Samenstelling Gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Rozendaal bestaat uit negen personen.

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners van Rozendaal gekozen en is het algemene bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad is in de eerste plaats het volksvertegenwoordigende orgaan. De gemeenteraad stelt de beleidskaders op en het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) voert dit beleid uit en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft derhalve ook een controlerende taak.
De door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen begroting vormt de basis voor de dagelijkse financiële huishouding door het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit negen personen. Voor de periode 2014-2018 geldt dat drie plaatselijke partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het gaat hier om de Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) met vier raadszetels, Rosendael '74 (R'74) met drie raadszetels en het PAK Rozendaal (PAK) met twee raadszetels.

De volgende personen zijn gekozen als gemeenteraadslid:

Mevrouw M.S. Albricht (R'74) (fractievoorzitter)

Mevrouw M.S. Albricht (R'74) (fractievoorzitter)

Mevrouw E.J.G. Hupkes (BGR)

Mevrouw E.J.G. Hupkes (BGR) (fractievoorzitter)

De heer B. van der Plas (PAK Rozendaal) (fractievoorzitter)

De heer B. van der Plas (PAK Rozendaal) (fractievoorzitter)

Dhr. C.P. Schmidt (PAK Rozendaal)

Dhr. C.P. Schmidt (PAK Rozendaal)

Mevrouw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker (BGR)

Mevrouw C.C. Spillenaar Bilgen-Dekker (BGR)

De heer H.M. Veltman (BGR)

De heer H.M. Veltman (BGR)

De heer G.J.Willemse (R'74)

De heer G.J.Willemse (R'74)

Foto raadslid dhr. R.H. Zendijk

De heer R.H. Zendijk

Dhr. R. de Jonge (commissielid R'74)

De heer R.J. de Jonge (R'74)

De burgemeester, de heer drs. J.H.Klein Molekamp, is voorzitter van de gemeenteraad.

 

De heer K.M. Schaap

De heer K.M. Schaap is griffier van de gemeenteraad.

Vergaderingen 2018

 • 27 februari
 • 27 maart
 • 29 maart (installatie nieuwe raad)
 • 24 april
 • 29 mei
 • 03 juli
 • 11 september
 • 30 oktober
 • 06 november (begrotingsraad)
 • 11 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de vergadering kunt u aan de griffier melden of u gebruik wenst te maken van het spreekrecht. U kunt niet inspreken over het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
Voor iedere inspreker geldt een spreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers, door de voorzitter aan te geven.

Vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad "In de Roos". De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Abonnement op de raadsstukken

U kunt een abonnement afsluiten voor de stukken van de gemeenteraad  voor een kalenderjaar, waarbij u de stukken worden toezonden.

Kosten

Per pagina: € 0,25
Abonnement op verslagen van de raadsvergadering: € 22,- (per jaar)
Abonnement op de stukken van de raadsvergadering: € 65,- (per jaar)

Indien u contact op wilt nemen met een van de raadsleden via e-mail dan kunt u uw mail verzenden aan: gemeente@rozendaal.nl