Begraven op Rozendaal

Begraafplaats Rosendael

Vanouds werden de bewoners van het Kasteel en van de Heerlijkheid Rozendaal begraven in en rond het kerkje 'de Oude Jan' in Velp. Zo bevond zich onder het in 1841 afgebroken en in 1949 weer gerestaureerde priesterkoor een grafkelder van het geslacht Van Arnhem, terwijl het gewone volk op het kerkhofje zijn laatste rustplaats vond.

Het geslacht Torck, dat sinds 1721 het kasteel bewoonde, werd echter vanouds bijgezet in een grafkelder te Wageningen. Aanleiding om hier verandering in te brengen zou de vroege dood kunnen zijn van een of meer kinderen van de toemalige kasteelbewoners, het echtpaar Torck-Huyssen van Kattendijke. Dit droeg in 1840 bij tot het besluit een grafkelder te bouwen met het opschrift 'Kasteel rosendael' in het bos ten noordwesten van het kasteel, vermoedelijk naar een ontwerp van de architect J.D. zocher jr. Rondom deze grafkelder liet de baron een stukje grond ontsluiten en omheinen, zodat hier in het vervolg ook de overige Rozendalers konden worden begraven.

Foto begraafplaats Rosendael  Foto Begraafplaats Rosendael

Het aanvankelijke bezwaar van de Rozendalers, om zomaar in het "Boers buschke" te worden begraven, begon te veranderen met de begrafenis van de baron in 1842 en de barones in 1843 in dezelfde grafkelder. Later bleken ook vele voorname geslachten belangstelling te tonen voor deze laatste rustplaats. Zo zijn er de grafkelders van de geslachten Huyssen van Kattendijke en Luden, de meest spectaculaire objecten van de begraafplaats. Ook het graf van De Genestet in 1861 onderstreept deze ontwikkeling: in de ogen van velen werd het "tragische eldorado" een "pantheon"!
 
Al in 1866 moest de begraafplaats worden uitgebreid. Kort na 1900 gebeurde dat nog eens, waarbij een kleine aula tot stand kwam. In 1933 en 1990 werd het complex aanzienlijk vergroot. Een fraaie beukenlaan scheidt nu vanaf de huidige hoofdentree het oudste en de twee nieuwere delen, welke laatste op hun beurt ook weer door een laan zijn gescheiden.
 
Inmiddels was in 1869 bij wet bepaald dat iedere gemeente in Nederland moest beschikken over een openbare begraafplaats. Er was in het verleden namelijk wel eens in bijzondere gevallen door beheerders van kerkhoven een graf geweigerd, hetgeen dan tot grote moeilijkheden kon leiden. De gemeente Rozendaal heeft in 1872 een aparte, kleine begraafplaats met een lijkenhuisje laten aanleggen op enige afstand van de bestaande begraafplaats, aan de achterzijde. Door de genoemde uitbreidingen groeiden vervolgens beide begraafplaatsen aaneen. Het gemeentelijke begraafplaatsje is maar twee keer gebruikt; in beide gevallen voor het begraven van mensen, die lang geleden de hand aan zichzelf hadden geslagen en in het bos waren gevonden. Beide naamloze graven liggen er nog, in al hun kale onaanzienlijkheid.
 
In 1978 werd de begraafplaats, eigendom van de familie Van Pallandt, door een legaat van de in 1977 overleden laatste baron overgedragen aan de gemeente Rozendaal. Het werd daarmee een gewone gemeentelijke begraafplaats, hoewel het oudste gedeelte van voor 1933 al de status van Rijksmonument had verkregen.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn acht gesneuvelde piloten kort na het neerstorten op het oudste gedeelte van de begraafplaats ter ruste gelegd. Het betreft de bemanning van een toestel wat op 8 november 1941 is neergestort tussen de Imbosch en Terlet en de bemanning van een toestel wat op 16 augutstus 1942 iets ten noorden van Rozendaal is neergestort. Jaarlijks vindt sindsdien de dodenherdenking op 4 mei bij hun graven plaats.

Naamloze graven

In schrille tegenstelling tot de imposante grafmonumenten van de hier begraven adel valt een complex naaamloze graven op. Het is de laatste rustplaats van Rozendalers, waaronder ook oudgedienden van het kasteel. De vermelding van hun naam deed er kennelijk niet toe!
Foto begraafplaats Rosendael, naamloze graven  Foto begraafplaats Rosendael, naamloze graven

 

Algemene informatie

Op de begraafplaats Rosendael kunnen zowel inwoners van Rozendaal als personen die elders wonen worden begraven.

Voorwaarden

Op de begraafplaats Rosendael worden twee soorten graven uitgegeven: graven voor onbepaalde tijd en graven voor bepaalde tijd (te weten 20 jaar met recht van verlenging). Er zijn ook urnengraven voor onbepaalde en bepaalde tijd. Een graf voor bepaalde tijd kan door iedereen worden verworven, een graf voor onbepaalde tijd kan alleen worden verworven door Rozendalers of oud-Rozendalers.

