Notulen Raad d.d. 29 januari 2008

Aanwezig:  
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr H. Vosters
 
Voorzitter: 
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders: 
dhr A.C.L. Adema en dhr F.R. Hoving
 
Griffier: 
dhr K.M. Schaap
 
Verslag: 
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
Afwezig: 
dhr P. Dieleman, dhr M.G.H. Tuit
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat agendapunt 8 is geschrapt, met inachtneming van hetgeen in de commissie hierover is gezegd.
 
Ingekomen stukken
Dhr Van der Torren deelt naar aanleiding van de punten 3. en 4. mee verheugd te zijn dat de operatie Sterk van de Presikhaaf Bedrijven zijn vruchten begint af te werpen.

3. Verslag van de vergadering van 11 december 2007
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
pagina 4, agendapunt 13, laatste zin: De voorzitter merkt op dat hij om meer redenen waarnemend burgemeester van de gemeente Rozendaal is geworden dan alleen vanwege het feit dat het zo mooi is in Rozendaal.

4. Actielijst
Met betrekking tot:
pagina 1: Dhr Logemann vraagt met betrekking tot de parkeervoorzieningen bij de kliniek Klein Rosendael wat thans de waarnemingen op de Rosendaalselaan zijn.
Wethouder Adema antwoordt dat de werkzaamheden zijn begonnen en waarschijnlijk over twee weken klaar zullen zijn. Vervolgens zal de gemeente vier weken lang nauwlettend nagaan of het parkeren op de Rosendaalselaan voorbij is.
Dhr Logemann verzoekt het college om toezeggingen die het college in de commissies doet, ook in de besluitenlijst van de raadsvergadering op te nemen.
Dhr Korstanje verwijst naar de laatste opmerking van de actielijst waarin dit al verwoord staat.
Dhr Koning vraagt de wethouder om de mededeling die hij over de planning bestemmingsplannen heeft gedaan, schriftelijk te bevestigen.
Wethouder Hoving zegt toe dat dit op zeer korte termijn zal gebeuren. 
Op voorstel van wethouder Adema wordt het actiepunt Afkoppelbeleid van de actielijst afgevoerd.
De actielijst wordt conform vastgesteld.

5. Voorstel tot aanpassing tarieven onroerende zaakbelasting 2008
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

6. Voorstel tot aanpassing tarieventabel leges 2008
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

7. Voorstel tot vaststellen van de Algemeen Plaatselijke Verordening
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het afkoppelen van het gemeentehuis en de gemeentewerf
Het agendapunt is vervallen.

9. Voorstel tot vaststelling van de verordening Adviescommissie Gehandicapten- en Ouderenraad
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.

10. Comptabiliteit
Het agendapunt is vervallen.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur.