Actueel: warmtevisie Rozendaal

Aardgasvrij wonen

Nederland gaat de komende jaren 7 miljoen woningen en 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij maken. Het streven is om in 2030 de eerste 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en gebouwen gereed te hebben. Ook voor gemeente Rozendaal is deze warmtetransitie een grote opgave. Komende maanden onderzoeken we welke geschikte alternatieven voor aardgas er zijn voor de verschillende woningen in Rozendaal, en op welke termijn de overstap naar een alternatief haalbaar én betaalbaar is.

Welke alternatieven voor aardgas zijn er eigenlijk?

In 2050 willen we heel Nederland van het aardgas af hebben. Wat daarvoor in de plaats komt, is nog onzeker. Er wordt volop geëxperimenteerd met verschillende ‘nieuwe’ warmtebronnen zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en restwarmte van bedrijven. Ook wordt er gezocht naar duurzame manieren om zonnewarmte langer op te slaan, en zijn er mogelijkheden om aardgas te vervangen door biogas. Maar niet alle warmtebronnen zijn even geschikt, dat hangt af van de dichtheid van de bebouwing of type woning of de afstand tot een kansrijke alternatieve warmtebron.
Hoe de toekomstige warmtevoorziening er ook uit komt te zien, de warmtevraag per woning zal moeten worden verkleind. Vandaar dat we ons, naast opwekking door zonnepanelen, in eerste instantie vooral richten op isolatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn sowieso relevant voor de warmtetransitie (het zijn zogeheten spijtvrije maatregelen) en zorgen bovendien voor lagere energiekosten, een toename in wooncomfort en een waardevermeerdering van uw woning.

Een Transitievisie Warmte voor Rozendaal

Iedere gemeente in Nederland moet voor het eind van 2021 een zogenaamde TransitieVisie Warmte (TVW) hebben. In deze visie worden de technische (on)mogelijkheden beschreven die er zijn om over te stappen naar een aardgasvrije verwarmingsmethode op buurtniveau. Ook geeft deze visie inzicht in de wijze waarop deze omschakeling gerealiseerd kan worden en wat dat betekent voor inwoners en andere gebouweigenaren. Komende jaren wordt die visie verder uitgewerkt per buurt tot een Buurt Uitvoeringsplan (BUP). Pas dan worden definitieve keuzes gemaakt voor de wijze van duurzaam verwarmen en welke energie -infrastructuur de buurt daarbij nodig heeft. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere betrokkenen, in lijn met de Omgevingswet.

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op dinsdag 2 november 2021 de Transitievisie Warmte voor Rozendaal vastgesteld. In deze visie wordt de koers uitgezet die we voor de verschillende Rozendaalse buurten willen bewandelen.

Uit deze visie wordt duidelijk dat de gemeente vóór 2030 geen verplichting oplegt voor huizen en buurten in Rozendaal om zich los te koppelen van het aardgasnet. Wel gaan we in drie buurten (Moestuin, Leermolens Enk en omgeving Delhoevelaan) starten met een onderzoek of een kleinschalig collectief warmtenet haalbaar is. In de overige delen van Rozendaal ligt dat minder voor de hand, vooral omdat de huizen daar op grotere afstand van elkaar liggen. Maar ook bewoners van die wijken doen er verstandig aan om tijdig in actie te komen. Denk aan het vergaand isoleren van huizen en warmtewinning door zogenoemde all-electric oplossingen.
Het is een bewuste keuze om geen buurten vóór 2030 te verplichten om het aardgas af te stappen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht welke alternatieven voor het aardgas zich aandienen. En - niet onbelangrijk - het wachten is op het Rijk dat met voorstellen komt voor financieringsmogelijkheden voor de warmtetransitie.

Denkt en doet u mee?

Afgelopen zomer hebben we tijdens buurtgesprekken veel inwoners gesproken over de energietransitie. Inwoners vragen zich af wat de meest verstandige keuze is. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de meeste inwoners van Rozendaal de noodzaak inzien om in beweging te komen. We gaan dus vol energie aan de slag met een verkenning wat de beste oplossingen zijn, die per buurt en per huis kunnen verschillen. Dat is een zoektocht die we graag samen met u als bewoner blijven uitvoeren. We vinden het belangrijk om de warmtetransitie direct in te steken met het belang van draagvlak voorop. Daarom is voor de uitwerking van de buurtuitvoeringsplannen een aanpak uitgedacht waarbij betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders centraal staat. Alleen zo bereiken we draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap van de warmtetransitie. Denkt en praat u graag mee over de uitwerking van de plannen voor aardgasvrij wonen in Rozendaal, en meer specifiek in uw eigen buurt of straat? Dan horen wij dat graag! U kunt zich aanmelden via h.jacobsen@rozendaal.nl, en ontvangt van ons een uitnodiging om deel te nemen aan een van de verschillende bijeenkomsten die zullen worden georganiseerd de komende tijd om de verschillende buurtplannen verder vorm te geven.