Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen door bemiddeling van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg is een gezamenlijk project van Gemeente Rheden, gemeente Rozendaal, gemeente Doesburg, Stichting Vivare, Sprengenland wonen, Politie Gelderland-Midden, Stichting Portaal, Stichting Woonservice Ijsselland en uitvoerder Stichting Rijnstad.

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt. Juist door er niet met elkaar over te praten kan een kleinigheid uit de hand lopen. Het doel is dat er uiteindelijk een oplossing komt, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Dit bevordert de zelfredzaamheid van bewoners en vergroot de leefbaarheid in de buurt.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg  die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt van u gevraagd dat u -onder begeleiding van de bemiddelaars- in gesprek gaat met de andere partij. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, al of niet op verwijzing door instanties zoals gemeente, politie of woningcorporaties. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Wie doen de bemiddeling?

Bij Buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers: de ‘buurtbemiddelaars’. Bij iedere aanvraag  zet de coördinator van Buurtbemiddeling twee buurtbemiddelaars in. Deze buurtbemiddelaars worden gevraagd te bemiddelen naar gelang het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de buurt waarin het speelt. Vrijwilligers kunnen zich als bemiddelaar actief inzetten voor een leefbare buurt. Ze worden jaarlijks getraind in conflictbemiddeling. Buurtbemiddeling kent 5 stappen:

 1. U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is
 2. Is het conflict bemiddelbaar dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis met twee bemiddelaars
 3. In een gesprek met de andere partij wordt hun versie van het verhaal gehoord
 4. Met instemming van beide partijen vindt er een bemiddelingsgesprek plaats. De twee bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze worden op papier vastgelegd.
 5. Na enkele weken nemen de bemiddelaars contact op met beide gesprekspartners om na te gaan of de afspraken naar tevredenheid worden nagekomen of dat er nog een gesprek gewenst is.

De uitgangspunten daarbij zijn:

 • Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel
 • Er wordt toewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend
 • De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict
 • De buurtbemiddelaars ondersteunen hierbij beide partijen
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk
 • Buurtbemiddeling is gratis

Welke conflicten zijn geschikt voor buurtbemiddeling?

 • Ruzies tussen buren of wijkbewoners
 • Individuele klachten
 • Conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en woningbouwcorporaties
 • Conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn.

En welke niet?

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie
 • Conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en drugsverslaving of een psychiatrische stoornis niet goed aanspreekbaar is
 • Conflicten met familieleden
 • Problemen met instanties

Informatie

Meer informatie, zowel over de buurtbemiddeling als over het worden van buurtbemiddelaar:
Stichting Rijnstad, Heleen Woelders, Projectcoördinator.

Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg:
Weerdjesstraat 168
6811 JH  ARNHEM
Tel.: 026 – 31 27 805
Mobiel: 06 – 27 83 84 71
Email: buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl