Notulen Raad d.d. 4 november 2008

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rozendaal d.d. 4 november 2008
 
Aanwezig: 
mw E.C.T. Bisterbosch-Willart, dhr P. Dieleman, dhr C.T. van den Hurk, dhr A.G.H. Koning, dhr H.P. Korstanje, dhr A. Logemann, dhr J.M. van der Torren, dhr M.G.H. Tuit, dhr H. Vosters
 
Voorzitter:
dhr R.F.R.M. van Rijckevorsel
 
Portefeuillehouders:  
wethouder A.C.L. Adema en wethouder F.R. Hoving
 
Griffier:  
dhr K.M. Schaap
 
Verslag:  
Buro Service Overasselt, mw M.R.H.M. de Meijer
 
1. Opening en spreekrecht
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
De spreekbeurten en eventuele stemmingen beginnen bij mevrouw Bisterbosch.
INSPREKER: mevrouw M. Knoop
Mevrouw Knoop geeft aan dat het voortbestaan van de tennisvereniging voor Rozendaal van groot belang is. Het is een trekker voor Rozendaal en het zou ook bijzonder jammer zijn als het mooie park verloren gaat. Het zou heel zonde zijn, als het mooie stukje natuur bebouwd zou worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat alles dicht wordt gebouwd, nu er ook al bij de voetbalvelden gebouwd gaat worden.
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
 
Ingekomen stukken
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
 
3. Verslagen van de vergaderingen van 3 juli 2008 en 16 september 2008
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
 
4. Actielijst
De actielijst wordt conform vastgesteld.
 
5. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met september 2008
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
6. Voorstel tot vaststelling van een langjarig controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
7. Voorstel tot het nemen van een aantal besluiten inzake de rekenkamercommissie
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisadministratie Rozendaal
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
9. Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2007
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
10. Voorstel inzake Governance Statuut Presikhaaf
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
11. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2009 en meerjarenbegroting 2010 t/m 2012
De heer Van der Torren leest de algemene beschouwingen voor namens de fractie van de BGR:
Hedenavond weten wij wie de machtigste man in de wereld is. Hier in Rozendaal moeten we nog even geduld hebben en wij vragen de voorzitter nog even zijn ervaring met ons te delen .
Echter, we staan hier naar aanleiding van de gemeentebegroting 2009. Met een financieel alerte en realistische wethouder die, zoals in het stuk is aangegeven, ook nog eens zuinig begroot, is deze vanzelfsprekend sluitend. Dit is ook een uitgangspunt voor de BGR.
Het kan ook heel anders. Ik heb de balans van Fortis bekeken:  "On the left side nothing is right, on the right side nothing is left".
 
Middenin de kredietcrisis, die ook diverse gemeenten raakt, lijkt dit aan Rozendaal voorbij te gaan. De gemeentelijke reserves zijn, naar wij vernomen hebben, veilig belegd in de Rozendaalse icekelder. Deze is in de afgelopen paar honderd jaar zeer solide geweest.
Voorzitter, de BGR complimenteert de wethouders en het ambtelijk apparaat met de voorliggende begroting. Het is qua vorm en inhoud een degelijk en begrijpelijk stuk. Wel zou een en ander volgens de BGR  nog wel wat beknopter mogen.
 
Op een aantal van de tien aandachtsgebieden wil ik in het bijzonder ingaan:
*  Verkeer en vervoer
De parkeerproblematiek bij de kliniek Klein Rosendael behoort tot het verleden. In goed overleg tussen kliniek en wethouders is er tot een nette oplossing gekomen. Ook is er op het kruispunt Schelmseweg-Daalhuizerweg een rotonde aangelegd, waarmee een van de laatste knelpunten weggenomen is.
Gladheidsbestrijding: Icesave hebben wij hier niet nodig; save is het echter wel. In welke gemeente komt het voor dat eind juni, op zondag nota bene, direct na een hagelbui ijs geruimd wordt door de buitendienst. Petje af hiervoor.
 
*  Welzijn en zorg
De financiele stromen met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn nog steeds niet volledig uitgekristalliseerd. Mede gezien de bevolkingsopbouw in Rozendaal blijft dit een punt van aandacht. De wethouder heeft zich echter stevig vastgebeten in dit onderwerp en daarmee is de noodzakelijke aandacht voor dit onderwerp verzekerd.
 
* Onderwijs
Het is inmiddels bekend dat Het Rhedens afziet van de zo door haar gepropageerde nieuwbouw. Dit vindt de BGR een slechte zaak. Het is ons inziens een vorm van boerenbedrog richting (ouders van) nieuwe leerlingen, die jarenlang een nieuw schoolgebouw hebben voorgespiegeld gekregen. Vanuit Het Rhedens is gesuggereerd dat de gemeente Rozendaal niet voldoende zou meerwerken in deze. Niets is echter minder waar.
Door de jaren heen zijn alle gelden die Rozendaal van het Rijk heeft ontvangen voor  onderwijshuisvesting  regelrecht, dat wil zeggen 1 op 1,  doorgesluisd naar Het Rhedens. Het Rhedens heeft deze gelden echter mede voor haar andere locatie aangewend. Daarenboven heeft Rozendaal, zonder dat daartoe enige verplichting bestaat, een meer dan riante, extra bijdrage toegezegd om de voorgenomen Rozendaalse nieuwbouw te kunnen realiseren.
Het nu door Het Rhedens ingenomen standpunt blokkeert niet alleen eigen ontwikkelingen, maar ook de gerechtvaardigde belangen van de gemeente.
 
