Notulen Raad d.d. 25 april 2006

Aanwezig: 
dhr A.C.L. Adema (tot agendapunt 5), dhr P. Dieleman, dhr F.R. Hoving (tot agendapunt 5), dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr E. Molenaar, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vorsters (vanaf agendapunt 7), dhr M.H.M. van Wassenaer (vanaf agendapunt 7)
 
Wethouders: 
mw J. Mandema-Eekhof (tot agendapunt 5)
dhr A.C.L. Adema  en dhr F.R. Hoving (vanaf agendapunt 5)
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Griffier:  
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de aanwezige aspirant-raadsleden en familie, vrienden en bekenden op de publieke tribune.
Er zijn geen insprekers.
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Het bestuursakkoord van BGR en Rosendael '74 is binnengekomen ter kennisgeving van de raad.
De trekking voor de hoofdelijke stemming begint bij dhr Logemann.

De voorzitter benoemt de heren Van der Torren, Van der Hurk en Korstanje als leden van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven.


3. Verslagen van de vergaderingen van 14 maart en 16 maart 2006
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.


4. Benoeming wethouders
De voorzitter: Op 24 maart hebben twee politieke partijen, de Belangen Gemeenschap Rozendaal en Rosendael '74 een bestuursovereenkomst gesloten. Deze bestuursovereenkomst is een politiek document opgesteld door de politieke partijen. De bestuursovereenkomst is het resultaat van onderhandelingen tussen deze partijen.
Op 12 april heb ik kennis genomen van deze bestuursovereenkomst, die door de partijen is opgesteld.
De politieke partijen hebben daarmee voldaan aan de verplichting van artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet. Artikel 35 lid 2 geeft aan dat de burgemeester geïnformeerd dient te worden over de uitkomsten van de onderhandelingen.
Op 12 april ben ik door de beide beoogde wethouders geïnformeerd over de uitkomsten van de onderhandelingen. Bij deze gelegenheid heb ik een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van de bestuursovereenkomst.
De belangrijkste doelstelling van de bestuursovereenkomst is het behoud van zelfstandigheid van de gemeente Rozendaal. In de bestuursovereenkomst wordt gesteld dat deze zelfstandigheid het best kan worden gewaarborgd bij een gezonde financiële basis. Op zich is dit een juiste constatering, echter een gezonde financiële basis alleen is niet voldoende. De kwaliteit van dienstverlening en het op adequaat niveau uitvoeren van wettelijke taken zijn eveneens voorwaarden waaraan een zelfstandige gemeente dient te voldoen.

 
Vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester belast met wettelijke taken, zoals beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking, heb ik een voorbehoud gemaakt ten aanzien van verdere kostenreductie en de portefeuille personeel en organisatie. Op grond van het doelmatigheidsonderzoek, dat in opdracht van uw raad in 2003 door Deloitte en Touche is uitgevoerd en de evaluatie die in december 2005 door de gemeentesecretaris is opgesteld, ben ik van mening dat in deze de ondergrens is bereikt en dat  deze op sommige beleidsterreinen reeds is overschreden. De conclusie van Deloitte en Touche is dat er in Rozendaal doeltreffend wordt gewerkt. De evaluatie door de gemeentesecretaris geeft aan dat de aanbevelingen van Deloitte en Touche zijn uitgevoerd.
Uiteraard zal ik de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend volgen en daar waar mogelijk meewerken aan een doelmatige en doeltreffende organisatie.
Ten aanzien van de wettelijke taken zullen de eisen, die aan de gemeente gesteld worden, de komende jaren verder toenemen. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en verdere ontwikkelingen op het terrein van automatisering en ICT, kortom de portefeuille automatisering.
 
