Aanschrijving door de gemeente

Net als de politie ziet de gemeente erop toe dat iedereen regels naleeft. Overtreedt u wettelijke regels, dan grijpt de gemeente in. U krijgt dan een brief waarin wij u vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u niets, dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). Ook kan de gemeente u een dwangsom opleggen om u te dwingen alsnog aan de aanschrijving te voldoen.

Kan de gemeente mij een boete (een dwangsom) opleggen?

De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en bestemmingsplan.  Overtreedt u wettelijke regels waarvoor de burgemeester of het college bevoegd is? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

Op welke overtredingen let de gemeente onder andere?

  • Bouwen zonder omgevingsvergunning
  • Gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
  • Handelingen die in strijd zijn met de regels uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Wat als ik een aanschrijving heb ontvangen?

Bent u het niet eens met een aanschrijving van de gemeente? Dan kunt u dit in een zienswijze die u aan de gemeente stuurt, uitleggen. Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.