Notulen Raad d.d. 24 april 2007

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr M.H.M. van Wassenaer, dhr H.P. Korstanje, dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Korstanje.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
- Het stembiljet dat is uitgereikt is bedoeld voor agendapunt 5.
- De benodigde informatie voor het werkbezoek aan het Gelders Archief is via de mail verspreid.

Ingekomen stukken
Dhr Van Wassenaer vraagt met betrekking tot het VNG-stuk inzake Toezicht kinderopvang of het college goed kennis heeft genomen van de eisen die hiervoor aan de gemeente worden gesteld. Wethouder Adema antwoordt dat kinderopvang in het reguliere bestuurlijke overleg wordt besproken en dat de gemeente hier aandacht voor heeft. De raad wordt hiervan in kennis gesteld, omdat het stuk aan de raad is toegezonden.
Dhr Korstanje vraagt met betrekking tot de Nieuwsbrief crisisbeheersing of het college goede nota heeft genomen van het document. De voorzitter antwoordt dat het stuk in de lijst is opgenomen, omdat het college de raad hierover wil informeren. Het college werkt in regionaal verband aan alle basisvoorwaarden die nodig zijn om een crisis of ramp in het gebied te kunnen bestrijden. Zaken die hierbij spelen, is de digitalisering van de risicokaarten, preventie, afspraken met bedrijven, extra waterdepots Imbos etc.

De raad gaat akkoord met afhandeling zoals voorgesteld.


3. Verslag van de vergadering van 13 maart 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Actielijst
Dhr Logemann mist op de lijst de toezegging van wethouder Hoving gedaan tijdens de commissievergadering van 13 maart blok II (notulen pagina 3), dat de lanenstructuur zeker gehandhaafd moet blijven en dat het college de raad op termijn voorstellen zal doen over conserverende en onderhoudsmaatregelen om de lanen voor langere termijn te behouden. Wethouder Hoving antwoordt dat deze toezegging in de lijst kan worden opgenomen.
Dhr Van Wassenaer merkt op dat het college overleg met de provincie zal voeren over het veranderen van de grens van de bebouwde kom in verband met de Boswet. De BGR wil graag op de hoogte blijven van de stand van zaken. Wethouder Adema antwoordt dat hij het eerste overleg hierover heeft gehad met de betreffende gedeputeerde, omdat uit het ambtelijke overleg naar voren kwam dat er weinig mogelijkheden waren om de bebouwde kom van de gemeente Rozendaal aan te passen in het kader van de Boswet. Ook de gedeputeerde voorzag problemen op dit gebied, maar heeft nog geen definitief antwoord gegeven.


5. Voorstel tot het doen van een aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester
De voorzitter licht toe dat, ondanks het feit dat het haarzelf betreft, met de raad afgesproken is dat zij technisch en procedureel de vergadering zal voorzitten. Omdat het de aanbeveling van een persoon betreft wordt er schriftelijk gestemd. Hiertoe zijn stembriefjes uitgereikt. Zij stelt voor dhr Korstanje en dhr Van den Hurk, beide fractievoorzitters, tot leden van het stembureau te benoemen.
Dhr Korstanje en dhr Van den Hurk gaan hiermee akkoord.
De raad gaat zonder inhoudelijk overleg over het voorstel over tot stemming. De vergadering wordt kort geschorst om de stemmen te tellen.
Dhr Korstanje doet, als voorzitter van het stembureau, verslag. Er zijn 9 stemmen uitgebracht ten aanzien van de aanbeveling. Alle 9 stemmen ondersteunen een positieve aanbeveling. Hij feliciteert de voorzitter met deze positieve aanbeveling inzake haar herbenoeming.

