Notulen Raad d.d. 6 november 2007

Aanwezig: 
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters.
 
Voorzitter: 
mw A.H. Boerma-van Doorne
 
Portefeuillehouders: 
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw W.J.J. Verheijen-Verkroost
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is voor haar een heel bijzondere vergadering omdat dit de laatste vergadering is die zij voorzit in deze raad.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Logemann.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat zij binnenkort vertrekt naar de gemeente Maasdriel. Het Koninklijk Besluit zal deze week afgekondigd worden. Op 20 november zal er een buitengewone raadsvergadering worden gehouden ter gelegenheid van haar afscheid. Op 30 november is de installatie in Maasdriel. De raadsleden ontvangen nog een uitnodiging.
 
Ingekomen stukken
De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

3. Verslag van de vergadering van 11 september 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Naar aanleiding van
Dhr Koning vraagt of hoe het staat met het werkbezoek aan het Waterschap Rijn en IJssel. De gemeentesecretaris heeft alleen gerubriceerd wie er kan, er is nog geen datum bekend.
 
Dhr Koning vraagt hoe het staat met de parkeervoorzieningen kliniek Rosendael. Wethouder Adema antwoordt dat de procedure in gang is gezet. Er is een door het college goedgekeurd plan. Het plan is in breed overleg met de omwonenden tot stand gekomen.

4. Actielijst
Wethouder Adema stelt voor het punt "Lijst waardevolle en te behouden bomen" van de lijst te af te voeren. Er is een lijst en er zijn tekeningen, deze zijn met elkaar in evenwicht en gecontroleerd. Alle bomen die er op moeten staan, staan er op.
 
De actielijst wordt met inachtneming van genoemde wijziging, vastgesteld.

5. Voorstel tot benoeming van twee nieuwe commissieleden
Bij acclamatie worden benoemd:
De heer H.B. Croon, tot lid van de Commissie van Advies, blok Algemene Zaken en Financiën.
De heer F.H.J.J.M. Schakenraad, tot lid van de Commissie van Advies, blok Volkshuisvesting, RO, milieu, openbare werken, verkeer en vervoer.

6. Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2006
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot vaststelling van het Landschapsontwikkelingsprogramma Rheden/Ro-zendaal
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

8.  Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2008 en meerjarenbegroting 2009 t/m 2011
Algemene beschouwingen:
 
Dhr Van der Torren: Voorzitter,
Voor u de laatste algemene beschouwingen, voor Rozendaal is naar wij menen het einde niet in zicht.
Vorig jaar constateerden wij dat het nieuwe college voortvarend aan de slag gegaan is. Nu, een jaar later liggen er op diverse terreinen concrete resultaten van deze voortvarendheid.
Hoewel het voor de BGR een vanzelfsprekendheid is dat er een sluitende begroting wordt aangeboden, is het toch altijd weer prettig als deze er ook daadwerkelijk is. Een gezonde financiële basis en bijbehorend beleid zijn altijd uitgangspunten geweest van de BGR en ook voor de zelfstandigheid van Rozendaal.
Wij complimenteren de wethouder en alle betrokkenen met dit resultaat en wij geven bij deze reeds aan in te zullen stemmen met voorliggende begroting.
Ook is het prettig en efficiënt dat u het verzoek van de BGR om. de begrotingsbehandeling op één avond te houden gehonoreerd hebt.
 
Financiën
De BGR maakt zich op termijn zorgen over de stijging van de autonome kosten (dwz. de kosten die de gemeente niet zelf kan beïnvloeden). Terwijl onze gemeente de kosten keurig in de hand houdt en dit zich vertaalt in redelijke lasten voor de burgers, hebben de hogere overheden hier kennelijk meer moeite mee. Het doet de BGR genoegen dat u ons voorstel inzake de verhoging OZB voor bedrijfsmatig onroerend goed heeft overgenomen.
 
Herontwikkeling diverse locaties
Verreweg de belangrijkste ontwikkelingen voor het komend jaar zijn de diverse bouw- en ontwikkelingsplannen. Spraken wij vorig jaar nog voornamelijk over de Dorpsschool, in het afgelopen jaar zijn ook andere plannen voorbereid en spreken wij thans over 5 projecten op 3 locaties. Om deze plannen concreet gestalte te geven zal er een stedenbouwkundige visie opgesteld moeten worden. De BGR staat voor een stedenbouwkundig plan, dat past binnen de huidige Rozendaalse ruimtelijke omgevings- en groene leefkwaliteit. Hierbij geven wij als extra accent het ontwikkelen van huisvestingsmogelijkheden voor senioren.
Gezien de complexiteit en ook de onderlinge verwevenheid van een aantal van deze projecten vragen wij B en W met klem, waar nodig, externe expertise in te schakelen. In dit geval gaat de kost voor de baat uit.
Ook vraagt de BGR uw aandacht voor een solide en transparant communicatieplan naar onze burgers maar ook naar extern betrokkenen, zoals het Rhedens en de scholengroep Veluwezoom.
Tijdige en heldere informatie kan veel begrip kweken en weerstand voorkomen.
 
Verkeer en vervoer
De aanleg van de rotonde bij de Daalhuizerweg is vertraagd. Wellicht zijn er synergie effecten te behalen door combinatie met de projecten op de Del. (denk aan o.a. aan- en afvoerroutes.)

 Onderwijs c.q. Dorpsschool
Komende tijd zullen we van Rijkswaterstaat rapporten krijgen over de mogelijkheden van het bouwen op de locatie de Del. De BGR is van mening dat we inzake de school aan alle gangbare (landelijke) normen moeten voldoen, waarbij wij ervan uitgaan dat de gezondheid van de leerlingen gewaarborgd is. Wij hebben echter geen behoefte aan eigen onderzoeken of het hanteren van afwijkende waarden.
De BGR wil in ieder geval een school die van deze tijd is, dwz met mogelijkheden voor naschoolse opvang, gymvoorzieningen in de nabijheid e.d.
 
Welzijn
Hier kan ik kort zijn. Onze vragen en opmerkingen zijn geheel gedekt in het antwoord van Ben W op de schriftelijke vragen van R'74. Wij kunnen ons hierin vinden.
 
Tot slot
We hebben om een efficiënte begrotingsbehandeling gevraagd. Ik houd het derhalve kort.
Rozendaal gaat spannende tijden tegemoet. De lopende projecten heb ik al genoemd, maar ook het aanstaande vertrek van u, voorzitter, draagt hieraan bij.
De BGR is er echter van overtuigd dat Rozendaal klaar is voor de toekomst en dat wij samen met onze coalitiepartner en met medewerking van het PAK zonder vertraging op de ingeslagen weg door zullen gaan.
Dank voor uw aandacht
 
Dhr Van den Hurk: Voorzitter,
Kort voor deze toch altijd bijzondere raadsvergadering zijn wij geïnformeerd over uw benoeming tot burgemeester van Maasdriel. Wij hebben u met deze benoeming gefeliciteerd.
Echter één en ander heeft ons verrast; de inkt van het besluit betreffende uw herbenoeming in Rozendaal voor een periode van zes jaar is nauwelijks droog, en u kondigt uw vertrek aan.
Uw vertrek per 1 december 2007 stelt Rozendaal voor de opgave waarneming en opvolging adequaat te regelen. Rozendaal '74 zal zich inzetten om dit in het belang van Rozendaal op goede wijze te regelen.

Terugkerend tot de orde van deze dag, constateer ik dat B&W bij het opstellen van de begroting 2008 kritisch invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van het door de raad vastgestelde beleid zoals vastgelegd in het beleidsplan 2006 - 2010.
De begroting is sluitend en er zijn geen belastingverhogingen, anders dan gerelateerd aan de inflatie.
Rosendael '74 stemt dan ook van harte met de begroting 2008 in en complimenteert B&W met het bereikte resultaat.
Vorig jaar heb ik aangegeven dat naast het financiële kader, het beleidsplan 2006 - 2010 een aantal belangrijke meetpunten heeft, t.w. ,
- het tot stand komen van een rotonde op de kruising Schelmseweg/Daalhuizerweg,
- het oplossen van de Dorpsschoolproblematiek
- de invoering van de Wmo.
 
Op deze meetpunten zal ik ook dit jaar nader ingaan bij de behandeling van de diverse programma's.
Van de meerjarenbegroting hebben wij kennis genomen.
Wij constateren dat de reserves en voorzieningen ruim boven het door ons noodzakelijke geachte niveau van € 6 miljoen blijven.
Voorts is bij ongewijzigd beleid in de komende jaren sprake van een gering overschot, waardoor er enige ruimte is voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers.
Een onzekere factor van belang echter is de financiering van de nieuwbouw van de Dorpsschool.
Wij begrijpen dat B&W er van uit gaan dat de financiering gerealiseerd kan worden uit de opbrengsten uit ontwikkeling van woningbouwlocaties op de Del, bij het Rhedens, cq op de vrijkomende locatie van de lagere school aan de Steenhoek.
Wij vinden deze aanname niet onredelijk, echter gezien de hoogte van de kosten van nieuwbouw van de Dorpsschool in relatie met de financiële draagkracht van de gemeente, dringen wij bij het college er op aan dit onderwerp op zo kort mogelijk termijn nader uit te werken en op zijn haalbaarheid te toetsen.
Voorzitter, Ik zal nu in de volgorde van de Programmabegroting ons commentaar geven.
 
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Het integrale veiligheidsbeleid 2007 - 2010 is onlangs door de raad vastgesteld.
Dat is een goede zaak. De uitvoering van dat beleid ter behoud en ter verbetering van de veiligheid van onze burgers heeft voor ons een hoge prioriteit.
Het aspect veiligheid behoeft blijvende aandacht.
 
Programma  2 Verkeer en Vervoer
A12
De aanvankelijke steun van alle partijen voor de plannen van de stichting duurzame A12 om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een overkapping van de A12 op het traject Velperbroek - Waterberg, is verloren gegaan.
Rosendael '74 betreurt dat en vraagt van B en W nieuwe initiatieven om de last van de A12 voor Rozendaal te beperken.
Het ontwerptracébesluit (OTB) verbreding A12, is nog niet vastgesteld door de minister.
Het uitstel is veroorzaakt door de milieuproblematiek rondom snelwegen. De regering heeft aangekondigd aanvullende normen te zullen vaststellen.
De voortgang van de plannen op De Del hangen mede af van maatregelen, die in het kader van de verbreding A12 dóór -, of mét Rijkswaterstaat, worden gerealiseerd.
Alle aandacht is voor dit punt vereist.
Ik ga hierop nog nader in bij programma 3, onderwijs.
 
Rotonde Schelmseweg/Daalhuizerweg
Zoals gezegd is de aanleg van deze rotonde één van de meetpunten van het beleid 2006 - 2010.
Weliswaar heeft de provincie besloten de rotonde aan te leggen in het kader van de renovering van de Schelmseweg/Daalhuizerweg , echter de uitvoering van de werken laat nog op zich wachten.
De provincie gaat er nu van uit dat de werken in het voorjaar van 2008 zullen aanvangen, één jaar later dan aanvankelijk beoogd.
Verder uitstel vindt R'74 ongewenst en wij vragen hiervoor alle aandacht van B&W.
 
Parkeren Rosendaalselaan
Met betrekking tot het oplossen van de parkeerproblematiek nabij Kliniek Rosendael, zijn wij positief gestemd.
Wij zijn blij dat het gezamenlijk initiatief van burgers, kliniek en gemeente tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing heeft geleid.
Hopelijk behoren de parkeerproblemen op de Rosendaalselaan binnenkort tot het verleden.
 
Programma  3 Onderwijs
Bij het programma "Onderwijs", het tweede meetpunt in het beleidsplan 2006 - 2010, wil ik wat langer stil staan.
Op dit gebied zijn er eind 2006 en in 2007 belangrijke vorderingen gemaakt.
De Dorpsschool maakt sinds 1 januari deel uit van de stichting Scholengroep Veluwezoom (voorheen het OOR).
Er is besloten tot nieuwbouw van een Dorpsschool en er is op initiatief van Rosendael '74 in principe gekozen - met in acht neming van een aantal dwingende randvoorwaarden - voor De Del als locatie voor de nieuwbouw.

Voorts zijn er voor wat betreft de nieuwbouw van het Rhedens kaders aangegeven.
Dat betekent niet dat we er zijn, het echte werk moet nog beginnen.
De vertraging van de besluitvorming met betrekking tot de verbreding A12 - ik heb daar zo juist al aan gerefereerd- vertraagt ook de voortgang van de besluitvorming met betrekking tot De Del.
Op verzoek van de raad om een heldere projectorganisatie op te zetten alsmede een communicatieplan te maken, heeft de wethouder inmiddels een eerste aanzet daartoe gepresenteerd.
 
Het concept is onlangs besproken en de wethouder heeft toegezegd de gemaakte opmerkingen in het definitieve stuk te verwoorden. Wij verwachten dit stuk op korte termijn, zodat het formeel kan worden afgedaan.
Rosendael '74 begrijpt dat invloeden van buitenaf en/of van hogere overheden thans tot een pas op de plaats noodzaken, maar dit betekent niet dat we achterover kunnen zitten en afwachten tot deze tijdelijk belemmeringen verdwenen zijn.
Rosendael '74 is van mening dat deze extra tijd gebruikt dient te worden onder meer om genoemde punten te regelen. Hoewel door de realisatie van de noodlokalen voor de lagere school de voortgang van het lager onderwijs in Rozendaal is gewaarborgd, dient de vaart in de projecten rond de nieuwbouw van de school gehouden te worden.
De ontwikkelingen met betrekking tot De Del wachten wij vooralsnog af.
Op onze vraag of het college ons standpunt deelt dat de noodlokalen zouden moeten voldoen aan Arboklasse B, antwoordt het college dat het gebouw voor wat betreft de aspecten licht en uitzicht slechts voldoet aan klasse C; dit betreft met name het lokaal aan de rechterachterzijde.
Rosendael '74 is van mening dat het aanbrengen van een extra raam in dit lokaal hierin sterk verbetering zal brengen, zulks tegen aanvaardbare kosten.
Is het college bereid dit extra raam aan te brengen?
 
Programma  4 Welzijn en Zorg
De invoering van de Wmo is het 3e meetpunt in het beleidsplan 2006 - 2010.
De invoering van de Wmo is in de gemeente Rozendaal in samenwerking met de gemeente Rheden voor het overgangsjaar 2007 voortvarend aangepakt.
Dat is tesamen met alle gemeenten in de regio 'beleidsarm' gebeurd.
Wij zijn daarmee akkoord gegaan, en de gemeentelijke verordeningen ter zake zijn inmiddels vastgesteld. De Wmo vraagt echter meer. Het gaat om een beleid op het gehele spectrum van Welzijn en Zorg, dat elkaar aanvult en versterkt. Een eerste stap daartoe is het aangekondigde beleidsplan Wmo 2008-2011.
Onze vragen naar de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van dit beleidsplan zijn naar tevredenheid beantwoord.
 
Programma  5 Afvalverwerking, riool en milieu
Rosendael '74 steunt het hier ter zake gevoerde beleid.
 
Programma  6 Financieel beleid
Over het financieel beleid heb ik in mijn inleiding al voldoende gezegd.
Het financieel beleid zoals weergegeven in de begroting 2008 en in de meerjarenramingen is gebaseerd op het beleidsplan 2006 - 2010 en is daarmee in lijn met het programma van Rosendael '74.
Ik wil mijn opmerkingen inzake de financiering van nieuwbouw van de Dorpsschool zoals verwoord in mijn inleiding hier nogmaals noemen.
 
Programma  7 Burgerzaken
Geen opmerkingen.
 
Programma  8 Openbaar groen, Monumenten en Recreatie
Geen opmerkingen.
 
