Notulen Raad (Profielschetsvergadering) 3 juli 2008


Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rozendaal (profielschetsvergadering) d.d. 3 juli 2008
 
Aanwezig:  
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Ko-ning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit en dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders: 
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Overige aanwezigen: 
dhr C.G.A. Cornielje (Commissaris van de Koningin) Mw M. Hermeling-Busser (kabinet Commissaris van de Koningin)
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, dhr M.J.M. Geurts
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter: Ik heet u allen hartelijk welkom en in het bijzonder natuurlijk onze Commissaris, dhr Cornielje, met namens zijn kabinet, onze oud gemeentesecretaris mw Marian Hermeling-Busser, de meesten van u nog wel bekend vanuit die positie vroeger. Het is natuurlijk op zichzelf aardig, dat u vanuit die positie de Commissaris wilt vergezellen. Aan de orde is 1 agendapunt, geen onbelangrijk agendapunt, de profielschets voor de burgemeester van Rozendaal en de vaststelling daarvan.
 
Daarna de instelling van de vertrouwenscommissie en het vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie. Commissaris, u hebt zo vaak met dit bijltje gehakt, dat ik bijna de leiding van de vergadering aan u zou willen doorgeven, maar dat is mijn aard niet, dus dat zal ik nu ook maar niet doen.
Niemand heeft zich voor het spreekrecht aangemeld.
 
2. Bespreking van de profielschets voor de burgemeester van Rozendaal met de Commissaris van de Koningin, de heer C.G.A. Cornielje en vaststelling van de profielschets
Dhr Van der Torren: Ik denk op zich, dat de voorliggende profielschets voor zichzelf spreekt en vrij duidelijk is. Deze is niet schokkend, afwijkend van de in het verleden gehanteerde profielschets. Dit is ook logisch, want wij gaan wel mee in de vaart der volkeren, maar zoveel verandert er ook niet in Rozendaal. Het zou ook raar zijn, als wij ineens een totaal andere profielschets zouden hebben. Het belangrijkste is, dat wij los van alle formele criteria die erin staan iemand hebben die past in Rozendaal en zich hier senang voelt tussen de Rozendalers.
 
Dhr Van den Hurk: Ook onze partij, Rosendael '74, kan zich vinden in de profielschets. Wij wisten overigens niet, dat zoveel fantastische kenmerken en eigenschappen in een persoon te verenigen waren, maar die gaan wij vinden, begrijp ik, als ik deze profielschets lees. Wij zijn het daarmee eens. Een beetje in het verlengde van wat dhr Van der Torren zegt, gaat het er natuurlijk om, dat wij iemand vinden die onze toch wat aparte manier van besturen in dit dorpje snapt, die dat ook lollig vindt en die niet de aspiraties heeft dat te verbeteren, want dat geeft natuurlijk allerlei gedoe. Wij doen dat hier nou eenmaal op een bepaalde manier en dat gaat niet zo verkeerd. Het is wel leuk als de nieuwe burgemeester zich daar een beetje in voegt.
 
Dhr Korstanje: Het PAK sluit zich hier in grote lijnen bij aan. In het verleden hebben wij natuurlijk veel burgemeesters gehad en onze ervaring is, dat over het algemeen degenen die de ambitie hebben om het burgemeestersambt uit te laten groeien het beste functioneren. Die hebben in het begin best wel eens last, dat zij niet snappen hoe het hier precies gaat, maar na een aantal jaren hebben zij toch het vak, het opleidingsinstituut Rozendaal, doorlopen. Je moet aan de andere kant ook niet verwachten, dat voor het salaris dat wij aan de burgemeester kunnen bieden een Opstelten of Cohen kan worden binnengehaald. Dat lijkt ook in hun nadagen niet helemaal waarschijnlijk, dus je krijgt toch iemand die in principe hetzij aan het eind van zijn carriere of aan het begin van zijn carriere staat. Onze partij heeft dan het liefst iemand die aan het begin van zijn carriere staat en die het een aantal jaren, liefst 6 en als het korter is pech gehad, volhoudt en ambitieus het vak begint te leren en in dit dorp zijn beste steentje bijdraagt.
 
De Commissaris van de Koningin: Dank u wel voor de ontvangst in uw raad. Het is een belangrijk proces, dat nu met zijn allen wordt ingegaan om een nieuwe burgemeester te zoeken voor deze heel bijzondere gemeente, want dat is het natuurlijk wel. Niet alleen, omdat het de kleinste gemeente is op het vaste land met 1.510 inwoners, maar ook qua karakter is het natuurlijk een heel bijzondere, prachtige gemeente. Het is misschien goed nog even kort terug te komen op de bestuurskrachtmeting, waarover ik destijds ook met de fractievoorzitters heb gesproken. Op het moment, dat de vacature ontstond, ben ik door veel mensen bevraagd of wij wel een nieuwe burgemeester voor deze gemeente gingen zoeken. Vanwege de omvang natuurlijk. Dan moet je een goed verhaal hebben, ook als Commissaris, om de Minister te vragen de vacature open te stellen. Ik heb toen overlegd met de fractievoorzitters en hen in overweging gegeven of het niet goed zou zijn ook een bestuurskrachtmeting uit te voeren, opdat je dan ook richting Den Haag kunt zeggen, dat dit rechtvaardigt een nieuwe burgemeester te zoeken. Ik ben blij, dat u dit ook gedaan hebt. Daarmee hebt u het ook gemakkelijker gemaakt voor mij, omdat die bestuurskrachtmeting er ook ligt.
 
