en anderen enige tijd later via de post gemerkt hebben, is er onlangs weer een snelheidscontrole geweest. Het is een goede zaak dat regelmatig gecontroleerd wordt. Zonder controle wordt het verkeersplan met bijbehorende 30 kilometer zones, een wassen neus. Het baart zorgen, dat de voor Rozendaal beschikbare politie-uren voortdurend afnemen.
 
De geplande aanleg van de rotonde bij de Daalhuizerweg is een goede zaak. Vorig jaar is het college gevraagd of een en ander voor Rozendaal budgettair neutraal zou kunnen geschieden, waarop is geantwoord, dat daar alles aan zou worden gedaan. Helaas is dit niet gelukt. Gezien het feit dat het moment nu daar is moeten helaas de kosten voor lief worden genomen. Wel dient het ontwerp zodanig te zijn, dat de doorstroming op de Ringallee/Schelmseweg gewaarborgd blijft, zodat de Rosendaalselaan en Kerklaan niet nog meer tot sluiproute verworden voor het spitsverkeer. Dat de discussie over de overkapping van de A12 niet dood is, bleek vorige week, toen deze zaak het NOS journaal op de radio haalde. De Stichting Duurzame A12 doet goed werk, maar hij vraagt nadrukkelijk ook aan het college het nodige lobbywerk te doen om deze zaak bij andere en/of hogere gremia op de agenda te krijgen. De voortdurende geluidsoverlast is het belangrijkste argument in deze.
Het is prettig te horen, dat de afvalstoffenheffing voor de burgers verlaagd is. Een en ander is al eerder gebeurd met het rioolrecht, iets waar de BGR jaren voor gestreden heeft. De heffingen dienen kostendekkend te zijn, echter voor de burgers niet hoger dan strikt noodzakelijk.
In deze raadsperiode, sterker dit jaar nog, zal een besluit genomen moeten worden over de nieuw- of verbouw van de Dorpsschool . Gezien de leeftijd en de staat van het huidige gebouw lijkt nieuwbouw de meest zinvolle optie. De fysieke kaders hiervoor zijn in het bestuursakkoord met Rosendael ´74 vastgelegd. Hij vraagt het college op korte termijn alternatieven voor te leggen, zodat de raad een keuze kan maken. Gezien het grote financiële beslag, dat deze operatie op de gemeentelijke middelen legt, zou het mooi zijn, als de plannen ook nog een financiële spin-off hebben in welke vorm dan ook.
 
Zoals elke gemeente, staat Rozendaal aan de vooravond van de verplichte invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoewel de invoering geleidelijk zal verlopen en daarom vooralsnog beperkt is, zijn de financiële risico's nog onbekend. Omdat het vooral een bezuinigingsoperatie van de centrale overheid betreft, zal zijn fractie zeer alert zijn op de consequenties voor zowel de bewoners als de financiën. Daar waar beleidsvrijheid aan gemeenten wordt gegeven, wil hij deze graag in eigen hand houden. Zijn fractie blijft aandacht besteden aan het onderhoud van stoepen en straten die een belangrijk onderdeel vormen van de mobiliteit en veiligheid van de oudere inwoners. Om die reden juicht hij onder meer de recent voorgestelde verlaging van trottoirbanden op kruisingen toe.
Bovenaan de verkiezingsprogramma´s is de zelfstandigheid iets dat zeer leeft onder de Rozendaalse bevolking. Er wordt wel beweerd, dat de zelfstandigheid bedreigd wordt door de vele opgelegde Haagse regelingen. Echter, zolang het voorzieningenniveau uitstijgt boven dat van de buurgemeen- ten,  de lasten voor de burgers niet hoger zijn en de regie in eigen hand kan worden gehouden is dit de legitimatie voor zelfstandigheid. Dat dit van de organisatie flexibiliteit en organisatievermogen vraagt is duidelijk. In het onlangs verschenen artikel in het VNG magazine geeft het college dit zelf ook met zoveel woorden aan. Enige trots op de eigen organisatie proeft hij ook in dit artikel. Ook het groene karakter van Rozendaal is alleen gewaarborgd bij een zelfstandige gemeente. Recent waren berichten te horen over de wenselijkheid van minimale omvang van gemeenten. Dit speelt specifiek in de Randstad en is zo vlak voor de verkiezingen een redelijk onhaalbare proefballon.
 
Als afsluiting pleit hij ervoor volgend jaar de begrotingsbehandeling op één avond te houden, dit mede gezien de ervaringen met de commissie- en raadsvergaderingen op één avond. Dit komt de efficiency en samenhang ten goede. De nu in de algemene beschouwingen gestelde vragen zouden vooraf schriftelijk ingediend kunnen worden. Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats aan allen die aan dit heldere, zeer begrijpelijke en positieve stuk hun bijdrage hebben geleverd.
 
Dhr Van den Hurk wijst erop, dat aan de orde zijn de eerste algemene beschouwingen van de raadsperiode 2006 - 2010. Weliswaar dezelfde coalitie van BGR en Rosendael '74, maar toch een periode met mogelijkheden en een nieuw elan door een in belangrijke mate gewijzigd college en raad.
Hij heeft vertrouwen in de huidige gang van zaken en hoopt  dat de komende jaren voor de inwoners van Rozendaal en voor de gemeente goede jaren zullen zijn. Het beleidsplan 2006 - 2010 is gebaseerd op het coalitieakkoord, dat de kaders schept waarbinnen het beleid dient te worden vastgesteld, met als belangrijke meetpunten het aanleggen van een rotonde op de kruising Schelmseweg/Daalhuizerweg, het oplossen van de Dorpsschoolproblematiek en de invoering van de Wmo. Voor al deze meetpunten is samenwerking met de gemeente Rheden van groot belang mede door de beperkte capaciteit van het eigen ambtenarenapparaat. Het college heeft bij het opstellen van de begroting 2007 kritisch invulling gegeven aan de uitgangspunten van het beleid, zoals vastgelegd in het beleidsplan 2006 - 2010 en een sluitende begroting kunnen aanbieden met handhaving van het huidige voorzieningenniveau en zonder verhoging van de gemeentelijke belastingen. Hij stemt van harte met de begroting 2007 in en complimenteert het college met het bereikte resultaat. Van de meerjarenbegroting heeft hij kennis genomen, hij constateert dat de reserves ruim boven het noodzakelijke geachte niveau van € 6 miljoen blijven. Voorts blijkt uit de meerjarenbegroting, dat de komende jaren bij ongewijzigd beleid zelfs een klein overschot blijft bestaan. Er lijkt dus enige ruimte voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers te kunnen ontstaan. Hij ziet het jaar 2007 en volgende jaren met vertrouwen tegemoet.
 
