Inritvergunning (uitwegvergunning)

Als u als burger, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een uitweg op de openbare weg, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Een inritvergunning is nodig indien u:

  • van de weg gebruik wilt maken voor het hebben van een uitweg, zoals het verlagen van een trottoir
  • of een uitweg wilt maken naar een weg
  • of veranderingen wilt aanbrengen in een bestaande uitweg naar de weg

Het is verboden om deze werkzaamheden zonder vergunning uit te voeren.

Voorwaarden

Een vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

Wanneer vergunning is verleend en na het ongebruikt verstrijken van de bezwaartermijn onherroepelijk is geworden, wordt de inrit, voor rekening van de aanvrager, door of namens de gemeente aangelegd.

Aanvraag

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij burgemeester en wethouders van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp. Bijgevoegd moeten worden:

  • situatieschets (in drievoud)
  • indien van toepassing, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein

Kosten

De inritvergunning kan gratis worden aangevraagd. De werkelijke kosten voor de aanleg van de inrit op het openbare weggedeelte, op basis van een door de aanvrager vooraf geaccordeerde raming, worden in rekening gebracht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Jacobsen, cluster Openbare werken, op telefoonnummer 026 - 38 43 675