Notulen Raad d.d. 19 juni 2007

Aanwezig:  
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters, dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag:
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Eventuele stemming begint bij dhr Vosters.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de raad op 12 juli van harte welkom is in de tuin van dhr Korstanje voor het jaarlijkse jeu de boulen.

Ingekomen stukken
Dhr Van Wassenaer merkt op dat het Burgerjaarverslag een goed leesbaar stuk is en vraagt of er iets mee wordt gedaan naar de bewoners toe. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is om de tekst integraal op de website te zetten. Zij zal hierover een bericht voor 'In De Roos' schrijven.
Dhr Korstanje is het met dhr Van Wassenaer eens dat het Burgerjaarverslag een goed verhaal is. Hij betreurt het dat de verspreiding klein is en vraagt om er bij herhaling 'In de Roos' naar te verwijzen. De voorzitter zal de suggesties meenemen.

Dhr Van Wassenaer vindt de Europese lobby van de Stadsregio Arnhem Nijmegen erg duur. Hij vraagt het college zijn mening hierover kenbaar te maken dat het zorgen baart dat de kosten hoog zijn zonder dat er baten tegenover staan. De voorzitter antwoordt dat de stadsregio met name in staat is om met een kleine staf veel subsidies binnen te slepen. Zo is op het gebied van infrastructuur € 35 miljoen voor de stadsbrug Nijmegen binnengehaald en € 70 miljoen voor andere infrastructurele zaken. De stadsregio heeft een bewust beleid ingezet om nog veel meer Europese subsidies naar de regio te krijgen. Het college zal de stadsregio kritisch blijven volgen, maar in zijn algemeenheid is het van mening dat het zonde zou zijn als de Stadsregio Arnhem Nijmegen niet uit de Brusselse ruif mee zou kunnen eten. Dit is de achterliggende gedachte van het lobbykantoor.
Dhr Van Wassenaer heeft de indruk dat nummer 4, Samenwerkingsovereenkomst 2007-2009 met Schoolbegeleidingsdienst Marant  een overeenkomst met financiële consequenties voor de gemeente Rozendaal is. Hij begrijpt dan ook niet waarom het als ingekomen stuk wordt gepresenteerd en niet in de commissie wordt behandeld en waarom de gemeente Rozendaal afwijkt van de lijn die Rheden trekt. De voorzitter antwoordt dat het gaat om een uitvoeringszaak. Wethouder Hoving antwoordt dat het gaat om een overeenkomst die nog twee jaar loopt. Het college heeft om praktische redenen besloten om dit voort te zetten en zich in de tussentijd te beraden over de vraag of men verder wil met Marant en zo ja, op welke wijze.
Dhr Van Wassenaer wijst erop dat er meerdere aspecten aan de orde zijn, zoals jeugdgezond-  heidszorg en schoolbegeleiding. Hij vraagt zich af waarom de gemeente Rozendaal de kosten van  bijvoorbeeld schoolbegeleiding zou willen dragen. Wethouder Hoving zal de vraag beantwoorden via de verslaglegging.
 

Antwoord:
De Samenwerkingsovereenkomst 2007-2009 met Marant heeft op zichzelf geen financiële consequenties. Marant ontving al subsidie van de gemeente en daarin is niets veranderd.
De uitvoering van de schoolbegeleiding - ondersteuning voor het basisonderwijs - wordt stapsgewijs geprivatiseerd. Met deze stelselwijziging krijgen de schoolbesturen de mogelijkheid om zelf te bepalen óf en waar ze schoolbegeleiding willen inkopen.
Gemeenten waren tot 1 augustus 2006 verplicht een schoolbegeleidingsdienst in stand te houden en zij ontvingen daarvoor rijksmiddelen. Per 1 augustus 2006 is deze gemeentelijke instandhoudingsverplichting afgeschaft en gaat 50% van de rijksmiddelen naar de scholen en 50% naar de schoolbegeleidingsdiensten. Per 1 januari 2008 is het hele rijksbudget vrij besteedbaar. Naast het rijksbudget stelden gemeenten, op grond van een landelijke "gentlemen's agreement", in principe een even groot bedrag uit eigen middelen beschikbaar.

Schoolbegeleidingsdienst Marant is georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, maar deze zal binnen afzienbare termijn worden opgeheven.
De Samenwerkingsovereenkomst is een andere manier om de schoolbegeleiding in regionaal verband te organiseren. De gemeenten in de regio Arnhem, aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling, zijn bereid om als overgangsmaatregel naar volledige privatisering, Marant in elk geval tijdelijk als voorziening in stand te houden en hiervoor eigen middelen beschikbaar te stellen. Een belangrijk argument daarbij is, dat de schoolbesturen waardering hebben voor het aanbod van Marant. Ook in een situatie van vrije inkoop willen ze, in elk geval voorlopig, van haar diensten gebruik maken. Daarnaast verplicht de Algemene wet bestuursrecht het subsidiegevers om een "redelijke termijn" in acht te nemen bij de afbouw van een subsidie. Drie jaar is een redelijke termijn.
Door de gekozen termijn - instandhouding tot 1 januari 2010 - kunnen gemeenten niet voor wachtgeldverplichtingen worden gesteld.
Op termijn moeten de schoolbegeleidingsdiensten volledig als marktpartij kunnen functioneren.
De vraag of Rozendaal nog wil meebetalen aan schoolbegeleiding zal aan de orde komen als in 2008 de vraag gesteld wordt of, en zo ja voor hoeveel, Rozendaal wil meebetalen aan de schoolbegeleiding.

