Notulen Raad d.d. 11 december 2007

Aanwezig: 
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr J.M. van der Torren, waarnemend voorzitter van de raad
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw C. Peters
 
Voorts aanwezig: 
dhr jhr mr R.F.R.M. van Rijckevorsel, waarnemend burgemeester

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.57 uur en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de waarnemend burgemeester, dhr Van Rijckevorsel, op de publieke tribune.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Logemann.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
 
Dhr Korstanje vraagt of de brief bij punt 2 verzonden is. Wethouder Hoving antwoordt dat dat niet het geval is en deelt de reactie aan Gedeputeerde Staten uit. De wethouders en de fractievoorzitters hebben een gesprek met de Commissaris van de Koningin gehad, voordat dhr Van Rijckevorsel waarnemend burgemeester werd. Als er een burgemeestersvacature is, is het gebruikelijk dat wordt gekeken hoe een gemeente ervoor staat en wordt gevraagd om aan een kwaliteitsmeting mee te doen. De recentelijk heringedeelde Achterhoekse gemeenten doen allemaal mee, Rozendaal vertrouwt erop heel veel zaken goed op de rails te hebben gezet en financieel, bestuurlijk en ambtelijk op orde te zijn. Daarom en omdat men niets te verbergen heeft, heeft men aangegeven te zullen meedoen aan het kwaliteitsonderzoek. Dhr Koning vraagt of men ervaring heeft met een dergelijk onderzoek. Wethouder Hoving antwoordt ontkennend. Men heeft niet deelgenomen aan sessies in dat kader, omdat die destijds met name waren gericht op de herindelingsgemeenten. Het proces om verdergaande samenwerking met Doesburg te onderzoeken, is nu voorbij. Doesburg heeft toen wel de bestuurskrachtmeting gestart. Het college heeft gereageerd op de conceptstukken van deze gemeente, omdat omliggende gemeenten iets mogen zeggen over de bestuurskracht van in dit geval Doesburg. Een gemeente voert het onderzoek zelf uit. De suggestie is om de gemeentesecretaris en wethouder Adema dat te laten doen, bijgestaan door twee ambtenaren van de provincie. Wethouder Adema vult aan dat men vorig jaar de notitie over het onderzoek heeft ontvangen, maar toen heeft besloten het niet te doen. Het onderzoek verloopt volgens de normale procedure van de provincie. Dit gebeurt op grond van een notitie die door Provinciale Staten is vastgesteld..
 
De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
 
3. Verslag van de vergadering van 6 november 2007 en de buitengewone vergadering van 20 november 2007
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
 
4. Actielijst
Dhr Logemann reageert op het laatste onderdeel, groene stroom. Navraag heeft uitgewezen dat het om een bedrag van € 500,- op een totaal van € 19.000,- over drie jaar gaat. Dat vindt het PAK niet zo veel. Bovendien heeft men informatie dat groene stroom zelfs goedkoper kan dan € 19.000,-. Het PAK hecht aan de voorbeeldwerking. Dhr Logemann stelt voor om het voorstel terug te nemen en is bereid samen met het college te zoeken naar een goedkopere oplossing. Dhr Koning onderschrijft de voorbeeldfunctie van de gemeente, maar had dit bedoeld op een pragmatische manier. De voorzitter wijst erop dat de raad heeft aangegeven voorstander van groene stroom te zijn als dat kosten-neutraal kan.
Dhr Logeman zal de beschikbare informatie verstrekken.
 
De actielijst wordt vastgesteld.
 
5. Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q. tarieventabellen 2008
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met november 2007
Dhr Van den Hurk zegt dat Rosendael '74 het jammer vindt dat de opleidingskosten niet zijn uitgegeven.
 
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot vaststelling van de nota lokale heffingen
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
8. Voorstel tot het vaststellen van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
9. Voorstel tot het vaststellen van drie gewijzigde verordening Wet werk en bijstand
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
10. Voorstel tot instemmen met beleidskeuzen modernisering Wsw
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
11. Voorstel tot het vaststellen van het Milieuprogramma 2008
Dhr Korstanje verzoekt de toezegging van de wethouder om het milieuprogramma volgend jaar eerder beschikbaar te stellen, op te nemen in de actielijst. Dhr Dieleman memoreert dat de wethouder heeft toegezegd zich daarvoor in te spannen, maar dat hij daarin afhankelijk is van de gemeente Rheden. Dhr Korstanje merkt op dat men overmacht niet kan uitsluiten, maar misschien is er volgend jaar een andere wethouder die de toezegging niet kent. Voor dhr Van den Hurk hoeft de toezegging niet te worden opgenomen.
De voorzitter concludeert dat dit onderwerp niet op de actielijst komt, maar de inspannings- verplichting voor de wethouder overeind blijft staan.
 
