Notulen Raad d.d. 13 mei 2008

Aanwezig:  
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr M.G.H. Tuit, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders: 
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 en heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter vraagt een minuut stilte om de heer C. Gebbing, hoofd van de cluster BBZ, te gedenken, die op 5 mei op 54-jarige leeftijd is gestorven.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Eventuele stemmingen beginnen bij mevrouw Bisterbosch.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Conform advies besloten.

3. Verslag van de vergadering van 18 maart 2008
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Actielijst
Dhr Van der Torren vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het projectplan voor alle deelprojecten. Hij stelt voor om het punt aan de actielijst toe te voegen. Wethouder Hoving verwacht dat een compleet stappenplan in de raad van juni zal voorliggen. Er wordt aan gewerkt. Hij heeft er geen bezwaar tegen om het in de actielijst op te nemen.
 
5. Voorstel inzake aanwijzen externe trouwlocaties
Dhr Van der Torren vraagt hoe de scheiding tussen een huis der gemeente om te trouwen en een kerk om in te trouwen, wettelijk geregeld is.
De voorzitter antwoordt dat het voor de gemeente Rozendaal is afgestemd op het gegeven dat deze bewuste kerk andere functies heeft dan alleen die van kerk. Op grond van dat feit kan de kerk als trouwlocatie worden aangewezen. Het is wellicht goed om nadere afspraken met de kerk te maken waarbij de scheiding van burgerlijk en kerkelijk huwelijk, zo al nodig, daadwerkelijk plaats vindt. Hij zegt toe dat een en ander zal worden nagegaan.
De raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

6. Voorstel tot vaststelling van de nota Lokaal en Regionaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

7. Voorstel tot vaststelling van de Reductieregeling 2008
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

8. Bespreking Rapport Kwaliteitsmeting Lokaal Bestuur Gemeente Rozendaal
Dhr Van der Hurk merkt op dat het gaat om een kwalitatief, niet wetenschappelijk, onderzoek maar wel een onderzoek dat de moeite waard is om op papier te zetten. Veel zaken zijn bekend. Zo is men zich ervan bewust dat men als kleine organisatie kwetsbaar is, dat men goed op de centjes moeten letten, dat men afhankelijk is van een goede samenwerking met Rheden enz.
Namens Rosendael '74 maakt hij een compliment aan de ambtenaren van de organisatie die het ver-haal gedragen hebben en aan de personen die het project getrokken hebben, wethouder Adema en mevrouw Pieterse, gemeentesecretaris.
 
Een punt van aandacht is het feit dat raadsleden - ook hijzelf heeft zich er schuldig aan gemaakt - de neiging hebben om teveel op de stoel van het college te willen gaan zitten en zich teveel te bemoeien met details van uitvoering. Hij zal proberen zijn leven op dit punt te beteren.
Wat hem heeft getroffen in het rapport is de passage: "De mede-overheden vinden Rozendaal erg toegankelijk voor samenwerking. Ze zijn zeer zichtbaar en leunen niet achterover, maar leveren daar waar nodig, inbreng ondanks hun geringe omvang". Het is een geweldig compliment.
Hij begrijpt dat het rapport, als de raad het heeft vastgesteld. naar de provincie gaat en vraagt wat er dan vervolgens gebeurt.
Dhr Van der Torren sluit zich aan bij de vraag van dhr Van der Hurk over het vervolg op het rapport. De grootste aanbeveling aan de ambtelijke organisatie en de rest van de gemeente is dat er geen aanbevelingen zijn. Het betekent wat de BGR betreft dat de gemeente Rozendaal het goed doet, oftewel: Ga zo door!
Dhr Korstanje merkt op dat er in het verleden nog wel eens werd gemopperd op het gemeenteapparaat, maar uit het rapport blijkt dat er de afgelopen 8 a 9 jaar sprake is geweest van een heel wezenlijke ommekeer. De gemeentelijke organisatie functioneert goed en verdient alle complimenten.
 
Het onderzoek is niet vrijblijvend verricht. Twee personen van de provincie en twee mensen van de gemeente Rozendaal hebben het rapport opgesteld en net zo min als de gemeenteraad het rapport naast zich neer kan leggen, kan de provincie dit niet. Hij vraagt of de provincie of Provinciale Staten het rapport bespreekt en hoe het verdere verloop is. Wat het PAK betreft kan de provincie worden gevraagd om zo snel mogelijk de vacature voor een nieuwe burgemeester te openen, nu de uitkom-sten van het onderzoek duidelijk zijn.
Op 13 punten doet de gemeente Rozendaal het goed, over het 14de punt is enige twijfel, waar de ge-meenteraad teveel op de stoel van het college wil zitten. Hij nuanceert dit als volgt: De gemeenteraad zit niet heel erg veel op de stoel van B&W, behalve als het over geld gaat.
Wethouder Adema is van mening dat de lof aan het ambtelijke apparaat terecht is. Het feit dat de gemeente Rozendaal goed scoort in de kwaliteitsmeting, ligt aan het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Wat de lof betreft die aan het team is gegeven, maakt hij de kanttekening dat het team heeft geprobeerd objectief op papier te zetten wat de profielschets is en de normenkaders heeft afgezet tegen de rollen die de gemeente moet spelen. De kwalitatieve waardering, die in het laatste hoofdstuk tot uit-drukking komt, is het resultaat van de optelsom van de eerste twee hoofdstukken en de debatten. Daaraan hebben bijgedragen het college, de raad, het managementteam, de mede-overheden en het maatschappelijke middenkader. Dit is uit de debatten gekomen en uit de enquetes die zijn ingevuld.
 
