Notulen Raad d.d. 11 september 2007

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logeman, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw C. Peters
 
Afwezig m.k.: 
dhr H.P. Korstanje, dhr H. Vosters
 
Raadsvergadering gemeente Rozendaal d.d. 11 september 2007  4
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij deelt mede dat zij op 20 augustus j.l. in de handen van de Commissaris van de Koning de eed heeft afgelegd voor de komende periode van zes jaar.
Dhr Korstanje is vanwege vakantie afwezig, dhr Vosters is door ziekte verhinderd.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Logemann.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter wijst op het procedurevoorstel ten aanzien van de begrotingsvergadering en op de vraag hoe de raad staat tegenover een werkbezoek aan het Waterschap Rijn-IJssel. Zij verzoekt om op de vraag alsnog te reageren en daarbij tevens aan te geven op welke dagen men niet kan.
Dhr Van der Torren zegt dat ook de vertrouwenscommissie bij de Commissaris van de Koningin is geweest. Namens de unanieme raad heeft de vertrouwenscommissie bepleit de burgemeester te herbenoemen voor een periode van zes jaar. De Commissaris was volledig overtuigd van de antwoorden van de commissie. Naar aanleiding daarvan heeft het de Koningin behaagt mw Boerma te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Rozendaal. Daarmee zijn raad, inwoners en ambtenaren heel blij. Dhr Van der Torren feliciteert de burgemeester namens de gehele raad en onderstreept dit met een bos bloemen.
Burgemeester Boerma dankt voor de felicitaties. Zij was heel blij met de unanieme steun van de raad voor haar herbenoeming die betekent dat men er nog zes jaar stevig tegenaan gaat in Rozendaal. Zij hoopt op een heel goede tijd en samenwerking. "Wij gaan voor een mooie en zelfstandige gemeente".
 
Ingekomen stukken
Naar aanleiding van stuk 2 betreffende de bebouwde komgrens op grond van de Boswet vraagt dhr Van Wassenaer of het college genoegen neemt met het antwoord van de provincie of dat het nog iets anders gaat doen. Wethouder Adema antwoordt dat het heel moeilijk is om verdere stappen te ondernemen, want zonder steun van de provincie komt men niet veel verder. In het college heeft men afgesproken het punt voorlopig te laten rusten. Als de ontwikkeling van de Kleiberglaan zou leiden tot woningbouw naast de school en de bebouwde kom op een andere manier wordt verlegd, wil het college het punt opnieuw oppakken.
Dhr Van Wassenaer weet niet waarom de provincie dan op het besluit zou willen terugkomen, want nu is het argument dat dan subsidie voor bosbeheer zou komen te vervallen.
Wethouder Adema erkent dat de provincie de zaak opnieuw zal moeten afwegen. Het zou ook een volgende keer kunnen leiden tot een afwijzing, ook al heeft de gemeente extra argumenten.
 
De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

3. Verslag van de vergadering van 19 juni 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Actielijst
Dhr Logemann vraagt of iets is te melden over het verkeerscirculatieplan Velp. Wethouder Adema deelt mede dat het probleem met het nieuwe college van Rheden een aantal keren is doorgesproken. Vandaag was het een van de agendapunten van het collegiaal overleg van de colleges van Rozendaal en Rheden. Het verkeerscirculatieplan Velp geeft aan dat de huidige maatregelen voor het verkeer van Velp voldoende zijn. De problemen worden veroorzaakt door sluipverkeer vanwege onvoldoende doorstroming op de A348 richting A12 en Velperbroek. Er zullen door maatregelen op wegen in Velp geen problemen ontstaan in Rozendaal. Wethouder Adema pleit ervoor het punt niet van de actielijst af te voeren tot de besluitvorming, want hij wil het bewaken totdat men een definitief besluit heeft genomen.
Dhr Van Wassenaer heeft geconstateerd dat Rijkswaterstaat de verkeerslichten op het Velperbroekplein heeft aangepast. Nu moet blijken of dit helpt om het sluipverkeer te verminderen. Met betrekking tot de overkapping van de A12 vraagt hij of het juist is dat het OTB is uitgesteld en wat wethouder Hoving gaat doen opdat Rozendaal minder last heeft van de A12.
Wethouder Hoving antwoordt dat men officieel nog niet heeft gehoord dat het OTB niet zou zijn getekend. Informeel is juist het tegenovergestelde vernomen. Hij gaat ervan uit dat het op termijn doorgaat. Het college blijft het nauwlettend volgen. Men zit regelmatig met Rijkswaterstaat om de tafel. De belangen van de gemeente Rozendaal en Rheden liggen ook in deze zaak op één lijn.
 
