Warmtevisie Rozendaal

Aardgasvrij wonen

Nederland gaat de komende jaren 7 miljoen woningen en 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij maken. Het streven is om in 2030 de eerste 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en gebouwen gereed te hebben. Ook voor gemeente Rozendaal is deze warmtetransitie een grote opgave. Komende maanden onderzoeken we welke geschikte alternatieven voor aardgas er zijn voor de verschillende woningen in Rozendaal, en op welke termijn de overstap naar een alternatief haalbaar én betaalbaar is.

Welke alternatieven voor aardgas zijn er eigenlijk?

In 2050 willen we heel Nederland van het aardgas af hebben. Wat daarvoor in de plaats komt, is nog onzeker. Er wordt volop geëxperimenteerd met verschillende ‘nieuwe’ warmtebronnen zoals warmte uit de ondergrond, warmte uit oppervlaktewater en warmte die vrijkomt bij bedrijfsprocessen. Ook wordt er gezocht naar duurzame manieren om zonnewarmte langer op te slaan, en zijn er mogelijkheden om aardgas te vervangen door biogas.

Maar niet alle warmtebronnen zijn even geschikt voor toepassing, dat hangt af van de dichtheid van de bebouwing of type woning of de afstand tot een kansrijke alternatieve warmtebron. In Rozendaal is bijvoorbeeld in de directe nabijheid geen warmte beschikbaar vanuit oppervlaktewater of van grote bedrijven.

Hoe de toekomstige warmtevoorziening er ook uit komt te zien, de warmtevraag per woning zal moeten worden verkleind. Vandaar dat we ons, naast opwekking door zonnepanelen, in eerste instantie vooral richten op verdergaande isolatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn sowieso relevant voor de warmtetransitie (het zijn zogeheten spijtvrije maatregelen) en zorgen bovendien voor lagere energiekosten, een toename in wooncomfort en een waardevermeerdering van uw woning.

Een warmtevisie voor Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op dinsdag 2 november 2021 de Transitievisie Warmte voor Rozendaal vastgesteld. In deze visie wordt de koers uitgezet die we voor de verschillende Rozendaalse buurten willen bewandelen.

Uit deze visie wordt duidelijk dat de gemeente vóór 2030 geen verplichting oplegt voor huizen en buurten in Rozendaal om zich los te koppelen van het aardgasnet. Wel gaan we in drie buurten (Moestuin, Leermolens Enk en omgeving Delhoevelaan) starten met een onderzoek of een kleinschalig collectief warmtenet haalbaar is en vergelijken we deze warmteoptie met een individuele warmte oplossing (per woning). In de overige delen van Rozendaal ligt een kleinschalig collectief warmtenet minder voor de hand, vooral omdat de huizen in deze buurten op grotere afstand van elkaar liggen.

Maar ook bewoners van die wijken doen er verstandig aan om tijdig in actie te komen. Denk aan het vergaand isoleren van huizen en warmtewinning door zogenoemde all-electric oplossingen.
Het is een bewuste keuze om geen buurten vóór 2030 te verplichten om van het aardgas af te stappen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht welke alternatieven voor het aardgas zich aandienen. En – niet onbelangrijk – het wachten is op het Rijk dat met voorstellen komt voor financieringsmogelijkheden voor de warmtetransitie.