Programma  9 Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid
In 2005 is begonnen met het proces van vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen. Rosendael '74 heeft in haar beschouwingen van vorig jaar aangegeven de opgestelde plannen te ondersteunen en hoge prioriteit te geven aan het behoud van het open karakter van Rozendaal.
Er is in 2007 te weinig vooruitgang geboekt in het proces van vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen. Wij dringen aan op een spoedige afdoening ter zake.
Op onze vraag naar de stand van zaken rond de bestemmingsplannen, antwoordt het college dat het in de planning ligt deze nog dit jaar vast te stellen.
Wij vinden langer uitstel niet acceptabel en zullen het college houden aan deze toezegging.
 
Programma 10 Bestuursorganen intern en extern
Rosendael '74 is van mening dat zowel intern als extern van goed overleg sprake is. De inzet van het college en van de ambtenaren voor onze gemeente en voor de raad wordt bijzonder gewaardeerd.
 
Tot slot
Voorzitter, in 2008, -een aantal zelfs per 1 januari 2008- zullen nieuwe wetten en/of regelingen van kracht worden, die op gemeentelijk niveau zullen moeten worden uitgevoerd. Ik noem als voorbeelden de modernisering van de wet sociale werkvoorzieningen en de regelgeving op het gebied van omgevingsvergunningen. 
Ik neem aan dat de gevolgen van deze nieuwe regelgeving in de begroting zijn verwerkt, waar maak je anders een begroting voor?
Tot zover onze Algemene Beschouwingen. Wij horen gaarne Uw reactie.
 
Dhr Korstanje: Mevrouw de voorzitter,
Allereerst enige woorden van treurnis. U heeft ons in een uitgelaten stemming kond gedaan van het feit dat u ons gaat verlaten. Ofschoon we u het van harte gunnen stemt het ons toch droevig om afscheid van u te moeten nemen. We dachten u net weer voor 6 jaar te hebben gestrikt.
Hoe wij over uw functioneren denken mag ik wegens de geheimhouding die aan de vertrouwenscommissie is opgelegd niet publiekelijk maken. Maar omdat u blij was met onze beoordeling moet het een positief oordeel zijn geweest.
Wij wensen u veel bestuursplezier in het vlakke land van Maasdriel toe en hopen het zonder u toch zelfstandig te rooien in "Groen Hemeltjen op Aerd".
Onze complimenten voor de weer zeer heldere en duidelijke programmabegroting voor 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2011.
Zij is sluitend. Alle lof daarvoor. En het verhaal er om heen is transparant en voor een leek goed te volgen. Ook dit keer willen we het ambtelijke apparaat bij deze complimenten betrekken
In de komende jaren staat er in Rozendaal een aantal grote bouwprojecten gepland. Voor een kleine gemeente als Rozendaal vormen deze projecten een forse uitdaging op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwzaken. Het PAK wil graag meewerken om deze projecten tot een goed einde te brengen. Niet alleen omdat het PAK goed onderwijs in een goede school belangrijk vindt, maar het PAK zou daarnaast graag zien dat deze bouwprojecten ook worden gebruikt om Rozendaal op andere beleidsterreinen meer kleur en mogelijkheden te geven.
Na de verkiezing tot groenste dorp van Europa in 2004 viel Rozendaal vorig jaar weer een mooie eretitel ten deel. In 2006 werd Rozendaal namelijk verkozen tot voor kinderen de beste gemeente om op te groeien in Nederland. Wij willen dat Rozendaal een uiterst kindvriendelijk dorp blijft.
Met de bouw van de basisschool krijgen we een kans om iets duurzaams neer te zetten, dat tevens mogelijkheden biedt om Rozendaal op andere beleidsterreinen meer ruimte te geven.
 
De faciliteiten die Rozendaal nu biedt in de Torckschool zijn niet meer van deze tijd en kosten handen vol geld. Aan regulier onderhoud van de Torckschool staat nu € 12.000,- per jaar op de begroting, er is een achterstallig onderhoud (nieuwe kozijnen, dak en vloeren van zeker € 75.000,- als het niet het dubbele is) en de potentiële kapitaalslasten kunnen ook niet verwaarloosd worden.
Door extra faciliteiten bij de nieuw te bouwen basisschool te creëren zouden de activiteiten die nu in de Torckschool plaatsvinden naar de dorpsschool kunnen worden overgeheveld, terwijl die extra faciliteiten tijdens schooluren deels ook voor onderwijsdoeleinden zouden kunnen benut.
Het gaat toch niet aan om de peuters in een uitgewoonde en tochtige lokaliteit als de Torckschool onder te brengen als er nu nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Maar we willen de Torckschool als gezichtsbepalend beeld van het beekdal natuurlijk wel behouden. Dus niet verkopen aan een projectontwikkelaar of particulier.
De Torckschool zou bijvoorbeeld aan het Gelders Landschap in erfpacht kunnen worden gegeven onder voorwaarde dat het beeld van het beekdal onveranderd blijft.
Door het afstoten van de Torckschool komt meer ruimte vrij voor de bouw van een kwalitatief hoogwaardig gebouw voor de dorpsschool. Laten we niet de fout maken die Rozendaal in de zestiger jaren gemaakt heeft met de bouw van de huidige dorpsschool aan de Steenhoek, namelijk zogenaamd goedkoop bouwen door weinig duurzame materialen te gebruiken voor daken en kozijnen.
Dat heeft de gemeente in de loop van de jaren kapitalen gekost, terwijl het toch een krakkemikkig gebouw bleef.
Nee, wat het PAK betreft wordt er een duurzame en energiezuinige school gebouwd, die adequate mogelijkheden voor goed basisonderwijs en Buitenschoolse Opvang biedt, waar de peuterspeelzaal in gevestigd kan worden en die ruimte biedt voor activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld jeugd- en ouderenwerk, recreatie, muzikale en creatieve vorming, etc.
 
Het is daarom teleurstellend, dat het college naar aanleiding van onze vraag hieromtrent stelt, dat de nieuwe dorpsschool aan de minimale eisen voor een school dient te voldoen, waarbij het voorstander is van het bouwen van een duurzame school met een laag energieverbruik.
Uiteraard zal de school aan de minimale eisen moeten voldoen en we geloven ook wel dat u een voorstander bent voor het bouwen van een duurzame school met een laag energieverbruik. Tenslotte moet het gebouw 40 jaar mee en met de huidige energieprijzen is een laag energieverbruik ook niet weg.
Maar de bedoeling van onze vraag was om er achter te komen of u het gebruik van duurzame materialen en een adequate ventilatie ook daadwerkelijk voor zal laten schrijven in het bestek voor de bouw van de scholen en woningen. En van welke Arbonorm denkt u uit te gaan met betrekking tot "licht en uitzicht". Graag een duidelijk antwoord!
 
Het college geeft aan dat het bereid is te onderzoeken of en in welke vorm het nieuwe schoolgebouw ook voor andere doeleinden, zoals het vestigen van de peuterspeelzaal en het benutten van de ruimten voor bijvoorbeeld jeugd- en ouderenwerk, recreatie, muzikale en creatieve vorming gebruikt kan gaan worden.
Het is voorstander van een onderzoek waarin alle opties rond het gebruik van gemeentelijke gebouwen meegenomen gaan worden, maar zal pas tot actie overgaan als de locatie van de nieuwe Dorpsschool vaststaat.
De locatie van de nieuwe dorpsschool staat echter pas vast als de wijziging van het bestemmingsplan ten aanzien van dat aspect definitief vastgesteld is en alle procedures daar om heen afgerond zijn.
We zijn blij, dat u alle opties wilt onderzoeken, maar we willen toch graag weten wanneer u dit onderzoek start. Wij nemen aan dat dit op het moment is dat de gemeenteraad de locatie in eerste instantie aanwijst.
 