Door de wijze waarop deze luidt, kan ik van harte meewerken om een nieuwe burgemeester te zoeken. Ik geef alle kandidaten wel in overweging die bestuurskrachtmeting ook goed te lezen, omdat daar veel over de gemeente in staat. Ik heb gezien, dat de bestuurskrachtmeting op de website staat. Ik neem aan, dat mensen die overwegen te solliciteren daar ook naar zullen kijken. Dan weet je ook waar je terechtkomt en wat je taken wel en niet zijn. Ik ben overigens zeer blij, dat burgemeester Van Rijckevorsel bereid was en is om tijdelijk waarnemend burgemeester te zijn. Ik wil hier graag in openbaarheid nog maar weer eens een keer gezegd hebben, dat dit niets te maken heeft met de kwaliteit van de zittende wethouders: die zijn allebei uitstekend. Ik doe dat namelijk in alle gevallen wanneer tussentijds een vacature ontstaat. Dan benoem ik een waarnemend burgemeester, omdat ik denk dat dit goed is. Of dit nou Ede is, 100.000 plus, of Rozendaal, 1.500 plus.

Het is misschien goed om nog even in te gaan op het doel van de profielschets, ik wil ook nog iets zeggen over de procedure en ik zal verder wat inzoomen op de profielschets zelve. Allereerst het doel van de profielschets. De profielschets is voor de kandidaten een middel om te kijken of zij daar inpassen. Het is dus een selectiemiddel in de richting van de kandidaten zelf: wil ik daar, kan ik daar burgemeester zijn. Dus er moet wel iets in de profielschets staan en niet alleen maar algemeenheden. Overigens heb ik net 47 kandidaten gekregen op Hattem en alle kandidaten schrijven natuurlijk, dat zij perfect passen in het profiel. Men leest natuurlijk wel vaak een beetje naar zichzelf toe. Dat heb ik misschien zelf ook wel gedaan, toen ik solliciteerde op de functie, het ambt van Commissaris van de Koningin. Toch raad ik de mensen aan heel kritisch te kijken naar de profielschets, juist ook om dat dhr Van den Hurk ook zegt, dat hier apart wordt bestuurd.
 
De profielschets is ook een selectiemiddel voor mijzelf. Ik kijk eerst of iemand geschikt is om burgemeester te worden, of men over voldoende competenties beschikt om burgemeester worden. Dit geldt voor alle gemeenten. Daarna kijk ik of iemand past in de gemeente Rozendaal. Maar er kan ook nog een derde set van criteria zijn, waaraan ik toets. Dat is bijvoorbeeld goed personeelsbeleid. De Minister van Binnenlandse Zaken vraagt ook aan ons om meer vrouwen in het ambt te krijgen. Dat betekent, dat iemand sowieso over die basale competenties moet beschikken en moet passen in het profiel. Maar ik moet ook selecteren en dan kan het zo zijn dat de derde set van criteria is, dat je ook aan de vertrouwenscommissie vraagt in het bijzonder een aantal vrouwelijke kandidaten te ontvangen of iets te doen in het kader van het personeelsbeleid. Hierin ben ik transparant in de richting van de vertrouwenscommissie. De profielschets is ook belangrijk voor uw raad, want uiteindelijk gaat er een vertrouwenscommissie aan het werk op basis van de profielschets. Uw raad moet dat later ook beoordelen, als hier kandidaten gepresenteerd worden.
 
Tenslotte vind ik het belangrijk om ook het personeelsbeleid van een burgemeester niet te stoppen na de benoeming. Ik vraag de gemeenteraden jaarlijks een evaluatiegesprek met de burgemeester te voeren. Dat is een tweerichting gesprek, wat ieder gesprek overigens is, hetgeen betekent dat de burgemeester ook iets mag zeggen over het functioneren van de raad en het college, maar u ook over de burgemeester. Ik vind wel, dat het eerlijk is, dat als je iemand selecteert op een bepaald profiel, dat je dan na 1 of 2 jaar niet ineens de spelregels moet veranderen en iemand anders moet gaan beoordelen. Als je om een daadkrachtige burgemeester vraagt en die toont zich ook daadkrachtig, dat je dan na 2 jaren zegt dat het wel een erg daad-krachtige burgemeester is en om die reden er vanaf wilt. Zo kan dat natuurlijk niet. Nu kan na verloop van tijd natuurlijk de opvatting veranderen, maar dat zie je dan ook wel terug in de jaarlijkse gesprekken, waarvan een verslag wordt gemaakt, dat ik dan ook krijg. Dat is in ieder geval de afspraak die ik altijd met de raad maak. Het is een onderdeel van een professioneel personeelsbeleid, waarop ik mij ook wil laten aanspreken. Ook door de Minister, want ik doe dit natuurlijk als Rijksheer.

Iets over de procedure. De bedoeling is de profielschets begin juli 2008, dus volgende week, open te stellen. In de Staatscourant komt een advertentie te staan, zoals u weet ook in bladen als Binnenlands Bestuur en het VNG-blad. U bent gerechtigd zelf een advertentie te zetten, hetgeen ik u echter ontraad, want de echt serieuze kandidaten kijken in deze bladen. Anders krijgen u en ik een heleboel kandidaten die het wel leuk vinden om het eens te proberen, maar dat levert doorgaans niet de meest geschikte kandidaten op. Mocht u dit doen, mocht u geld over hebben en het daarin willen stoppen, dan verzoek ik u zich te houden aan de door de Minister voorgeschreven advertentietekst. Dus eigenlijk voegt het niets toe, maar het mag wel. Ik heb de Minister gevraagd om de vacature een wat langere periode open te stellen, omdat de vakantieperiode erin valt. De sluitingsperiode zal eind augustus 2008 zijn, waarna ik kan beginnen met de ontvangst van de kandidaten. Dat doe ik, nadat ik ook inlichtingen heb ingewonnen over kandidaten.
 
