Verhuur, verpachting of verkoop van een onroerende zaak

In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente verhuurt, verpacht of verkoopt zij, buiten enkele incidentele, specifieke of projectmatige gevallen, geen onroerende zaken.

De voorwaarden waaronder in de hierboven genoemde incidentele, specifieke of projectmatige omstandigheden toch een onroerend gemeentelijk goed wordt verhuurd, verpacht of verkocht, zijn niet eenduidig maar afhankelijk van aard en omstandigheden.

Aanvraag

In verband met het gemeentelijk beleid om slechts in incidentele, specifieke of projectmatige gevallen onroerende zaken te verhuren, verpachten of verkopen, beschikt de gemeente niet over een aanvraagformulier. In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9101, 6880 HH Velp.

Kosten

De kosten voor het eventueel verhuren, verpachten of verkopen van een gemeentelijke onroerende zaak, zijn afhankelijk van aard en omstandigheden.

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij dhr. K.M. Schaap, Cluster BBZ, tel.: 026 - 38 43 666