Bij de bouwplannen van het Rhedens in Rozendaal geldt een zelfde verhaal. Ook hier moet iets gecreëerd worden, dat duurzaam en efficiënt is en plezierig is om in te verblijven en te werken.
Daarvoor zal de gemeente samen moeten werken met het Rhedens en vooral niet aan de zijlijn blijven staan. Wat ons betreft is het faciliteren van de bouw van een adequate behuizing van het Rhedens niet alleen een kostenpost en wettelijke verplichting maar ook een morele verantwoordelijkheid. Wij vinden, dat we kinderen het beste moeten bieden, dat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt.
We betwijfelen enigszins of de noodlokalen voor de basisschool het beste is wat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt.
Maar het lijkt ons verstandig om een aantal maanden met de lokaliteit ervaring op te doen en dan de beleving van de betrokkenen te evalueren, zowel wat betreft licht als klimaatbeheersing.
 
Het college is het met deze zienswijze niet eens en heeft zelf de kaders gesteld war noodlokalen aan moeten voldoen
Op het eerste gezicht lijkt dit een redelijk antwoord voor een artikel 12 gemeente. Voor Rozendaal, een kindvriendelijke gemeente, is deze visie beschamend en wij kunnen ons ook niet herinneren dat de raad deze kaders aan u heeft gegeven. Wij vinden het kader dat R'74 voorstelt,"licht en uitzicht" in de noodlokalen volgens Arbo klasse B norm veel beter bij Rozendaal passen.
Wilt u er voor zorg dragen, dat de noodlokalen voldoen aan het "Arbo klasse B norm" kader? Of prefereert u een kaderstellende motie van de raad met deze strekking?
Het gaat hier tenslotte niet om een zeer tijdelijke noodopvang. De meeste leerlingen zullen tenminste 2 jaar in deze lokaliteit moeten verblijven, in hun beleving een bijna onmetelijke periode. En voor leerkrachten is het om 5 jaar bij kunstlicht te moeten werken niet een prettig vooruitzicht
U negeert onze vraag t.a.v. klimaatbeheersing volledig. Enige zorgvuldigheid in de beantwoording mogen we van het college toch wel verwachten.
Wij willen in het voorjaar van 2008 en indien nodig in september 2008 een evaluatie ten aanzien van de klimaatbeheersing in de noodlokalen van de dorpsschool. Zegt u dit toe?
 
Door het basis- en voortgezet onderwijs goed te faciliteren blijft Rozendaal aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Gecombineerd met de nieuwe, mooie woningbouw wordt Rozendaal ook voor jonge gezinnen nog aantrekkelijker en blijft ook in dat opzicht een 'groene' gemeente.
Dat gezegd hebbende moeten we echter direct onze zorg uitspreken hoe een en ander gerealiseerd kan worden.
Uit het doelmatigheidsonderzoek van Deloitte en Touche uit 2003 blijkt dat de bezetting van het gemeentelijke apparaat adequaat is en dat er na de afslankingen van de afgelopen jaren geen vet meer op de botten zit.
Er moeten 5 projecten op de rails gezet en begeleid worden. Dat is veel werk, naar onze mening teveel voor de huidige organisatie. De ervaring die opgedaan is bij het plan Kapellenberg leert ons, dat als er door de gemeente in de voorbereiding vergissingen en/of fouten worden gemaakt dit snel tonnen kan kosten.
Naar wij begrepen hebben is er een projectleider voor deze voorbereidingsfase aangetrokken.
Maar of dat voldoende is en alle benodigde expertise in huis is gehaald betwijfelen wij. Daarom dringen wij er bij u op aan niet terughoudend te zijn in het aanvragen van extra hulpkrachten als dat wenselijk is en niet te wachten tot er ongelukken dreigen te gebeuren en we zijn blij dat u dit toegezegd hebt
Tevens kunnen we ons voorstellen, dat het college hun portefeuilles herverdelen. Nu is de belasting van de wethouders teveel scheefgetrokken. Het lijkt ons verstandig, dat een of twee projecten overgeheveld worden naar de andere wethouder. Bijvoorbeeld alles rondom Het Rhedens bij de ene en alles rond Steenhoek en Del bij de andere wethouder.
 
Ook is het noodzakelijk, dat er in gesprekken met schoolleiding, schoolbesturen, aannemers, projectontwikkelaars etc, altijd als team wordt geopereerd. D.w.z. dat er van gemeentezijde steeds tenminste twee vertegenwoordigers aanwezig zijn en dat de gemeente de verslaglegging voor haar rekening neemt en juridisch checkt. Dit vraagt tijd en mankracht, vandaar ook onze aanbeveling voor het inhuren van extra mankracht voor het op de rails zetten van de projecten.
We zien uw voorstellen, toegezegd voor december 2007, over de uitvoering van de 5 projecten met belangstelling tegemoet.
Gemeenten vervullen net als andere overheden vaak een voorbeeldfunctie. Zo ook bij het milieubeleid. De gemeenten Rheden, Renkum, Westervoort en Duiven gaven begin september het goede voorbeeld. Zij ondertekenden de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen van de landelijke overheid.
In onze ogen kan Rozendaal bij dit initiatief niet achterblijven, zeker nu Rheden meedoet en wij vaak te horen krijgen dat we genoodzaakt zijn om deze gemeente te volgen.
U stelt, dat de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen voor Rozendaal geen meerwaarde heeft, omdat bijvoorbeeld inkoop van groene stroom € 2.500 meer kost waar weinig meevallers tegenover staan.
Er zal eerdaags ongetwijfeld sprake zijn van een gezamenlijk inkoopbeleid met bijvoorbeeld Rheden. De voordelen met name met betrekking tot schaalvergroting lijken ons evident. Wilt u zich dan nog steeds niet aansluiten bij de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen? En zo nee, bent u dan niet beducht beticht te worden van twee walletjes te eten?
 
De parkeerperikelen bij de kliniek Klein Rosendael heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Het ziet er inmiddels naar uit dat de eigenaar, kliniek en omwonenden tot een compromis kunnen komen waarmee iedereen tevreden is. Dat is prima, maar bij de beoordeling van de parkeerplannen gaat de zorg van het PAK ook uit naar de monumentale bomen.
In dit kader willen wij een pleidooi houden om bij ingrepen nabij monumentale bomen standaard een de Bomen Effect Analyse uit te voeren. Dit is een gestandaardiseerde methode waarbij de mogelijke gevolgen van bouw of aanleg op bomen kan worden geanalyseerd.
Dat u deze methode wilt toepassen op monumentale bomen die eigendom zijn van de gemeente begroeten we met applaus.
We willen echter ook antwoord hebben op de vraag of u deze methode ook zult gebruiken ten aanzien van de monumentale bomen in het park van de kliniek als die hinder mochten ondervinden van de uitbreiding van de parkeerplaats. En is het uw intentie om deze methode bindend voor te schrijven voor alle monumentale bomen binnen onze gemeente?
 
Er is nog een ander aspect waar wij graag aandacht voor vragen. Wat ons opvalt, is dat de Monumentencommissie in haar advisering bij de kliniek tot nog toe nauwelijks oog heeft voor de monumentale bomen. Er wordt in de adviezen wel gesproken over zichtlijnen, maar de effecten op de monumentale bomen komen niet ter sprake. Volgens u kan de monumentencommissie advies inwinnen bij een expert. Heeft de monumentencommissie voldoende budget om advies aan een bomenexpert te vragen? Is advies van een bomenexpert ingewonnen bij de jongste plannen voor uitbreiding van de parkeerplaats van de kliniek? Indien dit niet het geval is, is het college bereid dit alsnog te doen?
 