Inlichtingen kan ik inwinnen bij de burgemeester in de gemeente waar men vandaan komt, bij de Commissaris van de Koningin van de provincie waar kandidaten vandaan komen. Ik vraag kandidaten altijd toestemming justitiele informatie te mogen opvragen, omdat ik niet wil dat mensen met een justitieel verleden het ambt van burgemeester gaan bekleden. Het kan ook verjaard zijn, je kunt in je studententijd eens een keer iets gedaan hebben wat niet helemaal juist was. De burgemeester moet toch voorgaan, wanneer het over integriteit gaat. Die moet zijn collegeleden, raadsleden, medewerkers, als eerste daarop aanspreken en moet dus ook van onberispelijk gedrag zijn. Ik zeg dit zo nadrukkelijk, omdat mijn ervaring is dat er steeds meer op een burgemeester afkomt. Dit heeft dus niets specifieks met Rozendaal te maken, maar met deze tijd waarin wij goed moeten zorgen, dat hieraan aandacht wordt besteed. Dat vind ik in ieder geval belangrijk.
 
Als ik die informatie heb, dan beoordeel ik al die brieven, ga mensen uitnodigen voor een gesprek. Sommige mensen ken ik al, omdat zij bij andere gemeenten gesolliciteerd hebben. Soms ken je mensen uit bestuurlijk Gelderland, ik kom in veel gemeenten en heb meer dan 20 jaren in de landelijke politiek gezeten. Ik ken ook uit Den Haag veel mensen, uit heel Nederland. Soms ken je mensen al en als ik mensen beter ken, kan ik ook een beter oordeel geven. Ik zal zoveel mogelijk vertellen van de kandidaten wat ik ervan weet. Dit betekent, dat sommige mensen daar een voordeel van hebben, omdat ik ze goed ken, maar soms is dat ook een nadeel. Als je iemand wat beter kent, ken je de minder goede eigenschappen ook wat beter. Die vertel ik ook: ik zal zo open mogelijk zijn in de richting van de vertrouwenscommissie. Dat is de volgende stap.
 
Alle sollicitanten, alle kandidaten bespreek ik van a tot en met z met de vertrouwenscommissie. Dat betekent, dat ik aangeef of ik de kandidaat heb opgeroepen, wat ik ervan vind, of zijn algemene competenties passen in het profiel. En ook of ik vind, dat we de kandidaat om een aantal redenen wel of niet moeten ontvangen. Die selectie is niet de selectie, want als u bijvoorbeeld zegt iemand al te kennen die ik bijvoorbeeld niet ken en die u hier niet wilt, dan is dat belangrijke informatie. Het kan ook anders zijn: u kunt zeggen dat u iemand op de lijst toch wilt ontvangen, die ik niet heb geselecteerd en wat ik aan u heb uitgelegd. Dan hebben wij het daarover met elkaar. Het is in uw en mijn belang, dat er een kandidaat komt waar wij allebei mee kunnen werken. Tot nu toe is dit gelukt in Gelderland. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat wij in dat gesprek er met elkaar uitkomen. De Wet staat toe, dat als wij er niet uitkomen kandidaten zich kunnen wenden tot de vertrouwenscommissie zelf. Als wij er samen uitgekomen zijn en een selectie van 5 tot 6 mensen zijn overeengekomen, kunnen de mensen zich de moeite besparen zich toch nog te wenden tot de vertrouwenscommissie. De Wet staat dit toe, maar blijkbaar zijn wij het er samen over eens, dat zo iemand niet tot de selectie van 5 tot 6 kandidaten behoort.
 
Mocht u zo iemand toch ontvangen, dan zal ik hem of haar ook ontvangen. Ik moet namelijk aan het eind van de rit een advies geven aan de Minister. Dat betekent, dat er een kandidaat kan zijn waar ik om moverende redenen niet mee in zee wil. Het kan lastig zijn in een vertrouwens-commissie dat stukje net te vertellen. Ik zie u al knikken, u begrijpt al wat ik bedoel. Dan gaat de vertrouwenscommissie aan het werk met 5 tot 6 kandidaten. Dat is tot nu toe het gangbare aantal waaruit u een keuze kunt maken. Dit is dus niet de selectie die ik heb gemaakt, maar de selectie die wij hebben gemaakt. Ik verwacht van de vertrouwenscommissie, dat deze al die kandidaten bespreekt en per kandidaat een oordeel geeft over de mate van geschiktheid, zoals zij dat ziet. Dan komt u met een aanbeveling van 1 en 2 eerst bij mij en dan gaat u naar de raad. Meestal is dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie en de griffier. In dit geval zal dit waarschijnlijk de gemeentesecretaris zijn, omdat zij de secretaris van de vertrouwenscommissie wordt. Het is belangrijk, dat alle kandidaten eerlijk besproken en behandeld worden en dat ik inzicht krijg hoe het proces heeft plaatsgevonden.

