Notulen Raad d.d. 16 september 2008

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rozendaal d.d. 16 september 2008
 
Aanwezig:  
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr M.G.H. Tuit, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders: 
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving
 
Griffier (plv.): 
dhr J. van Rooij
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Eventuele spreekbeurten en stemmingen beginnen bij de heer Vosters.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 
Ingekomen stukken
Conform advies besloten.
 
3. Verslag van de vergadering van 24 juni 2008
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
4. Actielijst
Dhr Koning vraagt of er al een datum bekend is voor de voorlichting over de wet Ruimtelijke Ordening.
Wethouder Hoving antwoordt dat het college bezig is een geschikte inleider te vinden. Zodra deze gevonden is, wordt in overleg met deze persoon een datum vastgesteld. Vervolgens wordt de raad ervan in kennis gesteld.

De heer Van der Torren vraagt of de heer Logemann ermee akkoord gaat dat zijn vraag over de nieuwe rotonde Ringallee is afgedaan. De heer Logemann antwoordt dat dit het geval is.
 
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.744,- voor het aanpassen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het gemeentehuis
 De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
6. Voorstel tot het nemen van besluiten betreffende bestaande straatnamen in verband met de wet BAG
De heer Korstanje wijst erop dat Rosendaalselaan met een 's' wordt geschreven.
De voorzitter antwoordt dat deze schrijfwijze al lange tijd op het straatnaambordje wordt gebruikt.
 
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot vaststellen van een procedureverordening voor advisering tegemoet-koming in planschade
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
8. Voorstel inzake nieuw beleid re-integratie en handhaving
 De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
9. Comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
10. Rondvraag
De heer Van der Hurk constateert dat het groenonderhoud in de gemeente aan het teruglopen is. De raad heeft hierop behoorlijk bezuinigd tijdens de vorige begrotingsbehandelingen. Hij stelt voor om het huidige onderhoudsniveau te heroverwegen; veel mensen spreken de fractie erop aan.
Wethouder Adema antwoordt dat ook het college klachten heeft ontvangen die vervolgens zo goed mogelijk zijn opgelost. De oorzaak ligt niet alleen bij het groeizame weer dit jaar, maar ook bij de structurele bezuiniging die een aantal jaren geleden is doorgevoerd. Hij heeft in het college besproken om de raad bij de begrotingsbehandeling een voorstel te doen, waarin  staat aangegeven welke extra werkzaamheden tegen welke extra kosten verricht zullen worden.
 
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.