Eerder deze avond is in de commissie uitgebreid gesproken over het landschapsontwikkelingsplan. De afwachtende houding van het college als het gaat om het landschap is niet de onze. Onze partij stelt voor op de begroting jaarlijks een bedrag te reserveren die ten goede komt aan de uitvoering van dit landschapsontwikkelingsplan. Rheden reserveert 75.000 euro per jaar. Ons voorstel is om jaarlijks een bedrag van 7.500 euro hiervoor opzij te zetten.
U stelt dat het landschapsontwikkelingsplan in Rozendaal een sterk conserverend karakter heeft en dat er geen concrete plannen zijn noch dat bij de betrokken eigenaren behoefte bestaat aan investeringen in en aan hun omgeving. En dat daarom geen noodzaak aanwezig is om gelden beschikbaar te stellen.
Dat laat onverlet dat er in het landschapsontwikkelingsplan vele projecten zijn waar de gemeente Rozendaal als mede-initiatiefnemer wordt genoemd. Bovendien zijn er twee projecten waar de gemeente alleen als initiatiefnemer staat vermeld. Eerder heeft het college ook een toezegging aan de commissie gedaan over het beschermen van de beukenlanen.
Daarnaast zijn er ook in de bebouwde kom meerdere ontwikkelingen waar in de nabije toekomst actief aan de slag moet worden gegaan (o.a. houtwal bij de dorpsschool, inpassing dorpsschool en nieuwbouw bij De Del). Hoe wilt u dit waarmaken als u de noodzaak van extra gelden voor het landschap en groenbeheer niet onderkent en geen middelen reserveert?
 
We zijn van het college gewend dat het vragen vanuit de raad adequaat beantwoordt. Wat dat betreft niets dan lof, en ook voor de ambtelijke medewerkers die vaak snel en accuraat ons van antwoorden voorzien.
Toch voelen wij ons genoodzaakt een kritische kanttekening te plaatsen. Want we merken dat we soms antwoorden op vragen, voorstellen en notities e.d. twee keer moeten lezen. Niet omdat we denken dat er fouten in staan. Toch bekruipt ons te vaak het gevoel dat we waakzaam moeten zijn dat er tussen de regels door nog iets anders staat.
Voorzitter, dit heeft wat ons betreft te maken met de bestuurscultuur. Geef -als dat nodig is- ruiterlijk toe dat een bepaald onderdeel over het hoofd is gezien of nog niet helemaal is uitgeplozen. Draai er niet omheen door in veel woorden een mooi antwoord te formuleren.
Als u een aannemelijk verhaal heeft, vinden wij het heus niet erg als nog niet alles in kannen en kruiken is. U bent dan transparant en dat voorkomt dat wij meer dingen achter uw woorden gaan zoeken dan werkelijk nodig is.
 
Wat ons opvalt, is dat in de antwoorden op vragen op het gebied van Vastgoed en Ruimtelijke Ordening aangegeven wordt dat er nieuwe wetgeving komt met dito mogelijke financiële en personele gevolgen, maar dat er in de begroting niets over opgenomen is. Nieuw beleid wordt alleen dan in de begroting opgenomen als dit een bepaald financieel gevolg heeft. Waarom niet een PM-post hiervoor op te nemen als je weet dat de kans groot is dat er euro's meegemoeid zijn?
 
Tenslotte nog enige opmerkingen over het jojo-effect, het dolfijnengedrag, of welke kwalificatie u er aan wil geven: periodiek komen er weer zaken aan de orde die in het verleden ook al eens zijn uitgeprobeerd. Zo ook de algemene beschouwingen op één avond. Dit is circa 10 jaar geleden ook al eens geprobeerd en afgeschoten omdat het voor de publieke tribune niet meer te volgen was.
Ook de poging om de politieke partijen voor de kosten van de krans op 4 mei te laten betalen is een kwestie, die in het verleden door de raad is behandeld. Dat het college er nu eigenmachtig aan sleutelt, getuigt niet van kennis over wat er zich de afgelopen decennia in de raad heeft afgespeeld.
We hebben in voorgaande algemene beschouwingen al eens een lans gebroken om een soort logboek/afsprakenlijst op te stellen. Zeker gezien de frequente wisseling van de wacht op tal van sleutelposities binnen het bestuur inclusief gemeenteraad en het ambtelijk apparaat lijkt ons dit geen overbodige luxe.
Nu u binnenkort vertrekt, voorzitter, heeft u al een aanzet tot een dergelijk soort logboek gedaan?
 
Voorzitter,
Daarmee kom ik aan het slot van mijn algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2008 van de gemeente Rozendaal.
Ik wil namens mijn fractie mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor hun inzet in de afgelopen periode en de soepele en geduldige wijze waarop op vragen en opmerkingen is gereageerd.
Er is sinds het aantreden van deze raad in 2006 al veel verricht, maar er ligt nog veel meer te wachten. Ons advies is daarom: maak gebruik van alle hulp die je kunt krijgen en doe niet zelf wat je een ander kunt laten doen.

Reactie college:
De voorzitter: Dames en heren, leden van de raad. Een gevoel van weemoed bekruipt mij als ik als eerste reageer op deze algemene beschouwingen, het is de laatste keer dat ik in uw midden ben.
Ik vertrek na een periode van 6 jaar. Bij mijn aantreden was dat het uitgangspunt. Inmiddels werkte ik in de verlenging. Toch is het een goed moment om nu te vertrekken. De gemeente Rozendaal staat er goed voor. U hebt een aantal toegewijde medewerkers. Een aantal van u heeft dat ook geconstateerd in de beschouwingen. U zult het vast wel rooien zonder mij. Dat neemt niet weg dat ik hier met gemengde gevoelens sta.
Het stemt ons college tevreden dat alle fracties zo positief zijn over de voorliggende begroting. Wij zijn er als college heel trots op dat de accountant al een aantal jaren een rechtmatigheids verklaring heeft afgegeven. Een ieder die ingevoerd is in de wereld van accountants weet wat dat betekent.
Het is terecht dat een aantal van u de medewerkers betrekt in de complimenten. Wij onderschrijven uw conclusie dat er met raad, het college en de ambtenaren constructief gewerkt wordt aan de belangen van de inwoners van de gemeente Rozendaal.
In onze kleine gemeente hebben we elkaar nodig bij het realiseren van de doelen. Gelukkig heeft het dualisme daar in onze gemeente niets aan af gedaan.
De beschouwingen van de drie fracties zullen wij ter harte nemen, met name met betrekking tot externe ondersteuning. Er zal u een voorstel bereiken in december, maar wees ervan overtuigd dat het een regelmatig onderwerp van bespreking is in de collegevergadering.
Op de concrete vragen en op de onderwerpen waarover ons college om een mening is gevraagd zal ik als eerste antwoorden wat betreft mijn portefeuille.
Het PAK stelt een vraag over het duurzaamheidaspecten bij het gemeentelijke inkoopbeleid. Het PAK vraagt zich af waarom de gemeente Rozendaal niet aansluit bij de deelnameverklaring Duurzaam inkopen.
 
Ik wil een aantal opmerkingen maken bij dit punt.
1. In de beantwoording van de schriftelijke vragen hebben wij al aangegeven dat wij volmondig ja zeggen tegen het laten meewegen van het duurzaamheidaspecten bij het gemeentelijke inkoopbeleid.
2. De gemeente Rozendaal is bewust bezig met het inkoopbeleid. De gemeente koopt met zorg in. Daar waar mogelijk met anderen, juist om te profiteren van de schaalvoordelen. Een voorbeeld van een gezamenlijke inkoop betreft de gemeenschappelijke regeling van de brandweer Rheden, Rozendaal. Een voorbeeld is de inkoop van het brandweermaterieel. U moet dan denken aan autospuiten, bluswagens, persluchtinstallaties en de uitrusting voor de manschappen. Dit materieel wordt gezamenlijk ingekocht met 16 andere gemeenten uit de Hulpverleningsregio Midden Gelderland. Een ander voorbeeld van samenwerking is de gezamenlijke inkoop van zorg. Ook dat wordt gedaan in groot verband. Hierbij is duurzaamheid van belang, omdat het gaat om continuïteit en kwaliteit en levering van een constant niveau.
3. In gezamenlijke projecten zijn er meerdere partners met een eigen inbreng. In dat geval is het aspect duurzaamheid een aandachtspunt voor ons college.
4. De schaal van de gemeente leidt ertoe dat gezamenlijke inkoop niet altijd het grootste rendement en voordeel heeft. In de beantwoording is al melding gemaakt van meerkosten van € 2.500 voor  groene stroom. Dit is gevolg van het feit dat de gemeente valt onder de categorie kleingebruikers. De collega-gemeenten vallen allemaal in een andere categorie. Dus in dit soort situaties nemen wij een uitzonderingspositie in.
Aan de andere kant heeft de schaal en opbouw van de gemeente soms ook voordelen. Ik wil u één voorbeeld noemen waarmee u wekelijks geconfronteerd wordt. De inzameling van het huishoudelijk afval vindt op een verantwoorde en duurzame wijze plaats tegen een zeer concurrerend tarief. Dit is mogelijk omdat de gemeente daarin een eigen weg kiest. Dit fenomeen kan zich voordoen op meerdere beleidsterreinen. In ons geval biedt een eigen beleid soms voordelen.
 
