Notulen Raad d.d. 13 maart 2007

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr M.H.M. van Wassenaer, dhr H.P. Korstanje
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier (plv.) 
dhr J. van Rooij
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
Afwezig: 
dhr H. Vosters, dhr K.M. Schaap
                                                                                   
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Logemann.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter vraagt de fracties om elk minimaal één vertegenwoordiger af te vaardigen voor het bezoek aan het Gelders Archief op 26 april as.

Ingekomen stukken
Dhr Korstanje vraagt naar de stand van zaken van Presikhaaf. Wethouder Adema antwoordt dat het herstelplan beter functioneert dan verwacht. Ook hebben de verkochte gronden meer opgebracht dan verwacht. Thans wordt gekeken of de opbrengst gedeeltelijk wordt toegevoegd aan de reserves of gedeeltelijk wordt teruggegeven aan de gemeenten die het herstelplan hebben gefinancierd. Op lange termijn is de situatie toch zorgelijk, want de subsidie neemt minder toe dan de inflatie. Dit wordt momenteel op twee manieren bekeken. Er wordt enerzijds aan gewerkt om het toezicht door de deelnemende gemeenten te verbeteren en anderzijds wordt er gekeken hoe in de toekomst invulling gegeven kan worden aan de nieuwe wet Sociale Werkvoorziening.
Het regeerakkoord is van belang voor de doelgroep, maar niet voor de financiële situatie. Het geld is in eerste instantie bedoeld om de wachtlijsten te doen afnemen.

Dhr Logemann vraagt met betrekking tot nummer 4 naar het standpunt van het college over de aanbeveling van de commissie bezwaarschriften. De voorzitter antwoordt dat dit aandachtspunt, dat te maken heeft met de kwaliteit van de dienstverlening, in het college de volle aandacht heeft.

De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.


3. Verslag van de vergadering van 30 januari 2007
Tekstueel:
pagina 3, 1ste alinea: 'de rotonde daar' wordt ter verduidelijking gewijzigd in 'de nieuwe rotonde aan de Daalhuizerweg'.

Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande opmerking.


4. Actielijst
Met betrekking tot
* de rotonde Ringallee-Daalhuizerweg: Dhr Logemann verwijst naar de toezegging van het college dat de wethouder contact zou opnemen met de provincie over de gladheidsbestrijding. Dit is dus in de winter en niet jaarlijks zoals in de actielijst staat. Wethouder Adema antwoordt dat dit punt van de actielijst als volgt gelezen dient te worden. Het 1ste gedeelte is gerelateerd aan de werkzaamheden die nu gaan gebeuren en is daarmee afgedaan. Er is overleg met de provincie geweest over de renovatie van de weg die zodanig wordt uitgevoerd dat gladheid minder kan voorkomen. Het 2de punt is dat de gemeente als de nieuwe weg klaar is, zal blijven controleren of ook het normale onderhoud om te voorkomen dat incidentele gladheid voorkomt, gebeurt.

 
* plan parkeervoorzieningen Kliniek Klein Rosendael: Dhr Koning begrijpt uit de actielijst dat het college in twee stappen tot het parkeerverbod aan de Rosendaalselaan wil komen. Waar de voorkeur van de BGR uitgaat naar de invoering van het parkeerverbod in één keer, vraagt hij een toelichting op de aanpak in twee trappen. Wethouder Adema antwoordt dat het beter zou zijn om eerst de procedure voor de parkeervoorziening op het terrein van de kliniek zelf te doorlopen. Als dit plan goedgekeurd wordt en de parkeervoorzieningen worden uitgebreid met circa 28 plaatsen, zal de kliniek alle cliënten schriftelijk moeten verzoeken om op het terrein te parkeren. Die afspraken zullen duidelijk gemaakt worden met de kliniek. Mocht dan na een periode van maximaal vier weken blijken dat de problemen onvoldoende zijn opgelost, zal er een parkeerverbod worden ingesteld. Hij geeft de voorkeur aan deze werkwijze, omdat er uit verkeersveiligheid geen noodzaak is voor het instellen van een parkeerverbod.
Dhr Van Wassenaer vraagt of een parkeerverbod direct kan worden ingesteld, zodra de raad dit vraagt.
Wethouder Adema zegt dat dan de procedure start
 
