Notulen Raad d.d. 31 januari 2006

Aanwezig: 
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr F.R. Hoving, dhr C.T. van den Hurk, dhr H.P. Korstanje, dhr B. Kwant, dhr F.K.P. Lub, dhr E. Molenaar, dhr J.M. van der Torren
 
Afwezig: 
mw I. Alberda van Ekenstein-Dijkstra
 
Voorzitter:  
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
mw W.M.J. Brouwer-Duvekot en mw J. Mandema-Eekhof
 
Griffier:   
dhr K.M. Schaap
 
Verslag:  
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur. Zij heet de aanwezigen van harte welkom, met name de mensen die waarschijnlijk hun entree zullen maken in de komende raadsperiode. De vijf eerste kandidaten op de kieslijsten hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn.

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Eventuele stemmingen beginnen bij nummer 1 van de presentielijst, dhr Molenaar.
Met betrekking tot nummer 5, het jaarverslag van de Ombudscommissie geeft dhr Korstanje aan het te betreuren dat de gemeente een consistent beleid mist ten aanzien van de afvoer van hemelwater op de Kapellenberg. De houding van de gemeente is sneu voor de mensen die wel moeite hebben gedaan om een goed afwateringssysteem op hun terrein aan te leggen. Bij verbouwingen zouden dezelfde eisen moeten gelden als de eisen die bij de nieuwbouw destijds golden. Hij pleit voor een heroverweging van het standpunt en voor handhaving.
De voorzitter antwoordt dat de motivatie van het college in het stuk te lezen staat. 
Zij vraagt de andere fracties of de mening van de heer Korstanje gedeeld wordt.
Daar de andere fracties geen reactie geven merkt dhr Korstanje merkt op dat het PAK met een initiatiefvoorstel zal komen.


3. Verslag van de vergadering van 6 december 2005
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Actielijst
Er zijn geen opmerkingen.


5. Voorstel inzake de Algemene Subsidieverordening 2006
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot het vaststellen van de geactualiseerde Gemeenschappelijke regelingen Onderwijsverzorging en Volwasseneneducatie
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


7. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.