Dhr Van den Hurk vraagt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de parkeervoorzieningen Kliniek Klein Rosendael. Wethouder Hovink antwoordt dat de kliniek samen met de buurt met een alternatief plan is gekomen. Dat is nog twee keer geamendeerd. Vandaag is een nieuw plan uitgereikt dat heel veel aspecten in zich heeft die het college kan ondersteunen en waarin alle auto's op eigen terrein kunnen worden geparkeerd op een esthetisch verantwoorde wijze. Het college is blij dat de kliniek het uitdrukkelijke advies heeft opgepakt om met de buurt in gesprek te gaan. Met betrekking tot de tijdsplanning is te verwachten dat op korte termijn tot overeenstemming gekomen kan worden. Er ligt een voorlopige schets, die nog moet worden aangepast. Dan kan de procedure vervolgd worden.
Wethouder Adema deelt met betrekking tot de metingen verkeersintensiteit mede dat hij deze week het bericht heeft gekregen dat het opknappen van de N785 vanwege moeilijkheden bij de aanbesteding is uitgesteld tot voorjaar 2008. Daarom zullen de cijfers van mei / juni 2007 niet objectief vergelijkbaar zijn met die van mei / juni 2008 en heeft hij besloten de metingen in oktober opnieuw te laten uitvoeren, om die cijfers te kunnen vergelijken met metingen in oktober 2008.

Dhr Van Wassenaer vraagt hoe het verder gaat met de lijst te koesteren bomen. Wethouder Adema antwoordt dat het onderzoek is afgerond De fouten en de discrepanties tussen lijst en tekening zijn bekend en worden op dit moment gecorrigeerd. De firma was alleen niet in staat om de lijst nu gereed te hebben. De lijst zal de volgende keer bij de ingekomen stukken zitten. De voorzitter vult aan dat over de lijst overleg is geweest met dhr Logemann.

De actielijst wordt vastgesteld.


5. Voorstel tot benoeming van de accountant voor de jaren 2007 t/m 2010 en vaststellen programma van eisen
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met augustus 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot het vaststellen van de integrale veiligheidsnota Rozendaal
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot wijziging van de reductieregeling, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


9. Comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.


11. Voorstel tot onderzoek geloofsbrief, beslissing toelating als raadslid
De voorzitter zegt dat dhr Van Wassenaer tijdig heeft aangegeven per onmiddellijke ingang te vertrekken. Dat heeft ertoe geleid dat men reeds in deze vergadering een nieuw raadslid kan toelaten. Zij complimenteert een ieder met de medewerking aan deze snelle procedure. Voor de verkiezingen is een kieslijst opgesteld en vastgesteld. Als een raadslid vertrekt, wordt aan de eerstvolgende kandidaat op die lijst gevraagd of hij of zij zitting wil nemen in de raad. Mw Bisterbosch heeft desgevraagd daarmee ingestemd. Op 7 september j.l. is mw Bisterbosch door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd als raadslid. Voordat zij de belofte kan afleggen, moeten haar geloofsbrieven worden onderzocht door een commissie van onderzoek. De voorzitter stelt voor dat die commissie bestaat uit dhr Van der Torren, dhr Van den Hurk en dhr Logemann.
Zij schorst de vergadering gedurende 10 min. voor het onderzoek van de geloofsbrieven.
Dhr Logemann zegt als woordvoerder van de commissie van onderzoek dat deze zich heeft verbaasd over de vele papieren die zijn gemoeid met de benoeming van een nieuw raadslid. De commissie heeft geconstateerd dat de papieren allemaal in orde zijn en adviseert de raad mw Bisterbosch als lid van de raad van de gemeente Rozendaal toe te laten.
De voorzitter leest het raadsbesluit voor.

De raad gaat zonder stemming unaniem akkoord met het voorstel.

De voorzitter nodigt mw Bisterbosch uit naar voren te komen en de belofte af te leggen:
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik."
Mw Bisterbosch: "Dat verklaar en beloof ik."

De voorzitter feliciteert mw Bisterbosch en heet haar welkom in de raad. Zij wenst haar een heel goede tijd toe in de raad en overhandigt haar onder applaus een bos bloemen.