Dhr Korstanje: De BGR en Rosendael '74 hebben een bestuursovereenkomst opgesteld voor de periode 2006-2010. Deze bestuursovereenkomst is ook ondertekend door de beide beoogde wethouders. Daarom wil ik, voordat ik het standpunt over de benoeming van deze twee wethouders geef, eerst onze mening over de bestuursovereenkomst geven.
In de bestuursovereenkomst staat dat de belangen van de inwoners van de gemeente Rozendaal het best kunnen worden behartigd door een zelfstandige gemeente Rozendaal. Wij ondersteunen die gedachte, mits we dat als gemeente waarmaken. We vinden het dan ook vreemd dat onder de paragraaf 3 'Voorlichtingen service' niets staat over de gemeentelijke website. Op de website http://www.andereoverheid.nl/  is terug te vinden dat het huidige kabinet als uitgangspunt heeft dat 65% van de publieke dienstverlening van de gemeente via het internet plaats kan vinden en wel 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Op www.advies.overheid.nl/continu/gemeente is terug te vinden dat van de 485 gemeenten in Nederland Rozendaal op de 481ste plaats staat met een score van 24.2%. Gemeten is naar gebruikersvriendelijkheid, transparantie, interactiviteit en actualiteit, dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening en toegankelijkheid. Rheden scoort 53,4% en staat daarmee op plaats 146, Arnhem 81,1% en staat daarmee op plaats 8.
Is de inwoner van Rozendaal met deze score, en met het vooruitzicht dat de twee collegepartijen weinig tot niets aan de website willen doen, dan ook het beste uit met een zelfstandige gemeente? Als we niets doen, zeker niet. We zullen echt wat meer moeten doen op het gebied van service dan het oneigenlijke gebruik van "De Roos" beperken en de lay-out wat oppoetsen.
 
Ook het financiële beleid geeft hier en daar een wat eenzijdig beeld, alsof we in Rozendaal op een eiland wonen. Wij vinden ook een verdergaande samenwerking met Rheden en Doesburg een uitstekende zaak maar niet alleen als het voor Rozendaal kostenbesparing oplevert. Ook samenwerking met maatschappelijke relevantie, die bijvoorbeeld een regionaal belang nastreeft en geen besparing oplevert of zelfs wat kosten, vinden wij het bevorderen waard.
Ook missen wij in de overeenkomst een uitspraak dat de huidige dienstverlening van de gemeente tenminste intact moet blijven. Dus geen activiteiten van burgerzaken verplaatsen naar bijvoorbeeld Rheden.
In onze ogen is verdere besparing op personeel niet mogelijk noch wenselijk uit oogpunt van dienstverlening en zal de noodzakelijke besparing moeten komen uit gezamenlijk inkopen en het activeren van onroerend goed.
Opvallend in de bestuursovereenkomst ten aanzien van schoolhuisvesting is dat de aannames over aantallen leerlingen zowel bij de Dorpsschool als bij 'Het Rhedens' niet zijn gecontroleerd bij de scholen.
 
Ten aanzien van de Dorpsschool lijkt het ons dienstig om alvorens de omvang van een eventuele nieuw te bouwen school vast te stellen, alle pro's en contra's vast te stellen inclusief subsidiestromen, wachtgeldregelingen, etc.
Wij zijn er ook voorstander van om een actiever beleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs te voeren. Als je de huisvesting van 'Het Rhedens' geheel overlaat aan de school zelf, verlies je ook de controlerende rol als gemeente. Ook hier is inventiviteit gewenst. Een gemeente die geen oog heeft voor het voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen, heeft volgens ons nauwelijks bestaansrecht.
Ook in de paragraaf 'Welzijn' staan wat tegenstrijdigheden. Hoe kun je prioriteit geven aan de voorlichting van de inwoners, als je in de paragraaf 'Voorlichting en service' hebt aangegeven dat het goed is zoals het nu is.
Wij zijn blij dat de partijen pleiten voor woningen voor ouderen en hopen dat ook aandacht voor onderhoud, mobiliteit en veiligheid niet in het gedrang komen.
 
