Verenigingen

Ook in Rozendaal zijn diverse verenigingen te vinden


Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

In Rozendaal is de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal actief. Deze vereniging is opgericht op 11 januari 1954 en heeft zich ten doel gesteld: de bevordering van de kennis der geschiedenis van land en volk van de Veluwezoom, in het bijzonder van de gemeente Rheden en Rozendaal. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bewaren van historische voorwerpen en door het bevorderen van plaatselijk onderzoek op historisch gebied door het steunen van en samenwerking met instellingen, stichtingen of verenigingen die een soortgelijk doel nastreven.

De Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal organiseert tal van activiteiten waaronder:

  • Vier lezingen per jaar over interessante onderwerpen
  • Een winter- en zomerexcursie
  • Uitgave van het blad Ambt en Heerlijkheid

In deze periodiek worden onderwerpen behandeld, die een raakvlak hebben met zowel lokale als regionale geschiedenis. Het blad Ambt en Heerlijkheid wordt 4 keer per jaar wordt uitgegeven. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat:
De heer G.J. Vlutters,
Willem Honigweg 4,
6881 WJ Velp
Website: www.oudheidkundigekring.nl  

Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal

De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal heeft als doelstelling het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, enerzijds ten bate van de dorpsgemeenschap, anderzijds om daarmee de kerkvoogdij bij de instandhouding van het kerkgebouw financieel te steunen. Er wordt een maal per jaar, in het najaar, een Filosofische kring gehouden (vier of vijf avonden) en tenminste vier concerten per jaar.  Het bestuur verwelkomt u graag als vriend en donateur! Opgaven te richten aan de secretaris. Donaties kunnen worden gestort op rekeningnr: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal, o.v.v. “Donatie”. De Stichting is een ANBI, uw gift is daardoor enkelvoudig aftrekbaar voor de belastingen.

Secretaris: Bert Veraart
De Ruyterlaan 27
6881GS Velp
Email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden

Koninklijke Rosendaalsche Kapel

De Koninklijke Rosendaalsche Kapel, opgericht in 1858, is een muziekvereniging van ongeveer veertig leden; vrouwen en mannen uit alle leeftijdsgroepen. De kapel bestaat uit het harmonie orkest en het jazzorkest. Een leuke club mensen, die graag met elkaar muziek maakt. Ze spelen op dwarsfluit, hobo, fagot, klarinet, saxofoon en koperinstrumenten zoals bas, bariton, trombone, hoorn en trompet, aangevuld met slagwerk, pauken en andere percussie instrumenten. In het jazzorkest wordt ook de piano bespeeld.
Heb je interesse? Kom dan eens meespelen op een maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur (jazzorkest)  of donderdagavond van 19.30 – 21.45 uur (harmonie orkest).

Secretariaat:
De heer Jeroen Weijers
Hertog van Gelrestraat 15, 6891 AX Rozendaal
Email: secretariaat@rosendaalschekapel.nl
Website: www.rosendaalschekapel.nl

Stichting Musica Allegra

Vietorstraat 2, 6953 BR Dieren, tel.: 0313 – 41 56 03
Een dependance is gevestigd te Velp.  

De Rozendaalse Schutters Societeit

De vereniging, opgericht op 20 augustus 1962, heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen tot het beoefenen van de spietsport, met het karakter van een sociëteit.

Dit door:

  • Het inrichten en het onderhouden van een schietbaan en sociëteit op kasteel Rosendael
  • Onder deskundige leiding houden van schietoefeningen met luchtdrukwapens
  • Deelname aan schietwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA)
  • Het organiseren van activiteiten en evenementen

Rozendaalse schutters sociëteit
Rosendael 1
6891 DA  Rozendaal

Voor inlichtingen:
Email: RSSocieteit@gmail.com
Secretaris: de heer H. Veltman

Oranjevereniging

Hanneke van Hemert (Secretaris)
E-mail: oranjeverenigingrozendaal@gmail.com  

Rozendaalse Hengelvereniging

P/a: H. Hartsema, Mr. van Hasseltlaan 4, 6891 AM Rozendaal, tel.: 026 – 370 19 17  

Kerken

Protestantse Kerk Rozendaal
Kerklaan 17
Postbus 207
6880 AE Velp
Tel.: 026 – 36 13 751
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl

Andere kerkgenootschappen zijn te vinden in Velp en Arnhem