Naturalisatie

Als u vreemdeling bent, dat wil zeggen wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, en al langere tijd in Nederland woont, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten naturaliseren tot Nederlander.

Daarmee verkrijgt u de Nederlandse nationaliteit. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie tot Nederlander zal er onder andere een inburgeringsexamen moeten worden afgelegd. Hierbij wordt getoetst of u voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal om te kunnen functioneren in de maatschappij. In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk op grond van behaalde diploma's of door burgemeester en wethouders verleende ontheffingen van een inburgeringsprogramma.

Voorwaarden

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder; om dit te bewijzen moet u een geboorteakte overleggen
 • er zijn geen bedenkingen tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba
 • u woont vijf jaar of langer legaal in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba; of u woont minimaal drie jaar samen in Nederland met dezelfde Nederlandse partner; of u bent minimaal 3 jaar getrouwd of hebt uw partnerschap geregistreerd en voert een huishouden met dezelfde Nederlander. Hierbij maakt het niet uit of u in Nederland woont, maar u mag niet wonen in het land waarvan u de nationaliteit hebt
 • u hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondiens
 • u hebt het inburgeringsexamen met goed gevolg afgelegd en u kunt hiervan een bewijs laten zien
 • u hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen.

Aanvraag

De aanvraag dient persoonlijk bij de balie van het Gemeentehuis te worden ingediend. Overige documenten/bescheiden:

 • Paspoorten
 • Vergunningen tot verblijf
 • Afschrift of uittreksel uit geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Laatste loonstrookje (wanneer betrokkene denkt voor het lage tarief in aanmerking te komen, moet bij de aanvraag een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" overgelegd worden)
 • Bewijs van eerste aankomst in Nederland (bijvoorbeeld kopie rapport van eerste verhoor of eerste aanmelding). Wanneer de datum vestiging Nederland afwijkt van de datum inschrijving GBA, moet betrokkene dit door documenten aantonen.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij de afdeling burgerzaken, Cluster BBZ, telefoonnummer 026 - 38 43 671 of 026 - 38 43 667.

Stappen en doorlooptijd

 • de aanvrager komt bij de balie voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt er onder andere gecontroleerd of men de Nederlandse taal beheerst, voldoende lang in Nederland aanwezig is, legaal verblijft en geen criminele antecendenten heeft
 • er wordt bekeken of een naamvaststelling of -wijziging nodig is
 • kinderen vanaf 12 jaar wordt gevraagd wat zij ervan vinden om Nederlander te worden
 • na dit gesprek betaalt de aanvrager de kosten
 • vervolgens worden administratieve stappen gezet, gegevens gecontroleerd en bericht teruggestuurd naar de gemeente
 • op verzoek van de Vreemdelingendienst stelt de gemeente een advies op
 • dit advies wordt naar de Naturalisatiedienst (Ministerie van Justitie) gestuurd voor beoordeling
 • via het Ministerie van Justitie geeft de Koningin al dan niet een Koninklijk Besluit af

De doorlooptijd is ongeveer zes maanden.

De aanvraag tot naturalisatie kan tot de volgende resultaten leiden:

 • de aanvraag wordt goedgekeurd. De Koningin geeft via het Ministerie van Justitie een Koninklijk Besluit. De hiervoor benodigde correspondentie verloopt via het Ministerie (oftewel Immigratie- en Naturalisatiedienst)
 • de aanvraag wordt afgekeurd. De Koningin geeft geen Koninklijk Besluit. Het Ministerie verstuurt de besluiten of afwijzingen naar de aanvrager en de gemeente. De aangepaste gegevens worden ook via een brief aan de aanvrager kenbaar gemaakt

Als een burger (of een rechtspersoon) het niet eens is met een genomen besluit, dan kan hij in veel gevallen daartegen bezwaar maken.  De gemeente dient in/bij het besluit te vermelden of een bezwaarschrift kan worden ingediend, bijvoorbeeld onder aan de brief, in de vergunning, op de achterzijde van een belastingaanslag of in de voorlichtingsrubriek. De spelregels bij het indienen van een bezwaar zijn:

 • u dient het bezwaar schriftelijk in
 • u voorziet uw bezwaarschrift van naam, adres, datum en handtekening
 • u omschrijft het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • u omschrijft uw bezwaar zo duidelijk mogelijk
 • u dient uw bezwaarschrift tijdig in (meestal binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit)

Als er heel veel spoed bij is, kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, te Arnhem. Een vereiste is dat er ook een bezwaarschrift bij de gemeente moet zijn ingediend. De president zal bij de beoordeling van het verzoek om voorlopige voorziening in elk geval het spoedeisend karakter - gelet op de betrokken belangen - toetsen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank informeert u hierover direct na de ontvangst van het verzoek. Voor meer informatie over de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Arnhem: http://www.rechtspraak.nl/

Indien naturalisatie wordt toegekend, heeft dit tot gevolg:
 • de aanvrager wordt als Nederlander opgenomen in de basisadministratie
 • de aanvrager is geen vreemdeling meer
 • eventuele minderjarige kinderen worden eveneens genaturaliseerd
De verzoeker om naturalisatie tot Nederlander die een andere nationaliteit bezit, zal van die nationaliteit afstand moeten doen, met uitzondering van de volgende gevallen:
 • volgens de nationaliteitswetgeving van verzoeker vervalt de eigen nationaliteit automatisch
 • volgens de nationaliteitswetgeving van verzoeker is het verlies van de eigen nationaliteit onmogelijk
 • verzoeker is gehuwd met of geregistreerd partner van een Nederlander
 • verzoeker is in het Koninkrijk der Nederlanden geboren en verblijft ten tijde van het verzoek in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba
 • verzoeker heeft voor het 18e levensjaar ten minste vijf jaar onafgebroken in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba gewoond
 • verzoeker is het minderjarige kind van een Nederlandse ouder
 • verzoeker is een erkende vluchteling of een van het paspoortvereiste vrijgestelde vreemdeling
 • verzoeker heeft de nationaliteit van een Staat die Partij is bij het op 2 februari 1993 te Straatsburg tot stand gekomen Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag
 • verzoeker zal door het doen van afstand in het land van herkomst betalingen moeten doen of vermogensrechtelijke rechten verliezen, dat hij daardoor een substantieel financieel nadeel zal lijden
 • verzoeker zal -naar hij aantoont- slechts dan afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit kunnen doen, nadat hij aldaar zijn militaire dienstplicht heeft vervuld of afgekocht
 • verzoeker heeft bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit

De beoordeling van de laatste drie uitzonderingen gebeurt door het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, telefoonnummer 070 - 370 34 20.