Het aantal misdrijven en met name inbraken of pogingen daartoe lijkt de laatste tijd weer toe te nemen. Hij vraagt het college of deze constatering juist is en of aanvullende maatregelen op het gebied van de veiligheid wenselijk en mogelijk zijn. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie en bijstelling van het integrale veiligheidsplan? Rosendael '74 is verheugd, dat op haar initiatief het voorstel tot subsidiëring van de Stichting Duurzame A12, dat door de vorige raad niet door BGR en PAK werd gesteund, opnieuw in behandeling is genomen en door de nieuwe raad is aangenomen. Uit recente krantenpublicaties blijkt, dat de Stichting Duurzame A12 een eerste succes heeft geboekt, in die zin dat een kamermeerderheid bestaande uit CDA en PvdA de minister heeft gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar overkapping van autosnelwegen in stedelijke gebieden. De A12 bij Arnhem wordt in dit verband speciaal genoemd. Hij feliciteert de stichting met haar eerste successen en vraagt het college de stichting waar mogelijk zoveel mogelijk te blijven ondersteunen bij verdere ontwikkelingen, met als belangrijkste doel te komen tot een duurzame A12 die aan alle milieueisen voldoet. Tevens is het van belang inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van de aanpassing van de A12 met betrekking tot geluidsoverlast voor alle inwoners van de gemeente, rekening houdend met een steeds verder toenemende verkeersdrukte. De rotonde Schelmseweg/Daalhuizerweg is één van de meetpunten van het beleid 2006 - 2010. De aanleg van een rotonde op de kruising van de Schelmseweg/Daalhuizerweg lijkt mede door de inzet van wethouder Adema en in goed overleg met de provincie, het KAN en de gemeente Rheden,  realiteit te worden. Het is de verwachting dat de rotonde in het voorjaar 2007 in het kader van de renovatie van een deel van de N785 zal worden gerealiseerd. Hij is blij met de snelle afdoening ter zake.
 
Het programma Onderwijs vormt het tweede meetpunt in het beleidsplan 2006 - 2010 en kent de volgende deelonderwerpen: de eigen Dorpsschool, de plannen van Het Rhedens en de plannen van de gemeente Rheden met betrekking tot het realiseren van een viertal klaslokalen op Rozendaals grondgebied als uitbreiding  van de openbare school Daalhuizen. Het primaire belang is de eigen Dorpsschool. Zoals onlangs door de raad is besloten, zal met ingang van 1 januari 2007 de Dorpsschool deel uitmaken van het OOR. Dat is een goed besluit, maar het vraagt om heldere afspraken tussen de gemeente Rozendaal en het OOR. Rosendael '74 ziet gaarne, dat deze afspraken in een convenant tussen gemeente en OOR worden geregeld, zoals ook aangegeven in de begroting. Kan het college de raad inlichten over de stand van zaken inzake het convenant? In oktober 2005 heeft de raad ingestemd met een tweetal kredieten, mede om te onderzoeken wat de diverse mogelijkheden van huisvesting voor de Dorpsschool zijn. Van één van deze onderzoeken heeft een deelrapportage plaatsgevonden, waarna het zover bekend daarna is afgebroken. Van het tweede, bouwkundige onderzoek, zijn de resultaten nog niet formeel aan de raad bekendgemaakt, maar wèl de conclusie van het college dat de kosten van verbouw en nieuwbouw elkaar niet veel ontlopen en dat nieuwbouw te prefereren zou zijn. Tevens is aangegeven dat ook over andere locaties dan de Steenhoek kan worden nagedacht. Wanneer wordt de raad formeel op de hoogte gesteld van de afdoening van de beide onderzoeken met betrekking tot de Dorpsschool en vraagt inzage in het rapport betreffende de bouwkundige aspecten. Gelet op het hiervoor genoemde is het spreken over 'nieuwbouw' en 'een nieuwe school' op pag 14 van de begroting onder de kop 'Ontwikkelingen in 2007' onjuist en op zijn minst prematuur. Hij vraagt aanpassing van de betreffende tekst bijvoorbeeld door te spreken over 'huisvesting' en het woord 'nieuw' weg te laten. Wanneer kunnen verdere stappen met betrekking tot de huisvesting van de Dorpsschool  op basis van het beleidsplan 2006 - 2010  worden verwacht?
 
Duidelijkheid op korte termijn is niet alleen voor het OOR en de Dorpsschool , maar vooral voor de leerlingen en ouders en alle inwoners van groot belang. De overige 2 deelonderwerpen, namelijk 'het Rhedens' en 'lokalen voor de openbare school Daalhuizen' zijn los van de eigen Dorpsschool  te beschouwen. Het gaat dan om een eventuele behoefte aan grond en/of grondgebruik op Rozendaals grondgebied. Samenhang zou kunnen ontstaan indien naar gezamenlijke oplossingen zou worden gezocht. Zijn fractie wil daar in meedenken, maar acht de eigen besluitvorming met betrekking tot ver/nieuwbouw én de locatie van de Dorpsschool daarbij leidend.
De invoering van de Wmo is het 3e meetpunt in het beleidsplan 2006 - 2010. De invoering van de Wmo is in de gemeente Rozendaal in samenwerking met de gemeente Rheden voor het overgangsjaar 2007 op goede wijze in gang gezet en afgedekt in de begroting. Zoals is beoogd in de Wmo, worden de inwoners van Rozendaal betrokken bij de totstandkoming van de gemeenteregelingen. Hij gaat ervan uit, dat ook voldoende publicatie in 'In de Roos' zal plaatsvinden en ziet met vertrouwen het aangekondigde beleidsplan Wmo 2007 en 2008 - 2012 tegemoet en vraagt de raad waar mogelijk te betrekken bij het proces rond de invoering van de Wmo.
Hij steunt het gevoerde beleid rond afvalverwerking, riool en milieu en constateert dat mede op basis daarvan de gemeentelijke lasten hiervoor kunnen worden verlaagd. Het financieel beleid zoals weergegeven in de begroting 2007 en in de meerjarenramingen is gebaseerd op het beleidsplan 2006 - 2010 en is in lijn met het programma van Rosendael '74.
 