De locatie van de nieuwbouw voor de Dorpsschool is vorig jaar op de Del vastgesteld. De BGR hecht eraan om nogmaals onder de aandacht te brengen dat in alle uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat deze locatie ruimschoots voldoet aan alle milieucriteria die hierop van toepassing zijn, met name die ten aanzien van fijnstof en geluid.
De BGR is voorstander van de bouw van een functionele school, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Tevens pleiten wij voor een combinatie met de peuterspeelzaal op deze locatie.
De Torckschool zou volgens ons gebruikt kunnen gaan worden als gemeenschapshuis, in die zin dat dit een voorziening voor alle Rozendalers kan zijn; een goede bestemming voor dit toch wel unieke object.
 
* Openbaar groen
Wij hebben geconstateerd dat het onderhoud van openbaar groen in combinatie van bijbehorende paden op sommige punten achterstand vertoont. Gelukkig is dit geen budgettaire kwestie, maar een zaak van uitgestelde werkzaamheden. De BGR vindt het een goede zaak als een en ander binnen het gestelde budget gerealiseerd kan worden. Met de uitgebreide ervaringen van de Entente Florale en bijbehorende resultaten moet dit in deze gemeente toch wel mogelijk zijn.
 
* Ruimtelijke ordening
Het doet de BGR goed dat er mede op ons aandringen een projectplan tot stand gekomen is voor de vijf projecten. Dit geeft richting en een uitgangsbasis voor raad en college.
In 2008 is er een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld. Deze geeft een aantal nieuwe en andere bevoegdheden en instrumenten. Een ervan is de structuurvisie. Gezien de recente, op ons af komende ontwikkelingen rond Het Rhedens en de Del zijn wij een sterke voorstander van het opstellen van een structuurvisie. Een structuurvisie is flexibeler dan de (conserverende) bestemmingplannen. Ze kan naar onze mening een prima instrument vormen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Nieuwe ontwikkelingen en plannen (lees o.a. de Steenhoek en de Del) kunnen aan deze structuurvisie getoetst worden. Wij vragen het college dan ook deze visie op te (laten) stellen.
In het kader van de net genoemde bestemmingsplannen denken wij ook nog aan Carel Gebbing die ons dit voorjaar is ontvallen, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de tot standkoming van deze plannen.
 
Ontwikkelingen op de Del. De eigenaren van het tennis- en squashpark hebben een brief doen uitgaan waarin ze aangeven te willen stoppen met sportactiviteiten. De BGR vindt dit een slechte zaak. Wij hechten aan behoud van de bestaande recreatieve voorzieningen. Het sportpark met de daarbij behorende vereniging voorziet duidelijk in een behoefte van sportende Rozendalers. Als kleine gemeente zijn voorzieningen als deze al schaars en wij dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Gezien de zorgvuldige wijze waarop wij bestemmingsplannen hebben opgesteld en ermee omgaan, lijkt een plotselinge koerswijziging hier nu zeker niet op zijn plaats.
 
Tenslotte willen we nog een woord wijden aan de op verzoek van de Commissaris van de Koningin uitgevoerde bestuurskrachtmeting. Het resultaat hiervan laat niets aan duidelijkheid te wensen over en bevestigt de kracht van onze ambtelijke en bestuurlijke organisatie en daarmee de rechtvaardiging voor de voortzetting van de zelfstandigheid van onze mooie gemeente. In het rapport zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de kwetsbaarheid van de organisatie. Dit is natuurlijk inherent aan de grootte van de organisatie, maar doet geen recht aan de bijzondere personele betrokkenheid. De opmerking dat B&W en raad teveel op 1 stoel zitten, lijkt eerder gestoeld op een gebrek aan stoelen dan op de reële situatie. Op verschillende stoelen zittend kan men het toch met elkaar eens zijn, hetgeen over het algemeen een goede zaak is. Dualisme impliceert verschillende meningen, maar nergens staat dat deze tegenovergesteld moeten zijn.
De heer Van den Hurk leest namens de fractie van Rosendael '74 de algemene beschouwingen voor:
 
Voorzitter, ik stel vast dat B&W bij het opstellen van de begroting 2009 kritisch invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van het door de raad geformuleerde beleid, zoals vastgelegd in het beleidsplan 2006 - 2010.
De begroting is sluitend en er zijn geen belastingverhogingen, anders dan gerelateerd aan de inflatie.
 
Rosendael '74 stemt dan ook van harte met de begroting 2009 in en complimenteert  B&W met het bereikte resultaat.
Vorig jaar heb ik aangegeven dat naast het financiele kader, het beleidsplan 2006 - 2010 een aantal belangrijke meetpunten heeft:
- het tot stand komen van een rotonde op de kruising Schelmseweg/Daalhuizerweg,
- het oplossen van de Dorpsschool problematiek,
- de invoering van de Wmo.
 