Ik heb gezien, dat u mogelijkerwijs gebruik maakt van een assessment. Ik raad u aan dat selectief toe te passen. Als u denkt, dat een kandidaat misschien een goede verbinder is, maar daarover twijfelt en nog wat informatie wilt hebben. U kunt bij een andere kandidaat twijfel hebben over een andere eigenschap. Een assessment kan dan gericht worden ingezet, omdat u dan zelf het oordeel kunt geven. Op het moment, dat u een algemeen assessment laat doen voor een kandidaat, geeft u het stuur uit handen. Dan zegt u tegen het bureau: "doet u het maar". Dan is het lastig, als het bureau zegt deze kandidaat moet het worden en u het toch niet doet. Ik krijg ook inzage in de resultaten van de assessments en hoe deze gewogen hebben.
 
Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie eventueel met een aanbeveling van mij terug naar de raad en de raad stelt de uiteindelijke kandidaat vast. Alleen de nummer 1 op de voordracht wordt openbaar gemaakt, de nummer 2 en de andere sollicitanten niet. Ik zeg met nadruk, dat de vertrouwelijkheid wat mij betreft vandaag ingaat. Het is doorgaans niet de bedoeling, dat de namen van sollicitanten circuleren. Als dit gebeurt, is het meestal de bedoeling iemand te beschadigen en dat wil ik voorkomen. Als u de beste kandidaat wilt krijgen voor Rozendaal, dan moet volstrekte geheimhouding in acht worden genomen. Ik zal ook niet schromen de Minister te adviseren de betrokkenheid van de vertrouwenscommissie te beeindigen, als namen in de krant komen. De huidige Minister zit hier evenals de vorige gelukkig strak in, waardoor ik mij zeer gesteund voel even los ervan of de Rijksrecherche erop wordt gezet. In ieder geval doe ik het dan zonder de vertrouwenscommissie. Daarin voorziet de Wet ook. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd in Gelderland, althans zolang ik hier Commissaris ben. Ik zeg doorgaans, dat het toch niet de gemeente Rozendaal zal zijn waar dat als eerste gaat gebeuren. Dat zou toch met zijn allen moeten worden voorkomen. Het is ook voor u de garantie om de beste kandidaat te krijgen, dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun naam vertrouwelijk blijft. Waarom zeg ik vanaf nu? U geeft als raad het vertrouwen aan de vertrouwenscommissie die namens u het werk doet. Ga dan ook niet speculeren, ook niet buiten dit huis van wie het mogelijkerwijs zou kunnen worden.

Als de kandidaat is voorgedragen, wordt de aanbeveling doorgestuurd naar de Minister. Ik maak een verslag van de procedure en kijk ook of die zorgvuldig is geweest. Als dit zo is, en hoe breder de steun voor de kandidaat hoe meer kans dat die kandidaat het wordt. Doorgaans wordt iemand die nummer 1 gezet wordt, dat natuurlijk ook. Er is altijd ruimte voor de Minister. Ik raad u aan niet te gaan stemmen in de vertrouwenscommissie, dat heeft helemaal geen zin. U hebt een heel kleine vertrouwenscommissie met 3 fractievoorzitters, maar wel met 2 adviseurs en dat is uit-zonderlijk. De kleinste gemeente van Gelderland heeft de meeste adviseurs, blijkbaar is dit nodig. Ik heb nog even nagekeken of dit wel kon volgens de Wet, maar het kan. De wethouders past natuurlijk enige bescheidenheid als adviseur. Hetzelfde geldt voor de secretaris van de commissie. Het is overigens ook ongebruikelijk - daarover heb-ben wij nog schriftelijk contact gehad - dat de gemeentesecretaris de secretaris is van de vertrouwenscommissie. Doorgaans is de griffier degene die de vertrouwenscommissie begeleidt, maar gelet op de beperkte capaciteit wil ik de keuze die hier is gemaakt in dit bijzondere geval wel respecteren. Normaal heeft de griffier wat meer armslag en tijd ter beschikking om zijn functie uit te oefenen.

Nu nog iets over de profielschets zelf en de opmerkingen die door de raadsleden zijn gemaakt. Het verslag van deze raadsvergadering behoort wat mij betreft integraal tot de profielschets. Alles wat hier gezegd wordt in de raadsvergadering, maakt onderdeel uit van de profielschets, zodat mensen dit hierbij kunnen betrekken en kunnen duiden wat er staat. Uit de kwaliteitsmeting die u hebt gedaan blijkt de kwetsbaarheid van de gemeente Rozendaal. Dat komt zelfs een paar keren voor in de profielschets. U noemt het zelf: een personele bezetting van 14 mensen ofwel 11,95 fte's. Dit is kwetsbaar, meerdere functies zijn gelegd bij 1 persoon. Bij een andere gemeente als het 1 op 1 loopt merk ik de kwetsbaarheid al als een personeelslid wegvalt. Dan valt een beleidsterrein weg en hier kunnen meerdere beleidsterreinen wegvallen. Ik ga er eigenlijk wel van uit, dat ook de nieuwe burgemeester iets moet weten van de ambtelijke en de bestuurlijke kant en in ieder geval zelf ooit als kleine zelfstandige heeft gefunctioneerd. Die zijn eigen toespraken heeft geschreven, regelingen goed kan lezen, niet helemaal moet leunen op ambtelijke adviezen. Daarvoor is de ambtelijke capaciteit heel erg beperkt. Daarom heb ik destijds een ervaren burgemeester aangezocht als waarnemend burgemeester, die ook in een kleine gemeente ervaring heeft opgedaan en van de hoed en de rand weet. Dan ligt het misschien ook wat meer voor de hand om eerder te kijken naar een wat oudere burgemeester met ervaring dan naar een jongere. Dat zeg ik maar even eerlijk, ook in de richting van dhr Korstanje.
 
Het lijkt aardig om te kunnen beginnen in een gemeente van 1.510 inwoners, maar de carriere mag voor zo iemand hier dan ook niet doodlopen in de zin van dan de volgende stap te kunnen zetten. Ik verklap u geen geheim, dat dan de volgende stap vaak een behoorlijk forse moet zijn. De ervaring leert, dat gemeenten dan zeggen "ja, maar dat is dan wel een heel forse stap voor die burgemeester om die te zetten". Dat betekent, dat iemand dan een beetje opgesloten wordt hier. Ik zou het jonge mensen niet aanraden te solliciteren en zou meer voelen voor iemand met wat ambtelijke en politiek-bestuurlijke ervaring die van de hoed en de rand weet, maar wel met ambitie. Dit staat een beetje haaks op de profielschets, zoals u die heeft geformuleerd. Want u zegt, dat iemand geen persoonlijke ambitie moet hebben. Dat is nu voor het eerst, dat ik dit gelezen heb in een profielschets. U schrijft letterlijk bij "Overige aandachtspunten": "Grote persoonlijke ambities kunnen in Rozendaal niet worden verwezenlijkt". Dat vind ik niet zo'n wervende tekst, als ik dat eerlijk mag zeggen.
 
Ik denk aan iemand die een zekere ervaring heeft, maar wel degelijk ondanks leeftijd nog een ambitie heeft. Dhr Korstanje zegt, dat Opstelten en Cohen niet in hun nadagen hier zullen komen. Nee, dat is misschien nog even een ander kaliber, maar het is ook prachtig als je goede ervaring hebt opgedaan, je wilt nog functioneren en wat doen, om in zo'n gemeente op basis van je ervaring nog een goede bestuurder te zijn en een aantal dingen te realiseren. Iemand die dat doet, hoeft dat eigenlijk niet meer, maar doet het uitsluitend omdat die gemotiveerd is om er nog iets van te maken. Dat sluit ik helemaal niet uit.
 
Nu zijn Opstelten en Cohen wel heel groot, maar ik zal ze niet verbieden. Opstelten is in januari 2009 vrij, het enige nadeel is dat hij ook nog een functie als partijvoorzitter van de VVD heeft en ik weet niet of dat passend is in Rozendaal. Voor de notulen stel ik dan maar, dat er instemmend gemormel is. Eigenlijk wil ik een ambitieuze burgemeester voor Rozendaal, iemand die iets wil. Ik wil niet iemand hebben die op de winkel komt passen. Dan ga je, omdat de wethouders hier veel wegvangen, intergemeentelijk iets doen in de veiligheidsregio, in de politieregio, in de stadsregio. De huidige en de vorige burgemeester doen en deden dat ook. Dit gaat niet alleen over de belangen van Rozendaal, maar ook over de regionale belangen. Juist iemand die geen bedreiging is voor een aantal andere gemeenten kan dan een interessante rol vervullen. Die bestuurlijke kwaliteit zou ik wel willen hier. In relatie tot het salaris, dat geboden wordt wijs ik erop, dat wij de gemeente zoals u weet wederom hebben opgewaardeerd tot klasse II. Dat hebben we toen nog kunnen regelen. Dit betekent voor de kandidaten, dat honorering plaatsvindt volgens 2.000 tot 4.000 inwoners. Dat is natuurlijk ook voor een ervaren bestuurder niet iets, dat erg motiveert juist dan daarvoor te kiezen. Een zekere onafhankelijkheid is daarom misschien ook wel wenselijk. Dat vind je wat meer bij wat oudere mensen dan heel jonge. U noemt ook, dat de communicatielijnen binnen de organisatie en met het bestuur kort zijn. Dan komt ook de kwetsbaarheid weer naar voren.
 
De omvang van de organisatie is soms een voordeel. U zegt, dat 1 op de 100 inwoners gemeentebestuurder is. Als wij dat in de provincie Gelderland zouden hebben, zouden wij 20.000 Statenleden hebben, in de gemeente Arnhem zouden 1.400 gemeenteraadsleden zijn. Het zit er wel dicht bovenop en dat maakt ook kwetsbaar. Ik wil niemand beschuldigen, maar houd die kwetsbaarheid goed voor ogen. Zeker als dhr Van den Hurk spreekt over een aparte manier van besturen. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? U zegt ook, dat de burgemeester zich daarin voegt. Zo kan dat natuurlijk niet zijn: een burgemeester hoeft zich niet te voegen. Een benoemde burgemeester is toch wat anders dan een gekozen wethouder. Een burgemeester heeft een eigenstandige positie in het college en de raad en moet die eigen rol ook spelen. Ik zal de burgemeester daarop ook aanspreken, op die eigen rol. Overigens niet alleen in Rozendaal, maar in alle gemeenten in Gelderland.

In het profiel van de gemeente staat onder "Bestuurskrachtmeting": "Gezien de kleinschaligheid van het bestuur is het pettenprobleem en belangenvermenging een aandachtspunt". Dat kan het ook in deze procedure zijn en ik hoop, dat wij daarin heel transparant zijn, zodat dit niet gaat gebeuren. Dat zou ik zeer proberen. Ik respecteer het eigen karakter van deze gemeente, zoals ik het eigen karakter van iedere gemeente in Gelderland respecteer. Iedere gemeente in Gelderland is uniek. Als u al die verslagen van de gemeenten naleest, zegt iedereen over de eigen gemeente dat deze heel uniek is en dat is ook zo. Maar het pettenprobleem en belangenvermenging moeten worden voorkomen ook in deze procedure.