 
12. Afscheid van de heer M.H.M. van Wassenaer
De voorzitter refereert aan de afscheidswoorden van dhr Van Wassenaer aan het begin van de commissievergadering. Het is jammer dat, door vertrek uit de gemeente, het een gedwongen vertrek uit de raad is. Hij was 1,5 jaar raadslid. In die tijd heeft hij enthousiasme getoond. Er zijn veel stukken rondgegaan, er zijn veel vergaderingen geweest. Een aantal belangrijke besluiten is genomen. Volgens de voorzitter had dhr Van Wassenaer altijd de commissie- en raadsstukken van A tot Z gelezen. Bovendien ging hij nog verder op onderzoek uit. Soms werd internet, tot wanhoop van de portefeuillehouders, geraadpleegd. Toch is dat heel goed geweest voor de discussie, waaraan dhr Van Wassenaer een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Doordat hij niet alleen bij vergaderingen, maar ook bij werkbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig was, kwam de gemeente, zoals aangekondigd, inderdaad altijd met "raad en college". Hij heeft in zijn 1,5 jaar raadslidmaatschap een ontzettend hoge aanwezigheid getoond. Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. De vele contacten waren heel plezierig, al was de voorzitter zo nu en dan pinnig om de zaak in goede banen te leiden. Het is een groot goed geweest dat er een plezierige werksfeer was, waaraan dhr Van Wassenaer een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het ging hem om het wel en wee van Rozendaal als zelfstandige gemeente, die professioneel en goed werkt. De voorzitter dankt dhr Van Wassenaer voor zijn inbreng, zijn eigen manier van brengen en alle inzet, aanwezigheid en enthousiasme.
Bij een afscheid horen cadeaus. Een daarvan is een traditie: een in beperkte oplage gedrukte ets van het gemeentehuis. Met de wens dat het hem goed moge gaan, overhandigt de voorzitter hem bovendien een bos bloemen.
Dhr Van der Torren zegt dat het eerste wat de raad te binnen schoot om aan te bieden, zodra dhr Van Wassenaer een definitieve plek zou hebben, een boom was voor zijn eigen tuin. Men kan zich hem herinneren als iemand die zich diepgaand vorsend in de stukken vastbeet en daaruit meer haalde dan de raad ooit had gedaan. Hij zorgde zo ervoor dat raad en commissie niet indutten. Soms moest men zeggen dat hij misschien wel een punt had. Dat kan af en toe heel nuttig zijn. Hij ging ook wel eens contrair, waar het kon, hij ging mee op de hoofdzaken. Dat was heel prettig. Als het om bomen ging, kon hij het PAK links inhalen. Men zal hem missen. Hij heeft een heel goede bijdrage geleverd aan de raad. Hij was een prettige collega. De raad hoopt hem weer terug te zien in Rozendaal en verwacht dat hij regelmatig op de publieke tribune zal zitten. Misschien is hij even een klein beetje uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Namens de gehele raad dankt dhr Van der Torren dhr Van Wassenaer voor zijn inzet en wenst hem veel succes voor de toekomst, in de hoop hem weer in Rozen- daal terug te zien. Hij overhandigt hem een herinnering waarop de handtekeningen van de raadsleden worden geplaatst.
 
Dhr Van Wassenaer zegt dat hij de spelregels niet allemaal kent en die ook niet allemaal wil kennen. Als de voorzitter pinnig was, wist hij dat zij gelijk had. Het is haar rol ervoor te zorgen dat alles goed loopt. Dat geeft altijd wat spanning, maar het was altijd een zekere positieve spanning.Hij heeft de correcties gewaardeerd, terwijl hij tevens de ruimte heeft gehad om te doen wat hij wilde doen. Hij heeft daaraan plezier beleefd. Hij had tijd, dus kon hij zich verdiepen in de stukken. Iemand die het raadslidmaatschap naast een baan vervult, heeft daartoe niet alle tijd. Hij vond het leuk, ook de details, waardoor hij vaak werd gemaand zich tot de hoofdlijnen te beperken. Hij heeft ook wel eens een apart standpunt ingekomen. Hij kon het alleen maar naar zijn zin hebben, omdat hij vriendelijke, aardige mensen om zich heen had. Alleen dat al is een reden om te proberen terug te komen. Hij heeft aan veel werkbezoeken meegedaan, maar dat waren ook altijd leuke bezoeken. Hij kan aan degenen die af en toe tijd hebben, aanbevelen te gaan. Het is altijd leuk, men doet contacten op en hoort eens wat. Men kan ook eens praten met collega's, zonder dat het altijd om politiek gaat.
Spreker zal de raad missen, al zal hij nog regelmatig op de publieke tribune zitten. Hij zal dit werk - meer een hobby -, de discussie missen, maar hij kan met plezier terugkijken. Dat neemt hij mee. Hij heeft besloten om geen kunstmatige constructie te bedenken om raadslid te kunnen blijven, want hij wil met opgeven hoofd gaan en geen precedenten scheppen. Hij roept de raad op er iets van te maken en wenst iedereen daarbij alle plezier en succes.
 

13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit zij de vergadering om 21.25 uur met de uitnodiging voor een drankje.