Cliëntervaringsonderzoeken (CEO) jeugd en Wmo

Gemeenten voeren jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken uit onder burgers die als cliënt te maken hebben of hebben gehad met een voorziening in het kader van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In een cliëntervaringsonderzoek worden de ervaringen van cliënten onderzocht met gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Ook wordt onderzocht welk effect burgers van deze voorzieningen hebben ondervonden bij het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid en op het verbeteren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

De gemeente Rheden heeft, mede namens Rozendaal, de cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet en Wmo uitbesteed aan een daartoe geaccrediteerd onderzoeksbureau, Moventem. Ook de inwoners van Rozendaal zijn meegenomen in de steekproeven voor deze onderzoeken. Dit was mogelijk omdat de gemeente Rheden voor Rozendaal de cliëntcontacten verzorgt.
De onderzoeken leveren inzichten over:

  • De dienstverlening van de gemeentelijke toegang
  • De kwaliteit van de geleverde ondersteuning/zorg

Het Cliëntervaringsonderzoek 2021 Jeugd vindt u hier.

Het Cliëntervaringsonderzoek 2021 Wmo vindt u hier.

Daarnaast heeft Moventem over 2021 een eenmalig onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van inwoners met een indicatie voor lichte vormen van individuele begeleiding en dagbesteding, naar de Sociale basis (Incluzio). En van inwoners die zijn overgedragen naar aanbieders die met ingang van 2021 zijn gecontracteerd voor lokale maatwerkdiensten Jeugd.

Het Evaluatierapport naar de overgangsfase kunt u hier bekijken.