De afhankelijkheid van de samenwerkingsrelatie met de gemeente Rheden betekent, dat de burgemeester een goede relatie zal moeten onderhouden met de gemeente Rheden. Veel van de zaken worden daar uitgevoerd. Daarop moet je investeren, daar moet een zekere chemie zijn. Ik heb erover zitten nadenken of ik daarvoor nog iets bijzonders moet regelen. Ik heb mijzelf voorgenomen er zelf op te letten of iemand in die relatie daaraan kan bouwen en dit goed kan onderhouden, maar ik hoop dat u en de leden van de vertrouwenscommissie daarover zelf ook eens nadenken om dit mee te wegen. Het is wel van belang, dat dit goed blijft lopen. De wethouders weten dat misschien nog het allerbeste. Als dit niet goed gaat, sla je natuurlijk wel de basis onder de samenwerking en het voortbestaan van de zelfstandigheid weg. Laat ik daarover duidelijk zijn: u hebt alleen een positieve bestuurskrachtmeting gekregen vanwege die goede samenwerking.
 
Dat zou misschien een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten: je kunt alleen zelfstandig blijven, als essentiele taken goed uitgevoerd worden en wellicht door een ander worden uit-gevoerd. Daarover is een goede afspraak gemaakt en daarvan zouden andere gemeenten misschien nog kunnen leren hoe zaken samen te doen of uit te besteden.
Wat bedoelt u onder "Overige aandachtspunten" nu eigenlijk met het 2e punt, de functie is geschikt voor een functionaris die bewust kiest voor een beheersfunctie. Wat verwacht u nu eigenlijk precies?  Een soort super gemeentesecretaris of verwacht u toch iets anders? Bij het 4e punt wordt de bereidheid verwacht voor de volle periode van zes jaar het ambt te bekleden. Ik heb daar bijgeschreven: "in Rozendaal, neem ik aan". Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat iemand nog elders het ambt wil bekleden. Onder het 1e punt lees ik: "Dat dient op pragmatische wijze te gebeuren met het oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van een kleine organisatie". Wat zijn de onmogelijkheden van een kleine organisatie?
Ik ben bereid op eventuele vragen over de procedure antwoord te geven.
 
Dhr Van der Torren: Het voor de volle periode van zes jaar bekleden van het ambt in Rozendaal lijkt mij logisch. Ik denk niet, dat dit toegevoegd hoeft te worden: een goede kandidaat begrijpt dat. Ik denk, dat iedereen wel begrijpt wat bedoeld wordt met de onmogelijkheden van een kleine organisatie. Je kan ook zeggen, dat hier niets onmogelijk is, omdat met heel weinig mensen alles kan worden gedaan. Anderzijds denk ik, dat een kandidaat wel degelijk begrijpt, dat als een sleutelfunctionaris om wat voor reden dan ook tijdelijk uitvalt, je daar een probleem hebt. Dan kan je niet morgenmiddag een ander erin schuiven die alles kan. Je moet dan iemand inhuren en dat doen wij ook. Door de grootte van de organisatie zijn er gewoon beperkingen, maar ook voordelen en grote mogelijkheden, zoals slagvaardigheid en snelheid. In het profiel van Rozendaal staat ook heel duidelijk omschreven hoeveel fte's wij hier hebben. Als zij enige ervaring hebben, dan begrijpen zij dat wel. U spreekt over een oudere kandidaat met ervaring die graag 6 jaren burgemeester van Rozendaal wil worden. Ik denk, dat je dan niet heel grote persoonlijke ambities moet hebben, want anders had je die al vervuld. Of het zou inderdaad meneer Opstelten moeten zijn die hier komt. Dan nog zijn dat geen grote persoonlijke ambities. Ik denk, dat die beperking er wel in mag: het hoeft niet allemaal rozengeur en maneschijn te zijn. Daarnaast geven wij duidelijk aan wat wij wel allemaal verwachten van de burgemeester.
 
Dhr Van den Hurk: De zinsnede over de persoonlijke ambities staat er misschien inderdaad een beetje gek. Wat Rosendael '74 betreft moeten die ambities er wel zijn, maar deze moeten zich met name extern richten. Wij hechten er sterk aan, dat Rozendaal kwalitatief een woordje meespreekt in de regio en een bijdrage levert aan het besturen van de regio. Het meest aardige, dat ik in de bestuurskrachtmeting las, was dat Rozendaal dit ook doet. Ik denk ook, dat dit voor een belangrijk deel ons bestaansrecht is. Wij worden in alle omliggende gemeenten als serieuze partner ervaren en dat is wellicht het grootste belang. Op dat terrein zal er zeker ambitie moeten zijn bij de nieuwe burgemeester. Intern ligt dat wellicht anders, dat hobbelt wel. Wij hebben kwalitatief uitstekende wethouders, secretaris en ambtenaren, maar wij hechten sterk aan het externe element. Wij hanteren in deze gemeente toch een wat eigen definitie van dualisme. Wij zitten hier wat korter op elkaar dan in een heleboel andere plaatsen en dat functioneert ook erg goed. Petproblemen kennen wij en daarvan zijn wij ons allemaal collectief en persoonlijk van bewust. Hierover wordt met enige regelmaat met elkaar gesproken en wij spreken elkaar hier ook op aan. Strikt dualisme zoals in Amsterdam functioneert ook niet met zoveel succes met de deelgemeenteraden. Ik heb het NRC eens uitgelegd, dat eigenlijk de meest aardige vorm van plaatselijke democratie zich in Rozendaal afspeelt. Als ik naar huis loop, heb ik 3 inwoners met een vraag of opmerking. Dat maakt het voor ons ook leuk om dit werk te doen. Dat heb ik bedoeld met een eigen manier van besturen.
 