In 2005 is begonnen met het proces van vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen. Zijn fractie heeft in haar beschouwingen van vorig jaar aangegeven de opgestelde plannen te ondersteunen en hoge prioriteit te geven aan het behoud van het open karakter van Rozendaal. Voor het schoolgebouw van de Dorpsschool op de Steenhoek zijn géén voorzieningen in het bestemmingsplan nodig, die een uitbreiding van het schoolgebouw op de Steenhoek mogelijk maken. Wat is de stand van zaken van de bestemmingsplannen en wanneer kunnen vervolgstappen tegemoet worden gezien?
Zowel intern als extern is bij de bestuursorganen van goed overleg sprake. Hij ondersteunt de samenwerking met de gemeente Rheden en mogelijk met de gemeente Doesburg, echter altijd onder voorwaarde dat Rozendaal zelf de regie houdt over de zaken haar gemeente betreffende en dat vanuit het Rozendaals gemeentehuis voldoende service aan de inwoners geleverd kan blijven worden. De inzet van het College en van de ambtenaren voor de gemeente Rozendaal en de raad wordt bijzonder gewaardeerd. Rosendael '74 ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 
Dhr Korstanje stelt, dat het college weer een mooie begroting aan de raad heeft gepresenteerd, die ook nog sluitend is. Het verhaal eromheen is transparant en goed te volgen en hij wil daarvoor niet alleen het college complimenteren. Dhr De Rooij en zijn staf verdienen alle lof voor het ook dit jaar weer aan elkaar breien van alle eindjes. Ambtelijk en financieel gezien is een uitstekend stuk werk geleverd. Dit gezegd hebbend zou hij nu weer kunnen gaan zitten, zeker als hij zich zou schikken in het oordeel over de gemeente Rozendaal van de vorige Commissaris van de Koningin. De begroting is helemaal in de stijl van passen op de winkel en verder geen nieuwe dingen doen. Voor nieuw beleid lijkt geen inspiratie aanwezig. Er wordt nauwelijks tot niet ingespeeld op ontwikkelingen die landelijk, regionaal of plaatselijk spelen. Natuurlijk, nieuw beleid kost geld en dat geld moet gevonden worden. Als men dus geen nieuwe dingen aanpakt, hoeft men ook geen inspanning te doen om financiering daarvoor te vinden. Hij gelooft niet, dat dit de verklaring is, het college is actief genoeg maar is misschien met andere dingen bezig dan waaraan het PAK prioriteit geeft. Hij vindt bijvoorbeeld de invulling en randvoorwaarden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning heel belangrijk. In de begroting vindt hij geen duidelijke aanwijzingen welke richting het college op wil, noch budgettair noch qua intentie. De Wmo is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar door de rol van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties is een regionale aanpak en samenwerking onontkoombaar. Om de kwaliteit van de zorg te blijven garanderen zal deze aanpak waarschijnlijk zelfs moeten worden versterkt. De voorgenomen verdere samenwerking op dit gebied met de gemeente Rheden is dan ook een goede zaak. Rheden voert tot op heden een goed sociaal beleid, maar dat wil niet zeggen dat Rozendaal Rheden overal in hoeft te volgen. Ook Rheden zal bij de invulling van de randvoorwaarden voor de Wmo keuzes moeten maken en die keuzes zouden anders kunnen uitpakken als die zijn toegesneden op de Rozendaalse situatie en bevolking. Rekening moet worden gehouden met de draagkracht van de inwoners van Rozendaal, als het gaat om beperkingen van vergoedingen voor diensten en hulpmiddelen in het kader van de Wmo. De breedste schouders moeten dus qua eigen bijdrage ook de zwaarste lasten dragen, zodat er wat meer ruimte overblijft voor minder draagkrachtige inwoners. Kan het college haar standpunt op dit punt al aangeven? Is een motie op dit punt misschien een goed uitgangspunt om de mening van de raad vast te leggen? Met de Wmo wordt meer verantwoordelijkheid bij de hulpvrager zelf gelegd. Goede voorlichting aan inwoners is dan ook van groot belang. Hij juicht de hoge prioriteit die daaraan in het beleidsplan 2006 - 2010 wordt gegeven dan ook van harte toe en wil ook graag een bijdrage leveren aan de concrete acties in dit kader.
 
Op milieugebied worden problemen vooruitgeschoven. Op het gebied van afkoppeling van de hemelwaterafvoer bijvoorbeeld worden de verplichtingen doorgeschoven naar 2010, terwijl nu al het nodige zou kunnen worden gerealiseerd. Arnhem subsidieert afkoppeling van hemelwaterafvoer van daken zelfs tot een oppervlakte van 100 m². Waarom heeft Rozendaal niet een dergelijk regeling en waarom handhaaft Rozendaal niet het afkoppelingsbeleid in de wijk Kapellenberg? Nieuw beleid hoeft overigens niet altijd veel geld te kosten. Het groenbeleid is daar een voorbeeld van. Er is weliswaar een groenbeheerplan, maar het is wel van belang tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld het vooruitzicht, dat het aanzien van delen van het dorp de komende jaren fors gaat veranderen. Dit is onder meer vernomen tijdens het werkbezoek bij het Geldersch Landschap. Over enkele jaren zullen naar verwachting veel beuken het loodje leggen door de extreme droogte van 2003 en 2006. Dat zal niet alleen gebeuren bij de beuken van het Geldersch Landschap, ook elders in het dorp zullen gaten vallen. Tot nog toe is het gemeentelijk groenbeleid vooral gericht op een conserverend beleid. Bijzondere bomen staan op een gemeentelijke lijst en mogen, nu de APV in deze raadsvergadering is vastgesteld, niet zonder vergunning worden gekapt. Prima, maar de aandacht moet ook gaan naar de toekomstbomen, oftewel bomen die over 50 jaar het aanzien van het dorp bepalen. Dat kunnen bomen zijn die nu nog nauwelijks opvallen, maar die over enkele decennia van groot belang zijn, zodat Rozendaal dan nog steeds het groenste dorp van Europa kan worden genoemd. Is het college bereid een visie op te stellen, waaruit blijkt welke toekomstbomen in het gemeentelijk groenbeleid de komende decennia gekoesterd moeten worden?
 
Samen met de gemeente wordt gewerkt aan een landschapsontwikkelingsplan ofwel LOP. Tot zijn verwondering staat dit plan helemaal niet genoemd bij de ontwikkelingen in 2007, noch bij programma 8 Openbaar Groen, Monumenten en Recreatie noch bij programma 9 Ruimtelijke Ordening. Dat dit LOP niet wordt genoemd is een veeg teken. Normaliter wordt eerst een LOP vastgesteld, waarna dit plan als input wordt genomen voor aanpassing van het bestemmingsplan. In Rozendaal is het bestemmingsplan echter in een vergevorderd stadium en lopen de werkzaamheden aan het LOP achterop. Hij vreest nu dat in Rozendaal vrijwel geen aandacht is voor de uitkomsten van het LOP. Veel aandacht gaat immers uit naar de vaststelling van de bestemmingsplannen. Dat het LOP niet in de begroting wordt genoemd, terwijl de gemeente nota bene één van de opdrachtgevers is, doet vrezen dat van de kansen die in dit plan wellicht komen nauwelijks gebruik wordt gemaakt en dat zou jammer zijn. Dan had de € 500,-- die dit plan Rozendaal kost (exclusief de ambtelijke inzet en de inzet van Rozendalers) immers beter bespaard kunnen worden. Hij hoopt, dat het college de twijfels in deze kan wegnemen.
De huisvesting van de Dorpsschool en het Rhedens ligt zijn fractie na aan het hart. Het duurt nu al jaren voor er een ei gelegd wordt voor de huisvesting van de Dorpsschool. Het is na de verkiezingen nu al weer 7 maanden doodstil. Mogelijkerwijs wordt eind van dit jaar iets meer gehoord van de plannen ten aanzien van de Dorpsschool. Kan aangegeven worden, wanneer de feitelijke plannen voor de huisvesting van de basisschool in de raad komen? Ten aanzien van Het Rhedens staat hij een actievere rol van de gemeente voor. In de begroting wordt weliswaar gesteld, dat de gemeente geen financiële rol speelt, maar met de inbreng van grond aan de Kleiberglaan is een substantieel bedrag gemoeid. Dit betekent, dat de gemeente invloed kan uitoefenen. Het is raadzaam nu al actief contact te houden met Het Rhedens, zodat voor de gemeente onwenselijke ontwikkelingen tijdig kunnen worden bijgestuurd. Zo zijn er bij het vestigen van de Dorpsschool en de complete school Daalhuizen op het terrein van Het Rhedens ook knelpunten.
 