Er staat natuurlijk nog een groot aantal zaken niet in het bestuursakkoord. Deze komen t.z.t. vanzelf in de raad.
Wij rekenen erop dat we veel van de zaken, die wij naar aanleiding van het bestuursakkoord aangekaart hebben, bij de uitwerking in concrete voornemens op basis van argumenten en gezond verstand zodanig kunnen bijstellen dat er voor de inwoners van Rozendaal een zo goed mogelijk resultaat wordt bereikt. We zullen de uitvoering van het bestuursakkoord nauwlettend en kritisch volgen en het uitblijven van voorstellen op diverse beleidsterreinen aankaarten.
Wij denken dat de beide kandidaten uitstekend gekwalificeerd zijn om het wethouderschap te vervullen. En we zullen daarom instemmen met hun benoeming. Daarbij nemen we aan dat beiden voldoende tijd vrijmaken voor het uitvoeren van hun taken. En wij wensen hen veel succes toe in het uitoefenen van hun ambt.
 
Dhr Hoving antwoordt dat zowel dhr Adema als hijzelf zullen trachten er een duurzaam college van te maken. Hij is van mening dat het goed is als de raad op enig moment zal discussiëren over de door dhr Korstanje aangekaarte zaken. Wellicht is het ook goed als college en raad op informele wijze zaken met elkaar zullen uitwisselen.
Dhr Van der Hurk antwoordt dat alle onderwerpen die dhr Korstanje heeft aangestipt, in extenso aan de orde zullen komen in de raad. Zoals altijd, zullen de partijen ook dan luisteren naar de argumenten die het PAK daarbij naar voren brengt.
 
De heren Adema en Hoving worden zonder schriftelijke stemming bij acclamatie benoemd.


5. Beëdiging wethouders
De voorzitter leest de tekst van de eed voor:

Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.

Dhr Adema en dhr Hoving: Zo waarlijk helpe mij God almachtig

 
De voorzitter: Heren, van harte gefeliciteerd met uw benoeming en beëdiging tot wethouder.
U bent de tweede generatie wethouders in het nieuwe duale systeem. De afgelopen vier jaar is een periode geweest van zoeken naar een weg, een proces dat gepaard ging met vallen en opstaan. Dit zoeken zal nog wel een tijdje doorgaan, want de raad blijft ook in het duale stelsel het hoogste orgaan en de beslissende instantie. De positie van het college van B&W is vooral uitvoerend. Er zijn veel uitvoerende taken naar B&W gekomen en dit vraagt ook een veranderende rolverdeling. Wij hebben daar de afgelopen jaren al ervaring mee opgedaan. Taken zijn verschoven. Er zijn dus ook andere verantwoordelijkheden en instrumenten zoals controle en verantwoording zijn verder ontwikkeld, maar dat proces staat niet stil. Het zal ongetwijfeld de komende jaren verdergaan.
Maar de plek die u midden tussen het publiek gaat innemen, is niet het enige onderscheid. U bent als wethouder heel intensief betrokken bij veel zaken die de gemeente aangaan. Ook al hebt u een parttime functie, maakt u zich geen illusies. Die 20 uur die er in Rozendaal voor staan, kunt u met een beetje goede wil, zeker als u er vaak op uitgestuurd wordt, verdubbelen.
 
Het parttime wethouderschap is vaak een fulltime functie in een gemeente als Rozendaal. We kunnen met elkaar iets bedenken, maar we hebben een kleine ondersteunende organisatie en alles wat je bedenkt, moet uitgevoerd worden. Je bent dan wel bestuurder, maar in bepaalde opzichten toch ook een bestuurder die de handen uit de mouwen moet steken en bezig moet zijn met de uitvoering. In het gesprek dat wij hierover gevoerd hebben, hebt u aangegeven dat u dat gewend bent en dat u zich daarvan bewust bent, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat lukken. U hebt allebei al bestuursverantwoordelijkheden gedragen, dus wat dat betreft krijg ik een team dat niet helemaal nieuw is in deze.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking de komende jaren gaat lukken en van mijn kant zal ik als voorzitter van het college en van de raad en ook met mijn taak als beleidscoördinator en een aantal andere zaken die inzet geven die u mag verwachten. Ik zal alles in het werk stellen om die eenheid te realiseren. Ik vertrouw erop dat wij een goede periode ingaan en ik denk dat wij als college en als organisatie - en dat moet met deze kleine organisatie waar de lijnen zo kort zijn - goed zullen samenwerken. Ik wens u heel veel succes in uw nieuwe functie. Ik dank u wel.

