Notulen Raad d.d. 24 juni 2008

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rozendaal d.d. 24 juni 2008
 
Aanwezig:
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logeman, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters
 
voorzitter: 
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders: 
wethouder dhr A.C.L. Adema en wethouder dhr F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw C. Peters
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 20.27 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Dhr Koning komt enkele minuten later.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij dhr Dieleman.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 
Ingekomen stukken
ad 1: Dhr Logeman heeft kennis genomen van het burgerjaarverslag. Het PAK vond het een goede zaak dat in voorgaande jaren de burgemeester op bezoek ging bij de inwoners van Rozendaal. Zij deed daarmee een poging de vermeende afstand tussen burgers en bestuur te verminderen. Het PAK vindt het een gemiste kans dat deze gesprekken in 2007 niet hebben plaatsgevonden in verband met het aanstaande vertrek van de burgemeester, die echter pas op 30 november 2007 in haar nieuwe gemeente werd benoemd. Zij had naar mening van het PAK ruim de tijd om contact met de burgers te zoeken. Het PAK hoopt dat de nieuwe burgemeester het initiatief van harte oppakt. Burgemeester Van Rijckevorsel antwoordt dat hijzelf om praktische redenen niet bij burgers op bezoek is geweest. Mensen kennen hem niet. Een bezoek zou daarom vooral uit kennismaking en afscheid bestaan. Dergelijke bezoeken hangen af van de spontaniteit van de nieuwe burgemeester, die vrij moet zijn of hij of zij gehoor wil geven aan het pleidooi. Dhr Logeman herhaalt dat het PAK het een goed initiatief vond.
Dhr Van den Hurk vindt dat er terecht staat dat de digitale dienstverlening steeds belangrijker wordt. Dat betekent onder andere ook dat de - overigens zeer mooie - website up-to-date moet worden gehouden. Burgemeester Van Rijckevorsel onderschrijft dit. Hij meent dat daaraan reeds aandacht wordt besteed.
De raad is akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
 
3. Verslag van de vergadering van 13 mei 2008
- Op blz. 2, eerste zin van agendapunt 8, moet staan "Dhr Van den Hurk".
- Dhr Van den Hurk is van mening dat hij, wat in de tweede alinea van blz. 2, agendapunt 8, staat, niet zo stellig heeft gezegd.
Het verslag wordt met bovenstaande correctie vastgesteld.
 
4. Actielijst
Stand van zaken van het onderzoek naar het verbruik openbare verlichting
Wethouder Adema meldt dat het eerste actiepunt is teruggebracht tot een technisch ambtelijk probleem. Hij heeft het volste vertrouwen dat het goed wordt opgelost en stelt voor het punt af te voeren.
Dit voorstel wordt aangenomen.
 
Afkoppelen
Dit punt is afgerond. Het college heeft 28.000,- euro toegewezen om het stuk van de Kleiberglaan tot aan de Dennenweg af te koppelen. Dat gebeurt na 17 juli a.s., in de laatste fase van de renovatie van de N 785. Het kon financieel neutraal worden gerealiseerd door een compensatieregeling die voor Rozendaal tenminste 31.000,- euro oplevert. Wethouder Adema stelt voor dat punt af te voeren. Het afkoppelen bij nieuwbouwprojecten hoeft niet als actiepunt te blijven staan, want dat is evident. Wethouder Hoving vult aan dat dat een collegebesluit is.
Projectplan voor alle deelplannen
Dhr Korstanje zegt dat het OOP op de helling staat. Dat betekent echter niet dat de projectplannen op de helling staan. Het actiepunt is een raadsbesluit. Het wordt langzamerhand tijd dat er een projectplan komt voor de basisschool. Dhr Korstanje adviseert het college bij de volgende raadsvergadering een datum te noemen per plan. Het PAK heeft er een beetje genoeg van steeds te horen dat het komt. De raad wil het kader kunnen aangeven waaraan de plannen moeten voldoen.
 
