Publicaties 30 juli 2021

Publicaties juli 2021

Aanvraag omgevingsvergunning Kapellenberglaan 49 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omschrijving: aanpassing entree van de woning
Locatie: Kapellenberglaan 49 te Rozendaal
Datum ontvangst: 26 juli 2021

Inlichtingen

Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Nadat het besluit is genomen wordt dit bekendgemaakt. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.

Sloopmelding Kapellenberglaan 49 te Rozendaal

De gemeente Rozendaal heeft op 26 juli 2021 een sloopmelding ontvangen voor de aanpassing van de entree van de woning op de locatie Kapellenberglaan 49 te Rozendaal.

Tegen een sloopmelding kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.


Verleende omgevingsvergunning de Genestetlaan 14c te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omschrijving: kappen van een berk op dit perceel
Locatie: de Genestetlaan 14c te Rozendaal
Verzenddatum: 28 juli 2021

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-384 36 66). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.