Op dit moment lopen er 30 bestuurskrachtmetingen in de provincie Gelderland; van 7 gemeenten zijn de uitslagen bekend. De bestuurskrachtmeting meet 'willen' ten opzichte van 'kunnen'. Men wil een bepaald ambitieniveau in de gemeente en er wordt gemeten of de gemeente dit ambitieniveau kan waarmaken. Omdat het ambitieniveau van de gemeente Rozendaal anders is dan die van andere gemeenten, kan men dan ook niet zeggen dat de gemeente Rozendaal het beste uit de bus is gekomen bij de thans bekende bestuurskrachtmetingen.
 
De voorzitter heeft begrepen dat de raad tevreden is over de wijze waarop de stuurgroep alles wat uit de debatten en de enquetes naar voren is gekomen, op schrift heeft gesteld. Daarnaast heeft de raad ook een aantal opmerkingen gemaakt, waaronder het punt dat de raad teveel op de stoel van het col-lege zou zitten. Hij is van mening dat dit geen argument ten kwade is, maar juist een argument ten goede, want het hoort bij de eigenheid van deze gemeenteraad.
De uitkomsten van het rapport zijn positief, maar de gemeente Rozendaal zal ongetwijfeld in de toe-komst wel weer eens opnieuw aan de tand gevoeld worden. Er zullen immers altijd mensen zijn die zich afvragen hoe het mogelijk is dat zo'n kleine gemeente kan blijven bestaan en het is goed om hierop alert te blijven. Toch heeft de gemeente aangetoond dat zij het op dit moment in deze setting in deze omstandigheden uitstekend aan kan.
 
Wat het vervolg betreft, zal de commissaris de uitspraak van de raad over het voorliggende rapport toegestuurd krijgen. Provinciale Staten zullen zeker kennis nemen van de inhoud van het stuk en hebben hoe dan ook het recht om in het kader van de hele opzet van de controle op gemeenten, adviezen te doen en aanbevelingen te geven om te zorgen dat het lokaal bestuur nog beter kan draaien.
De commissaris heeft de gemeente nog geen nader bericht gestuurd over de vacature. Hij neemt aan dat de commissaris spoorslags actie zal ondernemen in dit kader, zoals hij heeft toegezegd, zodra de reactie van de gemeenteraad op het rapport binnen is. Wat deze actie zal zijn, is niet bekend. De commissaris doet de aanbeveling aan de minister en de minister stelt de vacature open.
 
Dhr Koning stelt de raad voor om informeel van gedachten te wisselen over het rapport, de vraag hoe de gemeente naar buiten overkomt en hoe men richting toekomst kijkt. Het is niet goed om achterover te leunen en men mag dit ook zeker niet uitstralen.
Het is wellicht ook goed om eens samen met de ambtelijke organisatie bijeen te komen. Om te beginnen zou er dit jaar weer eens gezamenlijk jeu de boules gespeeld kunnen worden.
Wethouder Hoving gaat ervan uit dat de vacature van waarnemend burgemeester wordt omgezet naar die van burgemeester. Als dit zo is, kunnen de bevindingen van het rapport worden meegenomen bij de op te stellen profielschets.
 
Wethouder Adema is het eens met het voorstel van dhr Koning. Vanuit de landelijke politiek komen steeds meer taken naar gemeenten toe. In het gesprek met GS heeft het college aangegeven dat  goede bestuurskracht ook betekent dat Rozendaal zelf in staat is te constateren wanneer het niet meer zou gaan en om dat ook aan te geven. In het gesprek met de gedeputeerde heeft het college ook gezegd dat het goed zou zijn om halverwege de volgende collegeperiode vrijwillig opnieuw de spiegel voor te houden. Op die manier komt vanzelf het moment van bezinning op het moment dat men het zelf wil.
De voorzitter steunt het voorstel van dhr Koning en dat van wethouder Hoving. Hij zegt toe dat er op korte termijn vervolg aan zal worden gegeven.
Hij constateert dat de raad zich kan vinden in de inhoud van de rapportage.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.