Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering van Zijne Majesteit de Koning voor personen, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Wanneer u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waar die persoon woont.

Voorwaarden

Om voor een onderscheiding in aanmerking te komen moet iemand zich gedurende lange tijd voor de samenleving hebben ingezet. Daarbij geldt in beginsel, dat de verdiensten van een voor te dragen persoon niet uitsluitend in relatie mogen staan met de werkkring. Degene waarvan u vindt dat hij/zij een lintje verdient, moet nog op enigerlei terrein actief zijn op het moment van aanvragen. Slechts in enkele gevallen kan men voor het uitoefenen van de hoofdfunctie worden gedecoreerd. Dit kan echter alleen als de betrokken persoon in zijn/haar functie meer gedaan heeft dan van hem/haar mocht worden verwacht. De verdiensten mogen niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij hebben.

Aanvraag

Iedereen kan een kandidaat voordragen. De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding moet worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waar de te decoreren persoon woont. Een aanvraag moet betrekking hebben op iemand anders; u kunt dus geen aanvraag indienen voor u zelf. Voor een onderscheiding die ter gelegenheid van de Koningsdag wordt uitgereikt (de zogenaamde algemene gelegenheid) moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 15 juni van het voorafgaande jaar. Voor een onderscheiding die bij een bijzondere gelegenheid wordt uitgereikt (bijv. een jubileum) dient de onderscheiding minimaal 8 maanden van te voren ingediend te worden.

Benodigde formulieren

U kunt op de website www.kanselarij.nl een voorstelformulier downloaden in MS-Word of PDF-formaat. Dit formulier dient u in te vullen en vervolgens stuurt u dat per e-mail aan het bestuurssecretariaat: j.vanwely@rozendaal.nl. U kunt het formulier ook afdrukken en met pen invullen. U voegt als bijlagen ondersteuningsverklaringen toe. Het formulier kunt u zenden aan: de burgemeester van Rozendaal t.a.v. bestuurssecretariaat, Postbus 9106, 6880 HH Velp

Kosten

Geen. 

Informatie

Informatie kan verkregen worden bij mevr. J. van Wely, tel. 026 - 38 43 672.