Twee van deze meetpunten, namelijk de rotonde en de invoering WMO zijn of worden dit jaar gerealiseerd. Ten aanzien van de Dorpsschool is weliswaar besloten dat zij gebouwd zal worden en ook de locatie staat - onder voorwaarden - vast, maar dit dossier bevat nog veel onzekerheden.
Vorig jaar zei ik tijdens de beschouwingen:
"Een onzekere factor van belang echter is de financiering van de nieuwbouw van de Dorpsschool.
Wij begrijpen dat B&W er van uit gaan dat de financiering gerealiseerd kan worden uit de opbrengsten uit ontwikkeling van woningbouwlocaties op de Del, bij het Rhedens, c.q. op de vrijkomende locatie van de lagere school aan de Steenhoek.
Wij vinden deze aanname niet onredelijk, echter gezien de hoogte van de kosten van nieuwbouw van de Dorpsschool in relatie met de financiele draagkracht van de gemeente, dringen wij bij het College er op aan dit onderwerp op zo kort mogelijk termijn nader uit te werken en op zijn haalbaarheid te toetsen."
 
We zijn nu een jaar verder; het is inmiddels duidelijk dat de nieuwbouw van het Rhedens Lyceum, en daardoor ook de herontwikkeling rond het Rhedens Lyceum, van de baan is. Dit plan brengt dus geen geld op voor de gemeente. Zie verder mijn opmerkingen bij het Rhedens Lyceum.
Net als vorig jaar zien wij graag op korte termijn de haalbaarheid van de beide andere ontwikkelingsplannen, de Steenhoek en de Del, inclusief de nieuwbouw van de lagere school, op haalbaarheid getoetst.
 
Op de vraag van R'74 of B&W kan aangeven wanneer de raad een haalbaarheidsstudie tegemoet kan zien, heeft B&W inmiddels bevredigend beantwoord, in die zin dat B&W de raad op 16 december 2008 nader zal informeren.
Van de meerjarenbegroting hebben wij kennis genomen. Wij constateren dat de reserves en voorzieningen ruim boven het door ons noodzakelijke geachte niveau van 6 miljoen euro blijven. Voorts is er bij ongewijzigd beleid in de komende jaren sprake van een gering overschot, waardoor er enige ruimte is voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers.
Echter, oplettendheid is en blijft geboden, ik kom daar bij het hoofdstuk Financiën op terug.
Voorzitter, ik zal nu in de volgorde van de Programmabegroting ons commentaar geven.
 
Programma 1: Openbare orde en veiligheid
Het programma Openbare orde en veiligheid is in lijn met het door de raad vastgestelde integrale veiligheidsbeleid en geeft geen aanleiding tot nadere opmerkingen.
 
Programma 2: Verkeer en Vervoer
De A12. Het ontwerptracebesluit (OTB) voor de verbreding van de A12 is nog niet vastgesteld door de minister en thans is niet duidelijk wanneer dat wel zal gebeuren en wanneer de schep in de grond gaat.
Op de vraag van R' 74 of B&W kan aangeven of en in hoeverre de voortgang van bouwplannen op de Del inclusief de nieuwbouw van de lagere school wordt beinvloed door de vertraging rond de verbreding van de A12, heeft B&W geantwoord dat ingevolge het raadsbesluit van 13 maart jl. de realisatie van de Rozendaalse plannen op de Del zijn losgekoppeld van de plannen van RWS inzake de A12.
Begrijpen wij dit antwoord goed, dat de voortgang - of het gebrek daaraan -  van de verbreding van de A12 op generlei wijze van invloed is op de Rozendaalse plannen op de Del inclusief de geplande bouw van de lagere school?
 
Programma 3: Onderwijs
Lagere school. Er is besloten tot nieuwbouw van een Dorpsschool en op initiatief van Rosendael '74 is er - met in acht neming van een aantal dwingende randvoorwaarden - in principe gekozen voor de Del als locatie voor de nieuwbouw.
Dat betekent niet dat we er zijn. Het echte werk moet nog beginnen. Het door B&W opgestelde projectplan en communicatieplan lijkt ons degelijk en geeft vertrouwen voor de vervolgfasen.
Het Rhedens Lyceum. De nieuwbouw van het Rhedens Lyceum gaat niet door, waardoor geen gronden vrijkomen voor herontwikkeling. Dit heeft financiele gevolgen voor de gemeente, omdat nu geen ontwikkelingsresultaat behaald zal worden.
 