Dhr Korstanje: Met de onmogelijkheden van het kleine apparaat wordt o.a. bedoeld, dat toespraken worden geschreven door de burgemeester zelf en niet door de ambtenaren. In feite is dit een verwijzing, dat je als burgemeester van zo'n kleine gemeente min of meer meewerkend voorman moet zijn en moet inspringen op die terreinen waar ineens lacunes ontstaan. Ik ben het grotendeels met dhr Van den Hurk eens, dat ambitie moet zijn zeer goede relaties met de buurgemeenten c.q. buurbestuurders, KAN en provincie te hebben. Als burgemeester moet je goede relaties met al deze mensen hebben om serieus genomen te worden. Wij hebben als fractievoorzitters afgesproken, dat wij alleen gebruik zullen maken van een assessment, als wij er niet uitkomen om een keuze te maken tussen twee kandidaten. Dan eventueel misschien en waarschijnlijk niet.
 
De Commissaris van de Koningin: En op een aspect, niet in zijn algemeenheid.
Dhr Korstanje: Inderdaad op een stuk wat voor ons onduidelijk zou zijn. Wij verwachten het niet, maar hebben het niet uitgesloten. Stel je voor dat je het nodig hebt: als het er niet in staat, mag je het niet gebruiken en als het er wel in staat wel.
Dhr Koning: Begin juli 2008 begint de procedure. Hoe heeft u de rest van de planning ongeveer voor ogen?
 
De Commissaris van de Koningin: Ik heb toch maar eventjes die vraag over de onmogelijkheden gesteld om nog maar weer eens ook uit uw eigen mond te horen wat de kwetsbaarheden zijn. Daarvoor staat overigens die zelfwerkzaamheid al genoemd in een ander punt. U bent zichzelf heel erg bewust van de kwetsbaarheid van deze gemeente. Ik stel vast, dat de raad zich bewust is van de kwetsbaarheid van deze gemeente. Over de ambities hebben wij het gehad, hoofdzakelijk extern gerichte ambities. Ik heb een mooi interview met de waarnemend burgemeester gezien, waarin deze zegt dat het hier eigenlijk nog monistisch is. Ik neem aan, dat het klopt wat in de krant staat. Rozendaal heeft een eigen manier van besturen en een buitengewoon gekwalificeerde raad, wethouders en burgemeester.
 
De burgemeester moet ook wat te doen hebben en een eigen rol kunnen spelen. Ik sta ervoor, dat dit gebeurt. De vergelijking met de Amsterdamse deelraad gaat natuurlijk niet helemaal op, zelfs in die deelraad lopen ze nog niet 1 op 100. Ik deel de opvatting, dat de deelraden ondingen zijn: enorme bestuurlijke drukte, dat zul je anders op moeten lossen. Over het punt assessment zijn wij het eens. Ik heb een voorlopige planning gemaakt. Als volgende week openstelling plaatsvindt in de Staatscourant sluit de sollicitatieprocedure  eind van de maand. Ik zal de Minister voorstellen dit 29 augustus 2008 te doen, maar ik ben afhankelijk hoe hierop wordt besloten. Ik schat in, dat wij alles bij elkaar 4 tot 5 maanden nodig is om de hele procedure samen te doorlopen. Momenteel zijn Doesburg, Hattem en Rijnwaarden vacant.
 
Wij zijn buitengewoon verheugd, dat wij 32 kandidaten in Doesburg hadden en 47 in Hattem, en zijn verwachtingsvol naar Rijnwaarden. Ik vind wel, dat ik om goed commentaar te kunnen geven op de kandidaten ik deze moet ontvangen en dat kost mij veel tijd en zet een beetje druk op de agenda. Ik doe mijn best het allemaal zo snel mogelijk te doen. U spreekt zich niet uit voor een man of een vrouw, hetgeen ik zeer goed vind. Het gaat meer om de inhoud. Een burgemeester mag door tot 70 jaar: een nieuwe burgemeester van 60 jaar kan nog 10 jaren burgemeester zijn in een gemeente. In dat opzicht past een kandidaat van die leeftijd in de verwachting, dat het ambt voor de volle periode van zes jaar wordt bekleed. In de stukken heb ik gelezen, dat u nog beschikt over een ambtswoning en dat de gedachten ernaar uitgaan een nieuwe ambtswoning te bouwen. Ik denk, dat het voor deze gemeente van belang is een ambtswoning te houden dan wel dat met enige souplesse met verhuizing naar de ambtswoning wordt omgegaan. Hiervoor moet altijd om toestemming gevraagd worden aan de Minister, maar u zegt zelf al, dat de ambtswoning niet representatief genoeg meer is voor een burgemeester.
 
