Notulen Raad d.d. 30 januari 2007

Aanwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters, dhr M.H.M. van Wassenaer
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
Afwezig:  
dhr H.P. Korstanje
 

1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Vosters.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.


2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat
* het werkbezoek aan de politie is uitgesteld tot het najaar;
* het werkbezoek aan de brandweer is gepland voor 12 maart as.

Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.


3. Verslag van de vergadering van 12 december 2006
Naar aanleiding van het amendement (pagina 5):
Dhr Van der Torren merkt op dat de zinsnede "conform de randvoorwaarden als gesteld door de raad" (punt C) gelezen dient te worden als geldend bij de punten A, B en C, niet alleen bij punt C.
De overige fracties stemmen hiermee in.

Het verslag wordt met in achtneming van het bovenstaande vastgesteld.


4. Actielijst
De actielijst wordt conform vastgesteld.


5. Voorstel tot aanpassing tarieven onroerende zaakbelastingen 2007
Dhr Dieleman wijst erop dat de gemeente een jaarlijks extra bedrag van € 12.600,- kan genereren, wanneer de tarieven voor onroerende zaken die niet hoofdzakelijk voor bewoning dienen, voor eigenaren en voor het gebruikersgedeelte met een bedrag van € 3,- worden verhoogd.
De voorzitter antwoordt dat de gemeente Rozendaal tot op heden geen onderscheid heeft gemaakt tussen bedrijfspanden en woningen.
Wethouder Hoving zal de opmerking in de voorbereiding van de begroting 2008 meenemen.

De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.


6. Voorstel tot instemmen met gecorrigeerde tekst van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


7. Voorstel tot dekking van de vergoeding in verband met voortijdige beëindiging huurovereenkomst sportvelden De Del
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


8. Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Stichting OOR in verband met naamswijziging
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.


9. Rondvraag
Dhr Van der Hurk geeft aan dat binnen de partij van Rosendael '74 de plaats van de Torckschool als een vierde mogelijke locatie voor De Dorpsschool is geopperd. De Torckschool kan als gebouw gehandhaafd blijven en de Dorpsschool kan ertegen aan gebouwd worden. De Dorpsschool is daar altijd gevestigd geweest, de bereikbaarheid is prima en de Torckschool en de Molenschuur blijven behouden voor de gemeenschap. Hij verzoekt de portefeuillehouder om deze suggestie mee te nemen. Wethouder Hoving antwoordt dat men druk doende is met de eerste drie alternatieven en dat deze vierde locatie kort bekeken zal worden. Als de resultaten aangeven dat geen van de eerste drie een goed alternatief is, zal hij de raad tussentijds verwittigen dat de vierde locatie ook onderzocht zal worden.
Dhr Van Wassenaer vraagt naar de ervaringen met de invoering van de Wmo, in het bijzonder de huishoudelijke verzorging. Wethouder Adema antwoordt dat er tot op heden geen enkele klacht is binnengekomen. Er zijn tot nu toe 90 aanvragen bij het zorgloket in Rheden binnengekomen, conform de verwachting.
Dhr Van Wassenaer vraagt in hoeverre de gemeentelijke eigendommen schade hebben geleden door de storm en of er bijzondere kostenposten te verwachten zijn. De voorzitter antwoordt dat er tot op heden geen schade bekend is aan gemeentelijke eigendommen.

 
Aanvulling:
Gebleken is dat tijdens de storm d.d. 18 januari 2007 op de begraafplaats in totaal vier bomen gedeeltelijk of in zijn geheel omgewaaid zijn. Hierdoor is materiële schade ontstaan. Eén boom is op
een graf gevallen en dit heeft schade veroorzaakt aan de grafbedekking, kosten € 200,-. Verder is er een boom op het nieuwe hekwerk gevallen, kosten € 200,-. De vier bomen op de begraafplaats en ook nog eens vier bomen in het dorp zijn verwijderd door de firma Kipp ( boombedrijf) omdat deze bomen direct gevaar opleverden. De totale kosten voor boombedrijf Kipp bedragen € 1600,-.
 
Dhr Van Wassenaer vraagt om op de Rosendaalselaan en de Kerklaan de verkeersintensiteit te laten meten als een nulmeting, zodat als de nieuwe rotonde bij de Daalhuizerweg is aangelegd alsdan bezien kan worden of de verkeersintensiteit is veranderd. Het sluipverkeer kan daarmee goed in kaart worden gebracht. Wethouder Adema zegt dat daartoe metingen zullen worden gedaan, maar het zal lastig zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden.
 
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.