Rozendalers en oud Rozendalers kunnen kiezen voor twee soorten graven:

 • een graf voor onbepaalde tijd (dus met zogenaamd eeuwigdurend grafrecht). De plaats voor een dergelijk graf mag men zelf uitzoeken op het daarvoor bestemde deel van de begraafplaats. Het is dus mogelijk al de rechten op een graf te krijgen op een eerder tijdstip dan dat er iemand begraven moet worden (zgn.reserveren van het graf). De grafrechten moeten uiteraard voldaan worden op het moment dat het graf is uitgezocht. Op het moment van begraven moeten dan nog rechten voor de inlage betaald worden.
 • een graf voor bepaalde tijd. Dit grafrecht wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

Niet-Rozendalers

Niet Rozendalers kunnen alleen een graf voor bepaalde tijd verkrijgen. Het grafrecht voor een graf voor bepaalde tijd wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

Graf voor onbepaalde tijd

Personen die in Rozendaal wonen of oud-Rozendalers kunnen kiezen uit een graf voor onbepaalde tijd of een graf voor 20 jaar. De rechten op een graf voor onbepaalde tijd kunnen te allen tijde verkregen worden. Het is dus mogelijk al de rechten op een graf te krijgen op een eerder tijdstip dan dat er iemand begraven moet worden (zgn.reserveren van het graf). De plaats voor een dergelijk graf mag men zelf uitzoeken op het daarvoor bestemde deel van de begraafplaats De grafrechten moeten voldaan worden op het moment dat het graf is uitgezocht. Op het moment van begraven moeten dan nog rechten voor de inlage betaald worden. De graven met eeuwigdurend grafrecht worden niet geruimd. Dit laatste is overeenkomstig de bepalingen die baron van Pallandt destijds bij overdracht van de begraafplaats aan de gemeente Rozendaal heeft gesteld. Deze rechten voor de Rozendalers blijven behouden wanneer zij kiezen voor een graf met eeuwigdurend grafrecht.

Graf voor bepaalde tijd (grafrecht voor 20 jaar)

Het grafrecht voor een graf voor bepaalde tijd wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

De grafrechten voor 20 jaar kunnen na het verstrijken van die termijn worden verlengd met een termijn van 10 jaar (en vervolgens telkens na 10 jaar opnieuw). Worden de grafrechten niet verlengd, dan kan het graf worden geruimd.

Aanvraag

De benodigde formulieren voor de aanvraag worden door de gemeente verstrekt. Een graf voor onbepaalde tijd: het graf kan van tevoren worden uitgezocht. Een graf voor onbepaalde tijd kan ook vlak voor het begraven worden uitgezocht. Wanneer de familie geen voorkeur heeft voor een bepaalde plaats, bepaalt de begraafplaatsbeheerder de plaats. Een graf voor 20 jaar: de graven worden op volgorde uitgegeven. De begraafplaatsbeheerder wijst de plaats aan. Wanneer een begrafenisondernemer is ingeschakeld regelt deze doorgaans de begrafenis met de gemeente.

Kosten 2022

De gemeente Rozendaal heft geen jaarlijks onderhoudsrecht

  Verlenen van rechten In Euro's
1. De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor een periode van 20 jaar:  
1.1
 • m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
1.950,-
1.2
 • m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten
2.905,-
1.3
 • Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 1.1. en 1.2 genoemde bedragen
 
2. De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor onbepaalde tijd:  
2.1
 • m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
3.880,-
2.2
 • m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten
5.815,-
3. De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar:  
3.1
 • m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen
1.140,-
3.2
 • m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen
1.550,-
3.3
 • voor elke urn meer
   400,-
3.4
 • Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 3.1. tot en met 3.3 genoemde bedragen
 
4.
 • De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor onbepaalde tijd:
 
4.1
 • m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen
2.275,-
4.2
 • m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen
3.085,-
4.3
 • voor elke urn meer
  795,-
 

Begraven

 
5.

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in een graf

1.140,-
6. Als nummer 5), indien de begraving plaats vindt op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt. 1.710,-
 

Bijzetten van asbussen en urnen

 
7.

Voor het bijzetten van asbussen / urnen in een urnengraf bedraagt het tarief één derde deel van de onder 5) tot en met 6) genoemde tarieven.

 
 

Grafbedekking

 
8. Het verlenen van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van een grafbedekking op een graf of urnengraf   156,-
9.

Inschrijven

 
9.1 Het inschrijven of overboeken van een graf in een daartoe bestemd register    25,-
9.2 Het inschrijven of overboeken van een urnengraf in een daartoe bestemd register    25,-
 

Opgraven

 
10. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   345,-
11. Voor het na lichting weer begraven worden, wordt het recht, bedoeld in 10, verhoogd met   385,-
 

Verstrooien

 
12. Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven   156,-
13. Als nummer 12), indien het verstrooien plaats vindt op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt.   233,-

 

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw. M.H.M. Maanders, Cluster BBZ, tel.: 026 - 38 43 671. De begraafplaatsbeheerder is de heer J.Wijlhuizen.