De voorzitter schorst de vergadering van 20.00 tot 20.10 uur.
 

6. Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van degenen die de thans benoemde wethouders opvolgen in de gemeenteraad
Dhr Van der Torren verklaart dat de commissie uit de raad van de gemeente Rozendaal in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door dhr H. Vosters en dhr M.H.M. van Wassenaer, op 25 april 2006 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Rozendaal, de raad van de gemeente Rozendaal rapporteert dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle, in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Rozendaal. Getekend J.M. van der Torren, H.P. Korstanje en C.T. van den Hurk.


7. Beëdiging c.q. afleggen verklaring en belofte nieuwe raadsleden
De voorzitter leest de tekst van de eed voor:

Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Dhr Vosters en dhr Van Wassenaer: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

De voorzitter feliciteert de heren Vosters en Van Wassenaer met hun benoeming en beëdiging als lid van de gemeenteraad van Rozendaal.
U bent nu raadslid geworden, de tweede generatie raadsleden in het dualisme. In de afgelopen periode hebben wij de eerste stappen gezet op het pad van het dualisme. Dit is voor u de eerste periode dat u in de raad komt. U hebt het geluk dat er ook nog maar slechts een paar raadsleden zijn die de periode van voor het dualisme kennen. Dus de opmerking "Dat deden wij vroeger allemaal anders" sterft langzaam uit. U begint en u staat er fris tegenover. De belangrijke taken, die op uw weg komen, zijn met name - en dat is toch een punt dat ook in deze gemeente nog verder uitgewerkt moet worden - het stellen van kaders waarbinnen het beleid wordt vastgesteld en het controleren van de resultaten aan de hand van die kaders. Dat vraagt inzet van u als raadsleden en het vraagt van de organisatie inzet en natuurlijk ook van het college. Wij zijn midden in dit proces bezig. Het is een hele leuke uitdaging om daar de komende vier jaar verder vorm aan te geven. We staan ook weer aan het begin van een hele boeiende periode en laten we er wat van maken in deze komende periode. Ik wens u daar veel succes bij. Ik hoop dat wij in deze raadszaal op een goede manier naar elkaar zullen luisteren, want communicatie is een wederzijds proces; niet alleen verhalen houden, maar ook naar de anderen luisteren en er met respect voor de mening van de anderen mee omgaan. Ik hoop dat wij als raad en college de komende periode van vier jaren deze gemeente in harmonie kunnen besturen.


8. Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
Dhr Van der Torren en dhr Korstanje worden bij acclamatie benoemd.


9. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies
Dhr Korstanje en dhr Van der Torren worden bij acclamatie benoemd.


10. Benoeming leden van de Commissie van Advies
De leden van de Commissie van Advies worden conform het gewijzigde voorstel bij acclamatie benoemd.


11. Benoeming leden van de Rekenkamercommissie
Dhr Dieleman, dhr Vosters en dhr Korstanje worden bij acclamatie benoemd.


12. Rondvraag
Dhr Korstanje vraagt of de raad in de komende vergadering een voorstel tegemoet kan zien m.b.t. de vertegenwoordiging namens de gemeente bij het werkvoorzieningschap Presikhaaf en het Recreatieschap e.d. De voorzitter bevestigt dit.

 
De voorzitter: Het laatste punt van deze vergadering betreft het vertrek van de twee wethouders. Zij zijn in het monistische systeem begonnen en hebben de laatste vier jaar in het duale stelsel gefunctioneerd. Ze zijn feitelijk transito wethouders geweest in de overgang van het monisme naar het dualisme. Dit is voor hen aanpassen geweest, maar het geeft mij nu de vrijheid om op deze plek te benoemen dat zij morgen afscheid nemen. Hiervoor bent u uiteraard allemaal uitgenodigd. Officieel maken de wethouders geen deel meer uit van de raad, maar zij hebben heel veel met u te maken gehad, zodat dit toch het moment is om hieraan even aandacht te schenken.
Ze hebben beiden de gemeente Rozendaal acht jaar als wethouder gediend. Dit hebben zij allebei gedaan op heel verschillende beleidsterreinen. Op een gegeven moment hebben zij stuivertje gewisseld en is een groot deel van de portefeuille van mevrouw Brouwer overgegaan naar mevrouw Mandema en andersom, dus eigenlijk hebben beide wethouder het hele beleidsterrein in die acht jaar bestreken.
 
