Welzijnssubsidie

Activiteiten uitgevoerd door organisaties op gebied van bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt hierbij denken aan activiteiten voor ouderen, kinderen en jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. De activiteiten moeten in ieder geval voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

 • Ze zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners en/of
 • Ze leiden tot een versterking van de sociale verbondenheid binnen Rozendaal en/of
 • Er is sprake van een vernieuwing en/of een nieuwe manier om een activiteit te organiseren en/of
 • Er geldt een wettelijke verplichting en/of
 • Het is van belang in de regio en
 • De subsidie is financieel nodig

Twee soorten welzijnssubsidies

 • De jaarlijkse subsidie, wordt per jaar voor een periode van maximaal vier jaar verstrekt. Samenvallend met de zittingsduur van de gemeenteraad. U hoeft niet ieder jaar een aanvraag te doen alleen als u een ander bedrag wilt aanvragen.
 • De eenmalige subsidie, voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven. Deze subsidie wordt voor een periode van een jaar toegekend.

De verordening en nadere regels waarin deze subsidies zijn geregeld vindt u op Overheid.nl.

Subsidie aanvragen

Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie vraagt u vóór 1 juli aan voor het jaar erop. Dit kan digitaal via gemeente@rozendaal.nl of schriftelijk via dit formulier.

De meeste organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen, zijn opgenomen in een subsidiekader, een overzicht dat de gemeente heeft vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2026. Dit overzicht bestaat uit een lijst van gesubsidieerde organisaties met het bedrag dat zij dat jaar kunnen ontvangen. Als er niets verandert, hoeft u in de periode waarover het subsidiekader gaat, geen subsidieaanvraag in te dienen. Dit is alleen noodzakelijk als u een ander bedrag wilt aanvragen dan voor uw organisatie in het subsidiekader is opgenomen. Daarnaast verwachten wij van u, dat u aan de gemeente meldt als de activiteit waarvoor u subsidie ontvangt, niet doorgaat. Of als uw organisatie ophoudt te bestaan.

Eenmalige subsidie

Aanvragen voor eenmalige subsidies kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend, digitaal via gemeente@rozendaal.nl of schriftelijk via dit formulier.
Voorwaarden:

 • Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet tussen (minimaal) vier en (maximaal) twintig weken vóórdat met de activiteit wordt aangevangen, worden ingediend
 • Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst
 • Om te voorkómen dat het budget in één keer wordt besteed, kan een eenmalige subsidie nooit meer bedragen dan € 500,-