Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt circa 26 wetten en 135 landelijke regelingen. Dit heeft ook gevolgen voor het bestemmingsplan.

Hoe werkte het tot nu?

Wat er allemaal in een bestemmingsplan moet staan werd vóór 1 januari 2024 geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan regelt waar er gewoond mag worden, welke percelen voor onderwijsdoeleinden gebruikt mogen worden, maar ook waar water of gemeentegroen moet worden aangelegd. Ook de grenzen van de beschermde dorpsgezichten en locaties waar archeologische vondsten in de bodem zitten, zijn vastgelegd.

De kaarten van het bestemmingsplan konden digitaal geraadpleegd worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op adres of op de naam van het bestemmingsplan. Zo kon u precies zien welke regels gelden voor uw situatie. Vervolgens was het mogelijk om via Omgevingsloket.nl een vergunning aan te vragen of melding te doen.

Wat blijft er hetzelfde?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle bestemmingsplannen van rechtswege omgezet in het omgevingsplan. Dat is ook voor het bestemmingsplan van de gemeente Rozendaal gebeurd. Gemeenten krijgen vervolgens tot 2032 de tijd om een definitief omgevingsplan op te stellen.

Wat veranderd er dan wel?

De grootste verandering is de plaats waar de regels terug te vinden zijn en vergunningen aangevraagd kunnen worden. Met de invoering van de Omgevingswet is er een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld dat u kunt vinden op de website omgevingswet.overheid.nl. Het vernieuwde Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen.

 1. Vergunningcheck
  Met het onderdeel Vergunningcheck kunt u controleren of u uw plan mag uitvoeren en of dat u daarvoor toestemming nodig heeft. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.
 2. Aanvragen
  Via het onderdeel Aanvragen kunt u digitaal een aanvraag of melding maken en indienen. Dit gebeurt ook met vragenbomen.
  Ook is het mogelijk om eerst een conceptverzoek in te dienen. Hiermee kunt u controleren of uw aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld.
 3. Regels op de kaart
  Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. Burgers en bedrijven kunnen zich zo oriënteren. En overheden kunnen dit onderdeel gebruiken als ze hun beleid maken of evalueren.
 4. Maatregelen op maat
  Het onderdeel Maatregelen op maat helpt u om zich te houden aan regels die gelden voor een activiteit. De maatregelen zijn er namelijk op gebaseerd. Door de maatregelen te nemen, voldoen initiatiefnemers aan de regels.
 5. Mijn Omgevingsloket
  In het nieuwe Omgevingsloket staan aanvragen en meldingen in Mijn Omgevingsloket. Daar staan ze onder ‘Mijn projecten’.