Beleidsregels Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Op 15 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal een nieuw Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld.

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is het college van B&W verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in een gemeente. De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, VGGM) inspecteert in opdracht van de gemeenten de kwaliteit van alle kindcentra (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen) in de gemeenten. Naar aanleiding van deze inspecties brengt zij advies uit aan de betreffende gemeente.

Toelichting

Het bestaande handhavingsbeleid voldeed niet meer, onder meer doordat de wet- en regelgeving op het punt van de kinderopvang is gewijzigd. Daarnaast was het huidige Handhaving- en sanctiebeleid erg omvangrijk en in de praktijk niet altijd goed uitvoerbaar. Het nieuwe handhavingsbeleid is in de vorm van beleidsregels gegoten.
De volgende aanpassingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn deze beleidsregels verwerkt:

  • Continue Screening: sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op strafbare feiten
  • Vierogenprincipe: dit houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht
  • Wettelijke meldplicht: vanaf 1 juli moeten medewerkers (vermoedens van) kindermisbruik en –mishandeling 2013 melden bij de werkgever of vertrouwenspersoon van de Inspectie van het Onderwijs
  • Meer verantwoordelijkheid gastouderbureaus: gastouderbureaus zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang (pedagogisch beleid en veiligheid en gezondheid) van hun gastouders

De beleidsregels “Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 Gemeente Rozendaal” treden in werking op de achtste dag na deze publicatie. Met ingang van 17 mei 2014 wordt er dus volgens het nieuwe beleid gehandhaafd.

Bekendmaking

De bekendmaking van de beleidsregels vindt ook plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal 2014- 03 d.d. 9 mei 2014. U kunt het nieuwe Handhavingsbeleid vanaf 9 mei 2014 inzien op onze website. Hier kunt u het bestand ook downloaden.


Ter inzage legging

De beleidsregels liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
“In de Roos” nr. 9, d.d. 9 mei 2014