Veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de opvang(locatie) van de Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt, mailt u dan naar oekraine@rozendaal.nl, of belt u met 026 – 38 43 666.

Opvanglocatie

Algemeen

De opvanglocatie is gevestigd aan de Del 1, 6891 AP Rozendaal. Het telefoonnummer van de opvanglocatie is: 06 – 22 67 30 90.

Er zijn meerdere plekken voor opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal onderzocht. Het college van B&W heeft uiteindelijk gekozen voor de in haar ogen meest geschikte locatie.

De opvanglocatie gaat vanaf 24 april open en sluit uiterlijk 1 oktober 2024.

De gemeente is verantwoordelijk voor de locatie en opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Nee dat kan niet. Het college van B&W heeft besloten dat deze opvanglocatie alleen bestemd is voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er kunnen dus wel nieuwe Oekraïners bijkomen als er tussentijds plekken vrijkomen.

‘Derdelanders’ zijn mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar feitelijk afkomstig zijn uit andere landen. Ze studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Zij kunnen tot 4 september 2023 in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijven. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dit besloten. In deze periode start de IND gelijktijdig met de behandeling van hun asielaanvragen. Als hun asielaanvraag na 4 september nog in behandeling is, dan hebben zij recht op reguliere asielopvang (dus op een andere locatie).

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op het terrein aan De Del stopt op 1 oktober 2024. Het terrein gaat daarna terug naar de oorspronkelijke staat conform het bestemmingsplan (tuin). Op grond van geldend beleid is geen concrete woningbouwopgave op deze locatie mogelijk. Wel is een Woonvisie in voorbereiding, Daarin wordt onderzocht of en welk type woningen op termijn eventueel in Rozendaal kunnen worden gebouwd, om daarmee een bijdrage te leveren aan de woonopgave in onze regio. De gemeenteraad stelt deze visie t.z.t. vast. Als en wanneer deze visie leidt tot de wens bij de raad om woningen op dit perceel toe te staan, vraagt dit daarna om een bestemmingsplanwijziging. Dat is een proces dat langere tijd in beslag neemt, en waarbij het besluit is voorbehouden aan de gemeenteraad. Hierbij gelden reguliere mogelijkheden van inspraak, bezwaar en beroep.

We werken de eerste periode op basis van een gedoogbeschikking, omdat de realisatie van de opvang niet past binnen het geldend bestemmingsplan. Tegen een gedoogbeschikking is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wel kunt u een handhavingsverzoek doen, waarin u het college van B&W vraagt om te handhaven op de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Een handhavingsverzoek kan alleen als u belanghebbende bent. Het handhavingsverzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de gemeente. We starten tegelijkertijd met het proces voor een omgevingsvergunning, waarmee we de afwijking van het bestemmingsplan tot 1 oktober 2024 legaliseren. Tegen dat besluit kunt u bezwaar aantekenen en beroep instellen. Daarnaast kunt u een voorlopige voorziening aanvragen als u, bij een spoedeisend belang, bezwaar heeft aangetekend dan wel beroep heeft ingesteld en een voorlopig oordeel wenst. Op het moment dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en de omgevingsvergunning verleend is, publiceren we dat, zoals gebruikelijk, in het Gemeenteblad en in de In de Roos.

Noodwoningen

Er komen vier paviljoens op het terrein, met maximaal 26 noodwoningen. Elk paviljoen bestaat uit geschakelde noodwoningen.
Er komen twee paviljoens van 14×14 meter, bestemd voor stellen, gezinnen en alleenstaande moeders.
Er komt één paviljoen voor alleenstaande mannen, afmetingen 12×12 meter.
Het vierde paviljoen is een centrale plek van 12×12 meter. In dit paviljoen zijn de wasvoorzieningen, een kookgelegenheid en een (kleine) centrale ruimte voor ontmoeting.

Alle noodwoningen hebben een slaapgedeelte met maximaal 2 bedden. In de noodwoningen voor gezinnen komen maximaal 4 bedden, verdeeld over 2 separate slaapunits. Verder is er een bank aanwezig, en een tafel met stoelen.

De noodwoningen zelf hebben geen eigen sanitair en kookgelegenheid. In het paviljoen waar de noodwoning onderdeel van is, is wel sanitair aanwezig. Dit sanitair is aangepast aan de hoeveelheid mensen die er wonen. Het geheel voldoet aan de standaarden waaraan sanitair moet voldoen, zoals gesloten douches en mannen/vrouwen gescheiden. De kookgelegenheid is in het centrale paviljoen.

Veiligheid

Locatiemanager Rob van Schaik (telefoonnr.: 06 – 22 67 30 90, mailadres: r.vanschaik@rozendaal.nl) heeft de algehele leiding over de locatie. Hij wordt ondersteund door vrijwilligers en een aantal professionele woonbegeleiders. ’s Nachts is er de eerste maanden een nachtbewaker aanwezig.

De eerste maanden is er 24/7 toezicht op en rond het terrein. Overdag is er een locatiemanager en/of (een) woonbegeleider(s), ’s nachts een nachtbewaker.

Ja. Mensen die overlast veroorzaken kunnen na een aantal waarschuwingen weggestuurd worden. Er zijn Huisregels die elke vluchteling bij aankomst moet ondertekenen. Een openbare versie van deze Huisregels kunt u hier lezen.

Alle meldingen worden serieus genomen, onderzocht en beantwoord.

Als u overlast ervaart, kunt u bellen naar de locatie via het centrale telefoonnr. 06 – 22 67 30 90. Bij spoed belt u 112.

Vluchtelingen

Het gaat om een gemengde groep van maximaal 55 vluchtelingen uit Oekraïne. Van tevoren is niet bekend hoe de samenstelling is.

Als er kinderen komen, dan gaan zij eerst naar een internationale schakelklas in Dieren Hiervoor wordt leerlingenvervoer geregeld. Zodra deze kinderen de Nederlandse taal beheersen, gaan zij naar een normale school.

Ja er zijn leefregels op het terrein. Deze staan in een apart document: Huisregels. Elke vluchteling leest en ondertekent deze Huisregels bij aankomst. Een verkorte versie van de Huisregels kunt u hier lezen.

Op verzoek komt naar behoefte een verpleegkundige die Oekraïens spreekt naar de opvanglocatie. De verpleegkundige kan, indien wenselijk, verwijzen naar een huisarts, tandarts of geestelijke gezondheidszorg.

Helpen

Inmiddels hebben zich circa 30 vrijwilligers gemeld om te helpen op de opvanglocatie. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Wilt u ook helpen? Dan kunt u dat mailen naar oekraine@rozendaal.nl.

Contact

Op onze website www.rozendaal.nl leest u in het liveblog altijd de meest actuele situatie rond de locatie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. U kunt ook mailen naar oekraine@rozendaal.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw mail. U kunt ook bellen naar de locatietelefoon: 06 – 22 67 30 90.