Notulen Raad d.d. 18 maart 2008

 
Aanwezig:  
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit en dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr R.van Rijckevorsel

Portefeuillehouders: 
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving

Griffier: 
dhr K.M. Schaap

Inspreker: 
dhr G. Seijmonsbergen (t.b.v. agendapunt 8)
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, dhr M.J.M. Geurts
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 en heet de aanwezigen van harte welkom. Spreekrecht en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Logemann.
 
INSPREKER
Dhr Seijmonsbergen spreekt zijn frustratie uit over hoe bagatelliserend omgegaan wordt met de gerezen bezwaren. Het is redelijk shockerend, dat teksten worden gebezigd als zou men met 50 m afstand van de snelweg al binnen de norm zitten en over een aantal jaren zelfs met 10 m. Hij hoopt, dat het tot de raad doordringt dat de norm waarover steeds gesproken wordt een politieke consensus is en geen wetenschappelijk-medisch vastgestelde norm, maar heeft de indruk dat de wil hiertoe niet aanwezig is. Wel medisch vastgesteld is, dat alles binnen de 400 m van de snelweg zoals de A12 schadelijk is voor de gezondheid, zeker voor een kwetsbare groep als kinderen. Hij hoopt, dat de gemeente Rozendaal het serviceniveau, dat zij altijd heeft geboden aan haar inwoners, ook naar de toekomst toe blijft aanbieden. Bij het bouwen van een school nabij de snelweg moet er ernstig rekening mee gehouden worden, dat dit wel degelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Denk er goed over na, voordat een beslissing wordt genomen!

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 
Ingekomen stukken
Dhr Logemann leest in het overzicht structurele welzijnssubsidies 2007 gemeente Rozendaal, dat een aanvraag van Kunsthuis 13 wordt afgewezen met als reden dat er geen direct Rozendaals belang is. Hij bepleit in de toekomst wat ruimhartiger met zo'n subsidieaanvraag om te springen. Hij weet niet hoe groot de subsidieaanvraag was, maar uit dit overzicht blijkt dat er aan het eind van het jaar 466,- euro overbleef. Een subsidietoekenning was dus mogelijk geweest. Het argument, dat er geen direct Rozendaals belang is, is niet terecht. Bij aanvragen van andere Rhedense instellingen - zoals van de bibliotheek - wordt dit argument ook niet gebruikt. Een aanvraag van de Rhedense schaapskudde is blijkens het overzicht ook gehonoreerd. De subsidie aan de schaapskudde stelt hij hier niet ter discussie. Het geeft aan, dat de gemeente Rozendaal bereid is om terecht over de gemeentegrenzen heen te kijken. Bovendien is het aandeel Rozendalers, dat gebruik maakt van Kunsthuis 13 ten opzichte van het totale aantal inwoners waarschijnlijk vele malen groter dan dat in Rheden. Kortom, in voorkomende gevallen graag een wat ruimhartiger beleid in deze.
 
Wethouder Adema reageert, dat de subsidie aan Kunsthuis 13 al een aantal malen ter discussie is geweest. Vanuit het in het verleden geformuleerde beleid is de subsidie ook dit keer niet toegewezen. Mogelijk is bij een bepaalde categorie subsidie sprake van een gering overschot, maar de totale druk op de subsidies is van dien aard, dat elk jaar meer geld nodig is en dat de subsidies aan de eigen instellingen verlaagd moesten worden om een beetje redelijk binnen de normen te blijven. Hij kan niet zonder meer de toezegging doen hiermee in de toekomstig ruimhartig om te gaan. Rozendaal doet relatief veel aan externe subsidies buiten haar gemeente. Omgekeerd wordt hiervan betrekkelijk weinig gemerkt. Als de raad ruimhartiger wil omgaan met dergelijke externe subsidies, zal zij oud beleid moeten inruilen tegen nieuw beleid, maar hij adviseert dit niet te doen. De raad heeft de nota subsidiebeleid goedgekeurd, waarbij een evaluatie is ingebouwd voor 2008. Hij wil de discussie over het voorstel van dhr Logemann naar de bespreking van die evaluatie, waaraan momenteel gewerkt wordt, doorschuiven.

3. Verslag van de vergadering van 29 januari 2008
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Actielijst
Dhr Koning wijst erop, dat deze raadsvergadering melding zou worden gedaan over de parkeer-  voorzieningen voor bezoekers van de Kliniek aan de Rosendaalselaan.
Wethouder Adema geeft aan, dat de parkeervoorziening voor de Kliniek aan de Rosendaalselaan kort geleden is gerealiseerd. Vanaf dat moment is tweemaal dagelijks gedurende de eerste 3 weken het parkeren op de Rosendaalselaan gecontroleerd. Hij stelt voor het actiepunt van de lijst te halen.
 
Dhr Korstanje is akkoord met het schrappen van dit punt van de actielijst mits de controles op normale tijden hebben plaatsgevonden.
Dhr Logemann leest bij "Stand van zaken van het onderzoek naar het verbruik openbare verlichting", dat contact is opgenomen met Nuon en het resultaat zal worden gemeld aan de raad, zodat hij nu een reactie had verwacht. Wethouder Adema deelt mede, dat Nuon geruime tijd doet over dit soort onderzoeken. Regelmatig wordt bij Nuon geinformeerd naar de stand van zaken, maar er is nog steeds geen vooruitgang.
De actielijst wordt conform vastgesteld.
 
5. Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2010 - 2012
Dhr Van den Hurk is akkoord met de uitgangspunten met de aantekeningen die in de commissie zijn gemaakt.
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

6. Voorstel tot goedkeuren van de begroting 2008 van de Scholengroep Veluwezoom
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

7. Voorstel tot het aanwijzen van de heer J.P. Gebben namens de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal als lid van het Algemeen Bestuur van het Gelders Archief
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

8. Voorstel tot aanwijzen van de locatie De Del voor de nieuwbouw van de Dorpsschool en het realiseren van woningbouw op deze locatie
Dhr Koning vindt het van belang te kijken naar het type besluit, dat nu voorligt. Toen de 3 locaties aan de orde waren, heeft de raad gewetensvol een keuze gemaakt waaraan een ontbindende voorwaarde is verbonden. Bij alle locaties is gekeken naar de milieuaspecten en zijn diverse aspecten vergeleken. Daarenboven is nog eens gevraagd een onderzoek uit te laten voeren of alle milieuaspecten binnen de normen blijven. Er is een gedegen onderzoek van een betrouwbaar bureau ontvangen, hetgeen voor zijn fractie voldoende is het voorstel, zij het met een paar kanttekeningen, positief te beoordelen. De fijnstof problematiek speelt overal in het land, ook op de huidige locatie van de Dorpsschool op 50 m van een drukke provinciale weg en op de locatie het Rhedens. Hij is dan ook van mening, dat heel gewetensvol een goed besluit kan worden genomen. Het voorstel van Rosendael'74 alle technische maatregelen te nemen om de negatieve milieuaspecten ten aanzien van geluid en fijnstof tegen te gaan, onderschrijft hij.
 
Aangezien het gaat om een dynamisch geheel, stelt hij voor over een aantal jaren de situatie nog eens te beoordelen als de school open gaat. Locatie De Del is de beste van de mogelijke keuzes.
Dhr Van den Hurk is uiteraard ook begaan met de gezondheid van zeker de jongere inwoners en heeft daarover zorgen. In de commissie heeft R'74 een viertal verzoeken gericht aan wethouder Hoving: zo groot mogelijke afstand, maatregelen nemen voor zoveel mogelijk geluidsreductie om binnen 48 dB te blijven, nieuwe mogelijkheden blijven onderzoeken en de verkeersveilige situatie. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, kan hij akkoord gaan met de keuze voor De Del.
Dhr Korstanje was zeer verheugd over de keuze voor DHV als gerenommeerd bureau. Het rapport van DHV toont duidelijk aan, dat in De Del gebouwd kan worden. Hij hecht eraan de gezondheidsaspecten nader te bekijken. In het verleden is gevraagd of HMG een korte notitie zou kunnen schrijven die de conclusies van DHV op gezondheidsgebied zou kunnen aanvullen. Het college is hiertoe niet bereid, hetgeen erin resulteert dat zijn fractie tegen het vaststellen van de locatie De Del stemt.
 
Wethouder Hoving zegt, dat de raad een definitief besluit neemt over woningbouw en de school aan De Del. Dit neemt niet weg, dat nog veel zaken moeten worden uitgezocht: afstand, geluid, mogelijke maatregelen inzake de fijnstof problematiek en de verkeersveiligheid van de omgeving. Nieuwe mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren zullen zeker worden meegenomen. Het college zal met een voldragen voorstel, waarin de technische voorzieningen worden meegenomen, bij de raad terugkomen. De suggestie over een aantal jaren nog eens te kijken naar de situatie neemt hij graag mee bij de planontwikkeling. Ook het college is van mening, dat de gezondheidsproblematiek voorop staat, maar vindt dat het aanvaardbaar is een school te gaan bouwen op De Del. Het is op zich jammer, dat het PAK het voorliggend rapport onvoldoende acht en tegen het voorstel stemt, het zij zo.
 
Wethouder Adema heeft zich als portefeuillehouder Verkeer beziggehouden met de onderhandelingen met Rijkswaterstaat. In die periode lagen voorlopige cijfers van Rijkswaterstaat voor en het daarop gebaseerde voorlopig advies van HGM. Toen de definitieve cijfers van Rijkswaterstaat op korte termijn verwacht konden worden, heeft het college aangeboden een aangepast, definitief advies van HGM te vragen. Dit is helaas achterhaald, doordat Rijkswaterstaat haar cijfers niet heeft gefiatteerd, waarop in overleg met de raad gekeken is naar een onafhankelijk advies, dat nu voorligt. In het voorlopig advies van HGM stond duidelijk, dat binnen 100 m van de snelweg niet gebouwd mocht worden, binnen 300 m afhankelijk van de situatie en buiten 300 m geen enkel bezwaar. Men kan ter wille van de discussie blijven schuiven met getallen. HGM heeft destijds voorlopig aangegeven, dat vanwege de speciale situatie op De Del met het hoge talud en de bomen 300 m echt optimaal was. Hier zit het besluit tegenaan en er worden nog aanvullende maatregelen genomen. Het houdt een keer op met onderzoeken.
Dhr Koning vindt het belangrijk, dat Rijkswaterstaat zich houdt aan haar afspraken en inzet met betrekking tot de milieuaspecten. Wanneer zij opeens met een slechte normering komen, hebben zij een probleem. Hij gaat er vooralsnog van uit, dat Rijkswaterstaat zich aan haar afspraken houdt.
Wethouder Hoving heeft geen enkele reden te twijfelen aan het door Rijkswaterstaat nakomen van haar afspraken. Samen met Rheden, dat een vergelijkbaar belang heeft, zit Rozendaal aan de knoppen bij Rijkswaterstaat.
De raad gaat met inachtneming van de gemaakte opmerkingen akkoord met het voorstel met de aantekening, dat het PAK wordt geacht tegen te hebben gestemd.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.