Een basisschool met zo'n 575 leerlingen is te massaal. Waar blijft de kleinschaligheid? En dan gaat het er nog niet eens over wie wat betaalt. Wilt het college een actievere rol bij de ontwikkeling van de huisvesting van het Rhedens toezeggen? Een deel van de stille reserves moet worden geactiveerd voor nieuw beleid en voor de financiering van de huisvesting van de scholen. Men kan natuurlijk de "kroonjuwelen", zoals wethouder Hoving sommige stille reserves tijdens de verkiezingsdebatten noemde, blijven koesteren. Maar het zou jammer zijn als daarmee te zijner tijd de trottoirs in Spankeren of een school in Arnhem-Zuid zou worden bekostigd. De Torckschool is niet bepaald een voorbeeld van eigentijdse huisvesting voor peuters, terwijl de Rozendaalse Kapel moet zeulen met instrumenten als pauken, omdat in de Torckschool geen ruimte is voor opslag. Als bij de huisvesting van de basisschool tevens in een nieuwe en meer eigentijdse huisvesting voor de peuterklas en de Rozendaalse Kapel kan worden voorzien, kan de Torckschool worden afgestoten. Panden als de Molenschuur en de Torckschool kosten op dit moment alleen maar geld en in de toekomst misschien veel geld en leveren nauwelijks iets op. Verkoop zou een aanzienlijk hoger bedrag opleveren, dan waar de panden nu voor in de reserves staan. Zoals gezegd kan dit geld gebruikt worden voor nieuw beleid of voor financiering van extra voorzieningen bij de huisvesting van de scholen. Randvoorwaarde blijft natuurlijk wel, dat het aanzien van het beekdal niet verstoord mag worden. Is het college bereid de raad voorstellen te doen om stille reserves te activeren, mits goede eigentijdse huisvesting van de huidige gebruikers van de panden gevonden kan worden?
 
Tot slot de visie van het PAK op de toekomst van deze gemeente. Al enkele jaren ziet zijn partij met lede ogen aan, dat de mobiele reserves slinken. Als deze lijn in de toekomst wordt doorgetrokken, en dat is realistisch als de twee andere partijen weigeren om meer financiële speelruimte aan het college te geven, dan wordt over enkele jaren afgestevend op een financieel tekort. Dat betekent vrijwel automatisch het einde van een zelfstandig Rozendaal. In dit kader zit het college niet stil, zo is ook afgelopen weken weer gebleken. Het college onderzoekt samen met de colleges van Rheden en Doesburg de mogelijkheden tot samenwerking. Eerder deze maand is besloten, dat een stappenplan wordt opgesteld voor een onderzoek naar de beste samenwerkingsvorm voor de drie gemeenten. Vooropgesteld, het PAK is voorstander van een intensieve samenwerking met andere gemeenten, maar vindt het wel tijd worden binnen de raad te discussiëren over de koers die hierin moet worden gevoerd. Eén van de uitgangspunten is dat de bestuurlijke autonomie in stand blijft. Hij beseft, dat dit in lijn is met de verkiezingsbeloftes van de twee andere partijen. Blijft dit echter op termijn realistisch, bijvoorbeeld als de algemene reserves op den duur slinken tot bijna nul euro? En waarom zou een apart en relatief duur bestuurlijk apparaat in stand worden gehouden als de ambtelijke ondersteuning elders wordt gedaan en keer op keer wordt gezegd, dat afwijken van de koers van de twee overige gemeenten niet wenselijk is? Kortom, hij nodigt de twee andere partijen uit om deze discussie te voeren. Is het college bereid deze discussie binnenkort te agenderen voor bespreking in de raad?
 
Namens zijn fractie spreekt hij dank uit aan de ambtenaren voor hun inzet in de afgelopen periode en de soepele en geduldige wijze waarop op vragen en opmerkingen is gereageerd. Het college complimenteert hij met de voortvarende wijze, waarop de nieuwe bestuursperiode is gestart. Er moeten de komende tijd veel zaken worden opgestart zoals Wmo en huisvesting van de scholen en onderwerpen worden afgerond, zoals de rotonde en bestemmingsplannen. Hij hoopt, dat ook ruimte gecreëerd wordt voor nieuw beleid en de stille reserves eens worden afgestoft en tegen het licht worden gehouden.
 
De voorzitter geeft aan, dat de antwoorden van het college d.d. 27 oktober 2006 vanaf 12.30 uur in de postbakjes liggen. Dhr Korstanje zou de antwoorden graag per e-mail ontvangen. De voorzitter stelt vast, dat de raad zich aansluit bij het verzoek van dhr Korstanje, zodat de antwoorden per email naar de fracties worden gezonden.
 
De voorzitter schorst de vergadering om 20.45 uur.
 
De vergadering wordt heropend op 31 oktober 2006 om 19.30 uur.
De voorzitter heeft begrepen, dat voor de schorsing tijdens haar afwezigheid sprake was van een vruchtbare vergadering. Zij doet melding van de berichten van verhindering. Zij doet een persoonlijke mededeling: zij was d.d. 24 oktober 2006 afwezig vanwege een open hart operatie van haar echtgenoot. Het herstel gaat voorspoedig, maar nooit zo voorspoedig als men zelf zou willen. Haar man en zij hebben vanuit Rozendaal veel mooie bloemen, kaarten, e-mails en een prachtig boeket met een leuke kaart namens de raad mogen ontvangen, waarvoor dank. Dit heeft hen heel veel goed gedaan.
De repliek van het college op de algemene beschouwingen is eenieder toegezonden alsmede op de website geplaatst en zij stelt voor deze niet voor te lezen en direct over te gaan op de dupliek.
 
Dupliek
Dhr Van der Torren is blij, dat de voorzitter weer aanwezig is. Grosso modo kan hij zich goed vinden in de antwoorden dan wel reactie op de vragen c.q. opmerkingen. Zolang er nog geen keuze gemaakt is ten aanzien van de huisvesting van de Dorpsschool, lijkt het hem een goede zaak voortaan over verbetering van de huisvesting te spreken. Voor de in het bestuursakkoord genoemde fysieke kaders maakt dit overigens niet uit. Een pro-actieve opstelling van het college inzake het Rhedens juicht hij van harte toe. Het is immers beter de regie in eigen hand te houden, dan in een situatie te komen waarbij voorstellen van anderen mogelijk afgewezen of aangepast moeten worden. Het is wenselijk, dat het convenant met het OOR in de commissie en de raad aan de orde komt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Het is toch een vrij ingrijpend stuk. Vanuit school en OOR bereiken hem geluiden, dat een en ander aan de andere kant toch niet zo duidelijk is, als iedereen bij de gemeente Rozendaal denkt. Heldere afspraken over verantwoordelijkheden nu en in de toekomst zijn van groot belang. Daarbij denkt hij ook aan het verleden, waaruit geleerd is ten aanzien van de afspraken met betrekking tot het Rhedens, die in eerste instantie een soort herenakkoord inhielden en te elfder ure in een helder convenant zijn vastgelegd, waarvan nu 8 jaren na dato nog steeds de vruchten worden geplukt. Door de openbare behandeling en de krant lijken de stille reserves hem niet zo stil meer. Zijn fractie heeft er vooralsnog geen behoefte aan deze te gelde te maken. Als er in de toekomst een dringende reden is, kan dit alsnog worden bekeken. Hij is het eens met het PAK, dat Rheden een goed sociaal beleid voert. Daarnaast deelt hij het standpunt van het college, dat het niet aan de gemeente is via een instrument als de Wmo aan inkomenspolitiek te doen. Mede gelet op zijn betoog in de algemene beschouwingen heeft hij geen behoefte aan een discussie over de toekomst van de gemeente Rozendaal. De BGR stemt van harte in met de nu voorliggende begroting.
 