Het PAK maakt een opmerking over deze algemene beschouwingen die dit jaar plaats vinden op één avond.
Bij de behandeling van de begroting 2007 verzocht de BGR het college te onderzoeken of het mogelijk was om te komen tot een begrotingsbehandeling op één avond. Dit punt is twee keer aan de orde gesteld in het presidium. De uitslag van dit overleg is dat de begroting op één avond wordt behandeld. Ons college is van mening dat hiermee recht wordt gedaan aan de vraag uit uw midden. In het digitale tijdperk waarin de e-mail een belangrijk communicatie middel is voor het beantwoorden van vragen en onderlinge communicatie vinden wij deze aanpak verantwoord. Bovendien zijn de spelers anno 2007 andere spelers dan de raadsleden van 1997. Wij vinden het verantwoord om deze stap vanavond te maken. Wellicht kan het presidium na afloop van deze avond een evaluatie maken. Het is aan u om te besluiten of dit volgend jaar weer op deze wijze moet gebeuren.
 
Op uw opmerking over de kosten van de krans op 4 mei kan ik slechts melden dat de vraag is voorgelegd aan de besturen van de verschillende politieke partijen. Wij wachten de uitkomst af. Ons college kan met elke uitslag van dit overleg leven. Uitgangspunt is wel dat er één lijn getrokken wordt naar alle partijen.
Uw opmerking over frequente wisseling van de wacht kunnen wij niet plaatsen. U hebt in het sociale jaarverslag kunnen lezen dat het verloop van de medewerkers na genoeg nihil is. De gemeentesecretaris vervult ruim 5 jaar deze functie. De wethouders die in 2006 vervangen zijn door nieuwe wethouders, hadden 8 jaar, 2 collegeperiodes, gediend. De voorzitter van de raad is ruim 6 jaar in functie.
U vraagt of de voorzitter een logboek zal maken voor de opvolger.
Als reactie kan ik u zeggen dat ik uiteraard de zaken die mijn portefeuille betreffen zal over dragen aan mijn opvolger. Daarnaast zal ik hem of haar bijpraten, al naar gelang de behoefte. Het is natuurlijk geen eenrichtingverkeer. Ik maak mij geen zorgen over continuïteit juist omdat in de afgelopen 6 jaar veel zaken vastgelegd zijn in beleidsstukken en afspraken, omdat er in de organisatie een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. Beleidsstukken en afspraken zijn vastgelegd. Daar kunnen wij op terugvallen. Over continuïteit maak ik mij geen grote zorgen.
Daarmee zou ik willen besluiten. Ik geef graag het woord nu aan de heer Adema voor de beantwoording van zijn vragen op zijn specifieke terrein.
 
Wethouder Adema:  Voorzitter, leden van de raad. De vragen binnen de portefeuille van deze wethouder, beperken zich naar mijn mening tot een vijftal vragen die door het PAK zijn gesteld. Dat zou erop kunnen duiden dat de portefeuilles tussen wethouder Hoving en mij inderdaad zijn scheefgetrokken. Ik wil ook in persoonlijke zin even op die opmerking reageren. Het is natuurlijk zo dat in deze raad de Dorpsschool hoge prioriteit heeft en het ontwikkelen van de drie locaties met de vijf projecten die gerealiseerd moeten worden. Van de andere kant is het zo dat speerpunten van het nationale beleid zijn het maken van een correct jeugdbeleid voor de toekomst van onze jeugd. Het oprichten van centra voor Jeugd en Gezin, de invoering van de modernisering van de wet Sociale Werkvoorziening en het invoeren van de Wmo. Het is duidelijk dat daar een belangrijk deel van mijn werklast naar toe gaat. Dat laat onverlet mijn aanbod, ook al in eerdere instantie gedaan, om een deel van de onderwijsportefeuille inderdaad in projectmatige zin te gaan dragen. Ik zal het ook van harte doen. Er is echter meer aan de hand dan alleen de Dorpsschool.
Terugkomend tot de vragen. Ik zal trachten deze te beantwoorden. Ik doe het in een andere volgorde dan ze zijn gesteld.
Heeft de Monumentencommissie voldoende budget om advies aan een bomenexpert te vragen? Het antwoord is nee, er is geen enkel specifiek budget uitgetrokken voor de Monumentencommissie om hulp van een expert aan te vragen in welke vorm dan ook. Dus ook niet voor de bomen. Wel is het zo dat in de procedures, als zij dat noodzakelijk achten, zij het college daarvoor kunnen benaderen en desnoods eerst na instemming van u, zullen wij uiteraard de fondsen daarvoor toewijzen. Wij kunnen ons voorstellen, en ik heb dat vanmiddag niet meer kunnen verifiëren in verband met andere werkzaamheden, dat misschien de aanwijzingen voor de Monumentencommissie op dit punt aangepast dienen te worden. Ik wil van harte toezeggen dat wij zodanig duidelijk in die aanwijzing opnemen dat zij weten dat als zij geld nodig hebben, zij gewoon kunnen komen.
 
Dan is de tweede vraag die ik wil beantwoorden de vraag: Is het uw intentie om deze methode - en dan bedoelen wij de methode van bomeneffectanalyse - bindend voor te schrijven voor alle monumentale bomen in de gemeente? Dat is niet de intentie van het college. Ik heb u in eerdere instantie  bij het onderwerp onderhoud van monumentale bomen al aangegeven dat wij ten aanzien van monumentale bomen op het grondgebied van particuliere eigenaren, een adviserende rol wensen te vervullen. Dat is het bestaande beleid. Op het moment dat wij een andere methode zouden willen invoeren, is dat voor mij nieuw beleid en daartoe ben ik overigens gaarne bereid. Ik heb er geen enkel voor of tegen in, maar ik vind dan wel dat het een voorstel moet zijn dat door de raad wordt gedragen. Ik zou het dan gaarne willen uitwerken. Ik wil u in dat verband er wel op wijzen dat het niet alleen gaat om het betalen van een bomeneffectanalyse, ik ken daar de prijs van, het is ongeveer € 850,- per boom, maar het is ook zo dat als je zo'n analyse laat uitvoeren, je met de resultaten iets moet doen. Dat heeft consequenties in materiële of immateriële zin voor de gemeente en eigenaar en daar zul je beleid voor moeten schrijven alvorens je een ja kunt geven.
 
Blijft over, en daar kan ik kort over zijn, Kliniek Klein Rosendael. Daar zou ik gewoon nee op kunnen antwoorden. Dat past bij het verhaal wat ik verteld heb. Nee, tenzij de raad dat wil. Maar ik wil daar toch iets langer bij stilstaan. Het aanvankelijke plan hebben wij in goed overleg drie maal aangepast. Dat is gebeurd in samenspraak met de omwonende bewoners, met de kliniek zelf en de gemeente. Daarbij is juist een plan ontwikkeld dat aan allerlei randvoorwaarden moest voldoen, een plan dat ook de monumentale bomen ontziet. Er is geen enkele boom die aan de rand van parkeervoorzieningen staat, er is één monumentale boom die op de huidige plaats ook op een bepaalde afstand van de weg staat, en dat zal zo blijven. Wij hebben op basis van een weging van alle factoren, het laatste plan zoals het ingediend is door de bewoners, nadat er ruggespraak heeft plaatsgevonden zowel met de gemeente als met de kliniek, goedgekeurd en dat is ter visie gelegd. Wij verwachten en hopen zelfs dat er geen nieuwe bezwaren worden gemaakt en wij hopen van harte dat dit plan, dat volgens ons voldoet aan alle randvoorwaarden zal worden goedgekeurd en dat dit probleem dan eindelijk uit de wereld is. Ik wil het hierbij laten.
 