 
De voorzitter bedankt de raad voor de aanbeveling en de felicitaties. Het betekent dat het voorstel hiermee is aangenomen.
Zij wil van de gelegenheid gebruik maken om de raad te danken voor de wijze waarop de procedure gevolgd is. De raad van Rozendaal heeft historisch gezien weinig tot geen ervaring met herbenoemingprocedures van de burgemeester. Van haar kant heeft zij de procedure als zeer zorgvuldig en zeer plezierig ervaren. Zij is blij met de positieve uitkomst. Veel van haar collega's zouden jaloers zijn over de wijze waarop het proces gelopen is. Tevens dankt zij voor het vertrouwen dat de raad in haar stelt om nog een aantal jaren met haar verder te willen gaan. Zij zal verder gaan op de tot nu toe gevolgde wijze. In het gesprek dat zij met vertegenwoordigers van de raad gehad heeft, heeft zij gevraagd punten aan te geven hoe in de toekomst gecommuniceerd moet worden. Daar wil zij graag verder vorm aan geven. Kwaliteit van het openbaar bestuur is iets wat haar na aan het hart ligt, evenals het mooie dorp. In Rozendaal is men met een enorm groot experiment bezig in een tijd van schaalvergroting om te laten zien dat small soms nog beautiful is en dat het in de praktijk ook nog blijkt te werken. Het gaat daarbij vooral om die zaken, die in Rozendaal belangrijk zijn. Zij hoopt zich daar nog een aantal jaren voor in te zetten en de schouders eronder te zetten.


6. Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten van de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2011
Dhr Korstanje wijst op de toezegging van de wethouder dat de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2011 met een positief of in ieder geval neutraal saldo zal eindigen. Wethouder Hoving bevestigt dat het college een sluitende begroting zal aanbieden.

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot het vaststellen van een (nieuwe) gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van speelplaats Vossenberglaan/De Genestetlaan
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


9. Voorstel tot locatiekeuze voor de bouw van een nieuwe Dorpsschool
Dhr Van der Torren verwijst naar de bijdrage van zijn fractie tijdens de commissievergadering. In het algemeen is de BGR van mening dat het heel goed voor de gemeente Rozendaal is dat de raad unaniem besluit om een school te bouwen op een plek waarvan de raad vier maanden geleden nog niet wist dat het een mogelijk alternatief zou kunnen zijn. Als alles doorgaat zoals thans wordt voorzien, is het een goede bijdrage aan de algehele leefkwaliteit van het dorp. Het gaat daarbij dan immers niet alleen om de bouw van een school, maar ook om de uitbreiding van de woonomgeving op een hele mooie locatie, zij het dat deze dichtbij de snelweg ligt.

Dhr Van den Hurk heeft niet begrepen dat het besluit al is genomen om een school te bouwen op de Del. De raad is akkoord gegaan met een verdere uitwerking van het plan met alle eraan gestelde randvoorwaarden, zoals verwoord zal worden in de notulen van de commissievergadering. Rosendael '74 heeft het idee om de Del als mogelijke locatie bij het onderzoek te betrekken, ooit ingebracht en is er trots op dat het op deze manier is opgepakt.
Dhr Korstanje verwijst ook naar de bijdrage van het PAK tijdens de commissievergadering. Nu de raad in principe heeft besloten tot verder onderzoek naar de mogelijkheden om de Dorpsschool op de Del te bouwen, vraagt hij of het Rhedens in principe verder kan gaan met zijn activiteiten of moet wachten op definitief uitsluitsel dat de Dorpsschool gebouwd gaat worden op de Del. Ook vraagt hij of het college de raad een stappenplan gaat voorleggen voor de aanpak van het hele traject, dat een aantal projecten omvat, zoals die van de school zelf, het verrichten van geluids- en fijn stof en andere metingen, het zoeken naar een projectontwikkelaar en dergelijke.

 
Wethouder Hoving feliciteert raad en college met de principekeuze ten gunste van de Del onder voorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, komt het college bij de raad terug. Als de bouw van de Dorpsschool op de Del mogelijk blijkt, is het besluit genomen en wordt de school op de Del gebouwd. Hij is verheugd dat het college nu verder kan met het dossier dat toch al enkele jaren speelt in Rozendaal en op weg kan naar een toekomstbestendige school. De randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn helder besproken in de commissievergadering. Het college zal een stappenplan opstellen, allereerst voor de Del. Het milieuonderzoek is daarbij cruciaal. Rijkswaterstaat maar ook andere instanties die van belang zijn, zullen erbij betrokken worden. Hoe het plan gemanaged zal worden, zal onderwerp van bespreking in het college zijn, maar het is duidelijk dat een en ander projectgewijs zal moeten worden opgepakt. Over veertien dagen zal hij met het Rhedens overleg voeren over de vraag Hoe nu verder? Het Rhedens ziet graag ter plekke een ontwikkeling waartegen de raad geen bezwaar heeft, mits er goede afspraken over gemaakt worden. De tijdsvolgorde van een en ander moet goed bekeken worden, want de plannen mogen elkaar niet gaan dwarsbomen.
 
