Online informatieavond Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 oktober 2022, 08:17

U kunt uw zienswijze delen:

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken zestien gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES 1.0 hebben we afgesproken om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.  

De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig: een milieueffectrapportage (planMER). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd. De milieueffectenrapportage (planMER) geeft vanuit milieuaspecten inzicht in gebieden die geschikt zijn, geschikt te maken zijn of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. Een planMER verschilt van een projectMER. Waar een projectMER milieueffecten onderzoekt op detail- en projectniveau, onderzoekt een planMER milieueffecten op hoofdlijnen. In dit geval gaat het om een onderzoek op regioniveau. Het startpunt van dit onderzoek is de RES 1.0.

Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de milieueffectenrapportage (planMER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces

Om tot een milieueffectenrapportage te komen doorlopen we twee fasen:  

Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  

Fase 2: Milieueffectenrapportage (PlanMER). 

Momenteel bevinden we ons in Fase 1: de NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen? 

Online informatieavond

Graag informeren we je over wat er in de concept NRD staat. Daarvoor organiseren we een regionale online informatieavond. Tijdens de online informatieavond wordt uitgelegd wat de RES is, welke keuzes zijn gemaakt in de concept NRD en is er ruimte voor vragen. Deze avond vindt plaats op 3 november om 19:30 uur. Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk en kan via de volgende link: https://forms.office.com/r/HfSV25ESEi

Geef uw reactie

Vanaf heden ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de 16 gemeentehuizen in de regio, in het Gelderse provinciehuis en via de gemeentelijke en provinciale websites. Tot en met vrijdag 23 december heeft u de mogelijkheid om te reageren op de concept NRD en kunnen zienswijzen worden ingediend. Het aanvullen van pro forma zienswijzen kan tot twee weken nadien.

Het indienen van een zienswijze kan op twee manieren:

  • Stuur uw zienswijze onder vermelding van uw gemeente naar res@groenemetropoolregio.nl.
  • Of stuur een brief naar: RES Groene Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 6662 NG te Elst t.a.v. Rien Ramerman, onder vermelding van ‘Zienswijze NRD’ met daarbij de naam van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw reactie

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau  stelt het Milieueffectrapport op.