Op de vraag van R'74 of B&W kunnen aangeven wat het geprognosticeerde resultaat van deze herontwikkeling was en wat de gevolgen zijn van het mislopen van het ontwikkelingsresultaat voor de beide andere ontwikkelingsplannen inclusief de bouw van de lagere school, hebben B&W kort samengevat geantwoord dat het mislopen van de opbrengst uit de herontwikkeling van Het Rhedens geen relatie heeft met de haalbaarheid van de plannen op de Del en de Steenhoek, omdat - en nu komt het - deze plannen op zichzelf haalbaar dienen te zijn.
Naar de mening van R'74 is de haalbaarheid van de plannen op de Del en de Steenhoek afhankelijk van de stedenbouwkundige invulling van die plannen.
Zoals U weet, maakt R'74 zich sterk om binnen de nieuwbouwplannen ook ruimte te maken voor betaalbare woonruimte voor Rozendaalse ouderen en de opbrengst uit de herontwikkeling van Het Rhedens zou daarbij van groot belang kunnen zijn.
Met andere woorden, in de visie van R'74 worden de plannen voor de realisatie van betaalbare woningen voor ouderen wellicht bemoeilijkt en de politieke keuzemogelijkheden voor de stedenbouwkundige invulling van de plannen zijn eigenlijk verkleind door het gemis aan de ontwikkelingsopbrengst van Het Rhedens.
R'74 is het derhalve niet eens met de stelling van B&W dat er geen relatie is tussen de herontwikkeling van Het Rhedens en de beide andere plannen.
 
Programma 4: Welzijn en Zorg
Ik constateer dat de invoering van de Wmo op goede wijze is gerealiseerd en dat de uitvoering tot nu toe geen aanleiding geeft tot klachten. Wij zien het beleidsplan 2009-2013 met vertrouwen tegemoet.
Een eerste informatie heeft plaatsgevonden over het te realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij steunen het standpunt van het college om gezamenlijk met Rheden een voor Rozendaal passende invulling te realiseren.
 
Programma 5: Afvalverwerking, riool en milieu
Rosendael '74 steunt het hier ter zake voorgestelde beleid.
Programma 6: Financieel beleid
Over het financieel beleid heb ik in mijn inleiding al iets gezegd.
Het financieel beleid, zoals weergegeven in de begroting 2009 en in de meerjarenramingen is gebaseerd op het beleidsplan 2006 - 2010 en is daarmee in lijn met het programma van Rosendael '74.
 
Toch enige opmerkingen en vragen.
In de recent gehouden 'Kwaliteitsmeting' is weliswaar op bladzijde 7 vastgesteld dat de budgettaire positie van de gemeente als gezond is te kenmerken. Op bladzijde 8 is vermeld dat de totale algemene reserves langzaam afnemen. Blijkbaar gaf de gemeente dus structureel meer uit dan er binnenkomt! R'74 staat voor een gezond financieel beleid en is tegen potverteren.
Op de vraag van R'74 of B&W onze grote zorgen op dit punt delen en zo ja, wat B&W voorstellen om het tij te keren, krijgen wij van het college een college over de mogelijke oorzaken van de afname van de algemene reserve. Dat hoofdstuk hadden we echter al gehad en begrepen.
Vervolgens delen B&W ons mede dat het totaal der reserves volgens de meerjarenbegroting toeneemt. Dat zijn mooie plannen; echter de haalbaarheid zal de komende jaren moeten blijken, zeker met alle onzekerheden rond de herontwikkeling van een aantal plannen die er nog moeten komen.
De vraag van R'74 had uiteraard betrekking op de ontwikkeling van de algemene reserves over de afgelopen jaren. Kan B&W ons daarover nader informeren en ingaan op onze oorspronkelijke vraag?
Vervolgens constateert de provincie op bladzijde 9 dat de algemene reserve volledig is geblokkeerd, omdat de gemeente de rente-inkomsten van het vermogen gebruikt om de exploitatie sluitend te maken. De provincie beoordeelt dit als 'zwak' en beveelt verder aan om een deel van de algemene reserve op termijn rentevrij te maken.
Op de vraag van R'74 of B&W de zorgen van de provincie op dit punt delen en zo ja, hoe B&W de gesuggereerde oplossingsrichting beoordelen, namelijk door een batig saldo van de jaarrekening daarvoor te gebruiken, ontvingen wij een antwoord waaruit wij opmaken dat B&W inderdaad de zorgen van de Provincie op dit punt delen. Immers, B&W geven in hun antwoord aan dat de door de provincie gesuggereerde oplossing een mogelijkheid is.
Vervolgens geven B&W te kennen dit onderwerp te willen bespreken in het kader van de bespreking van de kwaliteitsmeting. Wij wachten deze discussie reikhalzend af.
 
Programma 7: Burgerzaken
Geen opmerkingen.
 
Programma 8: Openbaar groen, Monumenten en Recreatie
Zoals U weet, is voor Rosendael '74 milieu een belangrijk punt. Wij zijn dan ook blij met het initiatief om op milieuvriendelijke wijze onkruid te bestrijden. Graag vernemen wij te zijner tijd de resultaten van de proeven, ook in financiele zin.
 
Programma 9: Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid
Tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar gaf R'74 te kennen uitstel bij de afronding van de bestemmingsplannen niet acceptabel te vinden. Wij zijn verheugd dat de bestemmingsplanprocedure inmiddels is afgerond.
Voor wat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) betreft, die uiterlijk op 1 januari 2010 moet zijn ingevoerd, zijn wij benieuwd naar de voortgang van de implementatie van deze wet.
 