Dhr Koning zegt dat de BGR ervan uitgaat dat het college komt met een integraal projectplan dat de koepel vormt voor de vijf deelplannen, de bouw van de Dorpsschool, projectontwikkeling huidige locatie Dorpsschool, ontwikkeling de Del, betrokkenheid bij de bouw van een nieuw Rhedens en bij de ontwikkeling van de gronden aldaar. Het gaat om vijf projecten met ieder een eigen planning, waarbij de bouw van de Dorpsschool voorop staat en de goede financiering daarvan.
Wethouder Hoving antwoordt dat alle onderwerpen in de tijd moeten worden uitgezet. Het college zal aan het Rhedens aangeven dat het wil meedenken bij de ideeën die het Rhedens voorzichtig heeft aangegeven, maar het is niet zeker of partijen daar op korte termijn overeenstemming over bereiken. Het Rhedens is bekend met het feit dat de raad niet onwelwillend staat tegenover het ontwikkelen op die locatie, tenzij er een maatschappelijke meerwaarde te behalen is. Omdat dit slechts één van de onderdelen is die de nodige tijd zal vergen, is een integraal plan zeker noodzakelijk. Over zes weken zal een globaal stappenplan gereed zijn voor bespreking in de raad.
 
De voorzitter voegt eraan toe dat het externe ondersteuning zal inhouden, eventueel voor het geheel maar zeker voor onderdelen.
Dhr Van Wassenaer is het eens met wat de wethouder heeft gezegd, maar wijst erop dat er nog wel rekening gehouden moet worden met het scenario dat de Del niet als locatie voor de Dorpsschool gebruikt kan worden. De onderhandelingen met het Rhedens en de planvorming rond de Steenhoek moeten dusdanig zijn dat er nog een weg terug is om er alsnog de school te bouwen. Wethouder Hoving is het met de stelling van dhr Van Wassenaer eens.
Dhr Korstanje meent dat het instellen van een stuurgroep in het verleden goed gewerkt heeft bij dit soort projecten, vooral ook in verband met de communicatie met raad en commissie. Wethouder Hoving zegt toe deze suggestie te zullen meenemen, al denkt hij daarbij niet aan een stuurgroep.
Dhr Van der Torren zegt dat ook in Arnhem, net aan de overkant van de snelweg, een school wordt gebouwd. Wellicht kan men bij de gemeente Arnhem navragen of er metingen gedaan zijn die ook voor Rozendaal bruikbaar zijn.
 
De raad besluit:
1. in principe de locatie De Del aan te wijzen als locatie voor nieuwbouw van de Dorpsschool te Rozendaal, mits uit nader kwalitatief goed en onafhankelijk onderzoek en te verrichten metingen blijkt dat deze locatie ten aanzien van alle milieuaspecten voldoet aan de normen die gelden voor de bouw van een school en woningen;
2. bij het te verrichten onderzoek  uit te gaan van de op korte termijn  te realiseren voorzieningen aan de A 12;
3. te bepalen dat de aspecten zoals genoemd onder 1, gelden als ontbindende voorwaarde ten aanzien van de locatiekeuze;
4. de resultaten van het onderzoek en de metingen te willen bespreken in de vergadering van de raad.
 
10. Voorstel tot kredietvotering voor tijdelijke huisvesting van de onderbouw van de Dorps-school
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een werkkrediet ten behoeve van onderzoek en realisering onderwijshuisvesting
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


12. Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Onderwijszaken
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


13. Comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


14. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.