Privacyverklaring

Om onze publieke en wettelijke taken als gemeente Rozendaal uit te voeren, werken we veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. We verwerken deze gegevens alleen als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat we uw gegevens veilig gebruiken binnen de kaders van de privacy wet- en regelgeving.

Welke gegevens verwerken we van u?

De gemeente Rozendaal verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen staan beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, geboortedatum, adres, Burgerservicenummer (BSN) en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Deze gegevens hebben wij nodig als u bijvoorbeeld een rijbewijs of een paspoort wilt aanvragen of een vergunning nodig heeft.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De gemeente Rozendaal bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. In sommige gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Informatiebeveiliging

Net als alle andere gemeenten in Nederland houden wij ons aan de regels voor informatiebeveiliging die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn als organisaties de gegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Organisaties of bedrijven die persoonsgegevens aan ons doorgeven, zijn volgens de AVG verplicht hun medewerkers hierover te informeren. Bijvoorbeeld door deze verklaring aan hun medewerkers geven.

Delen met derden

Gemeente Rozendaal verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast besteden wij soms taken uit aan een externe partij. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u een datalek vermoeden, meld dit direct aan ons via datalek@rozendaal.nl. We kunnen dan meteen maatregelen treffen om erger te voorkomen. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek dan wordt u indien nodig direct ge├»nformeerd door de gemeente.

Wat zijn uw rechten?

Uw persoonsgegevens zijn van u. Daarom heeft u ook rechten. U kunt een beroep doen op de volgende privacyrechten:

  • Recht op informatie over hoe wij uw gegevens verwerken
  • Recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
  • Recht op verzet, u kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken
  • Recht op het indienen van een klacht of bezwaar indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden

U kunt uw verzoek, klacht of bezwaar schriftelijk indienen bij de gemeente door uw verzoek te richten aan:
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9106
6880 HH  Velp

Benodigde informatie bij het indienen van een (AVG)verzoek:

  • Welke rechten u wilt uitoefenen
  • Op welk gebied uw verzoek betrekking heeft (Werk en Inkomen, Wmo, Schuldhulpverlening, Jeugdhulp, Burgerzaken of overig)
  • Hoe u bereikbaar bent

Na ontvangst van uw verzoek, plannen wij een afspraak met u in om op het gemeentehuis langs te komen. Houdt u er dan rekening mee dat wij u om een legitimatiebewijs vragen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We gaan zorgvuldig en veilig met uw gegevens om en nemen maatregelen om ze te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hiervoor zijn passende maatregelen genomen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeente@rozendaal.nl