U zult zich herinneren dat onze partij in de raadsvergadering van 11 december 2007 het college heeft gewezen op de vele werkzaamheden (en wellicht te maken kosten) die in verband hiermee op de gemeente afkomen. Ik denk ondermeer aan de inrichting van het digitale loket.
Op de vraag van R'74 of B&W kunnen aangeven wat op dit moment de stand van terzake is, antwoorden B&W dat Rozendaal zich bij de inrichting van het digitale loket zal aansluiten bij de gemeente Rheden en dat de gemeente Rheden thans nog volop bezig is met de voorbereiding van een en ander, zodat op dit moment de gevolgen voor Rozendaal niet zijn te overzien. Vervolgens zeggen B&W toe de Raad te zijner tijd zullen informeren.
 
Programma 10: Bestuursorganen intern en extern
Rosendael '74 is van mening dat zowel intern als extern van goed overleg sprake is. De inzet van het college en van de ambtenaren voor onze gemeente en voor de raad wordt bijzonder gewaardeerd.
Tot zover onze Algemene Beschouwingen. Wij horen gaarne Uw reactie.

De heer Korstanje leest namens de fractie van het PAK de algemene beschouwingen voor:
Meneer de voorzitter, wethouder Hoving heeft in een interview in De Gelderlander gezegd dat de begroting van de gemeente Rozendaal sluitend is mede dankzij het feit dat er geen nieuw beleid ontwikkeld is. Bij nalezing van de begroting en in vergelijking met die voor 2008 valt het op dat grote delen van de begroting zelfs woordelijk hetzelfde zijn; zelfs daar weinig blijk van creativiteit. Alleen de diverse bedragen zijn aangepast aan de inflatie of andere inzichten.
In feite kan ik dus de algemene beschouwingen van vorig jaar uit de kast halen, want die snijden in mijn ogen nog steeds hout. En ik kan het college aanraden ze nog eens te herlezen, als ze op zoek zijn naar nieuwe ideeen en/of nieuw beleid. Maar ik houd het nu liever kort.
De begroting ziet er degelijk uit en er is kennelijk wat meer ruimte door hoger uitvallende rente-inkomsten en uitkeringen uit het gemeentefonds. Hoewel wij als PAK liever wat andere accenten hadden aangebracht, bijvoorbeeld wat extra steun voor minder draagkrachtigen, zoals de gemeente Arnhem dat heeft gedaan, kunnen wij instemmen met de begroting.
 
Alleen de algemene reserve ziet er niet rooskleurig uit. En dat roepen we al jaren. In 2008 wordt er weliswaar voor het eerst sinds een aantal jaren wat aan toegevoegd, maar met de huidige crisis kunnen besparingen uit Den Haag haast niet uitblijven en zal het beleid uit die hoek weer verkrapt worden. Met daarnaast de nieuwbouwplannen en samenhangende risico's van tegenvallers wordt een verdere afname van de reserves waarschijnlijk. Prudent beleid is daarom geboden. We zijn blij dat Rosendael '74 ook haar zorgen op dit punt heeft.
 
Wat ons ook grote zorgen baart, is de stroperigheid waarmee de nieuwbouwplannen gestalte krijgen. In september 2008 is een projectplanning gepresenteerd. In onze ogen was die nog op veel punten onder de maat en we hebben de wethouder op dat moment de uitweg gegeven om het als een levend document te beschouwen. Maar de welwillendheid van onze kant houdt eens op. We hopen dan ook dat in december dit plan nader gedetailleerd wordt gepresenteerd. Te hopen valt dat deze detaillering tot een projectdefinitie met randvoorwaarden leidt, dat vaststaat en niet als een emmer aal alle kanten op glibbert.
 
Er is in feite nog maar een jaar in deze raadsperiode te gaan om de bouwplannen op de rails te krijgen en er moet nog heel wat gebeuren. Als de nieuwbouw van de basisschool in het huidige tempo wordt ontwikkeld krijgen we over vier jaar problemen met de noodlokalen voor de groepen 1 en 2. Bovendien mag verwacht worden dat belanghebbenden niet voetstoots de nieuwbouwplannen zullen goedkeuren.
 
En dan komt de vraag aan de orde wat we zullen gaan bouwen en wat we uitbesteden of zelf doen. Vorig jaar hielden we een pleidooi dat het college vooral niet moest aarzelen om hulpkrachten in te huren voor de voorbereidingsfase van de nieuwbouw. Dat is maar mondjesmaat gebeurd en naar onze mening veel te weinig. Fouten die in deze voorbereidingsfase worden gemaakt, zullen veel geld kosten. Zeker hier geldt: "De cost gaet voor de baet uit"
We betreuren het ten zeerste dat Het Rhedens heeft gemeend te moeten kiezen voor renovatie in plaats van voor nieuwbouw. Er ontstaat nu een gebouw waarbij de uiteinden, het hoofdgebouw en de techniekvleugel een levensduur van 20 jaar hebben en een middenstuk dat voor de komende 40 jaar gebouwd wordt. Dat is eigenlijk niet gewenst. Liever hadden we een complete nieuwbouw gezien, ook al had dat voor Rozendaal geen extra gelden opgeleverd.
 