Dhr Van den Hurk is blij weer het woord te kunnen richten tot "mevrouw de voorzitter". Hij heeft met instemming kennis genomen van de beantwoording door het college van de vragen in de algemene beschouwingen. Het stuk is helder van toon en geeft antwoorden op de meeste vragen. Veiligheid voor alle inwoners van Rozendaal is een onderwerp dat Rosendael '74 bijzonder ter harte gaat. In het antwoord van het college staat, dat door de politie-unit actief is ingespeeld op de opleving van het aantal inbraken. Graag verneemt hij hoe de politie daarop heeft ingespeeld en wat de burgers daarvan gemerkt zouden moeten hebben. Heeft het 'actief inspelen' van de politie geleid tot meetbare resultaten zoals bijvoorbeeld een gestegen oplossingspercentage, of méér surveillance in Rozendaal, of is de vrees terecht dat de stijging van het aantal inbraken slechts heeft geleid tot het afscheiden van het zoveelste rapport? Verder leest hij dat het buurtpreventieteam zal worden betrokken bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan. Hij ondersteunt van harte, dat de burgers bij deze ontwikkelingen worden betrokken. Kan het college nadere informatie verstrekken over de samenstelling en werkwijze van het buurtpreventieteam?
Hij neemt met instemming kennis van het voornemen van het college om te komen tot een lijst van 'te koesteren' bomen. Graag informatie over de status van die lijst. Worden bijvoorbeeld op de lijst voorkomende bomen extra onderhouden en zo ja, zijn de daarmee verbonden extra kosten voorzien in begrotingen van de komende jaren? Hij begrijpt de toezeggingen van het college ter zake van het convenant met het OOR zo, dat de raad een reële inspraak in de tekst van het convenant heeft. Heeft het college haar toezeggingen in die zin bedoeld?
 
Hij leest, dat de raad 'binnenkort' een voorstel over de huisvesting van de Dorpsschool tegemoet kan zien. Kan aangegeven worden, wanneer 'binnenkort' ongeveer is, of moet hier worden gelezen 'te zijner tijd of wellicht eerder'? Verder begrijpt hij het antwoord van het college in die zin, dat het voorstel is een aparte bijeenkomst aan het onderwerp te wijden. Zoals bekend is zijn fractie niet geporteerd van 'bijzondere bijeenkomsten' en stellig van mening, dat alle zaken de gemeente betreffende in openbare raadsvergaderingen besproken en beslist dienen te worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier wat zijn fractie betreft van worden afgeweken. Graag verneemt hij of naar het oordeel van het college hier sprake is van zo'n uitzonderlijk geval en zo ja, waarom. Blijkbaar is het rapport over bouwkundig onderzoek aan de leden van de 'oude' raad ter beschikking gesteld. Hij verzoekt dit rapport per onmiddellijk ook aan de leden van de nieuwe raad te doen toekomen en daar niet mee te wachten tot een volgende bijeenkomst.
 
Hij is het college erkentelijk voor haar toezegging te onderzoeken of reken- en/of meetmethoden beschikbaar zijn die de geluidsbelasting van de A12 voor het gehele dorp, ook voor de toekomst, inzichtelijk kunnen maken. Zo'n onderzoek is noodzakelijk, omdat de verschillende werkzaamheden aan en  rond de A12 ertoe zouden kunnen  leiden, dat de geluidsbelasting zich geografisch verplaatst binnen de gemeente en het is van belang daar vooraf een goed inzicht in te hebben. Hij begrijpt, dat de wegbeheerder slechts is gebonden aan de normen en daaruit voortvloeiende maatregelen, maar dit laat onverlet, dat de gemeente ook zelf  verantwoordelijkheden heeft  ten aanzien van de woon- en leefomgeving van de burgers die onder omstandigheden kunnen nopen tot aanvullende maatregelen. Deelt het college deze visie?
Dhr Korstanje heeft met belangstelling de antwoorden op de algemene beschouwingen gelezen. Ook dit keer heeft het college  de vragen op een serieuze en gedegen manier tegemoet getreden. Het college zal zich echter wel kunnen voorstellen, dat het PAK met sommige antwoorden niet kan instemmen. Hij is blij te horen, dat het college de stille reserves wil activeren als het onderliggend onroerend goed niet meer nodig is. Is het beleid, als bijvoorbeeld nieuwbouw van de Dorpsschool aan de orde komt, erop gericht om de Torckschool overbodig te maken? Met andere woorden, zal het college proberen de peuterklas en verenigingsactiviteiten dan ook in de nieuw te bouwen Dorpsschool onder te brengen?
 
Natuurlijk is het toe te juichen, dat de gemeente actief is en een voorbeeld geeft bij de van de afkoppeling van hemelwater van daken. Maar u geeft geen antwoord op de vraag waarom de gemeente Rozendaal geen subsidieregeling heeft voor het afkoppelen. Immers, hoe meer daken van inwoners van Rozendaal worden afgekoppeld van het riool, hoe minder voorzieningen de gemeente zelf hoeft te treffen. Arnhem subsidieert afkoppelen met € 12,-- per m² dakoppervlak, ook voor daken van minder dan 100 m². Voorbeelden hoe een en ander voor particulieren kan worden verwezenlijkt zijn te vinden in een aantal publicaties, bijvoorbeeld van uitgeverij Roodbont. Mogelijk is het nuttig om de inwoners van Rozendaal nu al over de mogelijkheden te informeren. Gaat het college een subsidie starten om ontkoppeling aan te moedigen en de inwoners voorlichten hoe een en ander kan worden verwezenlijkt? En zo ja, op welke termijn is zij voornemens dit te doen? In de beantwoording stelt het college, dat niet iedereen aan zijn verplichting heeft voldaan om het hemelwater op te vangen. Op basis van deze antwoorden vermoedt hij, dat de gemeente in deze geen partij meer is, omdat gesteld wordt dat de verplichting is vastgelegd in de verkoopakten tussen de projectontwikkelaar en de particuliere kopers. Is er inderdaad in het contract tussen de gemeente en de projectontwikkelaar geen sanctie ingesteld als, zoals nu inmiddels is gebleken, enkele particulieren deze verplichting niet nakomen? Als die sanctie inderdaad ontbreekt, heeft de gemeente Rozendaal hier indertijd een steekje laten vallen. Het is jammer, dat een beperkt aantal particulieren niet de moeite neemt om de verplichtingen uit het koopcontract na te komen. Zij zijn helaas goedkoper uit ten opzichte van de bewoners die hun verplichtingen wel zijn nagekomen. En ook niet fraai is, dat zij de afvoercapaciteit van het riool meer belasten dan noodzakelijk is. Daarmee wentelen zij ten onrechte de kosten af op andere Rozendalers.
 
Het college heeft de ongerustheid van zijn fractie ten aanzien van het LOP in ieder geval tot de raads/commissievergadering van 12 december 2006 weggenomen. Overigens gaat het college er aan voorbij, dat dit onderwerp niet in de begroting voor 2007 is opgenomen. Is dit een bewuste keuze?
Ten aanzien van de huisvesting van de dorpsschool eerst een complimentje: het college geeft aan, dat het de samenhang met het Rhedens en Daalhuizen wel zoekt als het gaat om gemeenschap- pelijke voorzieningen zoals een gymzaal. Dat is een complimentje waard, omdat tot nu toe de indruk werd gewekt dat Rozendaal het wel alleen afkon, en zeer relevant, want afgelopen zomer zag het er even naar uit dat de Dorpsschool kinderen naar Doesburg moest sturen om te gymmen. Die dreiging is er echter nog steeds wel. Het antwoord op de vraag naar het tijdstip, waarop plannen voor de Dorpsschool aan de raad kunnen worden voorgelegd is vaag. Er zijn twee mogelijkheden: renovatie of nieuwbouw. In beide gevallen kunnen concretere toezeggingen worden gedaan dan dat een en ander afhankelijk is van de keuzes die de raad maakt. Wat veel leden van deze raad zal aanspreken is, dat het college op het kritische pad zit en de raad niet. Dus college: doe eindelijk eens iets. Hij ziet graag een tijdpad voor de beslissingsmomenten, hoe indicatief ook. Wil het college toezeggen dat zij de raad daar vóór 1 december 2006 meer duidelijkheid over geeft? Het was zijn fractie niet alleen te doen om de Dorpsschool, maar ook om de plannen van de huisvesting van het Rhedens zelf en de bijbehorende plannen tot herbenutting van het terrein. Gaat het college ook informatief en eventueel sturend optreden bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen van het Rhedens?
 
Het standpunt van het college ten aanzien van de Wmo is helder en hij zal geduld betrachten. Echter, het kan ten aanzien van de randvoorwaarden van de Wmo niet zo zijn, dat de keuzes van Rheden blindelings worden gevolgd, omdat anders de uitvoering voor inwoners van Rheden en Rozendaal niet meer gelijk zou zijn. Wil het college toezeggen, dat de raad van Rozendaal onafhankelijk van wat de raad van Rheden beslist, zelf de randvoorwaarden van het Wmo-pakket kan bepalen? Dit natuurlijk wel binnen de wettelijke kaders. Ook voorgaande meerjarenplannen hebben een stabiele stand van de mobiele reserves laten zien. Dat ook nu slechts een geringe daling over de komende 4 jaar geprognostiseerd wordt is dan ook niet verwonderlijk. Maar gezien de inflatie neemt de reserve van 2006 in de komende 4 jaar wel met € 63.000,-- af. Als daarnaast een aantal tegenvallers als tijdelijke opvang van een aantal klassen van de basisschool, onverwachte ICT uitgaven, extra kosten voor het realiseren van de bestemmingsplannen, en eventuele nieuwbouw van de Dorpsschool etc optreden is er zo weer een paar ton van de mobiele reserves af en dalen de rente-inkomsten. Ook op het gebied van de gemeentefinanciën zal de nodige creativiteit geboden zijn om de rente-inkomsten overeind te houden. Maar hij komt hier als de uitgaven onverhoopt toch de pan uitrijzen op terug.
 
Het verwondert hem niet, dat het college op dit moment geen behoefte heeft aan een discussie over de toekomst van de gemeente. Als kleinste raadsfractie kan het PAK zo'n discussie niet forceren. Maar het feit dat het college, daarbij aangespoord door de twee overige fracties, de discussie voorlopig niet aan wil gaan, is veelbetekenend. Toch kan het college niet om een aantal feiten heen. Zijn fractie zal dan ook waar nodig en noodzakelijk de discussie blijven aanzwengelen. Duidelijk is, dat een zelfstandig Rozendaal niet altijd in het belang is van de Rozendaalse inwoners. Het mag dan wel leuk en stoer klinken, dat men in deze tijd met zo'n 1.500 inwoners nog steeds zelfstandig is, maar als de raad bij steeds meer beleidsonderwerpen afhankelijk wordt van andere gemeenten, komt er een moment om na te denken of een zelfstandig Rozendaal nog wel van deze tijd is. Het college heeft de discussie naar de verre toekomst verschoven. Wat hem betreft blijft het een zeer actueel onderwerp en zijn fractie schroomt niet om daar op terug te komen.
 
De voorzitter vraagt of raad en college behoefte hebben aan schorsing en stelt vast, dat dit niet het geval is.
 
Reactie college op dupliek
Wethouder Adema merkt op, dat de lijst monumentale bomen aan de hand van een inventarisatie van het openbaar groen zal worden aangevuld met een lijst van te koesteren bomen en aan de raad zal worden voorgelegd. Aan de status monumentale bomen zijn geen extra onderhoudskosten verbonden: de eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen. Hiervoor zijn dan ook geen voorzieningen in de begroting getroffen. De gemeente Rozendaal kan inzake de Wmo onafhankelijk van Rheden beslissen. Elk beleidsvoorstel ter zake wordt door het college voorbereid en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
De voorzitter stelt, dat het antwoord van het college in repliek betreffende de toekomst van Rozendaal duidelijk is en geen nadere toelichting behoeft. Zij is blij, dat de raad het integrale veiligheidsplan zo ter harte gaat en herinnert zich een discussie in de raad, dat wat sceptisch werd gereageerd op het beleidsthema veiligheid. Integrale veiligheid is meer dan alleen politiezorg: rampenbestrijding, brandweerzorg en andere sociale aspecten. In de repliek is te lezen, dat aan het eind van de zomer 2006 een lichte golf viel te bespeuren in het aantal inbraken. Er was sprake van een tiental inbraken. De politie doet conform protocol wat zij moet doen bij een aangifte van inbraak: sporenonderzoek, buurtonderzoek, extra toezicht en analyse van de inbraakpatronen, zodat men een idee krijgt van de mogelijke daders. Een en ander heeft geleid tot de aanhouding van een tweetal verdachten en huiszoekingen, waarbij gestolen spullen zijn teruggevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn signalen dat het in een bepaalde hoek te zoeken is. Typerend is, dat de inbraken inmiddels gestopt zijn. Inzet van een extra team, zoals hier gebeurd is, kan slechts van incidentele aard zijn met een kortlopende actie. Het is niet mogelijk en nodig, dat een en ander tot blijvende extra surveillance leidt. In de standaardbrief richting burger die aangifte doet wordt gewezen op slachtofferhulp en vervolgens wordt een afrondend gesprek gevoerd met de gebiedsagent die na een aantal dagen een bezoek brengt. Als er niets op te lossen is, valt er niets te melden. Rozendaal is slechts een speldenknop in de politie-unit van Doesburg tot Velp en Rheden, waarbij de meetbaarheid is te vinden in de districtsverslagen. Beide heeft zij nog niet ontvangen over 2006.
 
Op 30 januari komt  de unitchef weer in de raadsvergadering in Rozendaal en dan is een en ander wellicht wel zichtbaar en meetbaar. Gezien de omvang van de unit en het golfje aan inbraken, zal het moeilijk zijn dit verder te traceren. Het integraal veiligheidsplan is eerder al een keer opgesteld in de politie-unit door de ambtenaar openbare orde en veiligheid. Ook toen is het buurtpreventieteam gevraagd naar prioriteiten en punten van aandacht. Er is een gebiedscan gemaakt door de gebiedsagent over de knelpunten die in een bepaald gebied kunnen voorkomen, zodat getracht kan worden per onderdeel eigen maatwerk in te zetten. Dit is ook in Rozendaal gebeurd. Er wordt nu een nieuw integraal veiligheidsplan ontwikkeld, waarbij men blij is met de participatie van burgers. Bedoeling is het buurtpreventieteam opnieuw te betrekken bij het aandragen van de punten. Ook nu weer zijn de gebiedsagent en de ambtenaar openbare orde en veiligheid daarbij betrokken. Men is druk bezig bekendheid te geven aan het werk van het buurtpreventieteam, dat een schakel is tussen politie en burgers. De gemeente Rozendaal faciliteert het bijeenroepen van de vergaderingen en verzorgen van de vergaderruimte. Opzet is, dat het een burgerinitiatief is, waarin politie en burgers elkaar ontmoeten. Van de burgers wordt verwacht, dat zij zelf de vergaderingen voorzitten en notuleren, en dat zij het proces zelf verzorgen. Het buurtpreventieteam is er sinds 1986, is een oud team en is extra ondersteuning waard. Opzet is, dat de voorzitter van de raad ook voorzitter van het buurtpreventieteam is en de ambtenaar openbare orde en veiligheid verzorgt de agenda in overleg met de leden van het buurtpreventieteam en de politie. In "In de Roos" staan van tijd tot tijd mededelingen over ondernomen activiteiten.
 
Een actief lid doet zo nu en dan verslag van de dingen waarmee men bezig is. Het zelforganiserend vermogen van het buurtpreventieteam is de laatste tijd toegenomen. Probleem is echter wel, dat men het steeds drukker krijgt. Men zoekt dan ook nog steeds nieuwe leden. Het is belangrijk, dat vanuit elke buurt mensen vertegenwoordigd zijn. In het verleden kreeg elke nieuwe inwoner van Rozendaal automatisch bezoek van het buurtpreventieteam, maar helaas is dit door de Wet op de Persoonsgegevens niet meer mogelijk. De leden van het buurtpreventieteam hebben schriftelijk ingestemd met periodieke vermelding van hun namen in "In de Roos".
Wethouder Hoving is bereid de stille reserves te activeren als het onroerend goed niet meer nodig is, echter onder bepaalde condities, zeker omdat er nog gebruikers in de panden zitten. Hij wil de huidige gebruikers dan ook zeker niet op straat zetten. Er moeten alternatieven zijn. Misschien is het mogelijk bij een definitieve permanente huisvesting voor een school iets voor deze groepen te doen. Het college ondersteunt het idee om afkoppeling van het hemelwater van rioolaansluitingen te subsidiëren niet. Arnhem subsidieert begrijpelijkerwijs wel, omdat het niet voldoet niet aan de basisverplichting die rijk of provincie oplegt en Rozendaal voldoet hieraan in ruime mate. Voorlichting aan de burgers over de afkoppeling zal uiterlijk begin 2007 opgepakt worden via publicatie in "In de Roos". Wat betreft de wijk Kapellenberg is gebleken, dat niet in alle gevallen de afkoppeling van het hemelwater gerealiseerd is. Als het een publiekrechtelijke overeenkomst was geweest, dan had de gemeente Rozendaal hierin wel een rol kunnen vervullen.Er zijn inderdaad geen middelen voor het LOP in de begroting 2007 opgenomen.
 
Eind 2006 wordt een vergadering gepland om een en ander te komen toelichten. Hij verwacht geen interne kosten, als deze zich wel voordoen zal de post onvoorzien moeten worden aangesproken. Het college stelt voor d.d. 21 november 2006 in een niet-openbare informatieve raadsbijeenkomst in te gaan op de toekomst van de Dorpsschool qua huisvesting en locatie en het convenant met het OOR. De stukken voor deze bijeenkomst zullen zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Het rapport Rienks, dat aan de oude raad is verstrekt en waarin een aantal kostenposten is doorgerekend, zal worden geactualiseerd en uitgebreid. Het college komt daarnaast met een overzicht, waarin alle reële opties worden uitgewerkt inclusief een collegevoorstel. Het college kiest voor een informele bijeenkomst d.d. 21 november 2006 om in alle vrijheid meningen te kunnen uitwisselen en misschien wat vertrouwelijke informatie te kunnen uitwisselen, waarna later in de commissie/raadsvergadering d.d. 12 december 2006 besluitvorming kan plaatsvinden. Ondanks, dat een school een normale voorziening is en geen bijzonder geval, vindt het college de situatie uitzonderlijk genoeg om het op deze manier te doen. Het college heeft toegezegd met de raad te zullen spreken over het convenant met het OOR. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal zaken, waaronder het aangaan van een convenant inzake bestuur en beheer met het OOR. In het kader van de onderhandelingen met het OOR zal hij de belangen van Rozendaal tot het uiterste verdedigen en voorop stellen, echter te allen tijde zal in overleg met elkaar tot een gezamenlijke overeenkomst gekomen moeten worden. Alvorens het convenant definitief wordt aangegaan, zal dit in de informele bijeenkomst met de raad worden toegelicht, onder de restrictie dat het de verantwoordelijkheid van B&W blijft.
 
Er is een aantal zaken, waarin het college sturend kan optreden ten aanzien van nieuwbouw van het Rhedens. Als men kiest voor renovatie van de bestaande locatie, heeft men het college daarbij nodig. Zeker is dit het geval, als het nog meer wordt dan alleen het Rhedens. Het zou gemakkelijker zijn, als men daarbij gezamenlijk betrokken is. Zelfs als het Rhedens zelf iets gaat doen, heeft de gemeente Rozendaal een stem in het kapittel vanwege de bouwvergunning.
Hij is blij, dat de ontwikkelingen rond de A12 op de agenda van de Tweede Kamer zijn gekomen. Er is een motie door CDA, PvdA en VVD ingediend om de minister te verzoeken gelden beschikbaar te stellen voor het haalbaarheidsonderzoek. Dit is een goede stap, waarvoor hij de Stichting Duurzame A12 heeft gecomplimenteerd. Hieruit mag ook worden afgeleid, dat de contacten goed zijn. De gemeente Rozendaal heeft een verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van de inwoners, maar dit kan niet tot in het extreme doorgaan. Daar waar mogelijk neemt het college hierin haar verantwoordelijkheid, ook financieel, en gaat er van uit, dat ook vanuit andere geledingen en gremia zaken op het pad komen, waarop kan worden meegelift. Ultimo begin 2007.
 
De voorzitter schorst de vergadering om 20.25 uur en heropent om 20.40 uur.
 