De voorzitter verduidelijkt dat er eerst advies van bijvoorbeeld politie en verkeerskundigen moet worden uitgebracht en dat er onderbouwing gegeven moet worden.
Dhr Van Wassenaer merkt op dat er reeds een verkeerskundig rapport ligt waarin staat dat de laan momenteel niet duurzaam veilig is. De voorzitter antwoordt dat het aan het college is om te bepalen wie wordt ingehuurd voor het opstellen van een verkeerskundig rapport. Wethouder Adema antwoordt dat het college zich over de situatie zal beraden, uiterlijk vier weken nadat de extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, en vervolgens alle stappen zal nemen die nodig zijn voor het instellen van een parkeerverbod.
Dhr Koning vindt het besluit zoals het is verwoord in de actiepuntenlijst helder en duidelijk. Hij begrijpt dat er nog een tijdsperiode wordt ingelast om de situatie in de vier weken, nadat de parkeerplaatsen in gebruik zijn genomen, te bekijken. Als bezoekers van Klein Rosendael op de Rosendaalselaan blijven parkeren, zal de gemeente er alles aan doen om via de geëigende procedure tot het instellen van een parkeerverbod te komen.
Dhr Van der Torren kan zich goed vinden in de voorgestelde gang van zaken, ook vanwege de geboden zorgvuldigheid naar de kliniek toe.
 
* Houtwal bij Dorpsschool: Dhr Van Wassenaer had begrepen dat het college er niet alleen zorg voor zou dragen dat de houtwal gehandhaafd zou blijven, maar ook in de oorspronkelijke staat terug zou brengen. Wethouder Adema antwoordt dat de toezegging was dat, als de school zou verdwijnen van de Steenhoek, de houtwal in zijn oude glorie wordt hersteld. Als de school op de Steenhoek blijft, blijft de houtwal in zijn huidige aangepaste vorm gehandhaafd. Dhr Van Wassenaer dringt erop aan dat de houtwal, ook als de school op de Steenhoek blijft, in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, met dien verstande dat de BGR er begrip voor heeft als het elektriciteitshuisje zou blijven staan.
Dhr Korstanje en dhr Van den Hurk willen eerst de definitieve locatie van De Dorpsschool afwachten voordat hier een standpunt over wordt ingenomen..

De actielijst wordt conform vastgesteld.


5. Voorstel tot aanpassing tarieventabel leges 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot het instellen van een vertrouwenscommissie en het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
Dhr Van der Torren verklaart dat de vertrouwenscommissie haar taak naar eer en geweten en serieus zal verrichten, zodanig dat bereikt wordt dat de huidige burgemeester hier na september ook nog zit..

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot vaststellen van de bouwverordening
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot vaststellen van de reductieregeling gemeente Rozendaal 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot vaststellen van het Wmo-beleidsplan
Dhr Van den Hurk complimenteert de wethouder met het buitengewoon heldere stuk. Er is landelijk veel kritiek te horen, maar het stuk lezende heeft hij er alle vertrouwen in dat het in orde komt.

De raad gaat akkoord met het voorstel.


10. Voorstel tot vaststellen van de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Rozendaal 2007, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


12. Rondvraag
Dhr Logemann vraagt wat Rheden en Rozendaal gaan doen, nu Doesburg is afgehaakt bij het onderzoek naar samenwerking tussen Doesburg, Rheden en Rozendaal. De voorzitter antwoordt dat de gemeenteraad van Doesburg heeft besloten om niet akkoord te gaan met het voorgestelde onderzoek en het college van Doesburg hiervan schriftelijk kennis heeft gegegeven. Op 20 maart vindt er een bijeenkomst met de drie betrokken colleges plaats om "de losse eindjes af te hechten'. Daarna zullen de gemeenteraden in kennis worden gesteld van de situatie.
De samenwerking tussen Rozendaal en Rheden wordt ongewijzigd voortgezet in de vorm van zogeheten sla's . Er zijn geen signalen uit Rheden gekomen dat dit een onbegaanbare weg is.

 
Dhr Van Wassenaer vraagt een toelichting op het financiële belang waarvan sprake is in de brief over het bezoek aan het Gelders Archief. De voorzitter antwoordt dat het Gelders Archief niet meer voldoet aan de wettelijke eisen en dat een deel van de archiefruimten is afgekeurd. De maatregelen die getroffen moeten worden, hebben uiteraard financiële consequenties. Dhr Van Wassenaer vraagt wat daarbij de verdeelsleutel is. De voorzitter antwoordt dat dit waarschijnlijk aan de orde zal komen tijdens het bezoek aan het Gelders Archief. Het archief is voor een deel rijksverantwoordelijkheid en voor een deel regionale verantwoordelijkheid, afhankelijk van de samenstelling van het archief.
 