Dhr Van den Hurk onderschrijft het pleidooi van het PAK. Hij vraagt zich af of een ieder een zelfde idee heeft van wat met onder "projectplan" verstaat.
Dhr Koning steunt de opmerking van het PAK. BGR heeft een aantal voorbeeldplannen laten circuleren binnen BGR. Het is van belang dat er ook in de initiƫle fase al een plan is, waardoor men zaken in een tijdsverband kan plaatsen en risico's kan bezien.
Wethouder Hoving vindt de tijd nog niet helemaal rijp voor projectplannen. Die tijd nadert wel. In september zal het college meer helderheid kunnen verschaffen.
Dhr Van den Hurk verzoekt de hoofdstukken van het plan te communiceren, om te kijken of dat voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van een dergelijk plan. Wethouder Hoving vindt praktisch vooroverleg prima. Wethouder Adema durft de garantie te geven dat op het moment, dat er een project is, een projectplan voor de Kleiberglaan snel aan de raad zal worden voorgelegd.
Dhr Korstanje stelt voor uit de bij BGR bekende plannen 1 als voorbeeld aan te reiken.
De voorzitter vindt moeilijk dat de raad het college zo gedetailleerd wil sturen. De raad moet erop vertrouwen dat het project eruit zal zien conform de nu gecommuniceerde wensen. Dhr Korstanje zegt dat het meer als handreiking is bedoeld. Het gaat om de opzet van het plan. Het lijkt hem goed daarover een keer tot overeenstemming te komen. Wethouder Hoving brengt in dat ook het college behoefte heeft aan duidelijkheid. Het heeft bewust ervoor gekozen nu nog geen plan op te stellen, omdat het die tijdsbesteding niet nuttig achtte. Wel heeft het college al overlegd hoe men een projectplan eruit kan laten zien. Een plan moet in ieder geval op de Rozendaalse maat zijn. Wethouder Hoving heeft goed gehoord dat de raad niet op het laatste moment pas kennis wil nemen van de opzet van het plan.      
 
Dhr Koning benadrukt dat de raad vraagt om een projectplan, niet zozeer om een plan van aanpak. Dhr Van der Torren heeft het gevoel dat raad en college langs elkaar heen praten. In zijn ogen gaat het om een kaderplan. De raad stelt de kaders, maar het is gebruikelijk dat het college een voorzet geeft. Die vraagt de raad. De zorg van de raad zit erin dat er al een eerste brief van een projectontwikkelaar ligt. Die heeft al een plan, voordat hij de gemeente benadert. De gemeente is echter de opdrachtgever en moet een duidelijke opdracht kunnen geven. Zij mag het initiatief niet kwijtraken. De voorziter merkt op dat het in de praktijk niet zo gemakkelijk blijkt voor de onderhandelaars om de projecten zo in de hand te krijgen dat zij een van de trajecten kunnen kiezen als zijnde het meest duidelijkheid scheppende en het meest perspectief biedende. Er is goede hoop bij beide projectwethouders dat aan het einde van de zomer een aantal zaken voldoende duidelijk is om de wijze van aanpak te bepalen. Dan komt er een projectplan.
 
Wethouder Hoving onderschrijft dit. Het hangt mede samen met de bestemmingsplannen en de structuurvisie. Onderdelen van de bestemmingsplannen moeten nog worden ontwikkeld binnen een integraal beeld. Het college hoopt  een stedenbouwkundige visie met elkaar te kunnen afstemmen, en wel op zo kort mogelijke termijn. Het college heeft de noodzaak van projectplannen nooit ontkend. Het tijdstip van realisatie nadert. Het college zal een voorzet aan de raad aanbieden.
De actielijst wordt met bovenstaande aanpassingen vastgesteld.
 
5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2007 en toevoeging van het voordelig saldo ad 277.433 euro aan de vervangingsreserve (50.000 euro), aan de bestemmingsreserve huisvesting Dorpsschool (200.000 euro) en aan de algemene reserve ten behoeve van personeel derden (27.433 euro)
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met april 2008
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied 2008
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
8. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kom 2008
Dhr Van der Torren benadrukt dat de raad het bestemmingsplan vaststelt. Voor zijn gevoel is vooral in de commissie van advies wel eens te gedetailleerd op de uitvoering van plannen ingegaan. Hij pleit ervoor de uitvoering aan het college over te laten. De raad kan het college corrigeren, als hij vindt dat het college zijn werk niet goed doet.
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
 
9. Voorstel tot het instemmen met regionale Backoffice Centra voor Jeugd en Gezin
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
10. Voorstel tot vaststellen kader uitwerking Centrum voor Jeugd en Gezin
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
11. Comptabiliteit
De raad gaat zonder inhoudelijke behandeling unaniem akkoord met het voorstel.
 
12. Rondvraag
Dhr Van der Torren verzoekt de raadsleden na afloop van de vergadering even te blijven zitten.
 
13. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering om 21.00 uur.