Opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

In de Roos d.d. 17 februari 2023

Op dinsdag 31 januari besloot het college van B&W een opvanglocatie te openen voor vluchtelingen uit Oekraïne, op een stuk grond aan De Del. Zo’n 150 Rozendalers bezochten één van de drie inloopbijeenkomsten, of stelden een vraag via e-mail, telefoon of aan de balie. Nu het besluit met u gedeeld is, gaan we volle kracht vooruit op weg naar de beoogde opening rond 1 april dit jaar.

Informatie

Regelmatig houden we u via In de Roos op de hoogte van de vorderingen. Actuele informatie vindt u op de website https://www.rozendaal.nl/oekraine-rozendaal/. Daar staat ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden, over bijvoorbeeld het type noodwoningen, over begeleiding en toezicht op de locatie en over de ondersteuning van vluchtelingen op het gebied van zorg, welzijn, werk en school. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Er is veel dat we u nu nog niet in detail kunnen vertellen, maar ik prijs me gelukkig met een team van medewerkers die zich buitengewoon inspannen om alles zo snel mogelijk op poten te krijgen. En gelukkig kunnen we gebruik maken van de ervaringen van vele gemeenten die ons voorgingen. Ik ben trots op alle inspanningen die de mensen in ons team leveren en op de steun die we ook vanuit u als inwoners ontvangen.

Inrichting van de locatie

Een aantal van u gaf de afgelopen weken aan graag te willen helpen om te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen zich snel bij ons thuis gaan voelen. Daar zijn we u dankbaar voor. Zo ver is het nog niet: de komende weken staan vooral in het teken van het gereedmaken van het terrein. Wij merkten bij de inloopbijeenkomsten een grote behoefte bij omwonenden om de komende weken mee te denken over de inrichting van het terrein. We hebben daarvoor een tijdelijke klankbordgroep ingesteld, die de komende weken meedenkt en adviseert over de locatie.

Tijdelijke klankbordgroep

Woensdagavond 15 februari verzamelden zo’n 12 inwoners zich in het gemeentehuis voor de eerste bijeenkomst van de tijdelijke klankbordgroep. Deze inwoners wonen in de directe omgeving van het terrein. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de werkzaamheden die in de aanloop naar de plaatsing van de noodwoningen gaan plaatsvinden. We maakten afspraken over hoe we omgaan met werkverkeer en hoe we daarbij de veiligheid waarborgen en overlast minimaliseren. We gingen met elkaar in gesprek over de werkzaamheden in het groen op het terrein (snoeien, maaien, kappen). Onze intentie is om terughoudend om te gaan met het verwijderen van groen en bomen op het terrein en om de natuurlijke reeds aanwezige groenbeschutting naar naastgelegen percelen zo veel mogelijk te behouden. We spraken over verlichting, bestrating, afval en schoonmaak. Ook de ontsluiting van het terrein naar de openbare weg werd besproken. Hierbij werd duidelijk dat de ingang van het terrein op De Del uitkomt. Belangrijk daarbij te vermelden is dat er geen beuken verwijderd hoeven te worden. We spraken verder ook nog over parkeren op en rond het terrein. Hoe dit eruit gaat zien, is nu nog niet helemaal bekend. We komen daar bij u op terug.

Het was een positieve en constructieve avond. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk voor het nemen van besluiten en het uitvoeren (of laten uitvoeren) van de werkzaamheden. Soms is helder dat een bepaalde keuze niet de voorkeur heeft van alle omwonenden, maar dat deze technisch, ruimtelijk of door de financiële mogelijkheden tóch als beste oplossing uit de bus komt. Vaak werden praktische suggesties gedaan, die zeer behulpzaam zijn. Het is fijn om op deze manier met elkaar samen te kunnen werken.

Meedenkkracht

We zien dat er ook meedenkkracht bij u is op andere onderwerpen dan de inrichting van het terrein. Bijvoorbeeld ten aanzien van hulp en de inzet van vrijwilligers, afspraken over leefregels en het voorkomen van overlast, of mooie ideeën over het verwelkomen van de vluchtelingen. De gemeente is ook hier bereid om het gesprek met u als inwoners aan te gaan. Dat kan één op één, in bredere informatiebijeenkomsten die nog gaan volgen, en waar nodig ook door bijvoorbeeld later een (andere/nieuwe) tijdelijke klankbordgroep in te stellen. We focussen ons nu op wat op zeer korte termijn nodig is, om het terrein tijdig in gereedheid te brengen voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet ons te benaderen via oekraine@rozendaal.nl of 026 – 38 43 666. Gegeven de drukte die deze opstartfase met zich meebrengt kan het even duren voor u een inhoudelijke reactie van ons krijgt. We vragen hiervoor uw begrip. We spannen ons ervoor in om u zo snel en volledig mogelijk te informeren.

Namens het college van B&W,
Ester Weststeijn
Burgemeester

Meer informatie of vragen?