Beiden hebben daar op eigen wijze invulling aan gegeven. Ondanks hun verschillende aanpak delen zij toch het grote belang dat altijd als uitgangspunt van hun handelen heeft gewerkt. Dat stond altijd voorop. De verschillende raadsleden hebben het bij eerdere gelegenheden al gezegd, en ik wil mij daarbij aansluiten als voorzitter van de raad dat de wethouders het prima hebben gedaan. Zij hebben zich acht jaar lang enorm ingezet. Daarbij wil ik één ding opmerken. Met deze wethouderswisseling komt er ook een eind aan een heel ander experiment dat wij in deze gemeente hebben gehad. Ik denk dat wij met vier vrouwen, een vrouwelijke burgemeester, een vrouwelijke secretaris en twee vrouwelijke wethouders, het langste gezeten hebben als vrouwelijk college in Nederland, want de meesten houden het geen acht jaar met elkaar uit. Dat op zich is al een record. We hebben een behoorlijke periode laten zien dat ook vrouwen de bestuursfuncties heel goed kunnen vervullen. Wij hebben ons er nooit op voor laten staan maar nu is het een moment om dit te memoreren.
 
De wethouders hebben het prima gedaan en dat was niet altijd eenvoudig in een periode van herindeling, van decentralisatie waarin steeds meer taken met steeds minder geld vervuld moesten worden, een periode van een krimpende organisatie. Allemaal zaken waar men niet vrolijk van werd in de afgelopen jaren, zeker niet de laatste vier jaar. Beperkte middelen, en dan is het lastig. Dan gaat het er niet meer om te roepen dat alles anders moet, maar als je vindt dat er iets moet gebeuren, betekent dat zeker in onze gemeente dat de hand aan de ploeg moet en dat je zelf de handen uit de mouwen moet steken. Dan ben je als wethouder niet alleen de bestuurder maar dan ben je ook de meewerkende voorvrouw. Ik denk dat wij kunnen stellen dat onze wethouders, dames en heren, daar mag u heel trots op zijn, goede invulling hebben gegeven aan die rol, want het besturen van zo'n kleine gemeente is niet alleen maar dingen zeggen maar dat is ook dingen doen. In een kleine gemeente is een parttime functie heel vaak een fulltime baan. Dat geldt zeker in Rozendaal.
 
Janke en Willemien, vanaf deze plek wil ik jullie bedanken voor jullie inzet voor de gemeente Rozen-daal en ik wil jullie bedanken voor de samenwerking in ons college, voor de samenwerking met de raad. Jullie waren altijd aanwezig bij raadsvergaderingen, heel vaak ook bij commissievergaderingen en je was altijd zeer betrokken bij alles wat er hier gebeurde in het gemeentehuis. Ik dank jullie wel en ik wens jullie nog heel veel goede jaren toe.
 
Mw Mandema bedankt de burgemeester voor de mooie woorden die zij zojuist heeft gesproken en die in 'In de Roos' zijn verschenen, en ook bedankt zij mw Brouwer voor de goede samenwerking die zij altijd hebben gehad. Natuurlijk bedankt zij ook de raad voor de samenwerking in de afgelopen acht jaar, eerst in het monistische en vervolgens in het dualistische systeem. Het dualistische systeem is haar heel goed bevallen vanwege de positie die zij daardoor kreeg, ook onafhankelijk van haar eigen fractie. Ook bedankt zij de commissieleden en die van de oppositie want de samenwerking met de oppositie heeft zij altijd als goed ervaren. Zij wenst de nieuwe wethouders veel succes en veel steun, want er ligt nog een aantal zaken, dat opgepakt dient te worden. De wethouder die milieu van haar overneemt, kan zij vertellen dat de afvalinzameling door onderhandelingen 30% goedkoper zal kunnen geschieden dan thans door de huidige inzamelaar gebeurt.


13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.