TOZO regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers tijdens coronacrisis (TOZO)

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 april 2021 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst?

Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen ondersteunen met de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Het is vanaf nu mogelijk om de TOZO 4 aan te vragen. Het is niet meer mogelijk om de TOZO 1, 2 of 3  aan te vragen.

Inkomensondersteuning en bedrijfskapitaal

De TOZO wordt door gemeenten uitgevoerd. De gemeente Rheden voert deze regeling ook voor onze gemeente uit. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Inkomensondersteuning (uitkering voor levensonderhoud) tot aan het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 voor het oplossen van liquiditeitsproblemen.

TOZO 4   

U kunt een uitkering TOZO 4 voor levensonderhoud aanvragen voor maximaal 3 maanden. De uitkering kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021. Ontvangt u tot en met maart 2021 een TOZO 3 uitkering? Dan is het mogelijk om de TOZO 4 uitkering aansluitend vanaf 1 april 2021 te ontvangen. U kunt de TOZO 4 uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 mei of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Let op: de uitkering levensonderhoud vraagt u aan per de 1e dag van de maand. Dit kan de 1e van de huidige maand of een volgende maand zijn. In de maanden mei en juni 2021 kunt u ook vanaf de 1e van de voorafgaande maand aanvragen. Vult u dit formulier bijvoorbeeld in op 18 april 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 april (of 1 mei of 1 juni). Vult u het formulier in op 18 mei? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 april, 1 mei of 1 juni. En in juni kunt u aanvragen vanaf 1 mei of 1 juni.

Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor de TOZO 4:

 • Het maximumbedrag voor een lening voor bedrijfskapitaal van TOZO 1, TOZO 2, TOZO 3 en TOZO 4 samen is € 10.157,00. Heeft u bij TOZO 1 eerder bijvoorbeeld € 3.000,00 gekregen en bij TOZO 3 € 5.000,00, dan kunt u nu nog maximaal € 2.157,00 aanvragen.

Daarnaast gelden de eerdere voorwaarden:

 • Uw bedrijf was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent minimaal 1.225 uur per jaar (gem. 23,5 uur per week) werkzaam als zelfstandige.
 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont (of verblijft rechtmatig) in de gemeente Rozendaal.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
 • Heeft u een partner die ook ondernemer is? Als u apart van elkaar een eigen bedrijf heeft, kunt u allebei een aanvraag voor bedrijfskapitaal doen. Runt u samen één bedrijf, dan kan slechts één van u een aanvraag doen.
 • Heeft u een partner die ook ondernemer is? Slechts één van u kan een aanvraag voor inkomensondersteuning doen.
 • Het inkomen van uw partner telt mee. (Lees meer over de definitie Partner en de definitie Inkomen.)
 • Er is geen recht op bedrijfskapitaal wanneer bij uw onderneming sprake is van een faillissement of surseance van betaling.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Op http://www.krijgiktozo.nl kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.
indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.

Procedure

De gemeente Rheden voert de TOZO voor onze gemeente uit. Als u de aanvraag heeft afgerond, wordt deze beoordeeld door een medewerker van de gemeente Rheden en wordt er een besluit genomen of u recht heeft op de tegemoetkoming of niet. Hierbij wordt er naar gestreefd u uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. Als u de tegemoetkoming krijgt toegekend, ontvangt u een e-mail met een mutatieformulier. Op dit formulier geeft u eventuele inkomsten en wijzigingen in uw situatie aan. Als de gemeente Rheden uw ingevulde mutatieformulier heeft ontvangen, volgt de eerste betaling zo snel mogelijk.

Uw gegevens worden bij de aanvraag en achteraf gecontroleerd. Daarvoor mag de gemeente bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Blijkt achteraf dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u nog een bedrag nabetaald. Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, moet u het bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.

Aanvragen TOZO

NB Er zijn tussenpersonen die aanbieden de TOZO voor u aan te vragen. Zo'n tussenpersoon kost u geld. We adviseren u om de aanvraag zelf te doen.

Volledige aanvraag

U doet een volledige aanvraag als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U heeft niet eerder TOZO 1, TOZO 2 en TOZO 3 toegekend gekregen.
 2. U heeft eerder alleen TOZO 1 en/of TOZO 2 toegekend gekregen.
 3. De periode tussen de einddatum van TOZO 3 en de gewenste begindatum voor TOZO 4 is meer dan 3 maanden.

Volledige aanvraag TOZO 4 (inloggen via DigiD)

Verkorte aanvraag

U kunt alleen een verkorte aanvraag voor TOZO 4 doen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 1. U heeft eerder TOZO 3 toegekend gekregen, en
 2. De periode tussen de einddatum van TOZO 3 en de begindatum voor TOZO 4 is minder dan 3 maanden.

Verkorte aanvraag TOZO 4 (inloggen via DigiD)

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.Let op: Om de vragen in het formulier over uw inkomen goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten wat er onder inkomen wordt verstaan en hoe u het berekent: Lees wat er onder inkomen valt.

Meesturen documenten

Meesturen bij verkorte aanvraag, inkomensondersteuning

Meesturen bij volledige aanvraag, inkomensondersteuning

Heeft u niet eerder TOZO gekregen of is de uitkeringsperiode tussen TOZO 3 en TOZO 4 meer dan 3 maanden, dan doorloopt u de volledige aanvraag. Zorgt u er dan voor dat u de volgende documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. Tijdens de aanvraag kunt u ze uploaden:

 • Kopie van uw paspoort of id-bewijs (geen rijbewijs)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Laatste bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering en/of bedrijfskapitaal naar kan overmaken. Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn.
 • Uitdraai van de Belastingdienst van de laatste inkomstenbelastingaangifte (liefst van 2019).
 • Als u een partner heeft: kopie van paspoort of id-bewijs van uw partner en het formulier 'ondertekening partner' (PDF, 267 kB).

Meesturen aanvraag voor bedrijfskapitaal

Is dit uw eerste aanvraag voor bedrijfskapitaal? Dan levert u bovenstaande stukken die worden gevraagd voor een volledige aanvraag inkomensondersteuning aan. Heeft u al eerder bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen, dan hoeft u als u een partner heeft, alleen het formulier 'ondertekening partner' (PDF, 267 kB) in te  leveren.

Daarnaast levert u voor een aanvraag van bedrijfskapitaal onderstaande documenten aan, ook als u dit de vorige keer al heeft aangeleverd:

 • Onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet
 • Uw laatste bankafschriften van alle zakelijke rekeningen en het laatste bankafschrift van uw privérekening en van de eventuele privérekening die u samen heeft met uw partner
 • De meest recente jaarrekening
 • Een liquiditeitsprognose om de liquiditeitstekorten te kunnen beoordelen

TOZO telt mee als inkomen voor de Belastingdienst

De uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u de TOZO uitkering ontvangt. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan is deze uitkering een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen en ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U en uw partner moeten het eigen deel van de uitkering opgeven bij de belastingaangifte. Hiervoor ontvangt u in 2022 beiden een jaaropgave van de gemeente. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de regeling de veelgestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanvraag TOZO? Neem dan gerust contact met de gemeente Rheden via (026) 49 76 952. U kunt de gemeente op dit nummer bereiken op maandag t/m donderdag van 9:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 9:00 tot 12:00.

Laatst gewijzigd: 8 april 2021