Wethouder Hoving. Dank u wel, voorzitter. Geachte raad en aanwezigen. Aan mij de laatste vragen. Het zijn niet de meeste vragen, dat valt nog wel mee. Over de verdeling van de taken tussen de wethouders wil ik nog wel iets zeggen. Bij het aangaan van het coalitie akkoord destijds is deze verdeling  zo afgesproken. In de ene portefeuille zit misschien naar het schijnt naar buiten toe wat meer werk, maar zoals collega Adema net ook al zei, er zit toch zeker in de andere portefeuille die ik niet mag beheren, veel werk. Daarin val ik hem zeker bij. Dat even vooraf.
Ik wil naar de vragen gaan. Ik heb met name vragen van het PAK te beantwoorden. Rosendael '74 heeft twee vragen gesteld en BGR heeft alleen ondersteuning gegeven voor inhuur van expertise. Ook dat komt bij anderen naar voren. Het college zal, als wij de expertise niet in huis hebben, zorgen dat het de nodige expertise in huis haalt om de vijf plannen die wij gaan oppakken op de drie locaties goed weg te kunnen zetten.
Het PAK heeft gevraagd of het college bereid is om duurzame materialen en adequate ventilatie voor de nieuw te bouwen Dorpsschool te gaan gebruiken. Ja, daartoe zijn we bereid. We kiezen voor de hoogste klasse die daarvoor geldt. Net als voor u geldt ook voor ons, een optimaal schoolklimaat voor kinderen en leraren. Dat is ook ons uitgangspunt. Wat betreft de te bouwen woningen wil ik die toezegging op dit moment nog niet doen. Daar komen we wel over te praten op het moment dat we echt concreet met de invulling van de desbetreffende bestemmingsplannen aan de slag gaan. Maar dat daar elementen van in komen, lijkt mij ook wel evident.
Een tweede vraag van het PAK is wanneer het college actie gaat ondernemen voor concrete bouw van de nieuwe Dorpschool. Wij zullen eerst de bestemmingsplanprocedure in gang zetten nadat u als raad de definitieve locatie heeft bepaald. Zodra er duidelijkheid is met betrekking tot de Del zullen wij uw raad voorstellen over een aantal zaken beslissingen te nemen. Op dat moment zullen wij actie ondernemen. Hoewel wij dat ook nu al doen, want ter voorbereiding van de raadsvergadering van 11 december vinden toch ten aanzien van de 3 locaties acties plaats. Daar komen wij in december met u over te spreken.
 
Een derde vraag gaat over de tijdelijke lokalen achter de Torckschool. Het PAK, maar ook R'74 hebben daar vragen over. Onder andere zegt u: Wilt u  "het licht en zicht " in de school aan de Arbo klasse B norm laten voldoen. Ik denk dat het goed is alvorens die vraag te beantwoorden het volgende mede te delen. Ik citeer uit de recent ontvangen brief van de Dorpschool "De medezeggenschapsraad is tevreden met de antwoorden en de wijze waarop de gemeente zich heeft ingespannen om de tijdelijke huisvesting veilig en prettig bewoonbaar te maken door aanpassingen en wensen uit te voeren in samenspraak met de school." Het verzoek om  de tijdelijke voorziening aan de Arbo norm  klasse B te laten voldoen willen wij inwilligen voor wat betreft de lichtinval. Maar wij hebben daarvoor wel extra middelen nodig. Die zitten niet in het krediet. Als u als raad zegt: Wij vinden het verstandig om daar een extra raam te plaatsen, dan vraag ik u daar extra krediet voor. Ik kan niet precies zeggen wat het kost, maar alleen een raam is € 1100,- en dan moet die nog geplaatst worden.
We zijn bereid om in het lokaal rechtsachter een extra raam te plaatsen onder de voorwaarde die ik net gaf. En daarbij, maar dat hebben we al eerder toegezegd, zijn we ook bereid om als uit het deze winter te houden onderzoek blijkt dat de verlichting in datzelfde lokaal nog onvoldoende is, extra verlichtingsarmaturen te plaatsen. Wij wachten het onderzoek af. Als u mij vanavond opdraagt een extra raam te plaatsen, is het wellicht niet eens meer nodig.
Aan nieuwe onderzoeken zoals door het PAK gesuggereerd over klimaatbeheersing in deze tijdelijke voorziening hebben wij geen behoefte, gelet ook op het feit dat de school zelf spreekt over een prettig bewoonbare huisvesting. Er is bij de bouw rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden van zomer, winter enzovoorts. Dat mag geen probleem opleveren.
 
U vraagt of wij voldoende aandacht schenken aan het LOP, Landschapsontwikkelingsplan.
In onze huidige visie en uitvoering schenken wij bij wijze van spreken dagelijks aandacht aan de "groen" omgeving. In de begrotingen zijn daarvoor gelden opgenomen. U weet, we hebben er enkele jaren geleden zelfs een prijs mee gewonnen. Dus aan aandacht geen gebrek.
Met betrekking tot de twee specifieke projecten voor Rozendaal die u aanhaalde, is het zo dat wij daarin alleen ambtelijke en bestuurlijke tijd zullen steken. De daarin opgenomen kosten komen voor rekening van de eigenaren en zo deze een beroep op andere financiering zullen doen, komen wij bij u terug. Wij zijn er geen voorstander van op voorhand kosten in de begroting op te nemen waarvan het niet zeker is dat ze zullen komen. Uw werkwijze leidt tot een verzwaring van de begroting en daarmee tot lastenstijging bij de burgers. Dat is niet onze aanpak. Wij staan in voorkomend geval een dekking ten laste van de reserves voor.
Voorts moet gezegd worden dat het LOP vooral over het buitengebied gaat en niets van doen heeft met de inbreidingsplannen die wij voor ogen hebben. Deze ontwikkelingen, op de Del, de Kleiberglaan en de Steenhoek zijn afzonderlijke projecten met een eigen financiering.
Met betrekking tot de vraag of de nieuwe regelgeving niet in de begroting is verwerkt, is het antwoord: Nee, nieuw beleid is niet opgenomen in de begroting en dat is hierbij dan ook niet het geval. Alleen wanneer bij een nieuwe regeling al onomstotelijk vaststaat dat er kosten komen en we ook in staat zijn de kosten te kunnen kwantificeren, nemen wij deze op. Dit geldt zowel voor de Wet sociale werkvoorziening als voor de taken met betrekking tot ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning.
Er is daarom ook geen PM-post, want daar vroeg u ook naar. Daar heb ik in feite al antwoord op gegeven bij de vorige vraag.
In december zullen wij uitgebreid over de beide bestemmingsplannen van gedachten wisselen.
Daarmee heb ik alle vragen beantwoord.
 
De voorzitter schorst de vergadering gedurende 15 minuten.
 
Tweede termijn raad
 
Dhr Van der Torren zegt allereerst over de begrotingsvergadering op één avond, dat het nu prematuur is om te zeggen dat het goed bevalt, maar zoals het zich laat aanzien is het geslaagd en efficiënt. Hij wil er een paar kanttekeningen bij maken. Toen dit voorstel besproken is, is afgesproken de technische vragen en alles wat vooraf kan, schriftelijk af te handelen. Dat is in grote lijnen gebeurd. Hij stelt dat met name bij het PAK vragen schriftelijk gesteld en beantwoord zijn en toch weer aan de orde gesteld zijn. Dit lijkt hem niet nodig. De antwoorden lijken redelijk duidelijk. Er zijn ook vragen bij waarvan hij denkt dat is detail of technische invulling. Wat hem betreft kunnen dergelijke vragen naar de voorbehandeling. Als het echt een politieke lading heeft, maar dat kan hij zich van een raam absoluut niet voorstellen, dan hoort het hier thuis. Als men zich aan de grote lijnen houdt, kan heel goed de begroting in één avond behandeld worden. Zijn fractie had niet veel vragen, is tevreden, dat is duidelijk.
Door het PAK wordt verwezen naar een artikel 12-gemeente als vergelijking. Dat vindt hij absurd. Hij vindt het absurd dat een politieke partij gaat vragen om dingen in een school. Het lijkt hem aan de schoolleiding om dat te doen. Hem zijn geen signalen bekend dat de schoolleiding om iets dergelijks gevraagd heeft. Als de schoolleiding iets wil, weet men de weg wel te vinden naar de wethouder en die kan het de raad voorleggen. Dat lijkt hem de juiste weg. Als er een raam geplaatst moet worden, zal de BGR dat overigens niet blokkeren. Wel moet duidelijk zijn welke vragen waar thuishoren, dan kan er efficiënt vergaderd worden en kan men zich op hoofdlijnen concentreren.
 
