Publicatie vastgesteld bestemmingsplan

Hier kunt u meer lezen over het vastgesteld bestemmingsplan Rozendaal 2019.

Publicatie vastgesteld Bestemmingsplan Rozendaal 2019
 
Bestemmingsplan Rozendaal 2019
De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 26 mei 2020 het bestemmingsplan Rozendaal 2019 gewijzigd vastgesteld.
 
Hoofdlijnen van het plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Rozendaal. Zowel de kom als het buitengebied zijn in het bestemmingsplan opgenomen, met uitzondering van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’ dat op 31 januari 2018 onherroepelijk is geworden. Vanwege het specifieke karakter is dit plan buiten het voorliggende bestemmingsplan gehouden. Ook de voormalige locatie van de basisschool aan de Steenhoek is buiten het plan gelaten. Momenteel worden plannen voorbereid om tot herontwikkeling van deze locatie over te gaan.
Met de actualisatie van de verouderde bestemmingsplannen Kom 2008 en Buitengebied 2008 wordt het gehele grondgebied van de gemeente Rozendaal voorzien van een actueel bestemmingsplan.
Hierbij worden de bestaande situatie en de vigerende planregelingen en bouwmogelijkheden zoveel mogelijk overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan heeft overwegend een conserverend karakter. Dit houdt in dat de bestaande (planologische) situatie centraal staat en deze opnieuw wordt vastgelegd, c.q. wordt geactualiseerd. Dit geldt ook voor situaties en locaties waarvoor omgevingsvergunningen zijn verleend.
Daarbij zijn wel nieuwe beleidsaspecten en regelgeving in het plan verwerkt, zoals de cultuurhistorische- en archeologische beleidskaart.
 
Wijzigingen t.o.v. het ontwerp
De wijzigingen hebben betrekking op de regels, de verbeelding en de toelichting. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Rozendaal 2019.
 
Inzien of raadplegen bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 15 juni tot en met zondag 26 juli 2020 ter inzage.
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.0277.BPROZEND2019001-0002.
- Op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf-bestanden)
- Een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
 
Beroep instellen
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 'Rozendaal 2019' naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,
kunnen van maandag 15 juni 2020 tot en met zondag 26 juli 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij een verzoek om voorlopige voorziening moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.
Rozendaal
Burgemeester en wethouders Rozendaal