Meldpunt psychische hulp (Wvggz)

Hier vindt u meer informatie over het meldpunt psychische hulp

Melding psychische hulp (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wij onderzoeken of verplichte zorg nodig is. Als wij vinden dat dit noodzakelijk is, dan vragen wij aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Hoe kunt u een Wvggz-melding doen?
Voor een melding kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of mailen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.

Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:

Uw naam en contactgegevens
Naam en contactgegevens van betrokkene
Inhoud van de melding
Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene
Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of ander iets aandoet 
Wat gebeurt er met uw melding?
Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?
Verplichte zorg wordt ingezet als u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door psychische problemen.
In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een vertrouwenspersoon? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl"

Landelijk Meldnummer voor niet-acute zorgen over personen met verward gedrag

Naasten of omwonenden weten soms niet waar ze met hun zorgen over een kwetsbaar en/of verward persoon terecht kunnen. Dit terwijl een melding van verward gedrag het begin kan zijn van een hulptraject waar deze persoon behoefte aan heeft. Daarom is per 1 juli 2020 het Landelijk Meldnummer niet-acuut beschikbaar, met het telefoonnummer 0800-1205. Zo zorgen we ervoor dat, op een laagdrempelige wijze, zorgen over kwetsbare en/of verwarde personen kunnen worden gedeeld, ook als de beller niet bekend is met het telefoonnummer van het betreffende regionale of gemeentelijke meldpunt.

Het landelijk nummer schakelt dus door naar de regio. Op basis van de melding kan door het regionale of gemeentelijke meldpunt worden onderzocht of en, zo ja, welke hulp kan worden ingezet om de persoon, waarover zorgen bestaan, te helpen. Dat is van belang, omdat zodoende de juiste zorg voor een kwetsbaar persoon in de eigen regio wordt opgepakt. De meeste meldpunten zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Belt iemand met zorgen na de openingstijden van een meldpunt, dan kan de beller op werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Zij bieden een luisterend oor voor de beller en geven eventueel advies. De beller kan er vaak ook voor kiezen om bij het meldpunt een voicemailbericht in te spreken, waarna de beller tijdens de openingstijden van het betreffende meldpunt wordt teruggebeld. Voor acute meldingen is uiteraard altijd 112 beschikbaar, dat spreekt voor zich.