Slotreactie raad
Dhr Van der Torren kan zich vinden in het houden van een informele, informatieve bijeenkomst over de Dorpsschool op 21 november 2006. Ten aanzien van het Rhedens ziet hij graag een proactieve opstelling. Het Rhedens is uiteraard een stichting die zelf besluiten neemt en een richting uitzet en hij heeft dan ook nooit bedoeld zelf op de stoel van het Rhedens te moeten gaan zitten. De gemeente Rozendaal moet wel in haar achterhoofd houden, dat het haar terrein is, wat daar mogelijk is en wat de reactie is als het Rhedens met iets komt. Het convenant met het OOR is geen punt als alles goed gaat en men het met elkaar eens is. Hij wil de deur echter openhouden, zodat de raad zich hierover op 12 december 2006 kan uitspreken. Het gaat over wezenlijke zaken en aanzienlijke financiële belangen.
 
Dhr Van den Hurk heeft volledig vertrouwen in het college, dat zij haar werk ten aanzien van het OOR goed zal doen. Hij snapt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen college en raad, echter de lessen van het Rhedens in het verleden hebben geleerd, dat het nuttig is de raad te consulteren. Hij stelt voor het rapport Rienks zo spoedig mogelijk aan de raad te verstrekken. Het standpunt van zijn fractie over de besloten bijeenkomst d.d. 21 november 2006 is duidelijk, hij neemt aan dat hiervoor ook de commissieleden worden uitgenodigd. Zijn fractie zal aanwezig zijn, indien het college dit nodig acht.
 
Dhr Korstanje is blij, dat de wethouder positief reageert op zijn suggestie activiteiten in de nieuwe Dorpsschool onder te brengen. Inzake de afkoppeling zou hij graag zien, dat in geval van ver- en nieuwbouw in de Kapellenberg alsnog wordt gekeken naar de afkoppeling. Ten aanzien van het LOP moet in ieder geval ermee gerekend worden, dat hiervoor in 2008 tijd nodig is. Hij stemt in met de vertrouwelijke informatieve bijeenkomst d.d. 21 november 2006 voor raad en commissie, mits daar geen besluiten genomen worden.  Op 12 december 2006 kan behandeling van alle informatie met uitzondering van het vertrouwelijk gedeelte plaatsvinden in openbaarheid plaatsvinden in aanwezigheid van de burgers, ouders en schoolbestuur. Onder die voorwaarde is hij bereid mee te werken aan deze bijeenkomst. De "toekomst" bomen komen tot zijn vreugde op één lijst, waarbij hij wil meegeven hier niet alleen de bomen van de gemeente zelf, maar ook die van particulieren mee te nemen inclusief advies over snoeien e.d.
 
De voorzitter merkt op, dat de besloten informele informatiebijeenkomst bedoeld is voor raad en commissie. Conform de Gemeentewet vallen in een besloten vergadering geen besluiten: besluitvorming vindt altijd in openbaarheid plaats. De keuze op deze wijze is besproken met het presidium, dat hiermee heeft ingestemd. Het rioleringsplan voldoet op alle fronten aan de wettelijke landelijke eisen. De doelstellingen van het plan zijn gehaald, ondanks dat niet iedereen voldaan heeft aan de eis. Dit neemt niet weg, dat afkoppeling een aandachtspunt is voor de toekomst mede gezien het belang van het milieuaspect. Er is geen druk vanwege de capaciteit van het rioolstelsel. Zij zegt toe, dat de stukken voor de bijeenkomst d.d. 21 november 2006 inclusief het rapport Rienks tijdig verzonden worden. Het convenant met het OOR is een verantwoordelijkheid van het college. Het gaat om de uitkomst van een onderhandelingsresultaat met het bestuur van het OOR. De raad is helemaal vrij te doen en laten wat zij wil en heeft altijd het laatste woord, maar het gaat wel om een compleet onderhandelingsresultaat tussen twee partijen. De raad is welkom er kritisch naar te kijken en mee te denken.
 
De raad gaat met inachtneming van de gevoerde discussie unaniem akkoord met het voorstel tot vaststelling van de begroting 2007.
 
11. Rondvraag
Dhr Van Wassenaer heeft uit de pers vernomen, dat de gemeente Rheden haar toegezegd subsidie voor een haalbaarheidsstudie A12 intrekt. Hij vraagt het college haar invloed aan te wenden om het college van Rheden op die beslissing te laten terugkomen, zodat een gesloten front blijft bestaan richting centrale overheid en Rijkswaterstaat.
Wethouder Hoving heeft nauw contact met de Stichting Duurzame A12 en recentelijk nog met collegeleden uit Rheden. Hij heeft zijn verbazing kenbaar gemaakt, dat zij de subsidie voor andere doeleinden willen inzetten, en het belang benadrukt van het vormen van één front achter de Stichting Duurzame A12.
 
Dhr Van Wassenaer merkt op, dat de gemeente Rozendaal ook eigenaar is van monumentale bomen op de lijst. Valt het onderhoud hiervan onder het normale groenonderhoudprogramma of geldt hiervoor een speciale aanpak?
Wethouder Adema merkt op, dat het onderhoud van deze bomen onder het normale groenplan valt. Het gaat met name om de bomen op de begraafplaats. Het onderhoud van particuliere bomen moet door de eigenaar worden gedaan, waarbij  de gemeente adviseert.
Dhr Van Wassenaer wijst erop, dat de gemeente Rheden per groep bewoners een compleet verslag met allerlei interessante details heeft van de politie. Hij gaat ervan uit, dat de politie ook voor de gemeente Rozendaal een dergelijke uitdraai kan maken, zodat het college daarop haar beleid kan richten.
De voorzitter heeft via de unit alle gegevens beschikbaar. De unitchef komt in januari 2007 het werkplan toelichten en de resultaten van het afgelopen jaar bespreken. Er is een politiemonitoring op detailniveau beschikbaar voor gemeenten als zij dit willen. De raad van de gemeente Rozendaal heeft een aantal jaren geleden besloten hiervoor geen middelen beschikbaar te stellen. De details op uitvoeringsniveau zijn terug te vinden in de politieverslagen op unitniveau, echter niet uitgesplitst op Rozendaals gemeenteniveau.
 
Dhr Logemann vraagt vanwege het afkeuren van een aantal stemmachines in het land naar de kwaliteit van de stemmachines in de gemeente Rozendaal.
De voorzitter merkt op, dat Rozendaal niet zo geavanceerd is met de stemmachine. Een aantal jaren geleden is een gebruikte stemmachine gekocht van de Nedab die zo'n 12 jaren ervaring daarmee heeft. Deze stemmachines zijn weliswaar verouderd, maar zijn wel door de screening van het ministerie gekomen. Juist de gemeenten die de gebreken van de Nedab wilden ontwijken en de SDU computers hebben aangeschaft, worden nu geconfronteerd met een probleem vlak voor de verkiezingen. De computes in Rozendaal is inmiddels tweemaal gekeurd en verzegeld. Het protocol  hoe om te gaan met stemmachines is aangescherpt. Rozendaal is altijd zorgvuldig met het personele deel rond verkiezingen en heeft hiervoor een vast draaiboek. Er wordt voor gezorgd, dat niet leden van dezelfde partij achter de tafel van het stembureau zitten, en dat daarbij ook nog een ambtenaar zit om het evenwicht te bewaren.
 

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit niets meer aan de orde zijnde om 21.05 uur de vergadering.