De door de drie partijen gewenste ouderenwoningen zullen nu nog een harde dobber worden. Indertijd zijn naast de ouderenwoningen in de Moestuin ook woningen voor ouderen aan de Burnierlaan in de Kapellenberg gebouwd. Huizen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een paar logeerkamers boven. Daar aan de Burnierlaan zijn echter nooit ouderen komen wonen. De redenen daarvoor: prijs, het ontbreken van openbaar vervoer en andere voorzieningen.
Als we faciliteiten voor ouderen creeren aan de Steenhoek of in de Del, moeten we wel weten of ouderen daar willen wonen! Anders bouwen we iets dat voor de bewoners beter had kunnen zijn.
Trouwens, dat geldt ook voor alle woningen die we daar willen bouwen: Is er behoefte aan en hoe snel? In de Kapellenberg was er eerst sprake van een gefaseerde bouw en dat zou misschien hier ook wel weer moeten met de kredietcrisis. Kortom, er is nog veel onderzoek te doen voor de eerste spade de grond in kan.
Tenslotte nog een paar praktische zaken op het gebied van muziek- en gymnastiekonderwijs.
Volgens het college is in Rozendaal de behoefte aan algemeen muziekonderwijs gering. Men heeft daarom besloten om de subsidie aan de muziekschool Musica Allegra te stoppen. Inwoners van Rozendaal moeten daardoor het externe tarief betalen. Wij zijn benieuwd wat de andere partijen daarvan vinden. Van het college zouden wij graag willen weten of zij een verklaring heeft voor deze geringe behoefte. Om de drempel voor minder draagkrachtigen niet te hoog te maken willen wij aan het college voorstellen om een apart potje te maken dat voor een nader te bepalen doelgroep, bijvoorbeeld tot 1,5 keer modaal, aangewend kan worden voor het volgen van muziekonderwijs.
 
De kosten van het vervoer van kinderen van de Dorpsschool naar de gymlocatie in De Steeg vallen hoger uit dan begroot, omdat er nu geen gebruik meer kan worden gemaakt van de faciliteiten van Het Rhedens. Los van de kosten, vindt het PAK het een vreemde en ook ongewenste situatie dat schoolkinderen per week een uur in de bus zitten om drie kwartier te kunnen gymmen. Graag horen wij van het college wat het toekomstbeleid is met betrekking tot het gymnastiekonderwijs en of er bv. weer samenwerking gezocht gaat worden met Het Rhedens.
Voorzitter, daarmee kom ik aan het slot van mijn algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2009 van de gemeente Rozendaal.
Ik wil namens mijn fractie mijn dank uitspreken aan de ambtenaren voor hun inzet in de afgelopen periode en de soepele en geduldige wijze waarop op vragen en opmerkingen is gereageerd.
Er is sinds het aantreden van deze raad in 2006 al veel verricht, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de Wmo, maar er ligt nog veel meer te wachten. Ons advies is daarom nog steeds: maak gebruik van alle hulp die je kunt krijgen en doe niet zelf wat je een ander kunt laten doen.
De voorzitter schorst de vergadering gedurende een kwartier.
De voorzitter antwoordt met betrekking tot de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester dat de Commissaris van de Koningin een afspraak had gemaakt met de vertrouwenscommissie. Echter, de Commissaris heeft laten weten dat hij nog niet in staat is geweest alle kandidaten te ontvangen; er lopen vier procedures tegelijk en de Commissaris moet uit circa 150 kandidaten een selectie maken. De Commissaris biedt zijn excuses aan voor het feit dat hij op een wat laat tijdstip moest laten weten dat er een nieuwe afspraak zal worden gemaakt. 
 
Hij zal de complimenten die de fracties hebben gemaakt over de inzet van het personeel, graag aan het personeel overbrengen.
Wethouder Adema antwoordt dat het correct is te stellen dat de vertraging die bij Rijkswaterstaat is ontstaan bij de verbreding van de A12, betekent dat het absoluut niet bekend is wanneer de besluitvorming hierover plaatsvindt. Het college heeft daarom de eigen planning voor De Del losgekoppeld van de besluitvorming door Rijkswaterstaat. Het college blijft vanzelfsprekend onderzoeken waar afstemming mogelijk is en er wellicht synergie uit de samenwerking te halen is.
 
Hij deelt de zorg van het PAK voor de minima. Er is overleg met Rheden gaande om de minima in de maand december een extra uitkering te geven en in de raadsvergadering van december zal hierover een voorstel worden voorgelegd. De gemeente Rozendaal is in deze afhankelijk van het beleid van Rheden, want het is wenselijk dat beide gemeenten hierin 1 lijn trekken.
Er is ook overleg gaande over het aanpassen van het rioleringsplan. De laatste vergadering met de andere overheden, provincie en waterschap, vindt echter plaats op een zodanig tijdstip dat het voorstel hierover niet meer in december kan worden aangeboden, maar in de eerste vergadering van  2009.