Dhr Van Wassenaer meldt dat zijn hond, die regelmatig losloopt, is aangereden nadat hij tussen de geparkeerde auto's op de Rosendaalselaan bij de kliniek de weg overstak.
 
Dhr Koning heeft begrepen dat er veel vragen van burgers zijn gekomen, ook al is het kappen van de bomen bij de Kleiberglaan procedureel juist verlopen. Hij vraagt het college om dit soort zaken die stukken van het grondgebied van de gemeente Rozendaal betreffen, in het overleg met het Gelders Landschap mee te nemen om een dergelijke kaalslag in de toekomst te voorkomen. Wethouder Adema antwoordt dat het Gelders Landschap gerechtigd was tot het kappen van de bomen. Een bosschap mag kappen in het kader van het onderhoud van bos buiten de bebouwde kom, zoals in deze kwestie het geval was. Inmiddels heeft het college het overleg met de provincie geopend om de bebouwde komgrens van Rozendaal uit te breiden. De voorzitter voegt eraan toe dat dit consequenties zal hebben, omdat het vraagt om kennis en expertise van de kant van de gemeente.
 
Dhr Van der Torren heeft een brief onder ogen gehad van het dansatelier Velp, waarin naar de ouders wordt gesuggereerd dat de gemeente Rozendaal niet wil meewerken aan een nieuwe locatie. Hij wijst er echter op dat het gaat om een commerciële instelling die regulier ruimte wil hebben. Ten onrechte blijkt uit die brief absoluut niet dat een gemeente zich niet verplicht hoeft te voelen iets te doen. Wethouder Hoving is het met dhr Van der Torren eens. Namens het college heeft hij met het dansatelier Velp gesproken over mogelijke huisvesting op de Del. Daarbij heeft hij echter nooit de indruk gewekt dat het gewoon geregeld zou kunnen worden, maar aangegeven dat het verzoek meegenomen zou worden met de mogelijke oplossingen die de gemeente voor de Dorpsschool in tijdelijke zin moet treffen. Hij heeft daarbij ook aangegeven dat hij niet rechtstreeks met het dansatelier maar alleen met de gemeente Rheden afspraken wil maken, want het dansatelier is op de weg van Rozendaal gekomen, omdat Rheden aan Rozendaal heeft verzocht te kijken naar eventuele mogelijkheden. Het kan zijn dat een oplossing voor het dansatelier past in de tijdelijke voorzieningen die voor de Dorpsschool getroffen zullen worden, maar het kan ook zijn dat dit niet het geval is. Waarschijnlijk is een en ander binnen 14 dagen duidelijk. Wat de Dorpsschool betreft staat men nog helemaal aan het begin. Het proces ligt op schema zodat het college op 24 april hierover naar alle waarschijnlijkheid in gesprek zal kunnen gaan met de raad. Er is veel informatie in de vorm van onderzoeksrapporten, verkeersveiligheidsrapporten, zaken betreffende geluid en fijn stof en dergelijke aanwezig. Het college wil de raad in ieder geval een voldragen voorstel voorleggen, waarin naast de financiële kant van de zaak, ook de juridische kant inzichtelijk wordt gemaakt. Omdat Het Rhedens het juridische eigendom en de gemeente het economische eigendom heeft, schept dit een bepaalde band met elkaar. Hij gaat er tenslotte vanuit dat de raad aan het college de middelen beschikbaar zal stellen die nodig zijn voor het onderzoek naar de voor- en nadelen van alle mogelijke locaties.
Dhr Van den Hurk benadrukt dat Rosendael '74 hecht aan kwaliteit boven tijd. Als een gedegen uitwerking meer tijd vergt, is dat voor zijn fractie geen probleem. Hij vraagt hoe groot het budget is dat nodig is om het onderzoek te verrichten. Wethouder Hoving antwoordt dat hij voor de komende raadsvergadering de raad een verzoek zal voorleggen voor het beschikbaar stellen van een krediet hiervoor. 
 
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.