Het verschil met Rheden is, dat Rheden een andere juridische vorm heeft gekozen voor de relatie met Marant. De verschillen tussen onze gemeenten zijn eerder procedureel dan inhoudelijk. Hoewel er wat te zeggen valt voor de argumenten van Rheden, weegt dit niet op tegen de extra werkzaamheden die voor ons verbonden zijn aan het afwijken van de regionale aanpak.


Dhr Korstanje vraagt de wethouder de vinger aan de pols te houden wat Presikhaaf betreft, gezien het te verwachten tekort van € 1 miljoen per jaar. Wethouder Adema antwoordt dat het probleem structureel is, maar ieder jaar incidenteel wordt opgelost. Structureel is het dat de subsidie 1% achterblijft op de vraag om de marktwerking van de sociale werkplaatsen te bevorderen, maar tot nu toe is altijd aan het eind van het jaar compensatie gegeven, als het niet lukte. Het wordt zorgvuldig gevolgd zowel door Presikhaaf als door alle deelnemende gemeenten.

De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.


3. Verslag van de vergadering van 24 april 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

4. Actielijst
pagina 1: Dhr Logemann vraagt een toelichting op het onderwerp A12, met name of het geld zal worden teruggevorderd of geparkeerd. Wethouder Hoving antwoordt dat het college een brief heeft gestuurd aan de stichting Duurzame A12 en daarin heeft aangegeven dat het college het initiatief in principe blijft steunen. Nu de provincie heeft besloten om niet meer te subsidiëren, heeft het college het geld terug gevraagd. Het blijft geparkeerd voor de plannen van de stichting Duurzame A12.

pagina 2: Dhr Van Wassenaer vraagt of er al een klankbordgroep is ingesteld met betrekking tot het onderzoek locatie De Del. Wethouder Hoving antwoordt dat dit onderdeel zal uitmaken van het plan van aanpak.

De actielijst wordt conform vastgesteld.


5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2006 en toevoeging van het voordelig  saldo ad € 131.292,- aan de vervangingsreserve (€ 36.800,-) en aan de bestemmings- reserve huisvesting Dorpsschool (€ 94.492)
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met april 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot vaststelling van de nieuwe verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot instemming met het beleid, lijst en tekening te 'koesteren' bomen
Dhr Logemann merkt op dat de wethouder in de commissie al heeft aangegeven bereid te zijn te kijken naar de door het PAK gemaakte, kritische opmerkingen. Het gaat het PAK te ver om op basis van deze opmerkingen het onderwerp niet te steunen, maar de fractie vraagt de wethouder wel te rapporteren over zijn bevindingen met betrekking tot de opmerkingen.
Wethouder Adema antwoordt dat hij in de commissievergadering heeft begrepen dat het beleid niet 100% nauwkeurig is terug te vinden in de lijst en de tekening. Hij heeft toegezegd een en ander te zullen laten controleren en daar waar nodig, lijst en tekening te laten aanvullen.

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot standpuntbepaling met betrekking tot milieuaspecten in relatie tot herbestemming De Del
De voorzitter leest het gewijzigde besluit voor:
De raad van de gemeente Rozendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2007;
besluit de definitieve resultaten van berekeningen van Rijkswaterstaat te beschouwen in samenhang met een aan te vragen aanvullend advies van HGM op basis van die resultaten en eerst daarna te besluiten of een eigen, aanvullend en specifiek voor De Del representatief onderzoek nodig is.

De raad gaat unaniem akkoord met het gewijzigde voorstel.


10. Voorstel tot vaststelling van de Beleidsnota Inburgering 2007 en de Verordening Inburgering gemeente Rozendaal
Dhr Vosters merkt op dat zijn fractie van ganser harte heeft ingestemd met het voorstel. Hij vindt het een moeilijk leesbaar stuk.Hij pleit ervoor om de stukken leesbaarder en begrijpelijk te maken. Wethouder Adema is het volledig eens met dhr Vosters. Een gemeente moet stukken produceren die burgers kunnen lezen. Echter, de taak is voor vrijwel 100% uitbesteed aan de gemeente Rheden waar de beleidsstukken worden voorbereid. De voorzitter zegt toe dat het punt opgenomen zal worden met de gemeente Rheden.


11. Comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.


13. Sluiting
De voorzitter wenst alle aanwezigen een goede vakantie en sluit de vergadering om 21.37 uur.