De informatie die de BGR verstrekt over het onderhoud van het openbaar groen, is correct. In augustus, september kwamen hier veel klachten over binnen. Het leek aanvankelijk een budgettair probleem te zijn, maar het in de begroting 2008 opgenomen bedrag bleek ruim voldoende te zijn. Waar er sprake was van een achterstand in de uitvoering van werkzaamheden, is nu een inhaalslag gemaakt. In de begroting 2009 is het bedrag dan ook niet verhoogd, want het groenonderhoud kan binnen het bestaande budget adequaat worden uitgevoerd. Het betreffende actiepunt kan worden afgevoerd van de actiepuntenlijst van de raad.
Alle brieven die inwoners hebben geschreven over de onkruidbestrijding, positief of negatief, zijn beantwoord. Uit de proef is al gebleken dat het zeker mogelijk is om onkruid met stoom te bestrijden en een kwalitatief even goed resultaat te bereiken als met de huidige bestrijdingsmethode, als de raad hiertoe zou besluiten, maar het aantal ervoor benodigde uren is aanzienlijk groter. Een voorstel terzake waarin een afweging van voor- en nadelen wordt gemaakt, ook in financiële zin, zal begin 2009 aan de raad worden aangeboden.
Wethouder Hoving antwoordt dat het college inderdaad voorzichtig beleid heeft gevoerd en op die manier prudent is omgegaan met de gemeenschapsgelden van Rozendaal.
De suggestie van de BGR om de begroting nog beknopter voor te leggen zal met de ambtelijke organisatie worden besproken, maar de begroting moet blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften. De raad zal van de resultaten van het overleg op de hoogte worden gesteld.
Het college heeft zeer uitvoerig met Het Rhedens gecommuniceerd in een goede maar wel zakelijke sfeer. Daarbij heeft het college zijn standpunt nadrukkelijk naar voren gebracht: de school moet zelf de school betalen. Het is jammer dat Het Rhedens er niet uitgekomen is, maar Het Rhedens legt de 'schuld' daarvoor niet bij het college. Het college is nog steeds in gesprek met Het Rhedens om terug te kijken op het verloop van het proces en om te bezien wat dit voor de toekomst zou moeten betekenen. Het college had graag de beoogde herontwikkeling van de locatie willen oppakken en zag er goede mogelijkheden voor ouderenwoningen, zeker vanwege de voorziening voor het openbaar vervoer ter plekke.
 
Het college ziet net als Rosendael '74 de noodzaak van een projectplan in. De situatie moet nu zonder Het Rhedens doorvertaald worden en in die zin is het nuttig geweest dat het college niet te vroeg met een projectplan is gekomen. Het is wel zo dat er wel wat meer vaart in had mogen zitten, maar men loopt ook aan tegen procedures en uitkomsten en vooral ook de haalbaarheid van de plannen vergt gedegen onderzoek. Het college wil op 16 december een goed onderbouwd voorstel met de juiste cijfers voorleggen.
De afgelopen twee jaar zijn de reserves inderdaad enigszins afgenomen, omdat bepaalde investeringen direct ten laste van de reserves zijn gebracht en niet zijn afgeschreven. Het totaal van de reserves, ook bestemmingsreserves en voorzieningen, laat echter een lichte stijging zien.
Het vrijmaken van de rente-inkomsten zal bij de discussie over de kwaliteitsmeting aan de orde komen.
 
Wat het muziekonderwijs betreft stelt het college voor om te stoppen met de bijdrage voor het individueel en groepsonderwijs aan de muziekschool, maar de subsidie voor het muziekonderwijs op de basisschool voort te zetten. Het college vond het niet verantwoord om de bijdrage aan de muziekschool voort te zetten voor onderdelen waarvan nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt vanuit de Rozendaalse bevolking. Voor inwoners die muziekonderwijs willen volgen, is er een reductieregeling van kracht waarop iedere inwoner een beroep kan doen tot maximaal 250 euro.
Voor wat betreft de basisschool is het college volop in gesprek met de scholengroep Veluwezoom als verantwoordelijk bestuur, maar ook met de directeur van de basisschool en Carion (voorheen SWR). De intentie van het college is in ieder geval om de basisschool, de peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang op De Del te huisvesten en daarbij ook te kijken of een zodanig brede oplossing mogelijk is dat ook het gymnastiekonderwijs, wellicht zelfs voor alle klassen, er terecht kan. Voorwaarde is dat dit betaalbaar moet zijn. Daarnaast is het college met de gemeente Rheden in gesprek om te kijken of er een gezamenlijke oplossing mogelijk is. Dit overleg is in de orientatiefase.
 
STP Rozendaal heeft contact gezocht met het college en aangegeven voor de lange termijn geen mogelijkheden te zien om het tennispark in Rozendaal te handhaven. STP heeft het college verzocht om na te denken over de vraag of de gemeente bereid zou zijn om de bestemming van het terrein dat nu nog tennispark is te wijzigen, zoals de gemeente ook de bestemming van de voetbalvelden wil wijzigen, om woningbouw mogelijk te maken. Deze woningbouw zou dan kunnen worden betrokken bij de woningbouw die de gemeente op De Del gaat plegen. Het college heeft geantwoord dat hiervoor een raadsbesluit nodig is en is aan het onderzoeken of het eventueel mogelijk is om aan de wensen van STP tegemoet te komen. Net als een groot deel van de raadsleden zou ook het college het verdwijnen van de tennisvoorziening betreuren, maar het is hoe dan ook een particuliere voorziening.
 
De voorzitter schorst de vergadering gedurende tien minuten.
De heer Van der Torren vraagt een reactie op het verzoek van de BGR om voor projecten een structuurvisie op te stellen. De fractie zou er geen enkel bezwaar tegen hebben, als de hiervoor benodigde kennis en expertise wordt ingehuurd.
De BGR is tevreden over de beantwoording door het college en is verheugd dat de communicatie met Het Rhedens goed is. In de algemene beschouwingen doelde de BGR echter op het feit dat Het Rhedens bij de voorlichting aan ouders en leerlingen soms wat andere zaken naar voren brengt dan in het overleg met het college.
Wat de vragen van het PAK aan de andere raadsfracties betreft, steunt de BGR het beleid van het college ten aanzien van de muziekschool; er is een uitstekend vangnet. Verder vindt de BGR een inkomen van anderhalf keer modaal een vrij hoge grens voor een decemberuitkering.
De heer Van der Hurk merkt op dat Rosendael '74 graag een toelichting op het opstellen van een structuurvisie afwacht, maar dat de fractie steeds minder geïnteresseerd is in (project)plannen, papieren en visies.
De fractie is blij met de toezegging van de wethouder dat de raad op 16 december zal kunnen spreken over de haalbaarheidsstudie van De Del inclusief de bouw van de basisschool. Het is altijd mogelijk om de berekening van een dergelijk plan sluitend te krijgen, maar, omdat de stedenbouwkundige invulling politieke besluitvorming betreft, is de financiële haalbaarheid van het project nog maar zeer de vraag.
Het tennispark is een particuliere onderneming. Als een ondernemer besloten heeft ermee op te houden, ziet Rosendael '74 niet een rol voor de gemeente weggelegd.
De fractie steunt het beleid ten aanzien van de muziekschool, zeker omdat er op individuele basis nog altijd mogelijkheden zijn om kinderen muziekonderwijs te laten volgen.
De heer Korstanje is blij dat er pogingen in het werk worden gesteld om een extra uitkering voor de minima te regelen in de decemberraad en het PAK heeft er alle vertrouwen in dat het geregeld wordt.
 
Het PAK is tevreden met het antwoord van de wethouder dat een beroep kan worden gedaan op de reductieregeling voor het muziekonderwijs. Het is een prima oplossing.
Het PAK zou het zeer op prijs stellen dat het college ieder lichtpuntje aangrijpt, als Het Rhedens er alsnog toe zou neigen nieuwbouw te plegen. Nieuwbouw is immers om tal van redenen veruit te prefereren boven het 'aan elkaar plakken van losse onderdelen'. Bovendien zou dit meer mogelijkheden opleveren om voorzieningen voor ouderen te krijgen.
Als er voor de haalbaarheidsstudie geen onderzoek wordt gedaan naar de behoefte aan ouderenwoningen in De Del en in De Steenhoek, kan het lastig worden voor de gemeente, omdat dan niet bekend is of er wel belangstelling voor zal bestaan.
Het PAK pleit voor projectondersteuning. Er zijn voldoende bedrijven te vinden die ervaring hebben op dit gebied. Wat het PAK betreft kan het college hiervoor in december met een kredietvoorstel naar de raad komen.
Te zijner tijd zal de raad een standpunt moeten innemen over het standpunt. Iedereen die het tennispark een warm hart toedraagt, kan 'In de Roos' bijhouden of er bestemmingsplanwijzigingen verschijnen, zodat men er op kan inspelen en inspreken. De raad kan niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.
 
Wethouder Hoving antwoordt dat het college op dit moment een aantal stappen op weg naar een structuurvisie heeft gezet. Het voornemen is om op heel korte termijn met de raad te overleggen om te komen tot het laten opstellen van een structuurvisie. Er is al contact geweest met een aantal bureaus om te komen tot een definitieve opdracht, o.a. met het bureau dat ook de bestemmingsplannen voor Rozendaal heeft gemaakt. Als de raad toestemming geeft om hiermee verder te gaan, neemt hij graag de ruimte om er vaart achter te zetten om de visie op te stellen.
Net als de raad betreurt ook het college het dat de ontwikkeling bij Het Rhedens niet zal plaatsvinden. Wellicht levert het afsluitende gesprek dat binnenkort plaatsvindt, nog iets op. Als er signalen zijn die tot iets zouden kunnen leiden, zal het college de raad informeren.
Het college heeft het besluit genomen om vanaf 1 januari met 1 bureau door te gaan om vaart in het plan van De Del te krijgen.
Wethouder Adema antwoordt dat hij in december een voorstel over de uitkering voor de minima terzake zal brengen, maar het college is wel de mening toegedaan dat het beleid van de gemeente Rozendaal in deze kwestie gelijk moet zijn aan dat van de gemeente Rheden.
De heer Van der Hurk vraagt of het de bedoeling van het PAK is om ook met geld over de brug te komen, als Het Rhedens een lichtpuntje laat zien.
De voorzitter antwoordt dat Het Rhedens een heldere, afsluitende brief van de gemeente Rozendaal toegestuurd heeft gekregen. Al het andere dat erop volgt, zal opnieuw in de raad aan de orde komen.
De raad stelt de programmabegroting 2009 en de meerjarenbegroting 2010 t/m 2012 vast.

12. Voorstel tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2009
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
13. Comptabiliteit
De raad gaat zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming akkoord met het voorstel.
 
14. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
 
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.