Een kandidaat uit de buurt zou ontheffing kunnen krijgen van de Minister in de nabijheid van de gemeente te kunnen komen. Hierover wil ik het gesprek met u aangaan. Een aantal kandidaten kan afgeschrikt worden, omdat zij niet in de huidige ambtswoning willen gaan wonen. Voordat de nieuwe ambtswoning is gerealiseerd, zijn wij al weer een aantal jaren verder. Hiervoor wil ik graag met de vertrouwenscommissie wat ruimte maken onder een aantal uitdrukkelijke afspraken. Ik kan dit zeggen, omdat mijn vader zelf in 1975 burgemeester werd van Angerlo. Destijds stond de ambtswoning buiten de gemeente. Door een correctie was de ambtswoning buiten de gemeentegrens komen te vallen en is 15 jaren dispensatie gegeven om net buiten de gemeente te wonen.

Wij maken de vijver zo groot mogelijk om verder geen onnodige drempels op te werpen voor goede kandidaten. Ik wens ons allen veel succes met het zoeken van een goede kandidaat. Ik wens de vertrouwenscommissie succes met haar werkzaamheden. Wat mij betreft is vanaf heden de geheimhoudingsplicht van kracht.
Dhr Van den Hurk: Wij hechten er toch wel aan, dat de burgemeester in Rozendaal woont. Het is onze burgemeester, het is het vlaggenschip van ons dorpje. Er moeten wel heel moverende redenen zijn om dit anders te doen.
 
De Commissaris van de Koningin: U geeft zelf aan, dat de ambtswoning niet meer geheel voldoet aan de eisen van deze tijd. Ik ken de ambtswoning niet. Op het terrein De Del waar de nieuwe ambtswoning zou moeten komen, moet nog behoorlijk wat gebeuren. Ik kondig dit nu aan, omdat ik vind dat dit een punt ter bespreking mag zijn in de vertrouwenscommissie. Ik vraag in alle procedures alle kandidaten altijd of men bereid is in de desbetreffende gemeente te gaan wonen. In die fase zegt men altijd ja, maar ik weet ook hoe moeilijk het ligt voor sommige kandidaten om dit daadwerkelijk te realiseren. Dit ligt in deze gemeente in het bijzonder extra moeilijk. Ik wil niet het risico lopen, dat goede kandidaten om die reden zouden afhaken. Het is wijs, dat Rozendaal nog steeds een ambtswoning heeft. Als u die niet meer zou hebben, zou het buitengewoon hachelijk zijn uberhaupt zelfstandig te blijven.
 
Dhr Korstanje: Wij hechten er als PAK aan, dat de burgemeester in Rozendaal woont, maar vinden een goede kandidaat belangrijker.
Dhr Logemann: U zei, dat kandidaten ook de mogelijkheid hebben zichzelf aan te melden bij de vertrouwenscommissie. Zijn wij als vertrouwenscommissie verplicht een gesprek met deze kandidaten aan te gaan?
 
De Commissaris van de Koningin: U bent niet verplicht iemand die zichzelf meldt te ontvangen. Het is een recht van de kandidaat om zichzelf te melden bij de vertrouwenscommissie. In mijn periode als Commissaris van de Koningin is het pas in 1 gemeente gebeurd, dat een kandidaat zich buiten de normale procedure gemeld heeft. Daarvan heb ik toen gezegd die kandidaat zelf te willen zien. Nog voordat dit gesprek plaatsvond, kreeg ik van de vertrouwenscommissie het oordeel, dat de kandidaat volstrekt ongeschikt was, waarop ik ervan af heb gezien de kandidaat te ontvangen. Wij moeten allebei goed met de nieuwe burgemeester kunnen werken. Het is dan ook belangrijk met elkaar tot overeenstemming te komen over wie de 5 of 6 geschikte of meest geschikte kandidaten zijn. Vanaf dat moment maakt het mij dan niet meer uit welke kandidaat eruit komt, omdat alle mensen dan wat mij betreft geschikt zijn. Ik dwing mijzelf wel, en dan laat ik het achterste van mijn tong zien, tot de keuze van 5 a 6 kandidaten te komen. Ik vind het goed, dat u mijn worsteling ziet de verschillende competenties tegen elkaar af te wegen. Als u zegt, dat ik een andere afweging maak in de competenties, dan kan daarover met elkaar gesproken worden. Dan krijg je veel meer gedragen kandidaten. Als mensen zich van buiten melden, wil ik toch weten wat voor vlees ik in de kuip heb.
Dhr Van den Hurk: Moet de tekst onder "Overige aandachtspunten" punt 2 over het niet kunnen verwezenlijken van grote persoonlijke ambities in Rozendaal nog worden aangepast op grond van het besprokene.
 
De voorzitter: Het verslag van deze raadsvergadering geeft de interpretatie goed weer en aanpassing is dus niet noodzakelijk.
De raad stelt de profielschets met inachtneming van het besprokene conform vast.

3. a. Instellen van de vertrouwenscommissie
De raad gaat akkoord met het voorstel.
 
b. Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie
De Commissaris van de Koningin: Ik geef meer ruimte aan de vertrouwenscommissie dan men aanvankelijk dacht, dat ik zou geven. Daarop hoeft de Verordening echter niet aangepast te worden.
De raad gaat akkoord met het voorstel.
 
4. Sluiting
De voorzitter: Ik dank de Commissaris van de Koningin nogmaals bijzonder hartelijk voor zijn komst, inbreng en moeite om zich op deze plezierige wijze van zijn taak te kwijten om voor deze schone gemeente het beste te vinden.
De Commissaris van de Koningin: Het voelt ook een beetje als een thuiswedstrijd, want over 5 minuten ben ik weer thuis. Ik wens u allen veel succes.
De voorzitter: Dan mag ik de raad een plezierige vakantie toewensen en sluit ik de vergadering.