Dhr Van den Hurk onderschrijft de opmerkingen van de BGR wat betreft het vergaderen op één avond. Het bevalt zijn fractie ook goed. Het moet uiteraard geëvalueerd worden. Hij vraagt of bekend is hoeveel uren de ambtenaren besteed hebben aan het beantwoorden van de schriftelijke vragen. Hij las dat de Partij voor de Dieren voor 4 extra ambtenaren verantwoordelijk is op het Ministerie van Landbouw. Het gevolg is wel dat er nu weer drijfjachten gehouden mogen worden. Hij wil graag weten of de uren van ambtenaren bijgehouden worden.
Hij heeft iets gezegd over de onzekere factor van de financiering van de Dorpsschool. Hij ondersteunt het idee dat het wellicht betaald kan worden uit de herontwikkeling van een aantal locaties. De wethouder is er verder niet op ingegaan. Hij hoopt dat het onderwerp snel terugkomt en dat de wethouder zijn licht erover laat schijnen. Hij is blij met de toezegging van de wethouder dat er een raam in het klaslokaal kan komen. Rosendael '74 zal daar zeker de middelen voor voteren die daarvoor nodig zijn.
Een merkwaardig punt: hij heeft in zijn inleiding gezegd dat hij aanneemt dat de gevolgen van alle wetten en regelgeving waarvan we nu zeker weten dat ze eraan komen, in de begroting zitten. Nee, zegt de wethouder, dat doen we niet, want dat kunnen we niet kwantificeren. Hij blijft dat een buitengewoon merkwaardige manier van begroten vinden. Graag het idee van de wethouder hierover.
 
Dhr Korstanje sluit zich bij de laatste opmerking van Rozendaal '74 aan. Hij deelt de opvattingen van de BGR bepaalt niet. Hij heeft zijn eigen opvattingen. Hij kan zich niet voorstellen dat de BGR andere partijen wil voorschrijven wat zij denken of vinden en wat de één een politieke vraag vindt, vindt de ander een technische vraag. Het is niet verstandig hier nu een uitgebreide discussie over te hebben.
De burgemeester heeft gezegd dat groene stroom € 2500 meer kost. Aan de andere kant moet de gemeente het goede voorbeeld geven ten aanzien van duurzaamheid en energiebesparing en dat soort zaken. Groene stroom is duurzaam en dat moet uitgestraald worden.
Wat de monumentale bomen betreft wordt gesteld dat een bomeneffectanalyse geld kost en daar zitten meteen gevolgen aan vast. Zijn fractie heeft een andere bomenanalyse, die het ambtelijk apparaat als aftiklijstje kan gebruiken, dan is er een aardig idee hoe het er voor staat. In die richting denkt zijn fractie. Het is een beter idee dan naar een officiële instantie gaan. Een formulier aan de hand waarvan je de toestand van de bomen kunt bekijken. Bovendien is er in deze omgeving een aantal experts die graag medewerking verlenen om de toestand van de bomen te bepalen.
Wat het raam betreft ondersteunt hij het voorstel van Rosendael '74.
 
Tweede termijn college
 
De voorzitter constateert dat het PAK, Rosendael '74 en BGR een voorstel van de wethouder om het raam te plaatsen in deze raad positief zullen steunen. Rosendael '74 en het PAK hebben beide vraagtekens over het kwantificeren van de kosten van wettelijke regelgeving en hebben vraagtekens bij de procedure die de wethouder voorstelt. Verder constateert zij een verschil van inzicht in de hoeveelheid vragen en de wijze waarop en de kwantificatie van de vragen. Hierop gaat zij niet in. Dit zijn politieke statements. Zij hoort het PAK pleiten om voor de monumentale bomen een procedure zodanig in te richten dat deze op een low budgetwijze toch tot een stukje bescherming kan leiden. Met betrekking tot groene stroom stelt het PAK voor dat de gemeente deze gaat inkopen. Dit wordt niet door de overige fracties ondersteund. Er kan wel toegezegd worden dat als groene stroom kostenneutraal is, die mogelijkheid onderzocht worden.
Alle fracties gaan hiermee akkoord.
 
Wethouder Hoving zegt met betrekking tot het raam dat als de raad aangeeft er geld voor te willen vrijmaken, dit bij de Turap aangegeven zal worden. Kwantificering van de kosten, gebonden aan regelgeving, kan hij niet. Daarmee houdt het voor hem op. Met betrekking tot de groene stroom zegt hij dat het goed is uit te zoeken of het kostenneutraal mogelijk is.
Rosendael '74 heeft gevraagd of er op korte termijn voorstellen komen met betrekking tot de drie locaties. Dat zal dit jaar niet gebeuren, maar in december komt een voorstel aan de orde voor een kredietaanvraag, voor de kosten die gemaakt zullen worden ter voorbereiding van een en ander. In dat voorstel worden opgenomen de in te huren uren van externe expertise, maar ook de kosten voor bureaus die adviseren over de milieuproblematiek en de visie op de stedenbouwkundige invulling die voor de drie locaties zal gelden. Als het college hiervoor groen licht krijgt, kan men pas gaan rekenen wat de kosten en de opbrengsten zullen zijn. In het vroege voorjaar zullen nadere voorstellen komen.
 
Wethouder Adema begrijpt uit de nieuwe vraagstelling van het PAK dat het gaat om een pragmatische invulling van een lijst om de kwaliteit te bepalen van monumentale bomen, in relatie tot het onderhoud. Hij stelt dat het als actiepunt genoteerd mag worden om op die manier het onderwerp aan te pakken.
 
De voorzitter concludeert dat er een aantal toezeggingen is gedaan. Zij vraagt of er nog behoefte is aan een derde termijn.
 
Dhr Van den Hurk merkt op dat de wethouder zegt dat de meest praktische weg is om kosten voor nieuwe regelgeving maar niet mee te nemen. Hij neemt aan dat bedoeld wordt het is de meest makkelijke weg. Als er uitgaven te doen zijn, waarvan niet duidelijk is in welke mate deze kosten terugkomen naar de gemeente, zou hij het zinvol vinden daar een bedrag voor op te nemen.
Met betrekking tot de bouw van de nieuwe school heeft hij begrepen dat de wethouder er toch ook van uit gaat dat de kosten van nieuwbouw betaald kunnen worden uit opbrengsten van herontwikkeling van andere plekken in het dorp. Die aanname ligt toch als grondslag in de begroting. Hij zou wel op korte termijn willen horen of dat mogelijk is.
Wethouder Hoving zegt dat de investering niet in de begroting zit. Hij kan bevestigend op de vraag van de heer Van den Hurk antwoorden. De opbrengsten van de ontwikkelingen moeten de kosten van de school kunnen dekken. Maar dat is gebaseerd op de huidige kennis. In de loop van volgend jaar is er meer duidelijkheid.
Het is niet bekend welke kosten op de gemeente afkomen, anders zouden deze zeker opgenomen zijn in de begroting.
 
De raad stemt in met de begroting met inachtneming van de gedane toezeggingen.
 
9. Rondvraag
Het lijkt dhr Koning goed om bij de evaluatie van de begroting stil te staan bij de vorm van de Algemene Beschouwingen.
 
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering.