Achtergrond energietransitie

Aan de slag met de energietransitie in Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft in de zomer van 2019 ingestemd met de uitvoeringsagenda voor de energietransitie.
Samen met inwoners en betrokken partijen stroopt de gemeente de mouwen op om Rozendaal meer duurzaam te maken. In de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ruim dertig actiepunten benoemd en ten uitvoer gebracht. De nadruk ligt daarbij op energiebesparing, opwekken van duurzame energie (vooral plaatsing van zonnepanelen op woningen) en het treffen van de voorbereidingen voor de overstap van aardgas naar duurzame warmte.

Rozendaal is een groene gemeente, waarbij de gebouwde omgeving vrijwel geheel uit woningen bestaat. De energievraag beperkt zich daarmee in principe tot warmte (verwarming en warm tapwater) en elektriciteit voor woningen en overige gebouwen (denk aan scholen of andere openbare gebouwen). Er zijn relatief veel eigenhuisbezitters en veel verschillende woningtypen in Rozendaal.

Verschillende woningtypen, verschillende mogelijkheden


Niet alle bespaar- en opwekmaatregelen zijn voor ieder woningtype relevant. Vaak is er echter meer mogelijk dan u denkt. Zo heeft de gemeente een verruiming van de beleidsregels doorgevoerd, zodat ook monumentale panden meer mogelijkheden krijgen om te verduurzamen, uiteraard met behoud van de monumentale waarde. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op plekken waar dat het aanzicht niet verstoort, zoals op het erf, een aanbouw of een uit het zicht gelegen dakdeel.

Overstap naar duurzame warmte

Net als de rest van het land, moet Rozendaal op termijn van het gebruik van Nederlandse aardgas af. We gaan in 2021 onderzoeken hoe het duurzame alternatief voor warmte eruit gaat zien. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van kleinschalige warmte-oplossingen per buurt en naar (individuele) all-electric-alternatieven, waarbij ruimteverwarming, tapwaterverwarming en koken elektrisch worden geregeld. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de Transitievisie Warmte, deze visie zal naar verwachting in het najaar van 2021 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Wilt u meer weten over hoe het proces eruit ziet, klik dan hier.
Hoe de toekomstige warmtevoorziening er ook uit komt te zien, de warmtevraag per woning zal moeten worden verkleind. Vandaar dat we ons, naast opwekking door zonnepanelen, in eerste instantie vooral richten op isolatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn sowieso relevant voor de warmtetransitie (het zijn zogeheten spijtvrije maatregelen) en zorgen bovendien voor lagere energiekosten, een toename in wooncomfort en een waardevermeerdering van uw woning.

Duurzame elektriciteit

Voor het opwekken van duurzame elektriciteit in Rozendaal is de plaatsing van zonnepanelen op daken de beste optie. In de Rozendaalse natuurgebieden is het niet toegestaan om windturbines, zonnevelden of biomassaketels te plaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking.

Energiecoöperatie De ZonneRoos

Bewoners die geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen, kunnen terecht bij energiecoöperatie De ZonneRoos. Via de coöperatie – die wordt ondersteund door de gemeente – kan bijvoorbeeld stroom worden afgenomen van leden die hun dak beschikbaar hebben gesteld. Ook is het mogelijk om zonnepanelen te huren.

Werkgroep Duurzaam Rozendaal

De lokale werkgroep Duurzaam Rozendaal bestaat uit betrokken bewoners die, veelal in nauwe samenwerking met de gemeente, actief zijn op het gebied van energietransitie en biodiversiteit (inclusief klimaatadaptatie).
De werkgroep streeft naar het betrekken van zoveel mogelijk bewoners bij de verduurzaming van onze gemeente en een milieubewuste levenswijze. Als u interesse heeft om een vergadering van de werkgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen met Erik Kool, email: erik.kool@kpnmail.nl.

Meer informatie over de activiteiten van:

De informatie op deze pagina’s is afkomstig van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal.
Op de pagina Downloads kunt u terecht voor nog meer achtergrondinformatie.