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
 
12. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet ontwikkeling 3 locaties te Rozendaal en instemmen met projectorganisatie en communicatietraject
Dhr Koning memoreert dat de BGR akkoord gaat, op voorwaarde dat er een projectplan komt. In de commissie is toegezegd dat in januari een conceptprojectplan wordt besproken en de kaders voor de stedenbouwkundige visie worden gesteld.
 
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel, met inachtneming van de in de commissie gedane toezeggingen.
 
13. Comptabiliteit
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
14. Voorstel tot aanwijzing vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
15. Rondvraag
Dhr Van der Hurk memoreert dat de gemeente inspanningen pleegt om het parkeren op de  Rosendaalselaan te beëindigen. Dat geldt ook voor het parkeren bij het gemeentehuis. De parkeerplaats naast de kerk is altijd leeg. Dhr Van der Hurk roept op dat men het goede voorbeeld geeft en niet op de Rosendaalselaan parkeert. Wethouder Adema geeft aan het punt intern aan te zullen kaarten. Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van het gemeentehuis.
 
16. Overdracht ambtsketen en hamer aan de waarnemend burgemeester, de heer jhr mr R.F.R.M. van Rijckevorsel
De voorzitter richt zich tot dhr Van Rijckevorsel en heet hem namens de raad, de wethouders, het ambtelijk apparaat en de inwoners van harte welkom in Rozendaal. Dhr Van Rijckevorsel komt uit het oosten van het land. In deze Kersttijd gaat men ervan uit dat de wijzen uit het Oosten komen. Hij  hoopt dat het ook op dhr Van Rijckevorsel van toepassing is. Hij is waarnemend burgemeester. Hoe lang hij in Rozendaal zal blijven, weet momenteel niemand. Het mission statement van de gemeente is de zelfstandigheid. De raad zal de randvoorwaarden daarvoor scheppen. Aan de burgemeester is het, dat met enthousiasme uit te dragen. De lijnen in Rozendaal zijn kort, naar de raad, de burgers, maar ook binnen het gemeentehuis. De burgemeester krijgt een klein, maar fijn en gekwalificeerd ambtelijk apparaat tot zijn beschikking. Hij kan uitgaan van een constructieve samenwerking daarmee. De voorzitter overhandigt dhr Van Rijckevorsel een stropdas met het gemeentewapen van Rozendaal en hoopt dat deze die met trots zal dragen. Hij wenst dhr Van Rijckevorsel veel succes en plezier in Rozendaal. De raad hoopt op een plezierige en constructieve samenwerking.
De voorzitter overhandigt vervolgens de ambtsketen aan de waarnemend burgemeester.
De felicitaties worden onderstreept met applaus.
 
13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering om 21.27 uur.
 
De waarnemend burgemeester dankt voor de vriendelijke woorden, die hij hoopgevend vindt voor de samenwerking in de gemeente. De eerste bijeenkomst met de fractievoorzitters en de wethouders vond hij buitengewoon plezierig. Hij heeft meteen het gevoel gehad dat hij werd aanvaard. Hij heeft reeds een aantal dagen in de gemeente mogen rondlopen en met de wethouders en de secretaris  kunnen discussiëren over een aantal zaken. Het is leuk om te merken hoe bevlogen iedereen ermee bezig is. Het is niet zo dat zelfstandigheid uitsluitend en alleen gegarandeerd blijft, als men het altijd met elkaar eens blijft. Hij heeft het gevoel dat de raad het vooral met elkaar eens is. De kans dat hij de wens naar zelfstandigheid gaat begrijpen, wordt alsmaar groter. Dat heeft met de wijze van handelen in de gemeente te maken. Men gaat voor kwaliteit. Dhr Van Rijckevorsel heeft lang in één gemeente, Lichtenvoorde, gezeten. Voor hem is deze kant van de IJssel een relatief onbekend gebied. Hij heeft  "ja" tegen de Commissaris van de Koningin gezegd, onder andere omdat hij het hier zo mooi vond.
 
Om 21.31 uur overhandigt de voorzitter de hamer aan de waarnemend burgemeester.