Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst een vergunningscheck. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor de volgende activiteiten kan een omgevingsvergunning benodigd zijn:

 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Sloopwerkzaamheden
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Ontheffing Flora- en Faunawet
 • Maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • Aanleg inrit of uitrit
 • Bomenkap
 • Milieubelasting van uw bedrijf
 • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten
 • Plaatsing tijdelijke voorwerpen op openbare weg
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand

Een aanvraag omgevingsvergunning komt via het Omgevingsloket bij de gemeente binnen (mits de gemeente Rozendaal het bevoegd gezag is).

Wat doen wij vervolgens met uw aanvraag?

1. U ontvangt een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de overheid en in ‘In de Roos’
2. Wij kijken of de aanvraag de normale beslistermijn (8 weken) of de langere beslistermijn (26 weken) volgt (zie hiervoor de artikelen 16.61 en 16.64, lid 1, Omgevingswet, en artikel 14.1 Omgevingsbesluit). Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is.
• Beslist de gemeente niet binnen de normale beslistermijn (acht weken)? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit geldt niet bij de langere beslistermijn.
3. Ontbreken er documenten, dan verzoeken wij u om aanvullende gegevens in te leveren. Zonder deze aanvulling kunnen wij uw aanvraag niet verder beoordelen.
4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan de relevante wet- en regelgeving.
• Wilt u de status van de aanvraag weten? Neem telefonisch contact met ons op via 026 – 38 43 666. Houd uw zaaknummer bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.
5. Tijdens de behandeling van uw aanvraag laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. U ontvangt hiervoor een besluit met de vergunning/weigering. Wij publiceren dit besluit ook op de website van de overheid en in ‘In de Roos’
• Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid. Ook wordt dit bekend gemaakt in ‘In de Roos’ of op onze website
6. Apart ontvangt u de factuur voor afrekening van de verschuldigde leges die staan aangegeven in het besluit.

Wanneer u iets wilt bouwen of een grond wil gebruiken in afwijking van het geldende omgevingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om deze strijd op te heffen.

In dat geval zal worden beoordeeld of medewerking kan worden verleend aan het initiatief en of de vergunning kan worden verleend. Wij adviseren echter om voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning contact op te nemen voor een eerste beoordeling in het kader van vooroverleg.

De gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Ik wil de status van mijn aanvraag weten

Neem telefonisch contact met ons op via 026 – 38 43 666. Houd uw zaaknummer bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.

Ik wil graag weten of één van mijn buren een bouwvergunning heeft aangevraagd

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid. Ook wordt dit bekend gemaakt in ‘In de Roos’ of op onze website.

Kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen?

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Het volledige overzicht vindt u in onze legesverordening.